Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... 0.332 350 23 47
0.541 350 23 42
HİT201U-HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMA TEKNİKLERİ DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
HİT201U-HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMA TEKNİKLERİ DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİNE VE DİĞER DERSLERİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİNE ULAŞABİLİR, AÖF ÇIKMIŞ SORULARI, AÖF DERS ÖZETLERİNİ VE AÖF YARDIMCI KİTAPLARINI ONLİNE SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ...

1.ÜNİTE- HALKLA İLİŞKİLERDE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI VE UYGULAMALARI

Basılı yayınlar görsel iletişimin en te­mel uygulama biçimlerindendir.Basım-yayın bilgiyi halka ulaştırılabilir hale getirme işidir.Basılı yayınlar çeşitli türler ve kategorilerden oluşmaktadır: Dergiler, gazeteler, kitaplar, yıllık raporlar, ürün katalogları, bültenler, kitapçıklar ve broşürler mesaj­ları kitlelerle buluşturan temel görsel iletişim ürünleridir.Basılı yayınların üretimi ve tasarımında göz önünde bulundurulması gereken pekçok kriter vardır. Yayının boyutu, şekli, üretim tekniği, baskı sayısı ve maliye­ti bunlardan bazılarıdır.Yayınların içerdiği görsellerin ve met­nin kompozisyonu, metnin okunurluğu, sayfaların ve içeriğin dizilimi ve hiyerarşi­si de tasarımcının göz önüne alması gereken kriterlerdendir.

HALKLA İLİŞKİLERDE YAYIN TÜRLERİ

Görsel iletişimde basılı yayınlar aracılığıyla aktarılması hedeflenen mesaj ve bilgi de ulaşılmak istenen kişi veya topluluklara doğru yöntemlerle ulaştırılmalıdır. Belirlenen içeriğin yayın haline ge­tirilmesinde göz önünde bulundurulması gereken format, yayın ömrü, sayfa sayı­sı, sayfa düzeni, kağıt seçimi, baskı sayısı gibi kriterler, mesajın hedefe iletilmesin­de kritik rol oynayan etkenlerdir.Halkla ilişkilerde başlıca yayın tür­leri  kitaplar, dergiler, gazeteler, afişler, kataloglar, kitapçıklar ve broşürler.

Kitaplar ve Kitapçıklar:En eski ve en temel iletişim araçlarından biri olan kitaplar pekçok farklı biçimde bilgiyi taşıyabilen ve geniş kitlelere aktarabilen yayınlardır.Halkla ilişkilerde yaygın olarak kullanılan yayın formatı genellikle kitapçıklar­dır. Kitaplar sanatsal, edebi veya kültürel içerikler sunarken, kitapçıklar çoğunluk­la bir kurum, etkinlik veya ürünün tanıtımında etkin rol oynarlar.

Dergiler:Dergiler, kitaplardan farklı olarak süreli yayın halinde karşımıza çıkar.Dergilerin konuları ve içe­rik yoğunlukları yayın periyodlarını belirler.Dergilerkitaplardan farklı olarak, çoğunlukla bir ekibin emekleri sonucu ortaya çıkarlar.. Derginin en önemli unsurlarından biri okuyucuyla buluşma zamanıdır; her ay yayınlanan bir derginin ayın ilk günü rafta olması beklenir.Bu da derginin içeriğinin çok daha önceden belirlenerek, gerekli yazılı ve görsel malzemenin hazırlanması, editörün onayından geçmesi, sayfa tasarımında yerini alması, matbaada basılması ve dağıtımının yapıl­mış olması anlamına gelir.Karikatür dergileri genellikle haftalık ya­yınlardır. Aylık periyodda yayınlanan dergiler büyük bir çoğunluğu oluşturur ve bu periyodda hemen her konuda dergiye rastlamak mümkündür. Daha kaliteli baskı ve üretime, genellikle sanatsal içeriğe sahip olan dergiler üç aylık ya da altı aylık periyodlarda karşımıza çıkarken, araştırma yazılarının ve çeşitli konularda makale­lerin yer aldığı akademik dergiler, senelik yayınlar olarak da ortaya konulabilir.Dergiler, diğer bir deyimle "süreli yayınlar" yayın ömürlerini içerikleri ve kali­teleri ile belirlerler.

Gazeteler:Dünyada olup biten gelişmeler, ekono­mi, siyaset, sağlık, bilim, spor ve magazin haberler bölümleri altında okuyucu ile buluşur. Haberden magazine, köşe yazılarından bulmacalara kadar çeşitlenen içe­rik, reklam ve ilanlarla tamamlanır.Gazeteler, içeriği hergün güncellense de tasarım bakımından neredeyse her-gün aynı görünüme sahiptir.Dikkat çekerek konu hakkında bil­gi vermeyi amaçlayan manşetler gazetenin genel görüntüsünü oluşturan ana ele­manlardandır.

Gazetelerde kağıt ola­rak düşük gramajlı gazete kağıdı ya da birinci hamur kağıt kullanılır. Böylece dü­şük bir maliyet ile o güne ait tüm gelişmeler -gazete çalışanlarının geç saatlere ka­dar süren emekleri sonucunda- hemen herkese ulaşabilir duruma gelir.

Afişler:Me­sajı en etkili biçimde ve en kısa solukta aktarmayı başarabilen, bir iki saniyelik za­man sınırında bile bilgi verebilen ve merak uyandırabilen bir grafik üründür .Afişi kitap, dergi, gazete gibi yayınlardan ayıran en önemli farklarından biri in­san vücudu ile temas halinde olmaması, hatta bu yayınlara kıyasla oldukça uzak mesafelerden görülebilir olma gerekliliğidir.Ge­nellikle detaylarından arındırılmış, çarpıcı sloganlar, renkler ve görseller ile oluştu­rulmuş, mesajın kısa sürede etkili biçimde verilebilmesini ve akılda kalıcılığını des­tekleyen tasarımlar, iletişimini doğru kurabilen tasarımlar olmaktadır.

Kataloglar, Broşürler ve Diğer Basılı Yayınlar:Kataloglar sanatsal bir sergide yer alan eserleri ve sanatçıları tanıtan bir yayın olabileceği gibi, bir mağazanın ürünlerinin listelendiği bir yayın da olabilir.Amaç sa­dece ürünlerin fiyatlarını, ürün kodlarını listelemek ise kolay okunabilen, aranana pratik bir şekilde ulaşılabilen bir düzen sağlanması gerekir.Broşürler detaylı tanıtım amacı taşıyan, bir kurum, ürün veya hizmet hakkında bilgi veren yayınlardır. Genellikle küçük boyda ve birkaç sayfadan oluşan broşürler, ön kapaklarında kurum, ürün veya hizmete ait isim veya kısa bilgiye yer verirken, arka sayfalarda daha detaylı metin ve/veya görseller ile iletişim kurmayı hedefler.Programlar, genellikle bir etkinliğin içeriğini detaylı olarak vermek amacıyla ta­sarlanır ve basılırlar.Program ve broşür gibi düşük maliyetli ve az sayfalı ürünler kolay üretiminin getirdiği avantajla hızlı ve kimi zaman dikkatsizce üretilmekte, bu da boşa harca­nan zaman, emek ve kağıt anlamına gelmektedir.

BASILI YAYINLARDA TASARIM KRİTERLERİ

Halkla ilişkiler ikna, retorik ve algı kavramları temelinde yürütülür.Mesajın algılanabilmesi ve alıcının ikna edilmesi kuşkusuz hedeflenen amaca ulaşmadaki başarıyı gösterir.

Format: İçeriğin Biçime Dönüşmesi:Formatın be­lirlenmesi için öncelikle içeriğin incelenmesi ve anlaşılması gerekir.Formatın belirlenmesinde değerlendirilmesi gereken diğer önemli etken zaman ve kalıcılıktır.Yayın formatının detaylarının belirlenmesinde içerik kadar önemli bir diğer et­ken maliyettir. Bir yayında en önemli maliyeti kağıt, baskı ve ciltleme oluşturur.Tasarımcının çözümlemesi gereken en önemli unsurlardan biri belirlenen bütçenin verdiği sınır çerçevesinde içeriğin olabilecek en doğru, en ka­liteli ve en iyi şekilde sunulmasını sağlamaktır.

Kapak: Yayının İlk İzlenimi:Bir kitabın türü ve konusu, bir derginin içerdiği konular hakkında kapakları sayesinde fikir sahibi olur, verilen bir broşürü alıpbakış ile karar veririz.Kapak bir yayının en can alıcı bölümlerindendir. Bu yüzey, iletişimin başlama noktası ve alı­cıya "merhaba" dediği yerdir.Kapakta kullanılan başlık, seçilen yazı karakteri, fotoğraf veya illüstras­yon ve tüm elemanların sayfa üzerindeki kompozisyonu, baskı tekniği, kağıt türü ve farklı malzeme seçenekleri ile birlikte yayının ilk izlenimini ve alıcı üzerindeki etkisini belirler.Güçlü bir giriş kadar önem taşıyan bir başka unsur da içeriğini doğru yansıtan kapak tasarımıdır.Basılı yayınların kapakları içeriğini doğru yansıtmalı, vaad ettiğini alıcıya vermelidir.Dergi kapakları kitap kapaklarından farklı olarak genellikle içeriği ve konu baş­lıklarını da bünyelerinde barındırırlar.Kişi, kurum veya ürüne ait logo ve kurum kimliği genellikle bu tür basılı ya­yınların kapaklarında öne çıkar; böylece bu yayınların ulaştığı kişiler kataloğun, ki­tapçığın, raporun veya broşürün sayfalarını çevirmeden kime/neye ait olduğuna dair fikir sahibi olurlar.

Sayfa Tasarımı , Grid ve Tipografi:Grafik tasarımcının basılı bir yayında yaptığı iş tam olarak budur: içeriği say­faya koyma.Grid, sayfanın temel iskeletini oluşturan bir yapıdır; yayı­nın basılmış halinde görülmeyen, ancak tasarım sürecinde kritik bir rol oynayan rehber çizgiler ve alanlardır.Detaylı ve hertür içeriği taşıyabilecek biçimde tasarlanmış bir grid sistemi tasarımcının içeri­ğin düzeni hakkında yeni sorunlarla uğraşmak yerine, bunları kolayca tamamlaya­rak daha yaratıcı arayışlara vakit ayırabilmesine olanak tanır.Gridin kullanıldığı yayınlar öncelikle kitap, dergi, katalog ve gazetelerdir.Ga­zetelerde kullanılan grid oldukça belirleyici bir karaktere sahiptir. Bunun nedeni hergün çıkan gazetelerin içeriklerinin değişken olması ancak gazetenin genel kim­liğinin ve görünümün bozulmasının istenmeyişidir.Hiçbir görsel içermeyen düz yazıların yer aldığı kitaplar bile bir grid sistemine sahiptir.Grid, genellikle seri tasarımlar için kullanılır. Bir afiş tek bir yüzeyden oluşur ve gride ihtiyaç duyulmayabilir, ancak bir seri konser için tasarlanacak afiş­ler, aynı dili taşıması daha doğru bir iletişim olacağından aynı gridde tasarlanmalı, ortak tasarım anlayışı gridin yanısıra tipografik, görsel ve biçimsel olarak uyumlu olmalıdır.Bir yayını iyi yapan ve onu diğer yayınların önüne çıkaran en önemli unsur o yayının tipografik tasarımı ve sayfa tasarımıdır.Okuyucuya hissettirmeden içeriği aktarabilen, onu sayfalar boyunca okur­ken hiç rahatsız etmeyen bir tasarım iyi bir tasarımdır.

Baskı, Cilt ve Dağıtım:Basılı yayınlarda basım ve üretim o yayının hedefine ulaşmasında son noktadır.Tasarımcılar bir yayını hayata geçirirken o yayının hangi formatta, nasıl bir ka­ğıda ne tür baskı tekniği ile basılacağını da hesaba katarlar. Malzemelerin içeriği öne çıkarıpçıkarmayacağı, yayının ömrüne uygun olup olmayacağı, kullanılan di­ğer malzeme veya baskı türü ile uyumlu olup olmadığı tasarım ve baskı aşamasın­da mutlaka cevaplanması gereken sorulardır.Kitap, dergi ve kataloglar büyük çoğunlukla kodeks adı verilen soldan ciltli sayfalar formunda üretilirler. Ticari ciltleme yöntemleri; telle dikiş, iplikle dikiş, tut­kallama ve mekanik ciltleme olarak dört ana gruba ayrılır.Baskısı ve ciltlemesi yapılan yayınların hedef kitlesine ulaşmasındaki son aşa­ma dağıtımdır.

AÖF Ücretsiz Ders Özeti Paylaşımları
1
ATA AÖF - KURTARMA ARAÇLARI EĞİTMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
2
ATA AÖF - AFETLERDE RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
3
ATA AÖF -MESLEK HASTALIKLARI 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
4
ATA AÖF - BİREYLERLE SOSYAL HİZMET 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
5
ATA AÖF - ETİKETLEME VE İŞARETLEME 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
6
ATA AÖF - YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
# TÜM ÖZETLERİ LİSTELE
Siz de hemen Ders Özeti sipariş verin, derslerinize kolayca çalışarak mezun olun.

Anadolu Üniversitesi Özet

Atatürk Üniversitesi Özet

Etiketler: ata aöf - ata aöf çıkmış sorular - ata aöf ders özeti - burhan kankaya - burhan kankaya ders özeti


Bu yazı 21.03.2017 tarihinden itibaren 1 kez okundu.
AÖF Çıkmış Sorular (Anadolu Ünv.) AÖF Çıkmış Sorular (Atatürk Ünv.) AÖF Ders Özetleri AÖF Deneme Sınavları AÖF Ders Kitapları Açık Lise Çıkmış Sorular
İletişim Bilgileri Firmamız Hakkında Sipariş ve Kargo Takibi Mesafeli Satış Sözleşmesi Garanti ve İade Şartları Gizlilik Sözleşmesi Ödeme ve Teslimat