Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... 0.332 350 23 47
0.541 350 23 42
FEL401U-TARİH FELSEFESİ DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
FEL401U-TARİH FELSEFESİ DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİNE VE DİĞER DERSLERİN DERS ÖZETİNE ULAŞABİLİR, AÖF ÇIKMIŞ SORULARI AÖF DERS ÖZETLERİNİ VE AÖF YARDIMCI KİTAPLARI ONLİNE SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİ...

ÜNİTE 1- TARİH FELSEFESİ NEDİR?

Tarih felsefesi yaparken, hem tarihi yaşanmış geçmiş olarak bir bütün halinde kavramaya ve in­san yaşamını anlamlandırmada tarihsel varlık alanının yerini ve konumunu belir­lemeye, hem de bu yaşanmış geçmişte olup bitenlerin anlatıldığı yazılı yapıtların doğru, nesnel, bilimsel vb. bilgi verme özelliğine sahip olması için sağlanması ge­reken ölçütleri ortaya koymaya çalışılır.

-İçinde bulunduğumuz çağda ise, tarihin kullanıldığı üç farklı anlamdan söz edi­lebilir. Bunların ilki, zamanla ilişkili olan; yani belli bir takvimlemeye göre herhan­gi bir olayın ne zaman gerçekleştiğini söylerken kullanılan anlamdır

-İkincisi, geçmişin tümü olarak tarihtir

-Üçüncüsü, geçmişe ilişkin araştırmalar yapan bir çalışma alanı olarak tarih­tir

-Tarihi, insanı anlamanın ve onun neyi neden yaptığına ilişkin bilgi ortaya ko­yabilmenin ya da ortaya konmuş bilgileri kavrayabilmenin olmazsa olmaz koşulu diye tanımlamak da olanaklıdır

-Batı'da tarih felsefesinin kurucusu olarak görülen Giambattista Vico'ya göre tarih, insan topluluklarının ve onların kurumlarının tarihidir. Vico ilkel insanın baş­lattığı gelişmelerden ne çıkacağını önceden gördüğü fikrini temelsiz bulur. Tarih insan yapıp etmelerinden oluştuğundan onda bir plan varsa da bu plan bütünüyle insana aittir (Bıçak 2004, s. 119). Vico'nun düşüncesin­de tarih salt insan zihninin bir ürünü değildir, aksine, insan doğası ancak tarih ara­cılığıyla anlaşılabilmektedir

-(önemli)KarlJaspers de doğa-insan ilişkisini-her ikisi de zaman süreci içinde var olan-doğa tarihi ve insan tarihi biçimlerinde ele almaktadır.Kari Popper'e göre, insanın tarihinin en önemli kısmı felsefeyi ve dini de içe­ren insan düşüncesi ve bilgisinin tarihidir; çünkü Popper ta­rihin insanlığın bilgisi ve bu bilgi üzerine ortaya atılan kuramların toplamından oluştuğu görüşündedir. Yani tarih, düşünce ve kuramların genişliğiy-le sınırlanmış, çerçevesi çizilmiştir . Böyle bir yaklaşım, tarih anlayışı­nın evren, dünya, canlılık ve insanın geçmişini kapsayacak boyutlarda ve tarih ku­ramının da bu derinliği ve genişliği açıklayabilecek nitelikte olmasını gerekli kılar.

-Ortega y Gasset şeyler için doğa ile insan için tarihin aynı anlama geldiğini ile­ri sürmüş, insanın kendi yaptıkları dışında doğasının olmadığını söylemiştir . Geçmişi insanın yaşamının kendisi olarak değerlendiren Gasset'e göre tarih, "....içinde yaşadığımız en kesin güncelliğin bilimidir.

-İnsan varoluşuna dayanak oluşturan her türlü ilke, düşünce, değer, gelenek ve kurum ve bunlar dolayısıyla ortaya çıkan her türlü kültür verisi, Mengüşoğlu'ya gö­re tarihsel varlık alanının oluşumunu sağlar ve bu varlık sahasını anlamamızın en önemli rehberi olarak karşımıza çıkar.

-(önemli)Tarih düşüncesinin felsefe alanındaki yerinin sağlamlaşması, felse­fenin gündemine ahlâk, devlet, toplum vb. sorunların girmesiyle birlikte olmuş; arkhe, devlet, toplum sorunları ve felsefenin kendi tarihi, felsefe ile tarih arasında içten içe bir bağlantı oluşmasına yol açmıştır

-Res gestae, Latince'de yapılmış işler/şeyler anlamında kullanılan bir tamlamadır. Bu tamlama, zamanla, geçmişte yapılmış tüm işlere göndermede bulunmak üzere kullanılmış ve bu kullanım, bizde 'tarih' sözcüğüyle karşılanan 'historia' sözcüğünün ilk anlamını oluşturmuştur.

-Historia rerum gestarum,

Latince'de yapılmış işlerin/şeylerin anlatımı, öykülenmesi anlamında kullanıl an bir tamlamadır. Bu tamlama, geçmişte yapılmış tüm işlerin yazıya geçirilmesi anlamında kullanılır ve bu kullanım, bizde 'tarih' sözcüğüyle karşılanan 'historia' sözcüğünün ikinci temel anlamını oluşturur

-Bir bilim olarak tarihin felsefesi, her ne kadar bin yıllara uzanan köklere sahip­se de bir felsefe disiplini olarak ancak 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra ortaya çıkmıştır. Özellikle Herder'e bağlı kalan Alman Tarih Okulu'nun ça­lışmalarıyla büyük bir gelişme gösteren tarih bilimi, 19. yüzyılın ortalarından son­larına doğru, Wilhelm Dilthey'ın "tin bilimleri"ni temellendirme çalışmaları sıra­sında sağlam bir eleştiri ve sorgulama süzgecinden geçirilmiştir ve Dilthey, tin bi­limlerini önemli ölçüde Alman Tarih Okulu'nun tarihçiliğinde ifade bulan tarih bi­limi örneği üzerinden temellendirme çabası içinde olmuştur

-Tarih Felsefesi" bir çalışma alanının adı olarak ilkin 18. yüzyılda telaffuz edilmiş­tir. Collingwood'a göre bu terimi ilk kullanan düşünür Voltaire olmuştur.

-önemli-Collingwood'un da belirttiği gibi, 1. 18. yüzyıla gelindiğinde matematik yöntem, teolojik yöntem ya da doğa bilimlerinin yöntemi gibi yöntemler kullanılarak anlaşılamayacak yeni bir soru ya da sorunlar grubu karşımıza çıkmıştır, 2. Düzenlen­miş/örgütlenmiş ve sistemleştirilmiş tarih araştır­malarının varlığıyla ortaya çıkan felsefî sorunlar grubu ayrı ve kendine özgü bir çalışma alanının varlığını zorunlu kılmaktadır, 3. "Tarih Felsefesi", tam da bu çalışma alanının hak ettiği isimdir. Sö­zü geçen tarzda sorunlarla ilgilenen tarih felsefe­si, bu niteliğiyle, yalnızca geleneksel tarih anlayı­şına değil geleneksel felsefeye de karşı çıkmak­tadır; çünkü genel bir kural gibi kabul edilen her­hangi bir felsefenin kabul etmediği ya da öne sürmediği bir düşünceyi yadsıdığı gerçeği, tarih felsefesinin "tarihsel bilgi olanaklı değildir" yar­gısını içeren geleneksel felsefelere karşı çıkması­nı ve hatta tarihin ve tarih bilgisinin nasıl olanak­lı olduğuna ilişkin bağımsız bir kanıtlama geliş­tirmediği sürece, geleneksel felsefe ile arasına mesafe koymasını gerektirmektedir

-önemli-Tarih felsefesi Walsh'a göre kendi içinde ikiye ayrılır: bunlardan ilki, tarihte an­lam, bütünlük, yasa, amaç gibi sorunları inceleyen tarih metafiziği; ikincisi de ta­rih çalışmalarında ortaya çıkan sorunları, tarihte araştırma yöntemi/yöntemleri, bil­ginin güvenilirliği, açıklama, kanıtlama vb. sorunları konu edinen analitik tarih felsefesidir (Walsh 1976, s. 26). Analitik tarih felsefesini, bu konulara eğilmesiyle, bilim felsefesinin bir kolu olarak değerlendirmek olanaklıdır,

AÖF Ücretsiz Ders Özeti Paylaşımları
1
ATA AÖF - KURTARMA ARAÇLARI EĞİTMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
2
ATA AÖF - AFETLERDE RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
3
ATA AÖF -MESLEK HASTALIKLARI 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
4
ATA AÖF - BİREYLERLE SOSYAL HİZMET 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
5
ATA AÖF - ETİKETLEME VE İŞARETLEME 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
6
ATA AÖF - YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
# TÜM ÖZETLERİ LİSTELE
Siz de hemen Ders Özeti sipariş verin, derslerinize kolayca çalışarak mezun olun.

Anadolu Üniversitesi Özet

Atatürk Üniversitesi Özet

Etiketler: ata aöf - ata aöf çıkmış sorular - ata aöf ders özeti - burhan kankaya - burhan kankaya ders özeti


Bu yazı 21.03.2017 tarihinden itibaren 1 kez okundu.
AÖF Çıkmış Sorular (Anadolu Ünv.) AÖF Çıkmış Sorular (Atatürk Ünv.) AÖF Ders Özetleri AÖF Deneme Sınavları AÖF Ders Kitapları Açık Lise Çıkmış Sorular
İletişim Bilgileri Firmamız Hakkında Sipariş ve Kargo Takibi Mesafeli Satış Sözleşmesi Garanti ve İade Şartları Gizlilik Sözleşmesi Ödeme ve Teslimat