İşlem yapılıyor, lütfen bekleyin...

Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... | %100 doğru kaynak | %100 memnuniyet | %100 mezuniyet |

Netsorular.com
HİT203U-HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİ DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
HİT203U-HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİ DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİNE VE DİĞER DERSLERİN DERS ÖZETİNE ULAŞABİLİR, AÖF ÇIKMIŞ SORULARI ONLİNE SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ...

1.ÜNİTE - HALKLA İLİŞKİLER VE YÖNETİM

Halkla ilişkiler, stratejik yönetimde yer alan önemli bir disiplindir.Yirminci yüzyılın başındaki halkla ilişkiler tanımları, hem kamu hem de özel sektör alanında duyurma, bilgi verme, tanıtma, benimsetme, katılım ve destek alma işlevlerine dayanır.Yönetimin izlemekte olduğu politikanın, yaptırımların ve uygulamaların halka benimsetilmesi, çalışmaların sürekli ve tam olarak halka duyurulması, yönetime karşı olumlu tutum yaratılması, buna karşılık halkın da yönetim hakkında ne düşündüğünün anlaşılması ve halkın isteklerinin cevaplanması ve desteğinin alınması işlevlerine denk düşer.Ülkemizde ilk halkla ilişkiler uygulamasının yer aldığı birim, 1961 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nın bünyesinde kurulan "Yayın ve Temsil Şubesi"dir.Devlet Planlama Teşkilatının halkla ilişkiler için tanımladığı görev -aynı zamanda ülkemizde ilk kez tanımlanan halkla ilişkiler görevi- planlı kalkınma konusunda kamuyu bilgilendirmekti.Ülkemizdeki halkla ilişkiler uygulamalarının ilk olarak kamu kurumlarında başlamıştır.Halkla ilişkilerden beklenenin, kamu hizmetlerinin bir lütuf olmaktan çok kamuların istek ve beklentilerinin gerçekten hizmet etme niyetiyle yerine getirilmesi ve bu niyetin kamu tarafından hissedilmesi ve dolayısıyla toplumsal kabulün sağlanmasıdır.

SİSTEM TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN HALKLA İLİŞKİLER VE YÖNETİM

Sistem teorisine göre organizasyonlar, birbirini doğrudan ya da dolaylı bir biçimde etkileyen ve bir araya gelerek çevreyle etkileşim içerisinde olan birimler olarak tanımlanır.Bu teorideki kilit sözcük etkileşimdir. Söz konusu etkileşimle kastedilen her organizasyonun hem kendi içyapısı içerisinde hem de çevresiyle -kısacası içte ve dışta- gerçekleştirdiği simetrik iletişim yönetimidir.Organizasyonların birbirleriyle etkileşimin sürekli devam ettiği göz önünde bulundurulur.Sistem teorisi organizasyonların başarısını, içeride ve dışarıda kurduğu ilişkilere ve bu ilişkilerin yönetimindeki başarısına bağlar.Organizasyonlar sosyal sistemin bir parçasıdır.Halkla ilişkilerin görevi bu noktada başlayarak, organizasyonların çevreleriyle ilişkiler kurma ve sürdürme süreçlerini destekler.Böylece halkla ilişkilerin çalışma süreçlerinden; yönetimin izlemekte olduğu politikanın halka benimsetilmesi, çalışmaların sürekli ve tam olarak halka duyurulması, yönetime karşı olumlu bir hava yaratılması, buna karşılık halkın da yönetim hakkında ne düşündüğünün ve yönetimden ne istediğinin bilinmesi ve işbirliğinin sağlanması beklenir.Yeni dönem yönetim fonksiyonları içerisinde çalışanların kendilerini ifade etme fırsatı bularak taleplerini ortaya koyması ya da yönetimin beklediği değişiklikleri onlara aktarması kadar, yönetim dolayısıyla organizasyonun da değişiminin beklenmesi söz konusudur.

Açık ve Kapalı Sistem Tartışmaları:Kapalı sistem perspektifi, organizasyonların ortamları karşısında özerk olduğunu ve örgütün etkinlik derecesini belirleyen şeyin örgüt içi yönetim yapıları olduğu düşüncesinden yola çıkar.Anne Gregory çevreleriyle alışverişi asgari düzeyde tutan organizasyonları kapalı sistemler; sınırları daha esnek ve alışverişe istekli organizasyonları ise açık sistemler olarak tanımlar., kapalı organizasyonların çevrelerinde olup bitenlere pek kıymet vermedikleri için yok olmaya mahkûm olduklarını söyler. Nispeten açık organizasyonların ise çevrelerinde olup bitene duyarlı olduklarını, değişimin farkında olduklarını ve buna göre hareket ettiklerini; nispeten kapalı organizasyonların ise ancak çok gerektiği zaman değişime gittiklerini, onun dışında değişime karşı olduklarını da ifade eder.

Açık sistem perspektifi, organizasyonların ortamlarındaki diğer organizasyon ve gruplarla karşılıklı bağımlılık ilişkisi olduğunu kabul etmektedir.Hakla ilişkilerin yönetim işlevi açık sistem perspektifine dayanır.

Reaktif ve Proaktif Halkla İlişkiler:Kapalı sistem yapısı içerisindeki organizasyonlar reaktif halkla ilişkiler yöntemlerini, açık sistem yapısı içerisindeki organizasyonlar ise proaktif halkla ilişkiler uygulamalarını tercih ederler.Organizasyonun sorun çözmekten çok fırsat yaratmaya yönelik çabaları proaktif halkla ilişkilere; sorunlar ya da olumsuz durumlardan başarıyla sıyrılabilme çabaları ise reaktif halkla ilişkilere denk gelir.Proaktif halkla ilişkiler geleceğe dönük; reaktif halkla ilişkiler mevcut duruma odaklanarak hizmet verir. Açık sistemlerde ise proaktif halkla ilişkiler tercih edildiğinden, burada geleceğe dönük bir bakış açısı olduğu ve çevresel değişimler gerçekleşmeden önce tahmin edilmeye ve ilgili çözümler geliştirilmeye çalışıldığı için çevre uyumu ve değişimlerin gözlenmesi halkla ilişkilerden beklenen yönetim işlevleridir. Proaktif halkla ilişkilerin geçerli olduğu organizasyon yapılarında ise halkla ilişkiler uzmanları sadece duyurumdan sorumlu kişiler değildirler. Aksine karar verme mekanizmasının önemli aktörlerinden birisidirler. Proaktif ve reaktif halkla ilişkiler yaklaşımlarının en fazla ayrıştığı alanlar, proaktif halkla ilişkilerin daha saldırgan ve geleceğe dönük olmasına karşın reaktif halkla ilişkilerin savunmacı ve mevcut durumu korumaya yönelik olmasıdır.

Kurumsal İletişim Tarzları ve ilgili Alanları:Kiessling ve Spannagl a göre kurumsal iletişim:Kurumsal iletişim kuruluşa, derneğe, kuruma veya organizasyona karşı kamuoyunu ve işletme iklimini etkileme hedefi olan, tüm iletişim tedbirlerinin sistematik bir biçimde kombine edilerek uygulanmasıdır. Kurumsal iletişim uzun vadeli uygulanan bir iletişimdir ve hedefi de imaj oluşturmak, korumak veya değiştirmektir.FritzNeskekurumların iletişimi ele alış biçimleri ya da bu anlamda önemli bir çaba gösterip göstermeme eğilimlerine göre, iletişim tarzlarını dörde ayırmıştır:Bürokratik İletişim Tarzı:Bu iletişim tarzında hedef kamulardan bilgi almamayı ve vermemeyi tercih etmektedirler.Manipülatif İletişim Tarzı:Kurum sadece kendi istediği bilgiyi vermekte ve de sadece kendi almak istediği bilgiyi almaktadır. Duymak ve görmek istemediklerini dikkate almama eğilimindedir.Demokratik İletişim Tarzı:Açıklığa dayanan bu iletişim tarzında kurum hedef kitlesine doğru bilgi iletmeye hazırdır ve iletmektedir.

Orantısız İletişim Tarzları:Bu tarzda kurum bilgilendirmeye hazır olduğu halde, kamuoyu hakkında hiç bilgi almadığında oluşmaktadır. Ya da yoğun bir biçimde kamuoyu araştırılmakta ancak elde edilen bilgiler değerlendirilip bir sonuca varılmamaktadır.

HALKLA İLİŞKİLER VE YÖNETİM İŞLEVİ

Stratejik yönetim yaklaşımı, organizasyonlar tarafından tanımlanmış ve kabul edilmiş hedeflere ve bu hedeflere ulaşmakta yer alan yöntem ve taktiklere dayanır.Halkla ilişkilerin idareye en çok destek verdiği yönetim iletişimi konuları ve doğrudan idare tarafından yönetilecek halkla ilişkiler süreçlerine yer verilmiştir.Halkla ilişkiler sorumlularının veya birimlerinin üstlendiği roller değil yönetimin halka ilişkilere ait birperspektifle yönetim kararlarını alması ve uygulamaya koyabilmesidir. Elbette halkla ilişkilerden sorumlu birimlerin tüm sürece dahil ve etkili olmaları da gerekli görülmektedir.

Kamuları Tanıma:Halkla ilişkiler, basit anlamda organizasyonlar ve çevreleri arasındaki iletişim yönetimi olarak tanımlanır.Halkla ilişkilerin organizasyon yaşamında yer edinen bir yönetim işlevi olduğu, iletişim odaklı olduğu ve organizasyonun hedef kitlelerine yoğunlaştığı anlamına gelir.Halkla ilişkiler organizasyonun tüm paydaşlarıyla (çalışanlar, tedarikçiler, hisse senedi sahipleri, müşteriler, yerel halk gibi) ilgili bilgi toplamakla mükelleftir.Paydaş Teorisine göre, halkla ilişkiler, paydaşların yapabileceklerini, beklentilerini ve en önemlisi ihtiyaçlarını bilmek ve tüm gelişmelerin farkında olmak zorundadır.Paydaş teorisinin gelişimi sonucunda şirket camiası teorisi ortaya çıkmıştır. Paydaşların önemi artmış ve hatta paydaşlara ortak gözüyle bakılmaya başlanmıştır. İşbirliği önemi sıkça vurgulanan bir kavram olarak öne çıkmıştır.Kadıbeşegil'in, halkla ilişkiler için hedef kitleye uygun mesaj yoğunluğunun nasıl belirleneceğini açıkladığı modeli:Modelde, halkla ilişkiler çabaları için doğru bir kitle saptaması yapmak için gereken ipuçlarını şöyle belirlemiştir: Hedef kitle arasında öncelik sıralaması yapılması; Bu öncelikler kapsamında kime hangi iletişim aracı ile ulaşabileceğinin belirlenmesi; Söz konusu iletişim araçlarıyla ne derinlikte mesaj verilmesinin gerektiğinin tespit edilmesi.Şirketler kendi pazarlarını seçebilirler ya da istedikleri pazarlara odaklanabilirler. Oysaki kamular kendiliğinden ortaya çıkar ve ilgi göstermemek mümkün olmayabilir ya da problem yaratabilir.

Trendleri Takip Etme ve Adaptasyon Sağlama:Halkla ilişkiler, çevreyi ve trendleri takip etme ve elde olmayan sebeplerden veya beklenmedik gelişmelerden haberdar olmak ve bu değişimlere adaptasyon sağlayıcı çözümler üretmek ve yürürlüğe koymaktan sorumludur ya da sorumluluğun önemli bir aktörüdür.Adaptasyon sağlayıcı çözümleri aşan durumlar için sorun yönetimi çabaları kendini gösterir.Sorun yönetimi kapsamında, organizasyonu etkileyebilecek önemli değişiklikler ve sorunlar karşısında kurumsal politika ve uygulamaların değişmesini öngören uzun vadeli stratejik kararlar alınır.Trendleri takip etme ve çevreye ve değişimlere adapte olabilme çabalarının içerisinde halkla ilişkilere düşen en önemli görev ve halkla ilişkilerin bu anlamdaki yönetim işlevi köprü kuruculuğuolarak adlandırılır. Halkla ilişkilerden beklenen köprü kuruculuğu işlevi ile organizasyonun çevresiyle ilgili bilgi toplanması, etkileşime girilmesi ve karar süreçleri için bu bilginin paylaşımı kastedilir.

Bu işlev paydaşların ihtiyaçlarını karşılama ya da onların lehine olacak kararlar alma ve fayda sağlamak güdümlerini değerlendirme ve organizasyon ihtiyaç ve fayda eğilimiyle orta noktalarda buluşturma çabalarına denk gelir.Organizasyon ve kamuları arasındaki etkileşimi baz alan simetrik yaklaşımlar, karşılıklı diyalog ve fayda bağlamında paylaşımı öngörür. Bu nedenledir ki simetrik bakış açısında değişmesi beklenen sadece kamular değil çoğu kez organizasyonun bizatihi kendisi olabilmektedir.

Kriz İletişimi ve Etkileşim Süreçleri:Kriz iletişimi çabaları akut kriz dönemleri ve kriz sonrası imaj yenileme çabaları çerçevesinde ele alınmaktadır. Bununla birlikte, kriz iletişimi kriz öncesi, kriz dönemi ve kriz sonrası iletişim çabalarını kapsar.Kriz öncesi çabalar kriz unsurlarının fark edilmesini ve alınması gereken önlemler için yol gösterici olmayı amaçlar. Kriz sonrası iletişim çabaları ise algıları etkilemek, pozitif imajı devam ettirmek ve imajı yeniden oluşturmak içindir.Kriz iletişimi sürecinin değerli bir halkla ilişkiler çabası olarak görülmesi ve halkla ilişkilerin kriz öncesinde başlayan sorumluluk alanı olarak tanımlanmasıyla birlikte, halkla ilişkilerin öncü yönetim işlevlerinden birisi kriz yönetimi hatta kriz iletişimi yönetimi olarak kabul edilmiştir.

Kurumsal İtibar Yönetimi:İtibar "bir şirketin ya da endüstrinin ortak değerler dizisine dayanan güvenilirliği, itimada layık oluşu, sorumluluğu ve yeterliliği hakkında çok sayıda kişisel ve kolektif yargıdan oluşmuş bir bütün" olarak tanımlanmaktadır.İtibar, kurumların insanlar tarafından değerlendirilen saygınlık değeri olarak da kabul görür.Fortune'a ait 9 Kurumsal İtibar Bileşeni:Yenilikçilik, Finansal sağlamlık, Çalışan yeteneği, Kurumsal varlıkların kullanımı, Uzun vadeli yatırım değeri, Sosyal sorumluluk, Yönetim kalitesi, Ürün ve hizmet kalitesi, Küresellik.Kurumların sponsorluk anlaşmaları yapmalarındaki nedenler, kurumsal marka veya kurumun sahipliğinde ürün ve hizmet sunan markalara ait farkındalığın artırılması ve marka imajının kurulması, güçlendirilmesi ile değiştirilmesi olarak özetlenmektedirler.

Kurumsal İletişim Yönetimi:Kurum içi iletişim çoğu kez içsel iletişim olarak da tanımlanabilir.Kurum içi iletişim kurum kültürüyle yakından ilintilidir. Kurum içi iletişim tarzı kurum kültürünün etkisiyle oluşur ve gelişirken kurum kültürü de iletişim yapısından beslenerek değişikliğe uğrar.Cutlip ve arkadaşlarıçalışanlarla iletişimde dikkate alınması gereken dört aşamadan söz etmişlerdir. Başlangıç Aşaması: Yetenekli insanların kuruma kazandırılması; Çalışma Aşaması: Organizasyon ve işe dair bilgilerin, talimatların ve süreçlerin çalışanlara aktarılması; Ödüllendirme Aşaması: Terfi ve ödüllendirmelerin verilmesi; Ayrılık Aşaması: İşten çıkarma, istifa ve emeklilik dolayısıyla ayrılmaların yer aldığı aşama.Kurum içi iletişimkurumun hem iç birimleri ve çalışanlarıyla kurduğu ilişkide hem de çalışanların çevreyle kurdukları iletişimde dikkate alınır.Kurum içine yönelen iletişim, kurum birimlerinin, çalışanların kendi aralarındaki iletişim ve yönetim ilişkisine yönelik düzenlemelerin yanı sıra, kurum çalışanlarının toplumsal ilişkilerinin yönetimini de kapsar.Biçimsel iletişim yapısı daha çok kurallar doğrultusunda gerçekleştirilen, kurum üyelerinin kişisel özelliklerinden bağımsız, hiyerarşik yapıyı dikkate alan statüler arası bir iletişim türüdür.

Biçimsel olmayan iletişim yapısı ise hiyerarşik yapılanmalar dikkate alınmaksızın oluşan ve çoğu kez gayri ihtiyari gelişmelerle desteklenen çalışanların oluşturdukları biçimsel olmayan gruplara ait iletişim tarzına denk gelir.Biçimsel olmayan iletişim için çoğu kez keyif, sıkıntı paylaşımı, insani ilişkiler ve çoğu kez 'dedikodu olarak da adlandırılabilecek genel yorumlara dayanır.Dikey ve hiyerarşik yapıyı baz alan biçimsel iletişim yapısının yanı sıra biçimsel olmayan iletişim yapılarının da işlemesi, sağlıklı bir yönetim anlayışının göstergesidir.

Yukarıya Git