Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... 0.332 350 23 47
0.541 350 23 42
ATA AÖF - STRATEJİK YÖNETİM 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
ÜNİTE 1 - STRATEJİ VE STRATEJİK YÖNETİMİN TARİHSEL TEMELLERİ Stratejik yönetim; bir örgütün iç ve dış çevresini analiz etmesini, edindiği bulgulardan hareketle varlık amacını, ulaşmak istediği yeri ve kendisini buraya ulaştıracak faaliyetleri ana hatlarıyla ortaya koymasını, daha sonra bunları uygulamaya geçirip ulaştığı sonuçları kontrol etmesini ifade eden bir yönetim yaklaşımıdır. Rakiplere karşı avantaj sağlamayı içermesi açısından strateji kavramı, bugün popüler bir kavram olarak gelişimini sürdürmektedir. Hem askerî alanda hem de iş dünyasında rekabet gücünün, başarı için gerekli olduğu inancı, stratejinin birçok disiplin tarafından ilgi odağı olarak görülmesine ve incelenmesine neden olmaktadır. Günümüzde birçok farklı alanda strateji kelimesi yaygın olarak kullanılmaktadır. Strateji kelimesi "stratos" ve "agein" olmak üzere iki klasik Yunan kelimesinden türemiştir. Stratos kelimesi ordu, agein ise liderlik etme ve yönetme anlamına gelmektedir. Stratos kelimesi, ordu içerisinde Yunan komutanlar tarafından kontrol edilmesi gereken yönetim birimlerinin ortaya çıkması ile gelişmiştir. Bu birimler, düzenli bir biçimde ve belirli askerî idari bölgelere ayrılacak şekilde yapılandırılmıştır. Bu tür bir yapılanma, ordu bir araya geldiğinde çıkabilecek kaos ortamını engellemektedir. Strategos kavramı da aynı dönemde, adam adama mücadeleyi gerektiren savaş biçimi ile ilişkili olarak ortaya çıkmış, Truva savaşındaki Achilles gibi kahramanların hikâyeleri ile örneklendirilmiştir. Savaş alanında, eğitimli grupların etkili bir şekilde bir araya gelmesi, koordineli şekilde manevra yapıp, askerî yeteneklerini disiplinli bir şekilde ortaya koyarak, mücadele edebilmeleri için dikkatli bir planlama ve yönetime ihtiyaç duyulmaktadır. Bunu da strategos adlı komutanlar sağlamaktadır.

ÜNİTE 1 - STRATEJİ VE STRATEJİK YÖNETİMİN TARİHSEL TEMELLERİ

Stratejik yönetim; bir örgütün iç ve dış çevresini analiz etmesini, edindiği bulgulardan hareketle varlık amacını, ulaşmak istediği yeri ve kendisini buraya ulaştıracak faaliyetleri ana hatlarıyla ortaya koymasını, daha sonra bunları uygulamaya geçirip ulaştığı sonuçları kontrol etmesini ifade eden bir yönetim yaklaşımıdır.

Rakiplere karşı avantaj sağlamayı içermesi açısından strateji kavramı, bugün popüler bir kavram olarak gelişimini sürdürmektedir. Hem askerî alanda hem de iş dünyasında rekabet gücünün, başarı için gerekli olduğu inancı, stratejinin birçok disiplin tarafından ilgi odağı olarak görülmesine ve incelenmesine neden olmaktadır. Günümüzde birçok farklı alanda strateji kelimesi yaygın olarak kullanılmaktadır.

Strateji kelimesi "stratos" ve "agein" olmak üzere iki klasik Yunan kelimesinden türemiştir. Stratos kelimesi ordu, agein ise liderlik etme ve yönetme anlamına gelmektedir. Stratos kelimesi, ordu içerisinde Yunan komutanlar tarafından kontrol edilmesi gereken yönetim birimlerinin ortaya çıkması ile gelişmiştir. Bu birimler, düzenli bir biçimde ve belirli askerî idari bölgelere ayrılacak şekilde yapılandırılmıştır. Bu tür bir yapılanma, ordu bir araya geldiğinde çıkabilecek kaos ortamını engellemektedir. Strategos kavramı da aynı dönemde, adam adama mücadeleyi gerektiren savaş biçimi ile ilişkili olarak ortaya çıkmış, Truva savaşındaki Achilles gibi kahramanların hikâyeleri ile örneklendirilmiştir. Savaş alanında, eğitimli grupların etkili bir şekilde bir araya gelmesi, koordineli şekilde manevra yapıp, askerî yeteneklerini disiplinli bir şekilde ortaya koyarak, mücadele edebilmeleri için dikkatli bir planlama ve yönetime ihtiyaç duyulmaktadır. Bunu da strategos adlı komutanlar sağlamaktadır.

Askerî alanda düşman karşısında zafer kazanma; politikada, gücün yönetilmesi ve bir mevkiyi elde tutmayla alakalı olan strateji; iş dünyasında bir işletmenin faaliyetlerine devam edebilmesi ve refah sağlamasını ifade etmektedir.

Alfred Chandler, 1962 yılında "strateji ve yapı" isimli eserinde stratejiyi; uzun dönemli amaçların belirlenmesi ve bu amaçlara ulaşmak için hem faaliyetlerin söz konusu amaçlara yönelik olarak uyumlaştırılması hem de gerekli kaynakların tahsis edilmesi olarak tanımlamıştır.

Şirket planlamasından, günümüzde stratejik yönetim adı verilen yönetim anlayışına geçişin nedeni; stratejinin birincil amacını oluşturan rekabet etme ve rekabet avantajı sağlama üzerine olan ilginin giderek artmasıdır. Strateji bu süreçte, şirkete rekabet avantajı sağlayacak bir faaliyet planı üzerinde düşünmeyi gerektiren bir kavram olarak ifade edilmiştir. Her şirket için tekrarlanan bu süreç, şimdi neredesin ve neye sahipsin soruları ile başlamaktadır.

*** Michael Porter'ın "Beş Rekabetçi Güç Modeli"

• endüstriye girecek yeni şirketlerin yarattığı tehdit,

•ikame malların yarattığı tehdit,

• tedarikçilerin pazarlık gücü,

•müşterilerin pazarlık gücü,

• pazarda yer alan rakipler arasındaki rekabeti şiddeti

** Harvard İşletme Okulundan Michael Porter, şirket kârlılığı göstergelerini analiz etmek için endüstriyel örgüt ekonomisi yaklaşımı uygulamalarına öncülük etmiştir. Yapılan çalışmalarda şirketlerin faaliyet gösterdikleri cazip endüstri ve pazarlarda, lider konuma gelme arzusu içerisinde oldukları vurgulanmıştır. Porter, bu durumu "rekabet stratejisi, farklı olmakla ilgilidir" diye açıklamaktadır. Yani; eşsiz bir değere sahip olmak için farklı bir faaliyet kümesi seçmek gerekmektedir. Rekabet ve sektör analizi faaliyetlerinin başladığı bu döneme, strateji alanında üstün değerlerin oluşturulmasında ve üstün örgütsel performansın açıklanmasında kullanılan iki temel paradigma, "Endüstriyel Örgüt Teorisi" ve "Kaynak Temelli Teori" damgasını vurmuştur.

***Endüstriyel Örgüt Teorisi, stratejik yönetim yaklaşımına farklı bir bakış açısı kazandırmıştır. Bu Teori; işletmelerin rekabet üstünlüğü elde edebilmek için oluşturacakları stratejileri belirlemede, faaliyet içerisinde bulundukları endüstrinin yapısını, diğer bir ifade ile işletme dışı faktörleri incelemesi gerektiğini vurgular. Endüstriyel Örgüt Teorisi'nin en iyi uygulamalarından biri ve literatürde en çok kullanılanı; Michael Porter, tarafından ortaya konulan "Beş Rekabetçi Güç" Modelidir. Porter, şirketlerin rekabet durumunu ve stratejisini etkileyebilecek beş ana faktörün bulunduğunu, bu ana faktörlerin ayrı ayrı incelenmesi gerektiğini ve stratejilerin bu incelemeler doğrultusunda geliştirilmesi gerektiğini önermiştir. Bu ana faktörler;

 

• Endüstriye Girecek Yeni Şirketlerin Yarattığı Tehdit,

•İkame Malların Yarattığı Tehdit,

• Tedarikçilerin Pazarlık Gücü,

•Müşterilerin Pazarlık Gücü,

•Pazarda Yer Alan Rakipler Arasındaki Rekabetin Şiddetidir.

Faktörleri incelemek için endüstri analizi, rakiplerin analizi, pazar analizi, değer zinciri analizi ve PIMS analizi gerekmektedir.

** Kaynak bağımlılığı teorisinin temelinde; şirketlerin kaynakları ve temel yeteneklerinin, şirketlerin rekabet avantajı sağlamasında kritik öneme sahip olduğu görüşü bulunmaktadır.

*Mintzberg stratejinin; plan olarak strateji, hile ya da manevra olarak strateji, model olarak strateji, pozisyon olarak strateji ve perspektif olarak strateji olmak üzere beş farklı (5P: plan, ploy, pattern, position, perspective) tanımını yaparak, stratejiye tek bir noktadan bakmanın stratejinin eksik olarak anlaşılmasına neden olabileceğini ifade etmiştir.

Plan olarak strateji; bilinçli olarak öngörülen bir amaca ulaştıracak faaliyetler toplamı olarak ifade edilmektedir.

Manevra olarak strateji; düşmanı yenmek için yapılan savaş hilesidir.

Model olarak strateji; bilinçli ya da bilinçsiz olarak faaliyetlerin götürdüğü belirli bir biçimdir.

Pozisyon olarak strateji; organizasyonun konumu ve değerleri ile dış dünyayla iletişim kurmasıdır.

Perspektif olarak strateji ise; organizasyonun içine odaklanmakta ve organizasyonun vizyonunu yansıtmaktadır.

*** Misyon, bir işletmenin niçin var olduğunu ve ne yapmak istediğini gösteren, kalbindeki ve beynindeki düşünceleri yansıtan açıklamalardır.

***etkili bir misyon, bazı temel unsurları bünyesinde barındırmalıdır. İyi bir misyon açıklaması aşağıda ifade edilen dokuz soruya cevap vermelidir:

•Müşteri: Müşterilerimiz kimlerdir?

•Ürün ve hizmet: Temel ürün ve hizmetlerimiz nelerdir?

•Pazarlar: Coğrafi olarak nerede rekabet etmekteyiz?

•Teknoloji: Kullandığımız teknoloji nedir?

•Yaşama, büyüme ve kârlılık için ilgi: Büyümek ve finansal olarak güçlü olmak zorunda mıyız?

•Felsefe: Değer, inanç, istek ve ahlaki önceliklerimiz nelerdir?

•Kendini tanımlama: Ayırt edici yeteneğimiz ve temel rekabet avantajımız nedir?

•Kamu imajı için ilgi: Sosyal, toplumsal ve çevresel sorumluluğumuzu    yerine getiriyor muyuz?

•Çalışanlar için ilgi: Çalışanlar önemli bir varlığımız mı?

***vizyon, işletmeye yol gösteren temel bir unsurdur. İşletmeler vizyon geliştirirken, vizyonun; açıklık, istikrar, genişlik, uygulanabilirlik, gelecek yönelimi, eşsizlik ve stratejik olma özelliklerine dikkat etmelidirler. Vizyon, gelecekte görülmek istenen organizasyonun canlı, harekete geçirici ve kapsamlı bir resmidir.

* vizyon ve misyon belirlenip, vizyon ve misyonu etkileyebilen faktörler incelendikten sonra, işletme için stratejik amaçlar geliştirmek gerekir. Bir işletmenin amaçlarını anlamanın en iyi yolu ise "eğer işletmeniz yarın ortadan kalkarsa dünya ne kaybeder?" sorusunu sormaktır. Amaçlar, işletmenin çeşitli alanlarda başarmayı arzuladığı somut sonuçlardır.

*Plan, planlama süreci içerisinde amaçlara ulaşmak için belirlenmiş kararlar topluluğudur. Neyin, nerede ve nasıl yapılması gerektiğini bildiren, bunların uygun biçimde yerine getirilmesi ile arzu edilen sonuçlara ulaşılacağını açıklayan kabul edilmiş kararlar, yollar ve araçlardır. Planlar bir anlamda, yapılması düşünülen herhangi bir faaliyete ilişkin ne, ne zaman, nerede, kim, nasıl ve ne kadar şeklindeki 6 temel soruya cevap vererek gelecekte yıllık, aylık ve günlük özel faaliyetler için işletmedeki bireylere, bölümlere ve bir bütün olarak işletmeye yol gösterir.

*Taktikler stratejinin uygulanması için kullanılan planlardır.

*Program: Özel bir amaç dizisini gerçekleştirmek için tasarlanan, geniş kapsamlı faaliyetler dizisini içeren tek kullanımlı plandır. Program, bir faaliyeti uygulamak için gerekli olan adımları başından sonuna kadar ortaya koyar.

* Bütçeler diğer planları verimli ve etkili bir şekilde uygulamak için oluşturulur ve diğer planlar için gereken finansal kaynağa odaklanır. Bütçeler uygulanan planın mali yönlerini kontrol eden bir mekanizma olarak hizmet eder. Bir bütçe, önceden belirlenmiş dönem sona erdiğinde tarihî bir doküman olur.

*Politika: Faaliyetler için genel bir yol gösterici olan politikalar, sürekli planların en genel biçimidir. Çalışanların sorumluluklarını yerine getirdiğinde kullanmaları gereken genel ifadeler olan politikalar, önemli ve işletme içinde sıklıkla oluşabilen koşullar hakkında karar alanlara yol gösterir. Bunlar karar vericiler için sınırlar getirir ve engeller oluşturur. Bir politikanın istisnaların nasıl ele alınacağını tanımlaması da mümkündür.

* Stratejik niyet, işletmenin en üst düzey amacıdır. Stratejik yönetim süreci içerisinde tüm anlamlı faaliyetler bu amaç orijininde gerçekleştirilir.

*stratejik niyet kavramının işaret ettiği konular şunlardır:

•Firmanın kesin bir stratejik amacının bulunup bulunmadığı,

•Bu stratejik amacı ilk önceliği yapıp yapmadığı,

•Rasyonel seçimler yapıp yapmadığı,

•Üst yöneticiler veya yönetim takımı için karar verme rolünün olup olmadığı.

***Stratejik farkındalık; yöneticilerin, işletmenin ve rakiplerin takip ettiği stratejileri anlamalarını, mevcut stratejilerin etkinliğini artırmalarını, değişim için fırsat yaratmalarını ve bunları sürdürmelerini gerekli kılar.

***Sinerji, 2+2=5 durumu olarak ifade edilebilir.

Yani parçaların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan sinerjik ortaklığın sonucu olarak her bir parçanın tek başına olduğunda başaracağından daha büyük sonuç elde edilmesidir.

Sinerji, işletme içerisinde 6 biçimde ortaya çıkar:

•Teknik bilgi paylaşımı: Bilgi ve yeteneklerin paylaşılması açısından birimlerin bir araya gelmesi yararlıdır. Böylece temel yetenekler güçlenir.

•Koordine stratejiler: İki veya daha fazla işletme birimi stratejisini bir araya getirme, birimler arası çatışmaları azaltacak ve rakiplere koordineli yanıt imkânı vereceği için işletme için önemli avantaj sağlar.

•Maddi varlıkların paylaşımı: Birimlerin bir araya gelmesi ile kaynak paylaşımı olacak, bu da tasarruf yapılmasını mümkün kılacaktır.

•Ölçek ekonomileri: Mal ve hizmet akışının birden fazla birimde koordine edilmesi, tek birim üzerindeki envanter yükünü azaltacak ve kapasite kullanımını yükseltecektir.

•Toplu pazarlık gücü: Birimlerin birlikte hareket etmesi ile tedarikçilerle toplu pazarlıklarda güç oluşturulacak, pazarlık gücü ile maliyetlerde azalma sağlanacaktır.

•Yeni iş yaratma: Farklı birimler arasında bilgi ve yetenek değiş tokuşu veya bunların yeni bir birim altında bir arada çalışmaları, yeni ürün ve hizmet çalışmalarını kolaylaştırır.

Sinerji türleri:

•Satış sinerjisi: Mamullerin satış, dağıtım, yönetim, tutundurma, satış sonrası vb. faaliyetlerde ortak olanaklardan yararlanma imkânının araştırılmasıyla yatırım maliyetlerinin azaltılarak kârlılığın artırılmaya çalışılmasıdır.

•İşletme sinerjisi: Yaygın genel giderler, farklı işlerde çalışabilen personel, büyük çapta satın almalardan ortaya çıkacak avantajların oluşturduğu sinerjidir.

Yatırım sinerjisi: Birçok ürün için ortak kullanılabilen yatırım tesislerden ve bunların birlikte tedarik edilmesinden ortaya çıkan sinerjidir.

•Yönetim sinerjisi: İşletmenin yönetim uygulamalarından kazandığı deneyimi, yeni faaliyetlere ve yatırımlara kolayca uyumlaştırmasıyla ortaya çıkan sinerji türüdür.

** Müşteri ihtiyaçlarına rakiplerden daha etkin şekilde yanıt vermeyi ifade eden rekabet avantajı;

■Rakiplerden daha iyi bir şey yapma,

■Diğerlerinin kopya etmesi daha zor olan şeyleri yapma,

■Müşteriye değer kazandırma,

■Müşteri isteklerine uyum gösterme,

■İkâmesi daha zor olan şeyler yapma,

■Lider işletme olma,

■ Temel ve ayırt edici yetenekten yararlanarak yenilik yapma,

■Güçlü kültür ve iyi uygulama gibi performansa katkıda bulunma etkinlikleriyle sağlanır.

***Stratejik yönetim süreci, stratejik bilince sahip olmakla başlar. Stratejik bilinç işletmelerde bulunan yöneticilerin;

■ Kurumların ve rakiplerinin sürekli olarak çeşitli stratejiler ürettiği ve uyguladığını,

■Bu stratejilerin nasıl daha etkili olarak geliştirilebileceğini,

■Değişim için çevresel fırsat veya tehditlerden nasıl yararlanabileceğini anlayabilme ve bu konuda kafa yormaları anlamındadır.

Stratejik yönetim süreci aşamaları

DERS ÖZETİNİN TAMAMINI SİPARİŞ VERMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

AÖF Ücretsiz Ders Özeti Paylaşımları
1
ATA AÖF - KURTARMA ARAÇLARI EĞİTMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
2
ATA AÖF - AFETLERDE RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
3
ATA AÖF -MESLEK HASTALIKLARI 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
4
ATA AÖF - BİREYLERLE SOSYAL HİZMET 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
5
ATA AÖF - ETİKETLEME VE İŞARETLEME 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
6
ATA AÖF - YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
# TÜM ÖZETLERİ LİSTELE
Siz de hemen Ders Özeti sipariş verin, derslerinize kolayca çalışarak mezun olun.

Anadolu Üniversitesi Özet

Atatürk Üniversitesi Özet

Etiketler: ata aöf - ata aöf çıkmış sorular - ata aöf ders özeti - burhan kankaya - burhan kankaya ders özeti


Bu yazı 21.03.2017 tarihinden itibaren 1 kez okundu.
AÖF Çıkmış Sorular (Anadolu Ünv.) AÖF Çıkmış Sorular (Atatürk Ünv.) AÖF Ders Özetleri AÖF Deneme Sınavları AÖF Ders Kitapları Açık Lise Çıkmış Sorular
İletişim Bilgileri Firmamız Hakkında Sipariş ve Kargo Takibi Mesafeli Satış Sözleşmesi Garanti ve İade Şartları Gizlilik Sözleşmesi Ödeme ve Teslimat