Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... | %100 doğru kaynak | %100 memnuniyet | %100 mezuniyet | 0.332 350 23 47
0.541 350 23 42
İŞL402U-İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İŞL402U-İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ

1.ÜNİTE- İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ

Bir işletmenin amacına ulaşabilmesi için 3 çeşit kaynağa ihtiyaç vardır.

Günümüz iş dünyasında rekabet avantajı sağlama olasılığı en yüksek olanı, insan kaynakları ve bu kaynakların nasıl yönetileceğidir.

İNSAN VE YÖNETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Bir işletmede çalışanlar için önceleri iş gücü, insan gücü, daha sonraları da personel sözcükleri kullanılmıştır. Ücretli çalışan insanları tanımlamak üzere insan kaynakları, stratejik kaynak, entelektüel sermaye ve beşerî/insan sermayesi  sözcükleri kullanılmıştır.İlk kullanımı 1980 lere dayanmaktadır.

İnsan Gücü Yönetimi:İnsan gücü/iş gücüyönetimini etkileyen en önemli etken sanayi devrimidir.Sanayi devrimiyle dağınık ev üretimleri yerini fabrikalara bırakmıştır.Fabrikaya ilk geçiş zamanlarında çalışma saati çok, şartları zor olduğundan iş kazalarına ve bulaşıcı hastalıklara sebep oldu.Buna rağmen işçilerim maddi durumum kötü olduğundan dolayı katlanmak zorundaydılar.Ayrıca işçileri koruyan yasa yoktu o zamanlar.

Fabrika sistemi istihdamı fazla arttıramamış fakat yaşam kalitesini arttırmıştır.

Bir örgüt yapısı içinde insan kaynakları bölümünün ilk örneği 1800’lü yılların ikinci yarısında kurulan “RefahSekreterliği”dir.

İş gücü, genel olarak bilfiil üretim faaliyetlerine katılan çalışanları tanımlayan bir kavramdır.

Personel Yönetimi: İşletmenin sahip ya da sahipleri dışında genel müdürü, müdürü, şefi, memuru, işçisi, teknisyeni, kapıcısı vb. herkes personel olarak tanımlanır.Personelin alt kavramları.

İşçiler:En önemlisidir.İşçiler(mavi yakalılar) fizik ve beden gücünü üretimde kullanan personel gurubudur.İşçiler üretim faaliyetlerine göre iki guruba ayrılır:

 

İşçiler nitelikli, yarı nitelikli ve niteliksiz olarak da gruplandırılabilir.

Teknolojik gelişmelerle bilgi çağının gelmesi bilgi işçilerini ortaya çıkarmıştır.Bilgi işçileri(altın yakalılar), yeni bilgi ürünlerini üretmek amacıyla teorik ve analitik bilgileri kullanabilen, eğitim düzeyi oldukça yüksek personel grubudur.

Teknik personel(açık mavi yada gri yakalılar): Teknik işlerde çalışan ve bir fakülte ya da yüksek okul mezunu, en az bir yabancı dil bilen ustabaşları, teknisyenler ve mühendislerden meydana gelen ara elemanlardır.

Büro Personeli (beyaz yakalılar): Büro hizmetlerinde çalışan personeldir.

Yönetici personel:Beyaz yakalı grupta yer alan yönetici personel de alt, orta ve üst düzey yöneticilerdir.

Personel bölümlerinin temel görevi istihdama ilişkin kayıtları tutmak, istihdam ilişkilerini sağlamak ve sürdürmektir.

İnsan Kaynakları Yönetimi:İnsan kaynakları yönetimi, insan kaynağının nasıl elde edileceğine ve bu kaynaktan en etkili biçiminde nasıl yararlanılacağına ilişkin tüm faaliyetleri kapsar.Personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi arasındaki temel farkları:

 

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi:Personelin yetkinliklerini ve davranışlarını kurumun stratejik hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri ve davranışları üreten insan kaynakları  sistemlerinin, politikalarının ve uygulamalarının formüle edilmesinive yönetilmesini ifade eder.

Entelektüel Sermaye Yönetimi: Entelektüel sermaye, bir işletmede var olan insani, yapısal ve ilişkisel varlıkları içerir. Bu bağlamda işletme için değer yaratma potansiyeli taşıyan maddi olmayan varlıkların tümü entelektüel sermaye kapsamına girer. Entelektüel sermaye kavramının en temel unsurunu oluşturan insan sermayesi, bir işletmede görev yapan çalışanların bilgi, deneyim, yetenek ve davranışlarından oluşmaktadır.Yapısal sermaye, entelektüel mülkiyetler ve altyapı sermayesinden oluşur. Entelektüel

Mülkiyetler:Patentler, telif ve tasarım hakları, ticari sırlar, markalar,ticari saygınlık vb.Altyapı sermayesi de yönetim felsefesi ve süreçlerinden,örgütsel yapı ve kültürden, bilgi altyapısından, bilgi ve ağ sistemlerinden oluşur.İlişkisel sermaye(Müşteri sermayesi)müşteriler, hitap edilen pazar, rakipler, hissedarlar ve tedarikçiler gibi işletme dışındaki diğer kişi ve kuruluşlarla olan ilişkiler nedeniyle oluşan bilgi birikimidir.

Yetenek Yönetimi:Günümüz işletmecilerinin işletmeyi geliştirmesi için yetenekli insanları bulması ve gelişmesi için yetenekli kişilere uygun ortamı sunması lazım.Yetenekli insanlar;

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİNİN TEMEL FAALİYET ALANLARI

Örgüt, İşler ve İnsanlar için Planlama Yapılması: Planlama her yönetim faaliyetinin ilk işlevidir.Örgüt, işler ve insanlar için yapılan planlamalar:İnsan kaynaklarının planlaması, İş analizi, İş tasarımı.

İnsan Kaynakların Elde Edilmesi:Rekabet ortamında işletmelerin birbirlerine göre avantajlı konuma gelmelerini sağlayan temel unsur insan kaynaklarıdır. Yöneticilerin bir görevide yetenekli insanları bulmaktır.İnsan kaynakların elde edilmesi için personel bulma, seçme ve işe yerleştirme işlevleri yerine getirilir.

İnsan Kaynaklarının Elde Tutulması:Nitelikli insan kaynakların elde tutulabilmesi için adil bir ücret sistemi kurmak, örgütsel bağlılığı artırmak, iş sağlığını ve güvenliğini sağlamak, endüstriyel ilişkileri sürdürmek, kültürel ve sosyal etkinlikler yapmak gerekir.

Bireysel ve Örgütsel Performansın Artırılması: Bireysel ve örgütsel performansın artırılabilmesi için personelin performansını değerlendirmek, yüksek performansı ödüllendirmek, eğitmek, kariyerlerini geliştirmek, gerektiğinde disipline etmek ve gerçekten değer katan faaliyetlerin yapıldığından emin olmak gerekir.

İNSAN KAYNAKLARI VE KOMUTA YÖNETİCİLERİNİN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDEN DOĞAN SORUMLULUKLARI

Yetki, karar verme, diğerlerini çalışmaya yönlendirme ve onlara emir vermehakkıdır.Komuta yetki, işletmenin asıl amacıyla doğrudan ilgili faaliyetleri kapsar ve en temel yetkitipidir.Tüm üstler astlarına karşı komutayetkisine sahiptir.Kurmay yetki ise işletmenin amaçlarıyla dolaylı olarak bağlantılı olan, örneğin, insan kaynakları ,araştırma ve geliştirme, halkla ilişkiler gibi faaliyetleri kapsar.

Komuta Yöneticilerinin Sorumlulukları: Bir işletmedeki yöneticilerintümü aynı zamanda insan kaynakları yöneticisi olarak kabul edilir. Komuta öneticilerinin insan kaynakları yönetimi sorumluluklarışunlardır:

İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Sorumlulukları:

Komuta Yöneticileri ile İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Ortak Sorumlulukları:

İnsan kaynakları  yöneticileri kendilerinin sadece yardımcı ve kolaylaştırıcı olma işlevindedir.İnsan kaynakları  yöneticileri kendilerinin sadece yardımcı  ve kolaylaştırıcı olma işlevine sahiptir.Fikirlerini komuta yöneticilerine satmak, onları kabule ikna etmek zorundadırlar.Komuta yöneticileri de insan kaynakları  yöneticilerinin alanlarında uzman olduklarını kabul etmeli, onları dinlemeli ve işbirliği yapmalıdırlar.Kendi konularına giren alanlarda ‹K yöneticileri komuta yöneticilerini bilgilendirmeli; komuta yöneticileri de hangi bilgilere ihtiyaç duyduklarını onlara iletmelidirler.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BAŞARILI OLMAK İÇİN ODAKLANILMASI GEREKEN ALANLAR

İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜNÜN ÖRGÜT YAPISI

İşletmenin Genel Örgüt Yapısı İçinde İnsan Kaynakları Bölümünün Yeri

İnsan kaynakları bölümünün örgüt yapısının nasıl olacağını içinde bulunduğu örgütün ihtiyaçları ve koşulları belirleyecektir. Bu ihtiyaçların ve koşulların oluşmasına neden olan faktörler:Üst yönetimin insana bakışı, Örgüt kültürü, Örgütün büyüklüğü, Coğrafik yerleşim, Faaliyetlerin yapısı, Çalışanların niteliği, Sendikalaşma oranı.

İnsan Kaynakları Bölümünün İç Örgütlenmesi:İnsan kaynakları bölümlerinde genellikle insan kaynakları  üst düzey yönetimi, insan kaynakları yöneticisi, insan kaynakları  uzmanları ve insan kaynakları destek personeli çalışır.İnsan kaynakları bölümünde kaç kişi çalışacağı işletmedeki çalışan sayısına bağlıdır.Genel kabul 1/100 dür.Yani 300 çalışana 3 , 700 çalışana 7 kişidir.

DERS ÖZETİNİN TAMAMINI VE DAHA FAZLASINI ONLİNE SİPARİŞ VERMEK İÇİN AÖF ÇIKMIŞ SORULAR

AÖF Ücretsiz Ders Özeti Paylaşımları
1
ATA AÖF - KURTARMA ARAÇLARI EĞİTMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
2
ATA AÖF - AFETLERDE RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
3
ATA AÖF -MESLEK HASTALIKLARI 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
4
ATA AÖF - BİREYLERLE SOSYAL HİZMET 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
5
ATA AÖF - ETİKETLEME VE İŞARETLEME 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
6
ATA AÖF - YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
# TÜM ÖZETLERİ LİSTELE
Siz de hemen Ders Özeti sipariş verin, derslerinize kolayca çalışarak mezun olun.

Anadolu Üniversitesi Özet

Atatürk Üniversitesi Özet

Etiketler: ata aöf - ata aöf çıkmış sorular - ata aöf ders özeti - burhan kankaya - burhan kankaya ders özeti


Bu yazı 21.03.2017 tarihinden itibaren 1 kez okundu.
AÖF Çıkmış Sorular (Anadolu Ünv.) AÖF Çıkmış Sorular (Atatürk Ünv.) AÖF Ders Özetleri AÖF Deneme Sınavları AÖF Ders Kitapları Açık Lise Çıkmış Sorular
İletişim Bilgileri Firmamız Hakkında Sipariş ve Kargo Takibi Mesafeli Satış Sözleşmesi Garanti ve İade Şartları Gizlilik Sözleşmesi Ödeme ve Teslimat