Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... 0.332 350 23 47
0.541 350 23 42
ALD102U-HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR DERS ÖZETİ
HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR DERSİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ

1. BÖLÜM - HUKUK DİLİ

            Hukuk sosyal ve normatif bir bilim olarak büyük ölçüde dil kullanımına ve ifade becerisine dayanmaktadır ( Karayalçın, 1994, s. 74). Çünkü bir ulusun dili o ulusun yaşamını, gerekçelerini, ihtiyaçlarını, tanımlarını ortaya koymada en etkili unsurdur. Kullanılan dil yeterli seviyede olmaz ise anlamda kargaşa ortaya çıkacak bu da bireylerin yaşayışını dolayısıyla toplumun yaşayışını etkileyecektir.

            Türkçe'nin zenginliği şüphesiz Osmanlı'nın bize bıraktığı mirastan kaynaklanmaktadır. Cumhuriyet döneminden sonra dilde arılaşma çalışmaları başlamıştır. Ancak bunu yaşayan dile uygulamak çok uzun zaman almaktadır. Cumhuriyetle birlikte kurulan yeni ülkenin yasaları da Osmanlı kaynakları ile yazılmıştır. İşte bu yüzden Hukuki terimler içerisinde Osmanlıcadan kalma birçok sözcük ve terimler vardır.

            Dil

            Beden dili dünyanın her yerinde aynı etkide iletişim kurar, ancak sözel dil olan konuşma dilinde iletişim kurabilmek için ortak dil kullanmak gerekir. Dil en önemli ve en çok kullanılan iletişim aracıdır. İnsanoğlunun iletişim kabiliyeti dili kullanabilme yeteneği ile doğru orantılı olmuştur.

            Ezberlediklerimizi değil de aslında herşeyden öğrendiklerimizi konuşmaya başlasak, işte o zaman kendi özümüzü yakalaşmış kendi benliğimiz ile konuşmaya ve birşeyler paylaşmaya başlamış oluruz. Çünkü ezberlenen şey hiçbir zaman bizim beynimizin bizim aklımızın eseri değildir.

            Dilde seçicilik aktarılan ifadelerin nasıl ve ne şekilde dilden çıkması ile doğrudan ilişkilidir. Kişi konuşması esnasında seçtiği kelimeler ile konuşmasına gösterdiği özeni ortaya koyar. Nitekim başka bireyler ile bir şeyler paylaşmak için dile muhtacız. aktardığımız ifadelerin doğru anlamları yansıtması için dilde seçiciliğe özen göstermemiz gerekir.

            Sonuç olarak dil bir toplumda ifade paylaşımını gerçekleştirir. Hukuk ise toplumu düzene koymaya ve düzen içerisinde tutmaya yarar. Bu nedenle Dil ve Hukuk , toplum açısından çok önemli birer kavramdır.

            Günlük Dil

            Günlük hayatta konuşurken kullanılan ve yazım dili ile az çok farkı olan dildir. Konuşma ve dil söylemleri ile yöreden yöreye bölgeden bölgeye şive lehçe ağız gibi değişik şekiller alabilir.

           

 

 

Konuşma ve YazıDili

            Konuşma dili ve Yazı dili, dili oluşturan iki temel unsurdur. Konuşma dili yüzyıllar boyunca insanların iletişiminde baş rol oynamış ve yazı bulunmadan öncelerden beri kullanılagelmiştir. Yazı dili ise konuşma dilinin en yaygın ve en çok kullanılan halinin kabul görüp bunun kalıcı eserlere dökülmesi ile ortaya çıkan dildir.

            Mesleki Dil (Özel Dil)

            Toplumda aynı ihtisas alanında uzmanlaşmış kişilerin ve toplulukların kullandığı teknik sözcüklerdir. Bu dil, aynı meslek grupları arasında iletişimi kolaylaştırdığı gibi, bu meslek grubu dışındakiler için ise pek bir anlam ifade etmez. Aynı meslek grubundan olmayan kişiler tarafından anlaşılması zordur.

            Hukuk Dili

            Hukuk , içerisinde sözlü ve yazılı dili barındıran ve bununla birlikte kendine has terminolojik kavramlardan oluşan bir sosyal bilim dalıdır.

            Hukuk bilindiği üzere toplum içerisinde huzuru sağlamak, adaleti oluşturmak, cezalandırma işlemini yerine getirmek gibi kavramlardan oluştuğu için, hukuk içerisinde dil olmadığı düşünülemez. Dili olmayan bir hukuk hiç bir işlevi yerine getiremez. Bu işlevler ve görevler arasında anlam kargaşasına yol açmamak ve dil bakımından çok kapsamlı olmak adına hukuk içerisindeki dilin yani "Hukuk Dili"nin kendine has bir dile, kavramlara sahip olması oldukça önemlidir.

            Hukuk dilinin temel özelliklerinin açıklık ve sadelik, bilimsel tutarlılık ve terim birliği, kesinlik ve belirginlik olması gerektiği söylenebilir.

            Hukuk dili genel olarak yazılı veya sözlü olmasına ve resmiyet derecesine göre iki alt sınıfa ayrılır. Buna göre, anlaşma, vasiyet gibi belgeler kalıplaşmış yazılı hukuk metinlerini oluşturmakta, resmi yazılı türler arasında ise yasalar, hukukçuların dava dilekçeleri ve Yüksek Mahkeme kararları yer almaktadır. Hukuk dilinin diğer bir alt sınıfı olan kalıplaşmış sözlü dil de değişmeyen formüllerden oluşur.Buna örnek olarak da evlilik töreni ve tanık yeminleri örnek gösterilebilir. Gündelik hukuk söylemi de çoğunlukla resmi olmayanbir yapıya sahiptir ve hakimler ve avukatlar arası konferansları veya hukukçuların kendi aralarında yaptıkları hukukla ilgili konuşmaları içermektedir.

            Hukuk dilinin ağır ve kendine has olmasının yanında toplum arasında kolay anlaşılabilmesi de gerekmektedir. Buna sebep olarak toplumdaki insanları anlamadıkları kurallardan ötürü yargılamak adalet kavramının içerisinde olmamasıdır. Bu sebeple hukuk dili hitap ettiği milletin konuşma diline mümkün mertebe yakın olmalıdır ki kolay anlaşılabilir ve uygulanılabilir olsun. Hukuk dili ile toplum arasında kabul görmüş yazı dili birbirine paralel  olmalıdır. Hiçbir zaman bu ikisi birbirinden ayrılamaz ve ayrılmaya çalışılmamalıdır.

            Türkçe'de de hukuk dili ile yazı dili arasında bir takım farklılıklar var olmakla beraber bunun sebebi yukarıda anlatıldığı gibi kullanılan hukuk kurallarının bize Osmanlı zamanından kalması ve o zamanki Türkçe içerisinde daha çok Arapça ve Farsça kelime ve kelime gruplarının olması idi.

            Hukuk dili ile konuşma ve yazı dili arasındaki bu farkı ortadan kaldırma çalışmaları her zaman olmuştur ve olacaktır da. Ancak bu hukuk diline zarar vermekten başka bir anlam ifade etmemektedir. Çünkü zaten kendine has kelime ve kelime gruplarına sahip olan hukuk diline yabancı kelime ve gruplar eklendiği zaman hukuk dilinin anlaşılması daha da güç bir hal alacaktır.

            Uygulamada Hukuk Dilinin Kullanımı

            Hukuk uygulamalarında ihtarname, ihbarname, beyanname, teklifname, taahhütname, mukavelename-akit-sözleşme, senet, poliçe, fatura gibi pek çok evrak-belgeler hazırlanıp kullanılır. Bu belgelerde hukuk dili kullanımı esas alınır. Bu belgeleri kullanmada, işlemede, işleme almada adalet personeli (paralegal) yetkin kişidir ve tüm bu belgelerin kullanımından sorumludur.

            Yasaların Dili

            Yasaların dili olabildiğince açık, anlaşılır, sade ve özlü olmalı ki insanlar, hak ve özgürlüklerinin sınırlarını ve nasıl kullanılacaklarını yasalara bakarak kolaylıkla anlayabilsinler. Yasa koyucu bu görevini başardığı oranda hiç kuşkusuz yurttaş-birey de yasaları bilme ve onlara uyma ödevlerini daha iyi yerine getirecektir (TCK m. 4).

            Günümüzde yasaların dili hakkında çeşitli görüşler vardır. Bunlardan öne çıkan ilk iki tanesi; yasaların halkın anlayacağı şekilde açık olması görüşü ve yasaları halkın anlamasının gereği olmaması görüşüdür. Hangi görüşün kabul gördüğü hakkında tam bir uzlaşı söz konusu değildir.

            Zorunlu olmadığı halde yasa metnine dahil edilmiş cümle ve ayrıntılar, yasayı okumak durumunda olan kim olursa olsun, varlığı gibi gereksiz bir yorgunluğa ve karışıklığa sebep olacaktır. Ayrıca, yasa bir mantık sanatı olmadığından aşırı inceliklerle okuyucuya zor anlar yaşatmamalıdır (Akt. Erdin, 2008, s.214).

            Yasa Dilinin kesin ve belirgin olmasının önemi, yasaları okuyan herkesin aynı düşünceye kapılması, herkes tarafından aynı şekilde algılanması, farklı insanlar tarafında farklı şekilde anlaşılmamasıdır.

           

Bunlar ne ola ki ?

            Dil, obje ve kavramların seslerden oluşan kelimelerle iletişim için kullanılabilir ve aktarılabilir hale getirilmesini sağlayan iletişim aracıdır.

            Mesleki Dil (özel dil), aynı meslek grubu içerisinde sıkça kullanılan mesleki terimlerin ve teknik kelimelerin çoğunlukta olduğu dildir.

            Konuşma dili (Günlük dil), halk arasında günlük hayatta kullanılan dildir.

            Hukuk, toplumsal yaşamı düzenlemeyi amaçlayan yasalardan oluşan kendine ait kavramları ve dili olan adalettir.

            Hukuk Dili, Hukuksal yazışmalar, adli işlemler gibi resmi işlemlerde kullanılan, içerisinde Arapça ve Farsça sözcükler bulunan dildir.

AÖF Ücretsiz Ders Özeti Paylaşımları
1
ATA AÖF - KURTARMA ARAÇLARI EĞİTMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
2
ATA AÖF - AFETLERDE RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
3
ATA AÖF -MESLEK HASTALIKLARI 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
4
ATA AÖF - BİREYLERLE SOSYAL HİZMET 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
5
ATA AÖF - ETİKETLEME VE İŞARETLEME 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
6
ATA AÖF - YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
# TÜM ÖZETLERİ LİSTELE
Siz de hemen Ders Özeti sipariş verin, derslerinize kolayca çalışarak mezun olun.

Anadolu Üniversitesi Özet

Atatürk Üniversitesi Özet

Etiketler: ata aöf - ata aöf çıkmış sorular - ata aöf ders özeti - burhan kankaya - burhan kankaya ders özeti


Bu yazı 21.03.2017 tarihinden itibaren 1 kez okundu.
AÖF Çıkmış Sorular (Anadolu Ünv.) AÖF Çıkmış Sorular (Atatürk Ünv.) AÖF Ders Özetleri AÖF Deneme Sınavları AÖF Ders Kitapları Açık Lise Çıkmış Sorular
İletişim Bilgileri Firmamız Hakkında Sipariş ve Kargo Takibi Mesafeli Satış Sözleşmesi Garanti ve İade Şartları Gizlilik Sözleşmesi Ödeme ve Teslimat