İşlem yapılıyor, lütfen bekleyin...

Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... | %100 doğru kaynak | %100 memnuniyet | %100 mezuniyet |

Netsorular.com
ADL104U-İDARİ YARGI DERSİNİN 2. ÜNİTE DERS ÖZETİ
ADL104U-İDARİ YARGI DERSİNİN 2. ÜNİTE DERS ÖZETİNE VE DİĞER DERSLERİN DERS ÖZETİNE ULAŞABİLİR, AÖF ÇIKMIŞ SORULARI, AÖF DERS ÖZETLERİNİ VE AÖF YARDIMCI KAYNAK KİTAPLARI ONLİNE SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ...

ÜNİTE 2 - YARGI YETKİSİ VE YARGI DÜZENLERİ

  YARGI YETKİSİ

  Yargılama, toplumda kişiler arasındaki veya kişi-devlet arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde  yargılama yönteminin kullanılmasıdır.

  Yargı Bağımsızlığı

  Yargılama işi hukukta temel işlemlerden olduğu için ve de bir devlette düzenin  işlemesi için en gerekli sistemlerden birisidir. Bu sebepten Yargının bağımsız olabilmesi, bir hukuk devleti açısından en önemli husustur.

  Anayasamızın 138. maddesinde hakimler görevlerinde bağımsız bırakılmıştır. Hiçbir kurum, kuruluş, kişi hakimin yaptığı işi etkileyemez, tehdit edemez. Mahkemenin en doğru bir şekilde sonuçlanması için bu en gerekli konudur.  Bu yüzden Yasama, Yürütme ve İdare organların hakimlerin kararına uymak zorundadır.      

  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK)

  Bu kurulun kurulma amacı yargının diğer organlardan ( yasama, yürütme,idare ) etkilenmesini önlemek.  Ayrıca bu kurul, hakim ve savcıların görev başlangıcı, görev değişikliği, ataması, cezaları....gibi görevleri vardır. HSYK, üç dairede çalışır, toplamda yirmi iki asıl, on iki yedek üyeden oluşur. Bu kurulun başkanı Adalet Bakanıdır.

  Kurulun as üyeleri görev süresince başka görevlerde bulunamazlar, Kurul başkanı hariç. Kurul yönetimi, Kurul başkanına aittir.

  Mahkemelerin Kuruluşu ve Yargı Düzenleri

  Mahkemelerin kuruluş, görev ve yetkileri Anayasanın 142. maddesinde belirtilmiştir. Yüksek Mahkeme, alt dereceli mahkemelerin kararlarını denetleyen mahkemelerdir. Yargıda bu duruma Temyiz denilmektedir.

  ANAYASA MAHKEMESİ, ANAYASA YAGISI

  Kuruluşu

  Anayasa yargısı temelinde kanunların anayasaya uygunluğunu araştırır. Türkiye Cumhuriyetinde bu görevi Anayasa Mahkemesi yerine getirmektedir. Anayasa Mahkemesi on yedi üyeden kuruludur. Her üye yani kurul on iki yıl görev süresi için göreve gelir. Bu mahkemedeki üyelerin bir daha mahkemeye üye olarak girme hakkı yoktur.

  Anayasa Mahkemesinin Görevleri

  1) İptal Davası

  Ancak olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerinşekil ve esas bakımından Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’nde dava açılamaz. Anayasanın148. maddesindeki bu hüküm, hukuk devleti ilkesine açıkça aykırıdır.

 

  2) İtiraz Yolu

  Bir davada, mahkeme uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararname hükmünü Anayasa’ya aykırı bulursa ya da taraflardan birinin anayasaya aykırılık itirazının ciddi olduğu ispatlanırsa, Anayasa Mahkemesi’ne başvurabilir. Anayasa Mahkemesi işin kendisine gelişindenbaşlamak üzere beş ayiçindekararını verir ve açıklar. Bu süre içinde karar verilmezse mahkeme, davayı yürürlükteki kanun hükümlerine göre sonuçlandırır.

  3) Yüce Divan

  Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanını, TBMM Başkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcı vekilini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar. Ayrıca, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanı da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanırlar. Yüce Divan kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu yapılabilir. Genel Kurulun yeniden inceleme sonucunda verdiği kararlar kesindir.

  4) Milletvekilliğinin Düşmesine ve Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Yapılan İtirazlar

  Anayasa Mahkemesi, milletvekilliğinin düşmesine ve yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi kararlarına karşı yapılan itirazları sonuçlandırır.

  5) Parti Kapatma Davaları ve Mali Denetimi

  Siyasal partilerin yaptıkları harcamaları, yaptıkları görevleri ve yetkilerini ve bu partilere karşı açılan kapatma davalarının incelemesini ve hükmü ile ilgili işlemleri gerçekleştiren Anayasa Mahkemesidir.

  6) Bireysel Başvuru

  Herkes temel hak ve özgürlüklerinden herhangi birisinin ya da birkaçının ihlali noktasında şikayetçi olup hakkını aradığı davalarda, ilgili mahkemelerden ve yetkililerden beklediği sonucu alamadığı zaman hakkını aramaya devam etmek için Anayasa Mahkemesine başvurma hakkına sahiptir.

  ADLİ YARGI- YARGITAY

  Kişiler arasında oluşan uyuşmazlıkların incelendiği ve düzenlendiği, cezalandırmanın verildiği yargı sistemine Adli yargı denir. Bu yargı sisteminin yüksek mahkemesi Yargıtaydır. Ayrıca Yargıtay, kanunda belirtilen bazı davalarda ilk ve son mahkeme olarak görevlidir.

  Adli yargı sisteminde mahkemeler hukuk mahkemesi ve ceza mahkemesi olarak iki kısma ayrılır.

 

 

İDARİ YARGI- DANIŞTAY

  Kanuna göre yürütme ve idarede hukuka aykırı kararları irdelemek ve iptal etmek, bu kararlardan doğan sonuçların mağdurlarının mağduriyetlerini gidermek gibi görevi üstlenen sisteme İdari Yargı denir. Bu sistemin yüksek mahkemesi Danıştaydır.

  ASKERİ ADLİ YARGI - ASKERİ YARGITAY

  Askeri yargı, Askeri mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafından yürütülür. Bu hususta askerlikte görevli olan bir kişinin işlediği suç, ceza gerektiren durumlar, yargılanma süreci gibi konularda yetkili mahkemelerdir. Savaş haricinde, asker olmayan kişiler askeri mahkemede yargılanmaz. Ancak asker kişiler sivil mahkemelerce yargılanabilir.

  Askeri Yargıtay, Askeri Mahkemelerin yüksek mahkemesi konumundadır ve bazı davalarda son karar merciidir.

  ASKERİ İDARİ YARGI - ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ

  Askeri hizmete ilişkin ve asker kişileri ilgilendiren idari işlem ve eylemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklarınçözümlendiği askeri idari yargı düzeninde sadece yüksek mahkeme olan Askeri Yüksek İdareMahkemesi bulunmaktadır.

  SAYIŞTAY

  TBMM adına, kamu hizmetinde bulunan kurum ve kuruluşların bütçelerini, gelir giderlerini, harcamalarını inceleyen birimdir. Karar verme yetkisine sahip değildir. Buradaki amaç kamusal alandaki elde edilen kaynakların amacına uygun bir şekilde kullanılıp kullanılmamasını denetlemektir.

  UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

  Görüldüğü üzere ülkemizde yargı unsuru olarak birden fazla kol bulunmakta ve bazı durumlarda bu kollar birbiri ile etkileşim halinde bulunmak durumunda, bazı durumlarda da bu etkileşim olumsuz yönde olmaktadır. İşte bu sebepten mahkemelerin görev alanlarının karıştığı durumlarda davanın , olayın hangi mahkemenin yetki alanına girdiği konusundaki anlaşmazlık ve soru işaretlerini gidermek adına görevde bulunan mahkemelere Uyuşmazlık mahkemeleri denir.

Uyuşmazlık mahkemeleri bir başkan, on iki asıl, on iki yeden üyeden oluşur.

Bunlar ne ola ki ?

Temyiz: mahkemelerde verilen bir kararın yüksek mahkemesince tekrar incelenme istemi işlemine denir.

Yüksek Mahkeme: alt dereceli mahkemelerin kararlarını denetleyen mahkemelerdir.

Yargıtay: Adli yargı mahkemelerinin yüksek mahkemeleridir.

Danıştay: İdari yargı mahkemelerinin yüksek mahkemesidir.

Sayıştay: TBMM adına, kamu hizmetinde bulunan kurum ve kuruluşların bütçelerini, gelir giderlerini, harcamalarını inceleyen birimdir.

Yukarıya Git