Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... | %100 doğru kaynak | %100 memnuniyet | %100 mezuniyet | 0.332 350 23 47
0.541 350 23 42
SHZ202U-SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI 2. ÜNİTE DERS ÖZETİ
SHZ202U-SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI 2. ÜNİTE DERS ÖZETİNE VE DİĞER DERSLERİN DERS ÖZETLERİNE ULAŞABİLİR, AÖF ÇIKMIŞ SORULARI, AÖF DERS ÖZETLERİNİ VE AÖF YARDIMCI KAYNAK KİTAPLARI ONLİNE SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ...

2.ÜNİTE - SOSYAL ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

KAVRAMLAR

Sosyal Çalışmanın Ayırt Edici Unsurları:Sosyal etkinlik, birey ya da grupların toplumsal yaşamın bir bölümüne ilişkin yaptıkları etkinliklerdir. Sosyal çalışmayı sosyal etkinlikten ayıran dört temel özelliği vardır:Sürekli olması, Kurumsal olması, Hak temelli olması, Meslek olması.Sosyal çalışma hem bir müdahale içinde süreklilik arz eder, hem de kurumsal olduğu için süreklilik arz eder.Sosyal çalışma kurumsaldır.Sosyal çalışmaya meslek olmasının getirdiği özellikler:

Müracaatçı ve Müracaatçı Sistemi:Müracaatcı sosyal hizmetlerden yararlanmak için başvuran ve kendisiyle sosyal çalışma yapılan kişi, grup ya da topluluk da olabilir.Sosyal çalışmanın odağında birey-çevre ilişkisi vardır.Müracaatçı sistemi, müracaatçı ve onun çevresinde müracaatçının sorununu ya da sorunun çözümünü etkileyen ve bunlardan etkilenen etkileşimli aktörlerden oluşur.

Sosyal Çalışma Müdahalesi:Sosyal çalışmacı ve müracaatçı arasındaki müracaatçı açısından olumlu sonuçlar doğuran ilişkilenmeye sosyal çalışma müdahalesi denir.

SOSYAL ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

Yöntem bir işi nasıl yaptığımızı açıklar.İşi hangi yöntemle yapacağımız sonuca ulaşıp, ulaşamamızı gösterir.Sosyal çalışmanın ana amacı var olan bir durumda değişim veya dönüşüm yaratmaktır.Sosyal çalışmada yaklaşımlar değiştikçe yöntemler de değişir.Sosyal çalışma uygulamasında yöntemler 1980'lerin sonuna kadar  Bireyle çalışma, Grupla çalışma, Toplulukla çalışma(Genel Sosyal Çalışma Yaklaşımı yöntemleri) olarak 3 e ayrılıyordu.Daha sonraları bu durum değişmiş, mikro, mezzo ve makro uygulamalar terimleri kullanılmaya başlanmıştır.Sosyal çalışmanın yöntemine dair esas değişim Genelci Sosyal Çalışma Yaklaşımı ile gerçekleşmiştir.Genelci yaklaşım, sorun çözme odağında çeşitli müdahale düzeyleri ve uygulama alanları çerçevesinde sosyal hizmet sunmayı amaçlar.Çalışmanın odağında sosyal sorun vardır.

Genelci Sosyal Çalışma Yaklaşımı (yeni)

Birey toplum arasındaki bağ ve ilişkilerin sürekliliği ve birbirini dolayımlaması yüzünden bir sorunun ortadan kaldırılması nerdeyse her zaman üç düzeyde de (mikro, mezzo ve makro) müdahale gerektirir.

Mikro müdahale:Birey, aile, grup ile doğrudan yapılan sosyal çalışmadır.Değişim yaratılmak istenen ve müdahale edilen şey esasen bireyin ya da birey grubunun ilişkileri ile ilgilidir.

Mezzo müdahale:Kurum odaklı çalışmadır. Mezzo müdahalenin odaklandığı ilişkiler 3 ayrılır:

Birey-kurum:Bireyler ve kurumlar arasındaki ilişki kurma ve bu ilişkilere müdahale etme.

Kurum-kurum:Kuramlararası ilişkileri kurma ve bu ilişkilere müdahale etmek

Kurum-topluluk:Topluluklarla kurumlar arasında ilişki kurma ve bu ilişkilere müdahale etme.

Makro müdahale:Sosyal politika odaklı çalışmadır.Belirli bir ihtiyaç grubuna, baskı altındaki bir topluluğa ya da toplumsal soruna dair kamuoyunda farkındalık yaratılması sosyal politika geliştirilmesi, hak savunuculuğu, yasaldüzenlemelerin yapılmasında savunuculuk yapılması gibi etkinlikler ile sosyal hizmet sisteminin yeniden düzenlenmesine ilişkin etkinlikleri içerir.

Amaç, gerçek bir değişim yaratmak ise, yani bir sorunu tamamen ortadan kaldırmak istiyorsak  sorun  her düzeyde analiz edilmeli ve müdahaleyi her düzeyde kurgulanmalıdır.Yani bazı sorunların çözümlenmesi için bir düzeyde müdahale yeterli olmayabilir.Mikro, makro , mezzo müdahalenin hepsi uygulanabilir.

GENELCİ YAKLAŞIMDA SOSYAL ÇALIŞMACININ BİLGİ, DEĞER VE BECERİ SETİ

Bugün sosyal hizmetlerin sunumunda uluslararası olarak kullanılan yaklaşım genelci sosyal çalışma yaklaşımıdır. Genelci uygulama:Örgütsel yapı içinde çalışma, Eklektik bilgi, Mesleki değerler, Eleştirel düşünme becerisi, Mikro, mezzo ve makro düzeylerde uygulama becerileri, Süpervizyon, Mesleki roller, Planlı değişme sürecini içerir.

Örgütsel Yapı İçinde Çalışma:Sosyal çalışma kurumsaldır ve kurum çatısı altında uygulanır.Örgütsel yapı içinde çalışmak, sosyal çalışmacının bulunduğu kurumu, o kurumun ait olduğu sistemi iyice tanıması, kurumunun kapasitesini ve örgütsel kültürünü öğrenmesi demektir.

Eklektik Bilgi ve Uygulamada Kullanılışı:Sosyal çalışmacı müracaatçı ve onun değişim gereksinimini soyutlayarak kuramsal bilgisiyle harmanlar, çözüm yolları, değişim için yol haritaları düşünür.

Mesleki Değerler:Değerler ispatlanamaz yargılardır ve neyin tercih edilir olduğunu gösterirler. Sosyal çalışma bağlamında değerler:

Johnson'a  göre değerler kişinin içinde yaşadığı topluluktan köklenirler; bir kişinin sahip olduğu değerleri etkileyen dört faktör vardır:

Mesleki değerler:Hizmet , Sosyal adalet,  insan onuru ve değeri,  insan hakları insan ilişkilerinin önemi,  Erdem,  Uzmanlık,  Farklıklara saygı,  Karşısındakini olduğu gibi kabul etmek,  Yargılamama ve önyargılardan arınma,  Objektiflik Kişinin kendi kaderini tayin hakkı-çocuğun en yüksek çıkarı.

Eleştirel Düşünme:Kişinin bir olgu ya da saptamaya farklı açılardan bakabilme yeteneğidir.Sosyal çalışmada eleştirel düşünce sosyal çalışmacının:Yaşadığı topluma, Kendi kültürel mirasına, Toplumundaki sosyal hizmet sistemine, Çalıştığı kuruma, Kendisine, İktidar ilişkilerineYaptığı işe, Edindiği bilgiye eleştirel bakabilmesi demektir.

Mikro, Mezzo ve Makro Düzeylerde Uygulama Becerileri:Sosyal çalışma uygulamasında becerileri Baer ve Federico dörde ayırmıştır:

Mikro Beceriler:Bireyle ilgili ve kişilerarası ilişki kurma becerileridir.Sık kullanılan mikro beceriler:Dinleme becerisi, Sözlü iletişim becerileri, Sözsüz iletişim becerileri, Empati, içtenlik ve doğal olma, Gizlilik mahremiyete saygı becerisi, Profesyonel sıcaklık ve anladığını belli etme becerisi, Bireyselleştirme, Sessizlik.

Mezzo Beceriler:Kurum ve örgütlerle ilgili becerilerdir.Bu becerilerden bazıları: azıları: Rapor yazma, Verimli telefon görüşmesi yapabilme, Bilgisayar okur yazarlığı ve bilgi teknolojilerini kullanabilme, işyerinde zamanın etkili kullanımı, Resmi yazı yazabilme.

Makro Beceriler:Toplum ve organizasyonlarla, örgütlemelerle ilgili becerilerdir.Bu becerilerden bazıları:İnsanları plan oluşturmak için harekete geçirme becerisi, Fon oluşturma becerisi, Savunuculuk ve sözcülük yapma becerisi, Düzenleme (organizasyon) yapabilme becerisi.

Sosyal Çalışma Eğitimiyle Kazanılan Bilgi ve Becerilerin Standartları:Sosyal çalışma eğitimi ile kazanılması gereken becerilerin uluslararası standartlarını Sosyal Hizmet Uzmanları Konseyi (1992) Müfredat Politikası Bildirisi ile tespit etmiştir.

Süpervizyon:Meslek elemanlarının birbirlerine sağladığı danışmanlık ve yardımdır.Sheafor ve Horejsi'ye  göre süpervizyonun ana amacı, sosyal hizmetlerin sunumunu geliştirmek için meslek elemanlarının performansının izlenmesi ve bilgi ve becerilerinin artmasının desteklenmesidir.Rolü ikilidir. Yönetimsel süpervizyon, kurumdaki çalışanların izlenerek kurumun hizmet standartlarını sağlayıp sağlamadıklarını kontrol etmektir; destekleyici süpervizyon ise, sosyal çalışmacıların mesleki gelişimlerinin izlenmesidir.

MESLEKİ ROLLER

Her mesleğin kendine özgü rolleri ve işlevleri vardır.Sheafor ve Horejsi sosyal çalışmacının rollerini ve bu rollerin işlevlerini on ana başlık altında incelemiştir.

Arabuluculuk Rolü:Müracaatçıyla kaynağı buluşturma sorunluğu vardır.Arabuluculuk rolünün işlevleri:

Savunuculuk Rolü:Müracaatçıya kaynaklara ulaşma ve hizmet alma haklarının sağlanması için yardım etme, birey ya da grupları olumsuz etkileyen program ve politikaların değişimi için etkin mücadele etme rolüdür.

Eğitmenlik Rolü:Müracaatçılara ve kamuoyuna sosyal sorunları önlemek, çözmek ve sosyal işlevselliği arttırmak için gerekli bilgi ve becerilenin kazandırılması çabasıdır.Gündelik yaşam ve sosyal becerileri öğretir ve Davranış değişimini destekler.

Klinik Uzmanlık ve Danışmanlık Rolü:Müracaatçıların duygularını tanımalarına ve anlamalarına ya da davranışlarını değiştirmelerine yardımcı olarak sosyal işlevselliklerini arttırma rolüdür.Örn:Psiko-sosyal danışmanlık , psiko-sosyal tedavi.

Vaka Yöneticisi Rolü:Vaka bazında sosyal hizmet sağlanmasıdır.

İşyükü Yönetimi Rolü:Sosyal çalışmacının kendi işyükünü yönetebilmesidir.Sosyal çalışmacının işini etkin ve etkili bir biçimde yapabilmesi, işinden doyum sağlaması, zevk alabilmesi için gerekli bir roldür.

Çalışanları Geliştirme Rolü:Sosyal çalışmacının çalıştığı kurumdaki personele gerekli eğitimler ile danışmanlık ve süpervizyon sağlaması faaliyetleridir.

 

 

Yöneticilik Rolü:Yöneticilik rolünün işlevleri:

Değişim Ajanı Rolü:Bir toplulukta ya da toplumuna değişimin yaratılması için çalışma rolüdür.

Profesyonellik Rolü:Profesyonel, etik ilkelere bağlı sosyal çalışma yapabilme rolüdür.Diğer rollerden farkı  sosyal çalışmacının mesleki yaşamının her anında uyması gereken bir ilkedir.Profesyonellik rolünün işlevleri:

PLANLI DEĞİŞME SÜRECİ

Değişim yaşamın değişmez öğesidir.Değişim hem çevresinden bireye doğru gelebilir, bu da çok zaman bir uyum sürecini beraberinde getirir, hem de bireyin kendisinde olabilir ve çevresini etkileyebilir.Birey değişimleri tek başına gerçekleştiremediğinde sosyal çalışmacıya başvurabilir.Sosyal çalışma ile bir değişim yaratmak için yapılan faaliyetlerin demetine sosyal çalışma müdahalesi ya da planlı değişim süreci denir.Pincus ve Minehan'a göre planlı değişim sürecinin dört farklı aktörü olabilir:

Zastrow'un  sekiz aşamalı planlı değişim süreci basamakları:

FARKI DÜZEYLERDE UYGULAMAYA BİR ÖRNEK: AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELEDE SOSYAL ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

 Mikro analiz ve mikro müdahalelere(birey, aile, grup) örnek:

etkilenmektedirler.En önemlisi bireylerde bir takım psikolojik hasarlara neden olmaktadır.Şiddet uygulayan ve şiddete maruz kalan bireyler şiddeti içselleştirir.Kişi bu olayı kader olarak kabullenir.İçsellestirme süreğen duruma karşı bir dayanma stratejisidir.Fakat bu strateji şiddetin devam etmesine olanak sağlar.Şiddeti devam ettiren en önemli olgulardan biri de bireylerin uğradıkları kötü muameleyi şiddet olarak tanımlamaması ve normalleştirmesidir.Amaç şiddetle sosyal işlevselliği bozulan bireye sosyal işlevselliğini ve geniş anlamda sağlığını yeniden kazandırmaktır.

Mezzo analiz ve mezzo müdahalelere(kurum, örgüt) örnek:Aile içi şiddetle mücadele eden örgütlerin:

Makro analiz ve makro müdahalelere(toplum ve organizasyonlar, örgütlemeler) örnek:

AÖF Ücretsiz Ders Özeti Paylaşımları
1
ATA AÖF - KURTARMA ARAÇLARI EĞİTMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
2
ATA AÖF - AFETLERDE RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
3
ATA AÖF -MESLEK HASTALIKLARI 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
4
ATA AÖF - BİREYLERLE SOSYAL HİZMET 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
5
ATA AÖF - ETİKETLEME VE İŞARETLEME 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
6
ATA AÖF - YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
# TÜM ÖZETLERİ LİSTELE
Siz de hemen Ders Özeti sipariş verin, derslerinize kolayca çalışarak mezun olun.

Anadolu Üniversitesi Özet

Atatürk Üniversitesi Özet

Etiketler: ata aöf - ata aöf çıkmış sorular - ata aöf ders özeti - burhan kankaya - burhan kankaya ders özeti


Bu yazı 21.03.2017 tarihinden itibaren 1 kez okundu.
AÖF Çıkmış Sorular (Anadolu Ünv.) AÖF Çıkmış Sorular (Atatürk Ünv.) AÖF Ders Özetleri AÖF Deneme Sınavları AÖF Ders Kitapları Açık Lise Çıkmış Sorular
İletişim Bilgileri Firmamız Hakkında Sipariş ve Kargo Takibi Mesafeli Satış Sözleşmesi Garanti ve İade Şartları Gizlilik Sözleşmesi Ödeme ve Teslimat