Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... 0.332 350 23 47
0.541 350 23 42
HUK202U-AVUKATLIK VE NOTERLİK HUKUKU
HUK202U-AVUKATLIK VE NOTERLİK HUKUKU DERSİNİN 1. ÜNİTE ÖZETİ

AVUKATLIK VE NOTERLİK HUKUKU

 

 1. Avukatlık Mesleğinin Tanımı ve Özellikleri
 2. Avukatlık Mesleği Hakkında Genel Bilgiler
 3. Avukatın Hak ve Yetkileri
 4. Avukatın Yükümlülükleri
 5. Avukatlık Meslek Kuralları
 6. Noterliğin Tanımı, Niteliği ve Hukuktaki Yeri
 7. Noterlik ve Mesleki Organizasyonu
 8. Noter İşlemleri
 9. Noterin Hak ve Yükümlülükleri
 10. Noterin Faaliyetinden Doğan Yükümlülükleri, Denetimi ve Sorumlulukları

 

AVUKATLIK MESLEĞİNİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

 

            Avukatlık Kanunu’nun 2. Maddesinde ‘ Avukat, her türlü hukuki sorun ve anlaşmazlıkların, adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasında, yargı organlarına, kişilere, kurum ve kuruluşlara yardım etmek için, hukuki bilgi ve tecrübelerini, adaletin hizmetine tahsis eden, kamu hizmeti gören serbest meslek mensubu kişiler.’ Şeklinde tanımlanmıştır.

            Buna göre avukatın iki yönlü işlevi bulunmaktadır:

 1. Taraf  temsilcisi olması
 2. Yargının bir çalışanı olarak adaleti gerçekleştirme çabası

Avukatlığın  Özellikleri

 1. Avukatın Kamu Hizmeti Özelliği
 2. Avukatın Serbest Meslek Özelliği
 3. Avukatlıkta Meslek Tekeli
 4. Avukat Bağımsızlığı
 5. İddia ve Savunma Dokunulmazlığı

Avukatın Kamu Hizmeti Özelliği

            Avukatlar, mesleki faaliyetlerini, tüzel kişiliği haiz kamu kurumu niteliğinde mesleki kuruluşlar olan baroların denetim ve gözetimi altında sürdürürler.

            Kamu hizmeti olmasının içinde, adli yardımı ve zorunlu müdafilik kurumlarını değerlendirebiliriz.

            Avukat, idare hukuku anlamında bir kamu görevlisi değildir. Ancak ceza yargılamasında müdafi olarak, özel hukukta ise müvekkil-vekil eden nam ve hesabına hukuki tasarrufta bulunan bir vekil olarak iktidar ve yetki kullanmak suretiyle bir kamu görevi ifa etmektedir.

Avukatın Serbest Meslek Özelliği

            Avukat yargılamada gerçeğe ulaşılması ve adil kararın inşası bakımından önemli bir konuma sahiptir.

            Avukat; yargıç ve savcının yanında yer alan, yargı erkinin ve hukuk devletinin olmazsa olmaz önemde bir unsurudur.

            Avukat, mesleki faaliyetlerini, iş görme konulu akitlerden vekalet, hizmet ve eser sözleşmelerine dayanarak yürütür.

            Avukat, avukatlık sözleşmesine girip girmeme ve bunu sürdürüp sürdürmeme konusunda serbesttir. Ancak bu serbesti toplumsal yararın söz konusu olduğu noktada son bulur.

            Avukat ile müvekkil arasında kurulan ilişkide karşılıklı güvenin hakim olması ve tarafların iradesinin esas alınması kuralının istisnasını yasal yükümlülükten kaynaklanan zorunlu müdafi kurumu oluşturur.

            Avukatlığın bir serbest meslek olarak nitelendirilmesinin sebebi, bu mesleğin özel nitelikli bir özgürlük içerisinde yürütülmesi gereğine dayanır.

Avukatlıkta Meslek Tekeli

            Adli işlemleri vekaleten yapma hakkı sadece baroya kayıtlı avukatlara tanınmıştır. Avukatlar, vekaleten iş ve dava takip etmek konusunda bir tür mesleki tekele sahiptirler.

Avukat Bağımsızlığı

            Avukat, ilk planda müvekkilinin menfaatlerini korumak durumundadır. Ancak avukat aynı zamanda hukuk devletini gerçekleştirmek için faaliyette bulunmak ile de yükümlüdür.

            Bağımsızlığın unsurları:

 1. Avukat-Devlet ilişkisinde bağımsızlık: Avukat, müvekkilinin yararına olan tüm huşuları savunmasında doğrudan kullanma hakkına sahiptir. Avukata, müvekkilinin menfaatini koruduğu oranda, savunma sınırları içerisinde kaldığı sürece mutlak bir dokunulmazlık tanınmıştır. Avukat sanığın savunmasını yapan vekil olarak, sanığın haklarını etkin ve kapsamlı bir biçimde korumak yargılamada müvekkil yararına olan huşuların dikkate alınmasını sağlamak ve bunu yaparken de hukuk düzeni ihlallerinden kaçınmak durumundadır. Göz önünde bulundurulması gereken çok önemli bir huşu, avukatın mahkeme emrinde olmadığıdır. Avukat sadece hukuka tabidir. Görevlerinden doğan ve görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı avukatlar hakkında dava açılması savcının isteğine bırakılmamıştır. Bu hususta Adalet Bakanlığı’ndan izin alınması gerekir. Adalet Bakanlığı’nın bu hususta verdiği izin, idari bir karar olup bu karara karşı idari yargı yoluna gidilerek, yürütmenin durdurulması istenilebilir. Avukatların, meslek kuruluşları olan barolar, Anayasanın idare kısmında düzenlenmiştir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olan barolar, kanunda gösterildiği şekilde, devletin idari ve mali denetimine tabidirler. Baroların varlık sebebi salt meslek mensubu olan avukatlara güvence sağlamak olmayıp, bunun ötesinde etkin ve bağımsız savunmayı temin etmektir.  Avukat, üstlendiği vekalet işi karşılığında alacağı vekalet ücretini kural olarak müvekkil ile birlikte serbestçe kararlaştırır.
 2. Avukat-Müvekkil ilişkisinde bağımsızlık: Avukat, müvekkiline tabi değildir. Avukat, meslek gerekleri doğrultusunda müvekkilinden bağımsız olmak durumundadır. Avukatın, müvekkilinden vekalet ücreti alması, avukatı müvekkilini bağlı bir hale getirmez. Avukatın, kendisine teklif edilen vekalet işlerini kabul edip etmemek konusunda serbest olması ve her zaman vekaletten çekilebilmesi, bağımsızlığın getirdiği bir sonuçtur. Avukat, müvekkilinin hukuka aykırı taleplerini hiçbir zaman yerine getirmemelidir.
 3. Avukatın toplumdan bağımsızlığı: Basın ve kamuoyunun, avukatın faaliyetine engel olması engellenmelidir.

İddia ve Savunma Dokunulmazlığı

      İddia ve savunma dokunulmazlığı bağlamında yargı mercileri ve idari makamlar nezdinde yapılan yazılı ve sözlü başvuru, iddia ve savunmalar kapsamında avukatın kişiler ile ilgili olarak somut isnatlarda ya da olumsuz değerlendirmelerde bulunması halinde avukata ceza verilmez.

AÖF Ücretsiz Ders Özeti Paylaşımları
1
ATA AÖF - KURTARMA ARAÇLARI EĞİTMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
2
ATA AÖF - AFETLERDE RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
3
ATA AÖF -MESLEK HASTALIKLARI 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
4
ATA AÖF - BİREYLERLE SOSYAL HİZMET 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
5
ATA AÖF - ETİKETLEME VE İŞARETLEME 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
6
ATA AÖF - YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
# TÜM ÖZETLERİ LİSTELE
Siz de hemen Ders Özeti sipariş verin, derslerinize kolayca çalışarak mezun olun.

Anadolu Üniversitesi Özet

Atatürk Üniversitesi Özet

Etiketler: ata aöf - ata aöf çıkmış sorular - ata aöf ders özeti - burhan kankaya - burhan kankaya ders özeti


Bu yazı 21.03.2017 tarihinden itibaren 1 kez okundu.
AÖF Çıkmış Sorular (Anadolu Ünv.) AÖF Çıkmış Sorular (Atatürk Ünv.) AÖF Ders Özetleri AÖF Deneme Sınavları AÖF Ders Kitapları Açık Lise Çıkmış Sorular
İletişim Bilgileri Firmamız Hakkında Sipariş ve Kargo Takibi Mesafeli Satış Sözleşmesi Garanti ve İade Şartları Gizlilik Sözleşmesi Ödeme ve Teslimat