İşlem yapılıyor, lütfen bekleyin...

Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... | %100 doğru kaynak | %100 memnuniyet | %100 mezuniyet |

Netsorular.com
HUK201U-MEDENİ USUL HUKUKU DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
HUK201U-MEDENİ USUL HUKUKU DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİNE VE DİĞER DERSLERİN DERS ÖZETİNE ULAŞABİLİR, AÖF ÇIKMIŞ SORULARI, AÖF DERS ÖZETLERİNİ VE AÖF YARDIMCI KİTAPLARI ONLİNE SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ...

1.ÜNİTE - MEDENÎ USÛL HUKUKUNA GİRİŞ

İnsan, ihtiyaçlarını karşılamak için toplum içinde yaşamaya mecbur olan bir varlıktır.

Toplum halinde yaşamanın bir sonucu olarak insanlar toplumsal ilişkilere girmektedirler.

İnsanların toplum halinde yaşamın sorunsuz sürebilmesi için bir takım kurallara ihtiyaç duyulur.Sosyal düzen kuralları olarak adlandırılan kurallar hukuk, din, ahlak, örf ve âdet ve görgü kuralla­rıdır.

Hukuk kurallarının uygulanmaması sonucu müeyyidenin uygulanmasını bu maksatla kurulmuş kurumlara bırakılmıştır.

Özel hukuk alanında karar veren kurumların, bu müeyyidelere karar verme sürecini düzenleyen kurallara medeni usul hukuku denmektedir.

GENEL OLARAK YARGI KAVRAMI

Türk hukukunda, hukuk kurallarının so­yut ve genel nitelikli olması esastır. Bu kurallar, kişilerle kişiler ve kişilerle onların oluşturdukları diğer kurumlar arasındaki ilişkileri düzenlemekte­dir.

Hakkın temelinde menfaatin bulunması, kişilerarası ve toplumsal ilişkilerde bir menfaat dengesinin ve bu­na dayalı sosyal barışın kurulmasını sağlar.

Kişiler arasında çıkan hak ihlallerinin giderilebilmesi için iki yöntem mevcuttur. Bunlardan birincisi, ihlale bağlanan müeyyideyi doğrudan doğruya hak sahibinin kendisinin uygulaması (bizzat ihkakı hak), diğeri ise güç kullanma yet­kisini münhasıran kendi elinde bulunduran devlete (onun bu iş için görevlendir­diği organ olan mahkemelere) başvurmak.

 

YARGI KOLLARI VE YARGILAMA HUKUKU

Soyut hukuk kuralının koruduğu menfaatin bireye yada topluma ait olması uygulanacak usulun de farklı olmasını gerektirir. Öte yandan, söz konusu nitelik, korumada bireysel yahut kamusal iradenin önem taşıması açısından da dikkate alınmak gerekir.

 

 

Kamu hukuku-özel hukuk ayırımında, özel hukuk alanına giren hukuk dallarında, adli yargının “medenî yargı (hukuk yargısı)’’ (alt) kolu kullanılmaktadır.

 

 

 

 

YARGI ÖRGÜTÜ

Egemenliğin kullanım biçimlerinden biri olan yargı yetkisi, Anayasanın 9. maddesi gereğince bağımsız mahkemelere bırakılmıştır.

Medenî yargının da içinde yer aldığı adli yargı açısından, ilk derece ve istinaf derecesinde yer alan mahkemelerin kuruluşu ve işleyişi ile görev ve yetkileri 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuru­luş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun tarafından düzenlenmektedir.

İlk derece mahkemelerinden verilen kararların hukuka aykırı ve yanlış olması ihtimaline karşı ilk derecede verilen karar­ların denetiminin yapıldığı kanun yolları için ayrı bir mahkeme örgütlenmesi kurulmuştur.

 

MEDENÎ USÛL HUKUKUNUN KONUSU AMACI VE KAYNAKLARI

 

Medenî Usûl Hukukunun Konusu

Maddi hukukun kişilere tanıdığı haklar ve getirdiği yükümlülüklere riayet konu­sunda bir uyuşmazlık çıkması durumunda, yargı yetkisini Türk milleti adı­na bağımsız ve tarafsız mahkemeler kullanır. Anayasa ve ilgili kanunlarca öngörülen şekilde yapılandırılmış bulu­nan yargı örgütü içinde yer alan bir mahkemenin, medenî yargıya ilişkin bir uyuş­mazlığı çözümünün bir yargısal faaliyet olarak nitelendirilebilmesi için, bunun yar­gısal usûller çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekir.

 

 

Medenî yargı alanında bir mahkemenin bir uyuşmazlığı çözmek amacıyla ona el atabilmesi için, bunun öncelikle o mahkemenin önüne getirilmesi gerekir (HMK m.24/I).

 

Medenî Usûl Hukukunun Amacı

Medenî usûl hukukunun amacını, onun konusundan bağımsız olarak düşünmek mümkün değildir. Medenî usûl hukukunun amacı, esas itibariyle, mahkeme önüne gelen dava ve taleplerin hukuka uygun ve akılcı bir yöntemle karara bağlanmasıdır.

Medenî Usûl Hukukunun Kaynakları

Bir dava yahut talebin mahkeme önüne getirilişinden bunun karara bağlanmasına kadar olan süreç ile verilen kararın kesinleşmesi ve doğurduğu sonuçların düzen­lenmesine ilişkin hükümler medenî usûl hukukuna ilişkindir.

Kanuni düzenlemelerin başında ise 12.01.2011 tarih ve 6100 sayılı Hukuk Mu­hakemeleri Kanunu gelmektedir. 1086 sayılı Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanununun yerini alarak 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe gi­ren bu Kanun, medenî yargı alanında ilk derece mahkemelerindeki yargılama ya­nında kanun yolu incelemesi bakımından da en temel kanun niteliğindedir.

 

 

Yukarıya Git