İşlem yapılıyor, lütfen bekleyin...

Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... | %100 doğru kaynak | %100 memnuniyet | %100 mezuniyet |

Netsorular.com
FEL301U-MODERN FELSEFE DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
FEL301U-MODERN FELSEFE DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİNE VE DİĞER DERSLERİN DERS ÖZETİNE ULAŞABİLİR AÖF ÇIKMIŞ SORULARI, AÖF DERS ÖZETLERİNİ VE AÖF YARDIMCI KAYNAK KİTAPLARI ONLİNE SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ

ÜNİTE1: RÖNESANS'TA İNSAN, TOPLUM VE SİYASET FELSEFESİ

'Modern Felsefe' yaygın anlayışa göre 17. ve 18. yüzyıl felsefelerini betimleyen bir terimdir ve modern felsefenin Descartes ile başladığı kabul edilir. Anglo-Sakson dünyada modern felsefeyi Francis Bacon ile başlatanlar da vardır. 'Modern' teri-miyse sanıldığından daha esnek bir kullanıma sahiptir ve 17. yüzyıldan başlayıp 20. yüzyılın ilk yarısına dek uzanan geniş zaman dilimini ifade eder. terimin spesifik anlamda 17.-18. yüzyıl felsefeleri için kullanıldığı ve bu iki yüzyılın felsefesine bazen Yeniçağ Fel­sefesi de dendiğini unutmayalım.

--'Modern' terimi Latince, 'modus' teriminden gelmektedir. 'Modus' tarz, kip anlamlarına gelir. Bu terimden türetilen 'modo,' içinde bulunulan zaman ya da son zamanlar anlamına gelmekte­dir. Yine bu sözcükten türetilen 'Mode,' (Türkçesi moda) giyimde ve tutumlarda şu an geçerli olan tarz demektir. 'Modern' terimi ise en son tarzlar, yöntemler ya da fikirlerle yapmak, yapmayı sürdürmek anlamındadır ve sanat, müzik, edebiyat ve dansta belirli çağdaş eğilimlere ve okullara işaret eder. İkinci anlamı, Ortaçağın bi­timinden günümüze dek gelen zaman aralığına ilişkin olan ya da bu zaman aralı­ğında yer alan şeylere işaret eder. Üçüncü olarak, bir dilin gelişim sürecinin en son aşamasına göndermede bulunur. Dördüncü olarak kelimesi kelimesine alındığın­da, modern zamanda yaşayan bir kişiyi niteleyebilir. Aslında modern fikirleri, inançları, ölçütleri benimseyen kişi gerçek anlamda modern kişi olarak nitelenir. Bunlara ek olarak 'modernlik,' modern olma niteliği ya da durumudur. 'Moder-nizm' ise modern uygulamalar, yönelimler ve fikirler ya da bunlardan herhangi bi­rine duyulan sempati anlamındadır.

Buradaki anlamların yeni bir çağa geçiş olarak okuyabiliriz. Yenilik ve yenileşme, modern çağı modern çağ yapan en temel göstergedir.

Yeni düşünme Rönesans la başladı. Sonunda tanrısal özne bir tarafa bırakıldı ve bireysel insan, düşünen ve eyleyen özne olarak tarih sahnesin­de yerini aldı.

- Rönesans döneminde Hıristiyanlığın kurduğu düşünsel otorite zayıfladı ve insan düşünen ve eyleyen bir özne olarak ortaya çıktı. Bu durum sanatta ve felsefede bir insancılık (hümanizm) akımının doğmasına yol açtı.

 

-Rönesans yeniden doğuş demektir. Yeniden doğacak olan antik kültür yani eski Grek ve Roma kültürü'dür. Rönesan keşif ve özgürleşme dönemidir.

-'İnsancılık' (hümanizm) terimi en genel anlamıyla insan aklını, etik ve adalet kav­ramlarını temele alan, batıl inanışları ve doğaüstü olan her şeyi yadsıyan bir dün­ya görüşüdür. Bu yaklaşım hümanizmin dünyevi (seküler) yorumudur.

-Özel anlamıyla hümanizm Grek kültürünün araştırılması demektir. Rönesans ve hümanizmin vatanı İtalya'dır. Erken dönem hümanistleri: Dante, Petrarca, Boccacio

- Dante dönemin ortak yazın ve bilim dili olan Latincede değil, kendi dili olan italyancada yapıtlar üreterek Modern çağın bir özelliği olan "ulusal dillerde yapıt üretme" etkinliğine öncülük etti. Dante papanın kutsal egemenliği yerine imparatorun dünyevi egemenliğini yücelterek Ortaçağ'ın geleneksel siyaset anlayışından kopmuştur.

 

Dante'nin siyasi görüşleri ise Monarchia isimli bir başka eserinde ortaya konur. Burada evrensel barışı oluşturabilmek için evrensel bir monarşinin zorunluluğuna değinmekte, bu bağlamda Katolik Kilisesinin üstlenebileceği rolün evrensel bir ba­rış için yol göstericilik olduğunu söylemektedir.

- Petrarca, Avrupa'yı dolaşmış ve ilk turist unvanını almıştır. Ortaçağ için "Karanlık Çağlar" deyimini ilk kullanan kişi olduğu söylenir.

-Boccacio İlkçağ dinlerini değer olarak Hıristiyanlıkla bir tutması, böylece dinlerin göreli bir doğruluklarının bulunduğunu öne sürmesi Rönesans dönemine özgü yeni bir anlayışı yansıtır. Başlıca yapıtı dönemin günlük yaşamın­dan çeşitli kesitleri öyküleştirdiği Decameron'dur.

-Rönesansın manifestosu sayılan eser :İnsanın Değeri Üze­rine Kehanet. Yazan: Mirandola. Ona göre "İnsansal görev şu üç aşamayı izleyen mistik bir görevdir: öncelikle zorunlu olan ahlaksal gelişim gerçekleştirilecektir; ar­dından ussal bilgilenmeyi başarmak gerekir ve nihayet mutlak gerçeklik ile özdeş­leşme sağlanarak sonul yetkinlik yakalanmış olur."

-Erasmus: Hümanistlerin Prensi. "Deliliğe methiye" isimli kitabı hala okunur. "ilk modern entelektüel" dir.

- Montaigne'nin en meşhur eseri: "Denemeler"dir.

RÖNESANSTA TOPLUM DÜŞÜNCESİ VE TOPLUMSAL ÜTOPYALAR

 

THOMAS MORE: ESERİ: ÜTOPYA(önemli)

Ütopya olmayan yer anlamına gelir. (Günümüzde de çok popüler olan eseri okumanızı tavsiye ederiz)

Tommaso Campanella : Eseri: Güneş Ülkesi

Campanella'ya göre ideal devlet parçanın bütünde, bütünün parçada birbirini tamamladığı ideal bir politik birliktir.

Campanella'ya göre ideal toplum düzeni doğayla uyumlu olmalıydı ve böyle bir düzen Tanrı'nın bilgeliğinin bir yansımasıydı. Güneş Ülkesinde tek ayrım bilgi bakımındandır. Devleti en bilgili kişi yönetir. Üç yardımcısı ise Güç, Akıl ve Sevgi adlarını taşırlar.

 

FRANCİS BACON: ESERİ: YENİ ATLANTİS

Bacon kitabında  bilim üzerine kurulu bir devlet sistemi inşa etmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SİYASİ DÜŞÜNÜRLER:

MACHİAVELLİ: Modern siyaset biliminin kurucusudur. Önemli Eseri: PRENS

JEAN BODİN: Eseri: DEVLET ÜZERİNE ALTI KİTAP. . Devlet Üzerine Altı Kitap adlı temel yapı­tında mutlak monarşi rejimini savunmuş ve kuramını laik, hukuksal temelden ha­reketle egemenlik kavramı üzerine oturmuştur.

Bodin'e göre yasa çıkarma hakkının aristokrat bir meclisin elinde olduğu rejime aristokrasi, halkı temsil eden bir meclisin elinde olduğu rejime demokrasi, tek kralın elinde olduğu rejime mutlak monarşi denir. Karma rejimler olamaz çünkü egemenlik bölünemez.

HUGO GROTİUS: Uluslara­rası hukuku doğal yasa kavramı temelinde kuran öncü düşünürlerdendir. Bu alan­da yarattığı etki günümüzde de geçerliliğini korumaktadır eSERİ: SAVAŞ VE BARIŞ HUKUKU ÜZERİNE ÜÇ KİTAP.

Johannes Althusius: GROTİUS'la ortak olarak egemenliğin bölünemez ve devredilemez olduğunu düşünür.

Yukarıya Git