İşlem yapılıyor, lütfen bekleyin...

Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... | %100 doğru kaynak | %100 memnuniyet | %100 mezuniyet |

Netsorular.com
FEL207U-FELSEFE DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
FEL207U-FELSEFE DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİNE VE DİĞER DERSLERİN DERS ÖZETİNE ULAŞABİLİR, AÖF ÇIKMIŞ SORULARI, AÖF DERS ÖZETLERİNİ VE AÖF YARDIMCI KAYNAK KİTAPLARI ONLİNE SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ...

ÜNİTE 1 -  FELSEFE NEDİR?

Pek çok filozof felsefeyi belli özellikleri olan bir düşünme tarzı üzerinden dünyayı an­lama ve yorumlama faaliyeti olarak tanımlarken Karl Marx (1818-1883) "filozofla­rın şimdiye kadar dünyayı sadece anlamaya çalıştıklarını oysa önemli olanın dün­yayı anlamaktan ziyade onu değiştirmek olduğunu" öne sürmüştür. Felsefenin ta­nımı ve anlamı, sadece filozoflar arasında değil, kültürden kültüre de değişiklik göstermiştir.

Ünlü Yunan filozofu Aristoteles (384-322), felsefenin antik Yunan'daki doğuşunda ilk felsefeci ya da filozofların duydukları merak ve hayretin çok belirleyici bir rol oynamış olduğunu söyler. Nitekim Batı felsefesinin ilk filozofu olarak kabul edilen Thales'le ilgili olarak aktarılan bir öykü ya da anekdot, bu durumu iyi bir biçimde açıklar.

Thales ile onu alaya alan kölesi iki farklı insanı temsil eder. Kölesi, esas itibarıyla karnını doyurmaya çalışan, gündelik hayatın sorunlarıyla baş etmeye çalışan sıradan insanı temsil eder. Oysa Thales, maddi problemlerini halletmiş bir kimse olarak dünyayı anlamaya, olup bitenleri kavramaya çalışan düşünürü simgeler.

-Thomas Hobbes, "Gördüğü olayların sebeplerini araştırmak insanoğlu­nun doğasına özgüdür. Bazıları daha çok araştırır, bazıları daha az ama herkes kendi iyi ya da kötü kaderinin sebeplerini araştıracak kadar meraklıdır." der.(Niçin felsefeye yapalım ki diyenlere).

-Bilgelik, belli bir zihinsel olgunluğa sahip olma, sorgulayıcı bir tutum­la sahip olunan bilgileri anlamlı ve ilkeli bir hayat doğrultusunda sağlıklı kullanma, hayatı iyi okuyup doğru ve anlamlı bir şekilde yorumlama anlamına gelir. Buna göre bilgelik sadece bir yaşama sanatı, uygun ya da doğru eylemde bulunmak, aşı­rılıktan ya da ölçüsüzlükten sakınmak, felaketleri metanetle karşılamaktan ibaret olan bir ahlak kavrayışı ya da moral duruş değildir. O, aynı zamanda ve çok daha önemlisi, belli bir entelektüel tutum, olup bitenlerin nedenlerine dair sağlam bir kavrayış, varlığın yapısına ve hayatın anlamına dair derinlikli bir vizyon, eylemle­rin ilkeleri ve nihai amaçlarla ilgili kuşatıcı bir düşünüm anlamına gelir.

-Felsefe dünyayı, hayatı ve toplumu sadece anlamaya çalışmaz, fakat bir yandan da bütün bunları anlamlı kılmaya ve açıklamaya çalışır.Felsefe, anlamlı kılmaya ve açıklamaya yönelik  yönünü, insanın var­lık yapısı ve antropolojik özellikleriyle açıklar. Buna göre insanı diğer canlı türle­rinden veya hayvandan ayıran önemli bir özellik, onun sadece hayatta kalmaya ça­lışan ve türünü devam ettiren salt bir doğal varlık olmayıp içinde yaşadığı dünya­yı veya çevresini anlamlı kılmaya ve açıklamaya kalkışmasıdır.

-Platon, varlığı görünüşler ve İdealar dünyası olarak ikiye ayırmış, nihai gerçekliğin İdea cinsinden varlıklar olduğunu söylemişti. O, felsefenin İdealara erişebildiğini düşündüğü için, felsefeyi bütün disiplinlerin kraliçesi yapmıştı.

- bilim ile felsefe, din ve sanattan rasyonel bir temele dayanma, an­lamlı kılma ve açıklama faaliyetine aklı katma noktasında farklılık gösterir. Bunu en iyi bir biçimde Yunan'da milattan önce altıncı yüzyılda gerçekleşen mitolojiden felsefeye ve dolayısıyla muthostan logosa geçiş olgusunda görebiliriz. Muthos efsane anlamına gelmekte olup mitolojide ortaya konan açıklamanın, dünyada olup bitenleri Olympos dağında oturan ve pek çok özellikleriyle insana benzeyen tanrıların marifet ve eylemleriyle izah eden bir açıklama olduğu söylenebilir. Lo­gos ise sosyoloji, psikoloji, biyoloji, jeoloji benzeri bilimsel disiplinlerin adlarından da anlaşılacağı üzere, başkaca şeyler yanında, "bilim", "akıl" ve "rasyonel açıkla­ma" anlamına gelir ve bilim adamıyla felsefeciye özgü anlama ve açıklamanın te­mel özelliğini gözler önüne serer. Gerçekten de bilim ile felsefe arasında bir ayrı­mın olmadığı bir çağda yaşayan Thales, Batılı anlamda ilk filozof ve bilim adamı olarak kabul edilir.

-Felsefeyi, bilim de dâhil olmak üzere, diğer disiplinlerden ayıran çok daha önem­li bir özellik, onun ikinci düzeyden bir etkinlik olması olgusuna işaret eder. bilim, doğayı veya evrende karşımıza çıkan olguları açıkla­maya çalışan birinci düzeyden bir etkinliktir. Bilimin üzerine gelen bilim felsefesi, doğayı, doğal olayları açıklayan bilimin kendisini açıklamaya yönelirken ikinci dü­zeyden bir açıklama ya da betimleme sunar.

-Felsefe, iki açıdan "meta" ya da ikinci düzey bir etkinliktir. Örneğin bilim, doğayla ilgili sorular sorar. Oysa felsefe, bilimin kendisiyle ilgili sorular sorar. Felsefe, ikinci olarak yine bilimin hıiçbir şekilde açıklayamadığı şeylerle ilgili sorular sorar. Bundan dolayı, bilim tarafından yanıtlanamayan, sadece felsefe tarafından yanıtlanmaya çahşılan sorulara "büyük sorular" adı verilir.

-Felsefenin kurucu unsurlarını meydana getiren  boyutlar, sırasıyla kurucu veya bütünleştirici, analitik ve eleştirel boyutlardır.

- kurucu ya da bütün­leştirici boyut, felsefenin ta ilk başlangıcından itibaren, yani Thales'ten bu yana yaklaşık iki bin beş yüzyıllık süreç boyunca çeşitli şekillerde karşımıza çıkan kla­sik felsefe anlayışının tanımlayıcı yönü veya ayırt edici özelliğini meydana getirir. Söz konusu felsefe tasavvurunun en önemli temsilcileri arasında Platon, Aristote­les, Aquinalı Thomas (1225-1274), Farabi (874-950), Rene Descartes (1596-1650), Gottfried Leibniz (1646-1716), Baruch Spinoza (1632-1677), Kant ve Georg Wil-helm Hegel (1771-1831) gibi düşünürler bulunur. Felsefenin önemli ölçüde meta-fiziksel yönünü açığa vuran bu boyut, filozofların başta varlık olmak üzere, bilgi, değer ve toplum üzerine geliştirdikleri, "çok üzerindeki biri" ortaya koyan teoriler­de somutlaşır.

Felsefenin çözümleyici boyutu veya yönelimi, yirminci yüzyılda Anglo-Sakson dünyada büyük ölçüde klasik ya da metafiziksel felsefe geleneğine bir tepki ola­rak gelişen ve felsefenin metafizikle uğraşmak veya dünya üzerine kuşatıcı sen­tezler üretmek yerine kendisini analizle sınırlaması gerektiğini bildiren analitik felsefe anlayışını karakterize eder. Dile dayalı bir felsefe anlayışını cisimleştiren ve daha ziyade kavram analizi çalışmalarıyla belirlenen analitik felsefenin önemli temsilcileri arasında Bertrand Russell (1872-1970), George Edward Moore (1873­1958), Gilbert Ryle (1900-1976), Ludwig Wittgenstein (1889-1951) benzeri düşü­nürler bulunur. Felsefenin eleştirel boyutu ise esas itibarıyla yirminci yüzyılda Al­manya ve Fransa'da sadece klasik veya metafiziksel felsefeyi değil, analitik felse­feyi de eleştirerek ortaya çıkıp gelişen Kıta felsefesinde somutlaşır. Bu yüzden sa­dece belli bir felsefe anlayışını değil, bir bütün olarak Batı felsefesinin gelişimini, temel kabul ve dayanaklarını sorgulayan Kıta felsefesinin eleştirel yönelimi, Fried-rich Nietzsche (1844-1900), Martin Heidegger (1889-1976), Jacques Derrida (1830­2004) ve Michel Foucault (1926-1984) benzeri düşünürlerde oldukça açık bir bi­çimde ortaya çıkar.

-Felsefenin konuları,  üç ana konuya indirgenebilir. Bunlar da sırasıyla varlık, bilgi ve değerdir.

-Felsefe mutluluk amacı için bir araç olabilir.kendimizi tanıma imkânı sağlar,neyin bizim elimizde olup neyin olmadığını gösterir.

-Felsefeye hayatın akışı içinde karşılaştığımız sorunların üstesinde gelmek için ihtiyaç duyarız.Felsefe, yine aynı doğrultuda kafa ve kavram karışıklığımızı gidermeye yarar.

Yukarıya Git