Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... 0.332 350 23 47
0.541 350 23 42
ADL102U-HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR DERSİNİN 2. ÜNİTE DERS ÖZETİ
ADL102U-HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR DERSİNİN 2. ÜNİTE DERS ÖZETİNE VE DİĞER DERSLERİN DERS ÖZETİNE ULAŞABİLİR, AÖF ÇIKMIŞ SORULARI, AÖF DERS ÖZETLERİNİ VE AÖF YARDIMCI KAYNAK KİTAPLARI ONLİNE SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ...

2. Bölüm - DİLEKÇELER

            Dilekçeler

            Kişiyi ya da kamuyu ilgilendiren bir hakkın yerine getirilmesi, bir haksızlığın düzeltilmesi ve yahut bir istek veya şikayetin bildirilmesi amacıyla resmi makamlara yazılan gerçek ya da tüzel kişilerce yazılan isimli, imzalı, adresli, tarihli resmi yazılara dilekçe denir.

Dilekçe, yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkı olarak da tanımlanır.

            Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, kendileriyle ve ya kamu ile ilgili dilek ve şikayetlerini TBMM'ye ve ya ilgili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler. Bu hak Türkiye Cumhuriyet'i vatandaşına01.11.1984 tarihli ve 3071 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun'un kabul edilmesi ile verilmiştir. Bu kanun kapsamında der ki ; "Vatandaşlar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir. Kendileriyle ilgili başvurmalarının sonucu, dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir. Bu hak kapsamında dilekçenin yazıldığı ilgili makamdan, dilekçe sahibine en geç otuz gün içerisinde cevap verilir. Verilen cevaplar olumlu olabildiği gibi olumsuz cevap verilme ihtimali de vardır. Olumsuz cevap verilmesi gereği durumunda yine dilekçe sahibi bilgilendirilir.

            Hukuk kuralları kapsamında resmi kurum ve kuruluşlara yazılı bir başvuru yapılması gerekliliği var ise bu ancak bir dilekçe ile yapılabilir.  Örneğin, İİK m. 169’a göre kambiyo senetlerine özgü takipte itiraz mutlaka yazılı bir dilekçe ile yapılır.

            Hukuk kuralları içerisinde dilekçenin belirli şekli ve yazılış kuralları vardır. Bu kurallara uyulması ve dilekçelerin bunlara göre hazırlanması zorunludur. Örneğin  Hukuk Muhakemeleri Kanunun (HMK) madde 119'a göre dilekçenin içeriği ve bulundurması gerekenler:

  1. Taraşarın ve varsa kanuni temsilci veya vekillerinin ad ve soyadları ile adresleri,
  2. Açık bir şekilde dava konusu
  3. Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri ve delillerinin neler olduğu,
  4. Hukuki sebeplerin özeti,
  5. Açık bir şekilde iddia ve savunma,
  6. Karşı tarafın hangi sürede cevap verebileceği,
  7. Davacının ve ya varsa hukuki temsilcisinin imzası.

            HMK madde 116’ya göre ilk itirazları gerektiren haller şunlardır:

a) Kesin yetki kuralının bulunmadığı hâllerde yetki itirazı.

b) Uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözümlenmesi gerektiği itirazı.

c) İş bölümü itirazı.

            HMK madde 117’ye göre ise;

(1) İlk itirazların hepsi cevap dilekçesinde ileri sürülmek zorundadır; aksi hâlde dinlenemez.

(2) İlk itirazlar, dava şartlarından sonra incelenir.

(3) İlk itirazlar, ön sorunlar gibi incelenir ve karara bağlanır.

            Dilekçe, dilekçe sahibi tarafından bizzat yazılır ve ya yazdırılır. Bu yazım el yazısı ile ya da bilgisayar-daktilo gibi makinelerle olabilir.

            Uygulamada bazen çok sayıda başvuru yapılacağı zaman, işlemleri ve değerlendirmeyi kolaylaştırmak için, basılı (matbu) hazır dilekçelerde kullanılmaktadır. Bunlara, “örnek dilekçe” veya “form dilekçe” de denilmektedir. Örneğin öğrenci kredileri, kayıt yenileme gibi

konularda çok sayıda başvurunun söz konusu olduğu durumlarda, hem kolaylık hem de olası eksikliklerin ve karmaşıklıkların önlenmesi amacıyla bu tür dilekçeler kullanılır.

            Dilekçe yazarken uyulması gereken kurallar şunlardır:

• Dilekçeler, konularına göre uzun veya kısa olabilir. Konular kısa ve öz olarak belirtilir. Gereksiz ayrıntılara yer verilmez.

• Dilekçelerde ciddi, ağırbaşlı bir dil kullanılır. Anlatımın yalın ve duru olmasına özen gösterilir. Süslü, yapmacık, laubali bir ifadelerden kaçınılmalıdır.

• Dilekçeler; çizgisiz, beyaz dosya kâğıdına, okunaklı el yazısıyla yazılmalıdır.

• Dilekçenin verildiği kurumun ismi ve makamı başa yazılır. Kurum adının sağ altına kurumun bulunduğu şehir adı yazılır.

• Konunun kısa bir özeti bu başlığın altına yazılır.

• Daha sonra konunun belirlendiği metin bölümüne geçilir. Bu bir şikâyet dilekçesiyse,

şikâyet kanıtlarıyla birlikte verilmelidir.

• Dilekçede bir durum belirtiliyorsa, son cümle “Durumu bilgilerinize saygılarımla sunarım.” bir istek belirtiliyorsa “Gereğini izinlerinize saygılarımla sunarım.” şeklinde olmalıdır.

• Dilekçe bitiminde sağ  alt köşeye ad ve soyadı yazılmalı, imzalanmalıdır. Tarih,

isim ve imzanın bir satır üstünde olabileceği gibi dilekçenin sağ üst köşesinede konulabilir.

• Sol alt köşeye açık adres yazılmalıdır.

• Dilekçelerde kırmızı veya kurşun kalem kullanılmaz.

            Genel (Adi ) Dilekçeler

            Bu dilekçeler, resmi yazı ile ilgili makamlara yazılan ancak adli yazışma ve istek belirtmeyen ve kanunların kapsamına girmeyen dilekçelerdir. Bu dilekçelerde başvurulan makamın ismi, dilekçe metni, tarih, başvuran kişinin ismi, adresi, iletişim bilgileri, imzası bulunmalıdır. Bunun dışında konu ile ilgili belgeler ve ya başka ilgili dökümanlar belirtilmek istenirse Ekler bölümünde belirtilir.

            Başvurulan Makamın Adı (Hitap)

            Dilekçenin başında, başvurunun yapıldığı, başvurulan makamın adının bulunması gerekmektedir. Aynı zamanda başvurulan makamın adresi de yazılıdır. Hitap edilen makamın adı büyük harşerle; adreste yer alan kelimelerin ilk harşeri büyük, diğer harşeri küçük yazılmalıdır.Örneğin:

T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

(Öğrenci işleri Daire Başkanlığına)

 

            Dilekçenin Metni

            Metin kısmı, dilekçe sahibini dilekçe yazmasını gerektiren kısımdır, dilekçenin en önemli ana kısmıdır. Bu kısımda dilekçe sahibi, durumu anlatır ve dileğini belirtir.

            Tarih

            Dilekçenin hangi tarihte yazıldığını göstermek için sağ üst kısma yazılabilir. Bununla birlikte dilekçe metninin hemen bitimine veya isim soyisim kısmının da üstüne yazılabilir. Dilekçede tarih Gün/Ay/Yıl şeklinde rakamlarla yazılmalıdır.

            Ad, Soyad, İmza

            Dilekçenin sahiplerini gösterdiği, bir ve ya birden fazla kişinin bulunabildiği sağ alt kısımda bulunan bölümdür. Eğer Dilekçe sahibi okuma yazma bilmiyorsa imza yerine mührü ya da parmak basması yeterli olacaktır.

Dilekçe hakkının kullanılması ile ilgili kanuna göre (m. 4 Değişik madde:02/01/2003 - 4778 S.K./26. md.) Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlaraverilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı, soyadı ve imzası ile iş veya ikametgah adresinin bulunması gerekir.Resmi Yazışma Yönetmeliği (m.13) kişilere yazılan yazılarda; “Sayın” kelimesindensonra ad küçük, soyadı büyük harflerle, unvanı ise küçük harflerle yazılacağı belirtilmiştir. (Başbakanlık;2004/29 m. 16).

 

 

            Adres

            Dilekçe sahibi ile iletişime geçilmesi gerektiği durumlarda başvurulabilecek kullanılabilir adresin bulunduğu bölümdür.

            Ekler Bölümü

            Dilekçede ek bulunması durumunda adres kısmın altına numaralandırılarak  yazılır. Ekler dilekçenin arka kısmına eklenerek başvurulan makama teslim edilir.

            Dilekçe kurye aracılığıyla gönderiliyorsa, “iadeli taahhütlü mektup” biçiminde gönderilmesinde yarar bulunmaktadır. Böylelikle dilekçenin ilgili makama varıp varmadığının kontrol edilmesi sağlanır.

            Örnek Dilekçe:

 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

KONYA

            Okulunuz 1. sınıf, 12345678  numaralı öğrencisiyim. Burs almak için müracaatta bulunduğum kurumdan öğrenci belgesi istenmektedir. Gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                                                                                                                 07.02.2011

Ad Soy: Mehmet DEMİR

                        (imza)

Adres: Karacamii mahallesi 321. sokak No:1 Selçuklu  / KONYA

            Adli Dilekçeler

            İçerikleri yasalar tarafından belirlenen, adli makamlara başvurmak için yazılan dilekçelerdir. Dava dilekçeleri, davaya cevap dilekçeleri, şikayet dilekçeleri bu tarz dilekçeler içerisine girer.

            Kişinin hakkını araması o kişinin en temel özgürlüklerinden olup, hakkını aradığı metinlerde de bu hak temel hak olarak verilmiştir.

            Hukuk Davalarına Ait Dilekçeler

            Genellikle bir dava iki veya daha fazla taraf arasındaki anlaşmazlıkları çözümlemek amacıyla adalet karşısında değerlendirilmesidir. Bu değerlendirme süreci bir adli dilekçe ile başlar.

            Dava Dilekçelerinde başvurulan Mahkemenin adı en başa yazılır, sonra davacının adı-soyadı- adresi, varsa hukuki temsilcisinin adı-soyadı-adresi, davalının adı-soyadı-adresi, varsa davalının hukuki temsilcisinin adı-soyadı-adresi yazılır.Dava dilekçesinde bu bilgilerden sonra davanın konusu kısaca anlatılır ve dava sebeplerine geçilir. Bu kısım dilekçenin en önemli kısmı olup davacı, dava açma sebeplerini detaylı ve dayanaklı bir biçimde doğruları yansıtarak anlatmalıdır.

            Devletin topluma karşı sorumluluklarından birisi yargıdır. Yargı 4 ana kolay arılır. Bunlar: Adli yargı, İdari yargı,Anayasa Yargısı ve Uyuşmazlık yargısıdır.Yargı işlemini yerine getiren kurum ise mahkemelerdir.

            Anayasa Yargısı

            Anayasa yargısından sorumlu mahkeme Anayasa Mahkemeleridir. Bu mahkemelerde uygulanacak kurallar 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve  yargılama Usulleri Hakkında Kanunu tarafından belirlenir.

            İdari Yargı

            Devlerin İdare organlarının kamu alanındaki düzensizlikleri ve kuralları denetlemesi, yürütmesi işlemidir. Genel idari yargı ikiye ayrılı; ilk derece mahkemeleri ve üst derece mahkemeleri (Danıştay). İlk derece mahkemeleri hakkında 2576 sayılı “Bölge idare Mahkemeleri, idare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında” kanun vardır. Danıştay, Danıştay Kanununda yazılan davaları ilk ve son derece mahkemesi olarak karara bağlar. Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından fikri sorulduğunda fikir verir ve yasa tasarını inceler. Bu konuların dışındaki idari işlemlere ilk derece mahkemeleri bakar ve karar verir.    

            Adli Yargı

            Ceza yargısı ve Medeni yargı olmak üzere ikiye ayrılır.

            Ceza yargısı, Türk Ceza Kanunu'nun belirlediği cezaların verildiği alandır. Ceza yargısında görevli olan mahkemeler, genel mahkemeler ve uzmanlık mahkemeleri olarak ikiye ayrılır. Genel görevli mahkemeler, sulh ceza mahkemesi, asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesidir.

            Uyuşmazlık Yargısı

             Bazen yargı işlemlerinde davalar görülürken bir davanın hangi yargı türüne girdiği konusunda değişik fikirler ortaya çıkıp bir karmaşa durumu söz konusu olabiliyor. Bu gibi durumlarda davayı üstlenen yargı türü Uyuşmazlık yargısı olmaktadır.

            Uyuşmazlık Mahkemeleri, uyuşmazlık yargısını yürütmekle görevlidir ve bu görevleri 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyiş Hakkında Kanun'da belirtilmiştir.

            Dilekçeye Cevap Süresi

            Dilekçe ile başvuru yapıldığı zaman cevap verme süresi normal şartlarda 2 haftadır. Ancak bu süre içerisinde cevap verilemeyen durumlarda bu zaman uzatılabilir.

 

            Sonuç

            Bu kısımda davacının mahkemeden olan isteği yazılır ve sonuç "arz ve talep ederim", "sunar ve isterim" gibi cümlelerle bitirilir. Dava vekil tarafından açılıyorsa "vekil olarak arz talep ederim" denir.

            İmza

            Dilekçenin alt kısmında davacının ve varsa hukuki temsilcisinin imzasın bulunur. Davalı okuma yazma bilmiyor ise parmak basması da yeterli olacaktır.

            Ekler

            Dava dilekçesinde ekler kısmı da gerekli görülmektedir bazı durumlarda. Mahkemeye ek sunulması durumunda, sunulacak ekler davalı sayısından bir adet fazla olarak mahkemeye verilmelidir.

            Dava Dilekçesinin Eksik Düzenlenmesi

            Önceki anlatılanlar gibi dilekçeye cevap 15 gündür. Ancak kamu kuruluşlarında 30 gündür. Bu süre içerisinde mahkeme tarafından dilekçede eksiklik bulunursa dilekçe sahibine, dilekçeyi tamamlaması için bir hafta süre verilir. Bu süre zarfında dava başlamamış sayılır.

            Dava Dilekçesi Örneği:

 

ANKARA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ

DAVACI :                 XXX XX

VEKİLİ :                   Av. YYY YY

            (Adres antette)

DAVALI :                 HASIMSIZ

D.KONUSU :            Mirasçılık belgesinin verilmesine havi dilekçedir.

 

AÇIKLAMALAR

1. Müvekkil ile AAA AA in 04.03.1990 tarihinde evlenmişler ve bu evlilikten 24.06.1996

doğum tarihli B isimli müşterek çocukları bulunmaktadır.

2. AAA AA 19.05.2008 tarihinde vefat etmiş ve geride mirasçı olarak E dan olma Müvekkil

eşi ile müşterek çocukları almıştır. Başkaca kanuni mirasçıları bulunmamaktadır.

3. Murisin mirasçılarının ve miras paylarının gösterir mirasçılık belgesinin verilmesini

talep etmekteyiz.

 

HUKUKİ DELİLLER :        M.K,Nüfus kanunu ve ilgili tüm yasal mevzuat

DELİLLERİMİZ :                nüfus kayıtları, gömme izin belgesi,tanıkvs tüm yasal deliller.

İSTEM : Açıklanan ve resen tespit edilecek nedenlerle Muris AAA AA inmirasçılarının ve miras paylarının gösterir mirasçılık belgesinin verilmesini vekil eden

adına arz ve talep ederiz.

                                                                                                                      Davacı Vekili

                                                                                                                      Av. YYY YY

EK:     1. Nüfus kayıt tablosu sureti

            2. gömme izin belgesi

            3. vek. sureti

 

            Bunlar ne ola ki ?

 

            Dilekçe: kişiye devlet tarafından tanınmış bir haktır. Kişi bu hakkı sayesinde istek, şikayet, dert gibi maruzatlarını karşısına direk devleti ya da kamu kuruluşlarını alarak muhattap olabilir.

            Dilekçeler, dilekçe sahibinin ismi, soyismi, imzası, adresi, tarih, başvurulan makam, istek ve ekler olmak üzere farklı bölümlerden oluşur.

            Hukuk davalarına ait dilekçeler: iki veya daha fazla tarafın aralarındaki anlaşmazlıklar yüzünden mahkemeye başvurması ve hakkını hukuki yollardan araması için kullanılan ve davacı, davacı vekili, davalı, davalı vekili, istek, ek gibi bilgilerin verildiği resmi başvuru metinleridir.

AÖF Ücretsiz Ders Özeti Paylaşımları
1
ATA AÖF - KURTARMA ARAÇLARI EĞİTMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
2
ATA AÖF - AFETLERDE RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
3
ATA AÖF -MESLEK HASTALIKLARI 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
4
ATA AÖF - BİREYLERLE SOSYAL HİZMET 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
5
ATA AÖF - ETİKETLEME VE İŞARETLEME 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
6
ATA AÖF - YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
# TÜM ÖZETLERİ LİSTELE
Siz de hemen Ders Özeti sipariş verin, derslerinize kolayca çalışarak mezun olun.

Anadolu Üniversitesi Özet

Atatürk Üniversitesi Özet

Etiketler: ata aöf - ata aöf çıkmış sorular - ata aöf ders özeti - burhan kankaya - burhan kankaya ders özeti


Bu yazı 21.03.2017 tarihinden itibaren 1 kez okundu.
AÖF Çıkmış Sorular (Anadolu Ünv.) AÖF Çıkmış Sorular (Atatürk Ünv.) AÖF Ders Özetleri AÖF Deneme Sınavları AÖF Ders Kitapları Açık Lise Çıkmış Sorular
İletişim Bilgileri Firmamız Hakkında Sipariş ve Kargo Takibi Mesafeli Satış Sözleşmesi Garanti ve İade Şartları Gizlilik Sözleşmesi Ödeme ve Teslimat