Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... 0.332 350 23 47
0.541 350 23 42
FEL202U-BİLİM FELSEFESİ DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
FEL202U-BİLİM FELSEFESİ DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİNE VE DİĞER DERSLERRİN DERS ÖZETİNE ULAŞABİLİR, AÖF ÇIKMIŞ SORULARI, AÖF DERS ÖZETLERİNİ VE AÖF YARDIMCI KAYNAK KİTAPLARI ONLİNE SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ...

ÜNİTE 1: BİLİM FELSEFESİ NEDİR?

Bilim felsefesi, gözlem ve/veya deneye dayalı bilimleri inceleyen felsefe dalıdır. Gözlem ve/veya deneye dayalı bilimler, bir yandan fizik, kimya, biyolo­ji gibi doğa bilimleri, öte yandan sosyoloji, psikoloji, tarih gibi sosyal bilimlerdir. Tüm bu bilimleri ortak yönleri açısından ele alan bilim felsefesine genel bilim fel­sefesi, fizik felsefesi, biyoloji felsefesi, sosyoloji felsefesi, psikoloji felsefesi gibi tek tek bilimleri konu edinen bilim felsefelerine de özel bilim felsefeleri denir.

Bilim felsefesinin konusu bilimin kendisidir.

Bilim felsefesinin amacı, konusu olan bilimin ne olduğunu araştırıp or­taya koymaktır.

-Bilim felsefesinin yöntemine gelince, bir yandan mantıksal çözümle­me öbür yandan bilim tarihinin verilerinden yararlanmadır. Mantıkçı empirist de­nilen bilim felsefecileri tek yöntem olarak mantıksal çözümlemeyi kullanmış, bili­min tarihini göz ardı etmişlerdir. Bugünkü bilim felsefesinde yaygın olan tutuma uygun olarak,  hem mantıksal çözümlemeyi hem de bilim tarihini göz önünde tutalım.

-Bilim felsefesinde incelenen her kavram ve so­runun ontolojik, epistemolojik ve metodolojik olmak üzere üç ayrı boyutu vardır. Ancak bilimin konusuna ilişkin kavram ve sorunların ontolojik, amacına ilişkin olanların epistemolojik, yöntemine ilişkin olanların da metodolojik boyutunun iş­levi ağır basar. Bilimin konusuna ilişkin en temel sorun, bilimin konusuna giren hangi türden nesne, olay ve olgunun var olduğu sorunudur. Gerçekçi denilen fi­lozoflar, "bilim dilinde sözü edilen her şey vardır" savını, bu görüşe karşı çıkanlar ise "yalnız gözlemlenebilir şeyler vardır" savını ileri sürmüşlerdir.

- bilimin konusu, üretilmek istenen bilginin konusu olan varlıklardır.

-Olgular, doğru olan önermeleri doğru kılan varlıklardır. Her önermenin karşı­lığı olan bir durum bulunur. Olgu, gerçek olan durum demektir. Gerçek olmayan duruma salt-olanaklı durum denir. Bir önermenin doğru olması, karşılığı olan ol­gunun gerçek olması demektir. Olgular, doğru yalın önermelerin karşılığı olan ya­lın olgular ile doğru yalın-olmayan önermelerin karşılığı olan yalın-olmayan olgu­lara ayrılabilir. Buna göre yalın olgu, bir somut nesnenin belli bir özellik taşıması veya birden çok sayıda nesne arasında belli bir bağıntının bulunması demektir(önemli)

-Her bilim dalı, konusu olan somut nesnelerin tüm özellikleriyle değil, yalnızca kendi ilgi alanlarına girenleri yönünden inceler. Belli bazı özelliklerden soyutlanmış olup, kalan özellikleri ise idealleştirilmiş somut nesnele­re nesne dizgesi (ya da fiziksel dizge) denir.

-Bilimin amacı, konusu olan varlıklar üzerine sağlam bilgi vermektir. Bu tür bilgi­ye bilimsel bilgi diyeceğiz. Bilimsel bilgi nesnelere ya da olaylara ilişkin olguların bilgisidir. Olguların yalın ve yalın-olmayan olgular olmak üzere ikiye ayrılır.

Bilimde bir yalın-olmayan olgu türü olan tümel-koşullu olgunun özel bir önemi varıdır. Tümel-koşullu doğru bir önermenin karşılığı olan tümel-koşullu olgu evrende bir düzenliliktir.

- Bilim insanları ilgi alanlarına ait herhangi bir (yalın veya yalın-olmayan) bir ol­gunun bilgisine eriştiklerinde, bu olgunun karşılığı olduğu bir bilimsel önermeyi ortaya koymalıdırlar. Bir önermenin karşılığı olan bir olgu bulunursa önermeye doğru, bulunmazsa yanlış denilir. Bazı önermelerin doğru olup olmadıkları az sa­yıda gözlem ve/veya deneyle saptanabilir. Böyle bir önermeye gözlem önermesi denir. Gözlem önermeleri genellikle yalın önerme ya da az sayıda yalın önerme­nin tümel-evetlemesi biçimindedir.

-Bilim insanlarının bir bilimsel önermeyi kabul etmeleri, bu önermeyi bilimsel ça­lışmalarında kullanmaya, daha açık olarak, her türlü bilimsel çıkarımların öncül­leri olarak kullanmaya karar vermeleri demektir. Bilim insanları kullandıkları bilim diline ait her gözlem önermesini de­ğil, yalnız bilimsel çalışmaları için yararlı olacağını düşündükleri sınamaya-değer gözlem önermelerini sınamak amacıyla geçici olarak kabul ederler. Sınama sonu­cunda doğrulanan gözlem önermeleri kalıcı olarak kabul edilir

- Gerekçelendirme koşulu metodolojik ve epistemolojik olmak üzere iki ayrı açıdan ele alınabilir:

Metodolojik açıdan bakıldığında, bilim felsefesinin amacı, bilim insanlarının ka­bul ettikleri bilimsel önermelerin bilimsel gerekçelerini araştırıp gün ışığına çıkar­maktır. Belirtik biçime getirilmiş yöntem ve çıkarım kurallarına dayanarak yapılan gerek­çelendirmeye bilimsel pekiştirme denir.

-gerekçelendirme koşulunu epistemolojik bakış açısından inceleyelim. Bu açıdan kabul edilen her bilimsel önermenin gerekçesini oluşturan bilimsel pekiş­tirmenin bu önermeyi güvenilir kılıp kılmadığı araştırılır. Bu ise bilim metodoloji­si çerçevesinde önerilmiş çeşitli bilimsel pekiştirme yöntemleri ve çıkarım kuralla­rının güvenirliğinin araştırılması işlevine indirgenir. Güvenirliğin ölçütleri konu­sunda değişik görüşler vardır; bazı görüşlere göre güvenirliliğin ölçütü doğruluk, bazılarına göre deneyimsel uygunluk, diğer bazılarına göre ise pragmatik veya tek­nolojik yarardır.

-bir önermenin doğru olması, bu önermenin karşılığı olan bir olgunun bulunması demektir. Burada "karşılık" sözcüğü ontolojik karşılık anlamındadır. Nitekim olgu, karşılığı olduğu önermeyi doğru kılan varlıktır. Bu varlığa doğru kılıcı denir. Görüldüğü gibi, yukarıdaki tanıma göre, bir önermenin doğru olması bir olgunun var olmasını gerektirir.

 

- Bilimin yöntemine bilimsel yöntem denir. Bilimsel yöntem, bilim insanlarının bilimin konusuna giren olgulara ilişkin bilimsel bilgi üretmek ve bu olguları açıklamak amacıyla yapılan işlemlerin tümüdür. . Bu işlemler fiziksel ile düşünsel işlemlere ayrılabilir. Fiziksel işlemler, gözlem, deney ve ölçmedir. Bu işlemlerle bilim insanları ile bilgisine erişmek istedikleri nesne dizgeleri arasında fiziksel etkileşme oluşur. Bilim in­sanı gözlemde nesne dizgesi tarafından etkilenir, deney de nesne dizgesini etkiler. Düşünsel işlemler, bir yandan tümdengelimsel ve tümevarımsal çıkarım işlemleri, öbür yandan çıkarım iş­lemlerine yaratıcı hayal gücünü de katmak yoluyla bilimsel hipotez kurma işlemleridir.

- Bilim in­sanlarının bilimsel yöntemin bilgisine sahip ol­maları, bu yöntemin öngördüğü işlemleri yapma becerisi biçimindedir. Bu becerinin dayandığı ör­tük metodolojik ön dayanakların aydınlatılması bilim felsefesinin en önemli sorunudur.

AÖF Ücretsiz Ders Özeti Paylaşımları
1
ATA AÖF - KURTARMA ARAÇLARI EĞİTMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
2
ATA AÖF - AFETLERDE RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
3
ATA AÖF -MESLEK HASTALIKLARI 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
4
ATA AÖF - BİREYLERLE SOSYAL HİZMET 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
5
ATA AÖF - ETİKETLEME VE İŞARETLEME 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
6
ATA AÖF - YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
# TÜM ÖZETLERİ LİSTELE
Siz de hemen Ders Özeti sipariş verin, derslerinize kolayca çalışarak mezun olun.

Anadolu Üniversitesi Özet

Atatürk Üniversitesi Özet

Etiketler: ata aöf - ata aöf çıkmış sorular - ata aöf ders özeti - burhan kankaya - burhan kankaya ders özeti


Bu yazı 21.03.2017 tarihinden itibaren 1 kez okundu.
AÖF Çıkmış Sorular (Anadolu Ünv.) AÖF Çıkmış Sorular (Atatürk Ünv.) AÖF Ders Özetleri AÖF Deneme Sınavları AÖF Ders Kitapları Açık Lise Çıkmış Sorular
İletişim Bilgileri Firmamız Hakkında Sipariş ve Kargo Takibi Mesafeli Satış Sözleşmesi Garanti ve İade Şartları Gizlilik Sözleşmesi Ödeme ve Teslimat