Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... | %100 doğru kaynak | %100 memnuniyet | %100 mezuniyet | 0.332 350 23 47
0.541 350 23 42
ADL203U-UYAP-1 DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
ADL203U-UYAP-1 DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİNE VE DİĞER DERSLERİN DERS ÖZETİNE ULAŞABİLİR AÖF ÇIKMIŞ SORULARI, DERS ÖZETLERİNİ VE AÖF YARDIMCI KİTAPLARI ONLİNE SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ...

1.ÜNİTE - E-DONUŞUM SURECİNDE ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ

ULUSAL YARGI AGI PROJESİ

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP),Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının, bağlı ve ilgili kuruluşlarının, adli ve idari tüm yargı birimlerinin (Cumhuriyet başsavcılıkları, mahkemeler, icra ve iflas daireleri, ceza infaz ve ıslah kurumları, adli tıp birimleri, denetimli serbest­lik birimleri) donanım ve yazılım olarak iç otomasyonunu ve benzer şekilde bil­gi otomasyonu sistemlerini kurmuş olan, kamu kurum ve kuruluşları ile dış birim entegrasyonunu sağlayan ve e-Dönüşüm sürecinde e-Devletin e-Adalet ayağını oluşturan bir bilişim sistemidir,

Yönetim Bilişim Sistemlerinden biri olan UYAP, yargı birimlerinin ve Adalet Bakanlığı’nın merkez birimlerinin iş süreçlerini hızlandırmayı, güvenilirliğini arttırma­yı ve kurumu kâğıtsız ortama taşımayı hedefleyen bir bilgi sistemidir,

UYAP, Adaletin daha hızlı ve güvenilir bir şekilde yerine gelmesini sağlamaktadır.

TARİHÇESİ

1990’lı yılların başından itibaren dünya çapında bilgi toplumu olmak önem kazanmıştır. ABD’nin bilgi ve iletişim tek­nolojilerine dayalı olarak sağladığı verimlilik artışı ve ekonomik büyümesi bu ça­baları daha da yoğunlaştırmıştır.

Ülkemizde adalet sahasında ilk otomasyon çalışmaları 1998 yılında başlamış ve UYAP'ın temelleri atılmıştır.

Bir e-kurum uygulaması olan UYAP, adaletin daha ekonomik, hızlı ve gecik­meksizin yerine getirilerek vatandaşın mağdur olmasını engellemek. Türkiye Cumhuriyeti adli sisteminin işleyişinin güvenirliğini ve doğruluğunu koruyarak yargıya hız kazandırmak amacıyla UYAP I ve UYAP II şeklinde iki aşamalı ola­rak planlanmıştır.

AMACI

UYAP’ın ana amacı, zaman kaybetmeden adaletin yerine getirilerek vatandaşın mağdur olmasını engellemek, Türkiye Cumhuriyeti adli sisteminin işleyişinin güve­nirliğini ve doğruluğunu koruyarak sisteme hız kazandırmaktır. UYAP’ın diğer amaçlarını şöyle sıralayabiliriz:

HEDEFİ

UYAP’ın hedefi; e-Dönüşüm ve e-Devlet sürecinde gerekli tüm teknolojik gelişme­leri kullanarak Adalet Bakanlığı teşkilatı, bağlı ve ilgili kuruluşları ile tüm yargı ve yargı destek birimlerinin, donanım ve yazılım olarak iç otomasyonunu ve benzer şekilde bilgi otomasyonu sistemlerini kurmuş kamu kurum ve kuruluşları ile enegrasyonunu sağlayarak e-Devlet yapısının adalet ayağını (e-Adaleti) oluşturmak ve kurumu kağıtsız ofis ortamına taşımaktır.

AŞAMALARI VE KAPSAMI

Proje kapsamının ve mevcut ihtiyaçların tespiti amacıyla öncelikle fizibilite çalış­maları yapılmış, çalışmalar sonunda düzenlenen rapora göre, projenin kısa bir sü­rede bitirilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmış, yıllara yayılarak, merkez ve taşra olmak üzere iki aşamada ve öncelikle pilot ve test birimlerinde gerçekleştirilmesi ve daha sonra yaygınlaştırılması gerektiği kanaatine varılmıştır. Merkez aşaması “UYAP I” ve taşra aşaması “UYAP II” olarak adlandırılmıştır.

Ulusal Yargı Ağı Projesi Merkez Aşaması (UYAP I)

UYAP I projesi, Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilât ve bağlı birimlerinin yargı ve yar­gı destek faaliyetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde otomasyona geçirilmesini amaçlar.

Bu kapsamda, merkez teşkilat bünyesinde bulunan 6 binada yapısal kablolama ve ağ cihazları kurulumu tamamlanmıştır. 23 birimin analiz çalışmaları yapılarak, bu analiz çalışmaları doğrultusunda yazılım kodlama faaliyetlerine hazırlık ama­cıyla sistem tasarım çalışmaları UYAP I Adalet Bakanlığı merkez otomasyonu projesi 28 Eylül 2000 tarihinde başlamış, yazılımlar 31 Aralık 2001 tarihinde ta­mamlanarak işletime alınmıştır.     

UYAP I aşaması ile merkezde birimler arası bütünleşme sağlanmış, birim faali­yetleri hız kazanmıştır. Birimler arasında yaşanan veri tekrarları ve bilgi farklılıkla­rı önlenmiştir.

Hedefi

UYAP I projesinin gerçekleştirilmesiyle, Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında her türlü veri bilgi ve belge akışı ile doküman yönetiminin ulusal yargı ağı aracılığı ile gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Birim faaliyetleri hız kazanmıştır, Merkez ve taşra teşkilatındaki verilerin tek merkezde toplanması ile bilgilere hızlı ve sağlıklı ulaşım sağlanmıştır.

Ulusal Yargı Ağı Projesi Taşra Aşaması (UYAP II)

UYAP II Projesi, taşra teşkilatında bulunan tüm birimlerin yargı ve yargı destek fa­aliyetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde otomasyona geçirilmesini amaçlar. Proje taş­ra teşkilatının gereksinimi doğrultusunda belli aşamalara bölünmüş ve bu aşama­lara göre harf bazında isimlendirilmiştir.

Hedefi

UYAP II projesinin gerçekleştirilmesiyle Adalet Bakanlığı taşra teşkilatında daha az hata, bilgilere kolay erişim, etkin ve entegre süreçler, dokümantasyon yönetimi, haberleşme ve paylaşım, elektronik ortamda yazışma ve gelen-giden evrak takibi, standart belge ve yazışma şablonları, istatistik ve raporların doğru ve güncel üretimi, diğer kurumlarla elektronik ortamda hızlı ve etkin bilgi alış­verişi sağlanmıştır.

UYAP kapsamında ayrıca Avukat Bilgi Sistemi (Avukat Portalı) ve Vatandaş Bil­gi Sistemi (Vatandaş Portalı) de bulunmaktadır. UYAP’m dış otomasyonu kapsa­mında ise yargı birimlerinin bilgi ve belge alışverişinde bulunduğu Yüksek Yargı Organları başta olmak üzere aşağıdaki şekilde sıraladığımız diğer birçok kamu ku­rum ve kuruluşları da yer almaktadır.

Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Emniyet Genel Müdürlüğü (POLNET)

Jandarma Genel Komutanlığı (KİHBİ)

Kamu İhale Kurumu

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK)

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (VEDOP)

Devlet İstatistik Genel Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Türkiye Noterler Birliği Türkiye Barolar Birliği Gümrük Müsteşarlığı Dışişleri Bakanlığı

UYAP - II A ve B

Adalet Bakanlığı taşra teşkilatında gereksinim ve süreç analizleri yapılıp analiz ra­poru hazırlanmıştır. Bu analiz raporlarına göre genel sistem mimarisi hazırlanmış olup 31 taşra teşkilatının yapısal kablolama, masaüstü bilgisayar ve çevre birimle­ri temin edilerek kurulumu yapılmıştır.

Proje Ağustos 2001 de başlayıp Aralık 2001 de tamamlanmıştır. Bu kapsamda 31 Adalet Taşra teşkilatı birimi işletime alınmıştır.

UYAP - II C

Taşra Birimleri Otomasyonu olan UYAP II-C projesi, organizasyonel kapsamda be­lirtilen yerlerde yazılım, donanım, geniş alan ağı, yapısal kablolama ve statik ke­sintisiz güç kaynağı gibi faaliyetleri kapsar. Bu bağlamda UYAP yazılımının uygu­lanabilmesi için Ankara’da 70.000 kişiye hizmet verecek şekilde Merkezi Sistem Odası kurulmuş olup ayrıca 10.000 kullanıcıya hizmet verecek Acil Kurtarma Mer­kezi kurulmuştur.

UYAP - II D ve E

Bu aşamalarda taşra teşkilatında kullanılmak üzere donanım temin edilmesi işlem­leri gerçekleştirilmiştir.

UYAP - II F

UYAP II- C projesi kapsamında kurulmuş olan sistemin, 10.000 kullanıcıdan, 30.000 iç kullanıcı, 40.000 dış kullanıcıya (Avukat) hizmet verecek şekilde yaygın­laştırılması amacı ile planlanan UYAP II-F projesi devam etmektedir. Proje kapsa­mında; UYAP yazılımının kullanılabilmesi için hâkim ve Cumhuriyet savcıları da dâhil olmak üzere 13.000 personele temel bilgisayar eğitimi, merkez teşkilatı ve 40 adet taşra teşkilatında işletime alınması çalışmaları için 5.344 kişiye UYAP ya­zılım eğitimleri ve UYAP uzman kullanıcı eğitimleri verilmiştir.

FAYDALARI

UYAP, yargı sistemine 3 temel noktadan verimlilik sağlamıştır. Bunlar;

UYAP, yargı sistemine adalet, hız, doğruluk, tutarlılık, şeffaflık, etkinlik ve ve­rimlilik getiren; zaman, maliyet ve işgücünden tasarruf sağlayan, usulsüzlük ve yolsuzlukları önleyen avantajlar getirmiştir.

BİLİŞİM AĞLARI VE DONANIM ALT YAPISI

Bilişim Ağları

TürksatAfi, ile imzalanan protokol gereğince yeterli sayıda uydu kurulumu yapılmış ve geniş alan bilgisayar ağı uydu bağlantısı ile Adalet Bakanlığı’na bağlanmıştır.

WAN (WideArea Network/Geni§ Alan Ağı) Bağlantıları

Bakanlık Birimleri, Adli ve İdari Yargı Birimleri, Ceza İnfaz Kurumları, Denetimli Serbestlik Şube Müdürlükleri, Adli Tıp Kurumları, CBS ve Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, YSK ve Adli Sicil birimlerinin UYAP Sistem Merkezi ile veri iletişimi sağlanmaktadır,

  1. AnaBağlantılar

a. Türk Telekom Noktadan Noktaya Metreoethernet/G.Shdsl/Adsl Bağ­lantıları

b. Superonline G,Shdsl/AdslMpls-Vpn Bağlantıları

  1. Yedek Bağlantılar

a. Turksat Uydu Bağlantıları

b.Vodafone 3G Bağlantıları

LAN (LocalArea Network- Yerel Alan Ağı) Bağlantıları

Adli birimlerin; lokaldeki günlük çalışmalarının yapılabilmesi, lokal sunucular üze­rinden işlem yapılabilmesi, uzak ve internet erişimleri için kurulan geniş alan ağı iletişiminin tesisine altyapı oluşturulabilmesi için kurulan bütünleşik bilgisayar ağı­dır.

Bu kapsamda,

Donanım Alt Yapısı

Türkiye Cumhuriyeti adli sisteminin işleyişinin güvenirliğini ve doğruluğunu ko­ruyarak sisteme hız kazandırmak suretiyle doğru bilgiye en kısa zamanda ulaşı­larak doğru kararlar alınıp, sevk ve idarenin en verimli şekilde yerine getirilebil­mesini sağlamak için UYAP donanım altyapısının 7/24 saat çalışır vaziyette tut­mak ve ekonomik ömrünü tamamlamış donanımların güncellenmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Entegrasyon Yapısı

UYAP’ın tam entegrasyonu ve merkezi elektronik ortamda tutulan arşivi sayesin­de, doğru ve tutarlı bilgi, mevzuatın tanıdığı yetkiler çerçevesinde başta hakim ve savcılar ile yargı personeli olmak üzere tüm kullanıcıların paylaşımına açılmakta­dır. Kullanıcılar bu bilgilere ihtiyaç duyduklarında hızlı ve kolayca ulaşabilmekte, keza, yargı birimleri de aralarında her türlü bilgi ve belge alışverişini elektronik or­tamda ve anlık denebilecek kısa sürelerde gerçekleştirmektedir.

ELEKTRONİK İMZA

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda yer alan şekliyle elektronik imza, başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar. Elektronik im­za, bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü bozulma­dan (bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orijinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğ­rulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşur.

Elektronik imza kavramı çok genel bir tanım olup kişilerin elle atmış olduğu imzaların tarayıcıdan geçirilmiş hali olan sayısallaştırılmış imzaları, kişilerin göz re­tinası, parmak izi ya da ses gibi biyolojik özelliklerinin kaydedilerek kullanıldığı biyometrik önlemleri içeren elektronik imzaları veya bilginin bütünlüğünü ve ta­rafların kimliklerinin doğruluğunu sağlayan sayısal imzaları içermektedir.

Telekomünikasyon Kurumu tarafından nitelikli e-imza sertifikası vermeye yetkili kurumlar şunlardır:

UYAP’ta E-İmzalamanın Yapılış Şekli

Elektronik imza elektronik belgeye eklenmiş bilgidir. Gönderilecek belgeden mate­matiksel yöntemler yardımıyla ve özgün bir biçimde kısaltılmak suretiyle sabit uzunlukta sayısal bir bilgi, elde edilir ki buna mesajın özeti veya hash adı verilir. Hash metodu ile elde edilen bilgi geri dönüşümü olmayan bir bilgidir. İkinci adım olarak mesaj özeti gönderen tarafın özel anahtarıyla şifrelenmektedir. Bu kodlanmış olan hash, elektronik imza olarak adlandırılmaktadır.

Dava Açılış uygulaması internet üzerinden dava açılış harç ve masraf yatırma iş­lemlerini içerdiğinden bu işlemleri temin amacıyla bir banka ile protokol yapılmış­tır. Dolayısıyla sertifika sahibi avukatların “Dava Açılış” ekranlarını kullanabilmele­ri için ilgili banka şubesinden interaktif bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilecek­leri bir hesap açtırmaları gerekir.

Dava Açılış Ekranlarında E-İmza ile Yapılabilecek İşlemler

UYAP Sistemi Üzerinden Açılan Dosyaların Durumu

Dava Açılış işlemleri tamamlandığı zaman ilgili birimde UYAP sisteminde bir dava açılış dosyası (tevzi dosyası) oluşturulur. Oluşturulan bu tevzi dosyası dava açılacak adli birimdeki tevzi memuruna bağlı UYAP tevzi işlemi ekranında görüntülenir ve tevzi memuru dosyanızı ilgili mahkemeye tevzi eder.

Dava Açılış Ekranlarında E-İmza Uygulaması

UYAP ekranları kendi içerisinde kullanım bilgilerini de içerir. Kullanımı kolaylaş­tırmak amacı ile her ekrana adım adım kullanım yardım bilgileri bulunmaktadır.

 

AÖF Ücretsiz Ders Özeti Paylaşımları
1
ATA AÖF - KURTARMA ARAÇLARI EĞİTMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
2
ATA AÖF - AFETLERDE RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
3
ATA AÖF -MESLEK HASTALIKLARI 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
4
ATA AÖF - BİREYLERLE SOSYAL HİZMET 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
5
ATA AÖF - ETİKETLEME VE İŞARETLEME 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
6
ATA AÖF - YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
# TÜM ÖZETLERİ LİSTELE
Siz de hemen Ders Özeti sipariş verin, derslerinize kolayca çalışarak mezun olun.

Anadolu Üniversitesi Özet

Atatürk Üniversitesi Özet

Etiketler: ata aöf - ata aöf çıkmış sorular - ata aöf ders özeti - burhan kankaya - burhan kankaya ders özeti


Bu yazı 21.03.2017 tarihinden itibaren 1 kez okundu.
AÖF Çıkmış Sorular (Anadolu Ünv.) AÖF Çıkmış Sorular (Atatürk Ünv.) AÖF Ders Özetleri AÖF Deneme Sınavları AÖF Ders Kitapları Açık Lise Çıkmış Sorular
İletişim Bilgileri Firmamız Hakkında Sipariş ve Kargo Takibi Mesafeli Satış Sözleşmesi Garanti ve İade Şartları Gizlilik Sözleşmesi Ödeme ve Teslimat