İşlem yapılıyor, lütfen bekleyin...

Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... | %100 doğru kaynak | %100 memnuniyet | %100 mezuniyet |

Netsorular.com
HUK204U-CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU DERSİNİN 2. ÜNİTE DERS ÖZETİ
HUK204U-CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU DERSİNİN 2. ÜNİTE DERS ÖZETİ VE DİĞER DERSLERİN DERS ÖZETİNE ULAŞABİLİR, AÖF ÇIKMIŞ SORULARI, AÖF DERS ÖZETLERİNİ VE AÖF YARDIMCI KAYNAK KİTAPLARI ONLİNE SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ...

2.ÜNİTE - CEZA MUHAKEMESİ ADLİ TEŞKİLATI VE MUHAKEME SUJELERİ

                              GİRİŞ

Yüksek mahkemeler, adli, idari ve askeri mahkemeler üye ve hakimleri ile Cumhuriyet savcısı ve avukatlar yargı görevi yapanlar olarak adlandırılır. Yasa da savcı ve avukatlar yargı görevi yapanlar olarak anılsa da kanuna göre bu işi bağımsız mahkemeler yürütür. Bu kurum ve kişilerin görevleri gerekli anayasa mahkemelerince belirlenmiştir.

BAŞSAVCILIK TEŞKİLATI

Genel Olarak: Başsavcılık teşkilatı, ilk derece adliye mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay nezdinde

görev yapmak üzere kurulur. Bu başsavcılık teşkilatları arasında astlık üstlük ya da denetim ve gözetim ilişkisi yoktur.

İlk Derece Başsavcılık Teşkilatı ve Görevi

Mahkemenin kuruluşuna paralel olarak kurulurlar ve her mahkemenin olduğu yerde birde başsavcılık vardır. Cumhuriyet başsavcılığında, bir Cumhuriyet başsavcısı ve yeteri kadar Cumhuriyet savcısı bulunur. Gerekli görüldüğü takdirde birden fazla Cumhuriyet başsavcısı atanabilir.

Cumhuriyet başsavcılığının görevleri şunlardır;

1. Kamu davasının açılmasına yer olup olmadığına karar vermek üzere soruşturma yapmak veya (kolluğa) yaptırmak.

2. Kanun hükümlerine göre, yargılama faaliyetlerini kamu adına izlemek, bunlara katılmak ve gerektiğinde kanun yollarına başvurmak,

3. Kesinleşen mahkeme kararlarının yerine getirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak ve izlemek (infaz işlemlerini yapmak ve infazı izlemek)

4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. Örneğin Cumhuriyet savcılıklarının yaş ve isim kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hukuk davalarını açma görev ve yetkisi vardır.

Sulh ceza mahkemelerinde Cumhuriyet başsavcısı hazır bulunmaz. Ancak karar sonrasında dosya başsavcılığa gönderilir. Cumhuriyet başsavcılarının başsavcı vekil ve savcılar üzerinde gözetim ve denetim hakkı vardır. Savcılar kendi aralarında işbölümü esasına göre görev yaparlar. Örneğin çocuk savcıları, basın savcıları gibi. Bir savcılık bir başka savcılıktan ilgilendiği davadan dolayı bir işlemi yapmasını isteyebilir.

İkinci Derece Başsavcılık Teşkilatı ve Görevi

Bölge adliye mahkemesi başsavcısının görevleri şunlardır;

1) Bölge adliyemahkemesi Cumhuriyet başsavcılığını temsil etmek,

2) Bölge adliye mahkemesine gelen ceza davalarınailişkin hüküm ve kararlara ait dosyaların incelenerek yazılı düşünce ile birlikte ilgili daireye gönderilmelerini ve duruşmalara katılmayı sağlamak,

3) Bölge adliyi mahkemesinin ceza dairelerinin kararlarına karşı gerektiğinde kanun yollarına başvurmak,

4) Dairelerin benzer olaylarda kesin olarak verdikleri kararlar arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi için başkanlar kuruluna başvurmak,

5) Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcıları üzerinde gözetim ve denetim yetkisini kullanmak

Üçüncü Derece Başsavcılık Teşkilatı ve Görevi

Yargıtay adli mahkemelerce verilen kararların son inceleme merci olan bağımsız bir yüksek mahkemedir.Yargıtay; Birinci Başkanlıktan, hukuk ve ceza dairelerinden, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile bürolar ve idari birimlerden oluşur. Yargıtay Cumhuriyet başsavcısının görevleri şunlardır;

1)Cumhuriyet Başsavcılığı’nı temsil etmek

2)Anayasa Mahkemesi’nde Cumhuriyet savcılığı görevini yapmak

3)Ceza Genel Kurulu’nda görülen davaların duruşmalarına katılmak

4)Siyasi partilerin kuruluşlarının hukuka uygunluğunu ve faaliyetlerini denetlemek, siyasi partilerin kapatılması hakkında dava açmak

5) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verimli ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak ve bu yolda uygun göreceği her türlü tedbiri almaktır.

Savcılık Faaliyetinin ve Savcılık Makamının Hukuki Statüsü

Savcı iddia faaliyetini yürütmekle görevlidir ve savcılarında hakimler gibi güvenceleri vardır. Savcıların bağımsızlıkları öngörülmemiştir. Adli bir görev yerine getirmelerinden dolayı savcılar adalet bakanlığından emir almazlar. Savcılar her ne kadar taraf olarak adlandırılsa da sanığın lehinde veya aleyhinde delil toplamaması için bir parça objektif olması beklenir. Savcıların eylemlerinden dolayı kendilerine dava açılamaz.

Savcının Yardımcısı Olarak Kolluk

Ülkemizde kolluk güçlerini polis ve jandarmalar oluşturur ve bu kolluk güçleri savcının beyin hükmünde olduğu düşünülürse eli ayağıdır. Bunun yanında köy korucuları, orman kolluğu, gümrük kolluğu, sahil güvenlik gibi kendi yasalarına tabi olan özel kolluk kuvvetleri de bulunur. Belediye sınırları içerisindeki bölgede polis dışarısında ki bölgede jandarmalar görev yapar. Kolluğun ilk önce suçun işlenmesini engellemek amacıyla yaptığı görevler ve işlenmiş bir suçu aydınlatmak için yaptığı görevler olmak üzere temel 2 görevi vardır. Kolluk güçleri Cumhuriyet savcısının verdiği görevleri yapmakla yükümlüdür. Bu görevler yazılı veya acele olması durumunda sözlü olarak verilir.

YARGI TEŞKİLATI

Genel Olarak

Günümüzde yargılama işlemi hakim ve mahkemeler tarafından yapılır. Mahkeme makamında durumlarına göre birden fazla hakim görev yapabilir. Hakimlik makamının kararlarına her zaman itiraz edilebilme hakkı vardır. Mahkemelerin ara kararlarına ise kanun hükmünde itiraz edilebilme hakkı vardır.

İlk Derece Adli Yargı Ceza Mahkemeleri

İlk Derece Adli Yargı Ceza Mahkemelerinin Güncel Örgütlenmesi

 Yasal ve doğal hakim ilkesine göre herkes suçunun cezasını çekmeden önce hakim önüne çıkarılır. Bu bağlamda ki genel ceza mahkemeleri ülke genelindeki davalara özel ceza mahkemeleri ise daha özel olan davalara bakmaktadır. Genel yetkili adli ceza mahkemeleri 3 çeşittir. Bunlar, olay mahkemesi, esas mahkemesi ve bidayet mahkemesidir.

Kural olarak ceza mahkemeleri il ve ilçe sınırlarında görev yaparlar , ancak ağır ceza mahkemeleri büyükşehrin sınırlarına bakılmaksızın hakimler ve savcılar yüksek kurulunun kararlaştırdığı her yerde görev yapabilir.Sulh ceza ve asliye ceza mahkemeleri tek hakimlidir. Ağır ceza mahkemesi toplu mahkemedir ve bu mahkemede bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur. Ağır ceza mahkemesinin toplanabilmesi için ise en az bir başkan ve iki üye gereklidir.

İlk Derece Adli Yargı Ceza Mahkemelerinin Madde İtibariyle Yetkisi(Görev Alanı)

Genel Olarak

Mahkemenin yetkisi yani görevi, hangi mahkemenin hangi suçları yargılayacağı ile ilgilidir. Yasalara göre sulh ceza mahkemesi iki yıla kadar olan hapis cezaları ve bu cezaların paraya çevrilebildiği suçlarla ilgilenir. Ağır ceza mahkemeleri ise 10 yıldan fazla olan hapis cezaları, müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet gibi çok daha ciddi boyutları olan suçlarla ilgilenir. Bunlar dışında kalan davalara ise asliye ceza mahkemeleri bakmaktadır. Bir suçun hangi mahkemede yargılanacağını belirlemek için kişiye verilebilecek en üst derecedeki ceza gözönüne alınır.

Mahkemeler arasında ki ortaya çıkan sorunları ortak yüksek görevli mahkeme çözer ve bu mahkeme, hangi mahkemenin görevli olduğuna karar vererek görevi tek bir mahkemeye devreder. Mahkemeler arasında olumlu ve olumsuz görev uyuşmazlığı olmak üzere 2 çeşit uyuşmazlık söz konusudur.

Madde (Görev) Yönünden Yetkinin İstisnaları

Görev kurallarının ilk istisnası yüksek konumlu bir mahkemenin davayı alt konumlu bir mahkemeye göndermesidir. Bu hüküm yetkili ağır ceza mahkemeleri ile bölge ağır ceza mahkemeleri arasında uygulanmaz. İkinci istisnası ise bir üst mahkemenin bakmış olduğu davanın alt bir mahkemede görülen dava ile ilişkisinin bulunduğundan dolayı üst mahkemenin görev alanına girmeyen bir davaya bakmasıdır.

İlk Derece Adli Yargı Ceza Mahkemelerinin Yer Yönünden Yetkisi

Genel Olarak:Mahkemelerin yer yönünden yetkisi hangi mahkemenin hangi bölgelerde işlenen suçlarla ilgileneceği ile alakalıdır. Bu kurallar pratiklik amacıyla yapılmış ve kişileri güvence altına almak amacıyla oluşturulmamıştır.

Türkiye’de İşlenen Suçlarda Yer Yönünden Yetki Kuralları

Genel olarak bir suç hangi bölgede işlenmişse o davaya o bölgenin yetkili mahkemesi bakar. Eğer hareket bir yerde netice bir yerde olmuşsa bu iki bölgenin mahkemeleri aralarında anlaşarak bir yeri yetkili kabul ederler.

Teşebbüste son icra hareketinin yapıldığı, kesintisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği ve zincirleme suçlarda son suçun işlendiği yer mahkemesi yetkilidir.

  Suçun işlendiği yer belli değilse, sanığın yakalandığı yerdeki mahkeme, yakalanmamışsa yerleşim yeri mahkemesi, Türkiye’de yerleşim yeri yoksa en son ikametinin bulunduğu yerin mahkemesi davayla ilgilenir. Eğer bu durumların hiçbirisi yoksa o halde  davaylaAdalet Bakanı’nın istemi ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın başvurusu üzerine Yargıtay tarafından yetkili mahkeme belirlenir. İstisnai kurallar ise şöyledir;

1)Basılı eserlerde işlenen suçlar

2) Görsek veya işitsel yayınlarda işlenen suçlar

3) Hakaret suçları

Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıtlarında veya Bu Taşıtlarla İşlenen Suçlarda Yer Yönünden Yetki

Eğer deniz, hava ve demiryolu taşıtlarında işlenen bir suç söz konusu ise bu davayla suçun işlendiği yerdeki yetkili mahkeme veya aracın ilk ulaştığı yerdeki yetkili mahkeme ilgilenir. Eğer suç sınır dışında işlenmişse bu davayla aracın ulaştığı ilk Türk limanı veya bağlama limanı ilgilenir.

Yer Yönünden Yetki Kurallarının İstisnaları

İstisnalardan birisi davalar arasında bağlantı bulunmasıdır. İkinci durum ise davanın naklidir. Bir davanın nakledilebilmesi için 3 temel sebep vardır. Bunlar; yetkili mahkemenin hukuki veya fiili bir nedenle görevini yerine getiremeyecek olması, kamu güvenliği nedeniyle davanın yetkili mahkemede görülmesinin tehlikeli olması, davanın afet gibi olağanüstü bir nedenle yetkili mahkemede görülmesinin mümkün olmamasıdır. Tanığın bulunması gereken yerde bulunmamasından dolayı yetkili mahkemenin bir işlemi tanığın bulunduğu eş görevdeki mahkemeden istemesi durumuna istinabe denir.

İlk Derece Mahkemelerinin Görev Yönünden Yetkisi

Görevler hakimler arasında ki iş bölümlerine göre ayrılır. Bir hakimin bir işlemi bir kurul adına yapması işlemine niyabet, hakime de niyabet hakimi denir.Adli yargı içerisinde hukuk, ceza ve ticaret mahkemeleri arasında çıkan görev uyuşmazlıkları büyük genel kurul tarafından çözülür. Yargıtay ceza daireleri arasındaki görev uyuşmazlıkları ise Ceza Genel Kurulu’nca çözülür.

Adli Yargı Mahkemelerinin Kişi Yönünden Yetkisi

 Kişi yargı mahkemeleri, hangi mahkemenin hangi kişileri hangi suçlardan dolayı yargılayacağı ile ilgilidir.Söz konusu kişilerden başlıca olanları  şunlardır: Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar ile yüksek mahkeme başkan ve üyeleri. Bu kişileri kural olarak Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sıfatıyla yargılar ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı soruşturmayı yapıp iddianameyi düzenler.

Anayasa Mahkemesi

Sadece vatana ihanetten dolayı Cumhurbaşkanını, ayrıca Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi , Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, (Yargıtay) Cumhuriyet Başsavcı Vekilini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini yüce divan sıfatıyla anayasa mahkemesi yargılar ve bu mahkemenin kararları kesindir.

Bölge Ağır Ceza Mahkemeleri

Bölge ağır ceza mahkemesi dayanağını terörle mücadele kanununun 10. Maddesinden alır.  Terörle mücadele hususundaki suçları yargılar. Bu nedenle bu mahkemeleri “Terör Suçları Ağır Ceza Mahkemeleri” veya “Ağır Ceza Mahkemesi Terör Suçları İhtisas Daireleri” olarak adlandırmak da mümkündür.Bölge ağır ceza mahkemelerinin görevine giren suçlarda soruşturma  Cumhuriyet savcıları tarafından bizzat yapılır.Bölge ağır ceza mahkemeleri şu suçları yargılamakla görevlidir: I) Terörle Mücadele Kanunu’nun kapsamına giren suçlar II) Türk Ceza Kanunu’nda yer alan, 1) örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama suçu, 2) haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde cebir ve tehdit uygulanarak işlenen suçlar, 3) millete ve devlete karşı suçlardan a) devletin güvenliğine karşı suçlar, b) anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, c) milli savunmaya karşı suçlar, d) devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarıdır. Bu mahkemeler sadece yetişkinleri yargılayabilir.

Çocuk Mahkemeleri ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri

Henüz 18 yaşını doldurmamış kişiler kanun hükmünde çocuk sayılır ve bu kişilerin işlediği suçlar her  il merkezinde bulunan  çocuk mahkemelerinde yargılanır. Çocuk mahkemesi, çocukların asliye ceza mahkemesi ile sulh ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlarını yargılar. Çocuk ağır ceza mahkemesi ise, çocuklar tarafından işlenen ve ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlarla ilgili davalara bakar. Çocukların büyüklerle beraber suç işlemesi  halinde kovuşturma ayrı ayrı yürütülür.

 

Yetki Kurallarının İstinası Olarak Bağlantı ve Sonuçları

Dar Bağlantının Tanımı ve Sonucu

Farklı mahkemelerin konuları ortak bir noktada buluşursa bu duruma bağlantı oluşan uyuşmazlığa ise de bağlantılı uyuşmazlık denir. Uyuşmazlığın somut olarak belirlediği uyuşmazlık  “dar bağlantı”lıdır.Yasa koyucunun belirlediği bağlantı noktaları şunlardır:

•Bir kişinin birden fazla suçtan sanık olması (bağlantı noktası sanıktır),

• Bir suçta her ne sıfatla olursa olsun birden fazla sanık bulunursa (bağlantı noktası fiildir).

• Suçun işlenmesinden sonra suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme fiilleri de önsuçla bağlantılı suç sayılır (bağlantı noktası önsuçun delilleri ve failidir). Bağlantılı uyuşmazlıkların tümü ceza uyuşmazlığı olduğundan bu tür bağlantıya tek yönlü bağlantı da denilmektedir.

Geniş Bağlantının Tanımı ve Sonucu

Bir mahkemenin baktığı davalarda yasaların belirttiği durumlardan farklı bir durum söz konusu ise bu bağlantıya geniş bağlantı denir.

Dar ve geniş bağlantılı davaların birleştirilebilmesinin koşulları şunlardır:

1) Davaların birleştirilmesinde fayda ve olanak bulunmalıdır.

 2) Birleştirme yasağı bulunmamalıdır. Birleştirme yasağı yasa ile öngörülmüş olabileceği gibi Yargıtay içtihatlarıyla da işin doğasına uygun olarak yaratılmış olabilir.

Karışık (Çok Yönlü) Bağlantı ve sonucu

Tanım

Aralarında bağlantı bulunan uyuşmazlıkların konusu birbirinden farklı ise bu bağlantılara karışık bağlantı adı verilir.Karışık (çok yönlü) bağlantının sonucu nispi yargılama ve bekletici mesele yapmaktır.

Nispi yargılama:cezamahkemesinin, ceza uyuşmazlığı için önsorun teşkil eden ikincil nitelikteki farklı bir disipline aituyuşmazlığı, kendi uyuşmazlığı açısından ve Ceza Muhakemesi Yasası’nın hükümlerine göre çözmesidir

Bekletici sorun yapma:Ceza mahkemesinin, kendi uyuşmazlığıyla ilgili olan bu tür ön sorunları, bu sorunların görevli mahkemesinde sonuçlanmasını beklemektir.

Nispi sorun yapma ve bekletici sorun yapmanın bazı kuralları ilgili makamlarca açıklanmıştır.

İkinci Derece Adli Yargı Ceza Mahkemeleri: Bölge Adliye Mahkemeleri

Bölge  adliye mahkemeleri bölgelerin coğrafi ve nüfusi bilgileri göz önüne alınarak kurulurlar.Bölge adliye mahkemeleri, hukuk ve ceza dairelerinden oluşur.

Bölge adliye mahkemelerinin ceza daireleri;

1) Adli yargı ilk derece ceza mahkemelerince verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara karşı yapılacak başvuruları inceleyip karara bağlar

 2) Yargı çevresi içerisinde bulunan adli yargı ilk derece ceza mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözer

 3) Yargı çevresindeki adli yargı ilk derece ceza mahkemeleri hakimlerinin davayı görmeye hukuki veya fiili engellerinin çıkması halinde, o davanın bölge adliye mahkemesi yargı çevresi içerisinde başka bir adli yargı ilk derece ceza mahkemesine nakli hakkında karar verir.

Üçüncü Derece Ceza Mahkemesi: Yargıtay

Yargıtay, bölge adli mahkemelerinin verdiği kararları inceleyerek ve ülkede uygulanmasını sağlayan hukuki bir kurumdur.Yargıtay Ceza Genel Kurulu, daire başkan ve üyelerinden oluşur.

Yargı Makamını Temsil Eden Kişi Olarak Hakim

Genel Olarak

 Hakimler, ceza muhakemesinde iddia ve savunma makamlarını dinleyerek sorunu çözmeye çalışan bir kişidir. Ülkedeki adalet ve demokrasinin zedelenmemesi için hakimlerin bağımsız ve tarafsız olmaları, yapılacak her türlü baskıya boyun eğmemesi beklenir.

Hakimin Görevden Alıkonmasını Gerektiren Nedenler

 Bir hakimin davaya bakmaması için geçerli olan nedenler şunlardır;

1)Suçtan kendisi zarar görmüşse

 2) sonradan kalksa bile şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında evlilik, vesayet veya kayyımlık ilişkisi bulunmuşsa

3) şüpheli, sanık veya mağdurun kan veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoyundan biri ise

 4) şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında evlat edinme bağı varsa

 5) şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında üçüncü derece dahil kan hısımlığı varsa

 6) evlilik sona ermiş olsa bile, şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında ikinci derece dahil kayın hısımlığı varsa

 7) aynı davada Cumhuriyet savcılığı, adli kolluk görevi, şüpheli veya sanık müdafiliği veya mağdur vekilliği yapmışsa

 8) aynı davada tanık veya bilirkişi sıfatıyla dinlenmişse

Şu işlemleri yapan bir hakim ise yasaklı olur;

1) Bir karar veya hükme katılan hakim, yüksek görevli mahkemece bu hükme ilişkin olarak verilecek karar veya hükme katılamaz. Bu yasak kanun yolu yargılaması ile ilgilidir.

2)Aynı işte soruşturma evresinde görev yapmış bulunan hakim, kovuşturma evresinde yargılama işlemi yapamaz. Belirtelim ki bu yasak, soruşturma evresinde zorunlu savcılık yapan hakim açısından geçerlidir

 3) Yargılamanın yenilenmesi halinde, önceki yargılamada görev yapan hakim, yargılamanın yenilenmesi aşamasında görev alamaz

Bu gibi şüpheli durumlarda hakimin reddi söz konusu olabilir veya hakim çekincesini bildirerek davaya bakmayabilir.

SAVUNMA MAKAMI

Şüpheli: Birsuçun şüphelisi olarak bulunan kişidir.

Sanık:Kovuşturma evresinde suç şüphesi bulunan kişiye denir.

Hükümlü:Suç şüphesi bulunan kişinin suçlu olduğu kesinleşirse hükümlü olarak adlandırılır.

Şüpheli ve Sanığın Hakları

Şüpheli ve sanık olarak bulunan kişilerin bazı sahip oldukları haklar vardır. Bunlar şöyledir;

Kişi Güvenliği İle İlgili Haklar

Haklarını ve Yapılan İsnadı Öğrenme Hakkı: Her bireyin özgürlük ve güvenlik hakkı bulunur ve kişi suçlu olmadığı durumlarda bu haklara sahiptir elinden alınmaz.Yakalanan kişiye, suç ayrımı yapılmaksızın öncelikle, yakalanma nedeni, yani isnadın neden ibaret bulunduğu, susma hakkı, müdafiden yararlanma hakkı ve yakalamaya itiraz etme hakkı öğretilir. Bu haklarının kendisine öğretildiğini gösteren bir tutanak imzalatılır ve tutanağın bir sureti yakalanan kişiye verilir

Kişi Güvenlikle İlgili Diğer Haklar

* Şüphelinin, yakınlarına haber verilmesini isteme hakkı

* Hakim veya bir adli makam önünü çıkma hakkı   * Savunma hakkı

* Müdafiden yararlanma hakkı     * Susma hakkı

* Soru sorma hakkı     * Tercümandan yararlanma hakkı

* Dosyayı inceleme ve örnek alma hakkı  * Delillerin toplanmasını isteme hakkı

* Duruşmada hazır bulunma hakkı        * Savunmaya ilişkin diğer haklar

Mahkumların bu haklarının yanında birde yapmak zorunda oldukları bazı yükümlülükleri vardır. Sanık veya şüpheli bunları karşı gelemez. Bu yükümlülükler şunlardır;

Zorla Getirme-İhzar: Mahkeme veya hakim kovuşturma evresinde sanık ve şüphelileri dinlemek isteyebilir bu durumlarda sanık veya şüphelinin bu isteği yerine getirmesi bir yükümlülüktür. Ayrıca mahkeme, kovuşturma evresinde her zaman sanığın hazır bulunmasına ve doğrudan doğruya zorla getirme kararı veya yakalama emriyle getirtilmesine karar verebilir.

Şüphelinin Kişi Olarak Belirlenebilmesi İçin Fizik Kimliğinin Tespiti: Kişinin sesi, parmak izi gibi bazı deliller durumu aydınlatmak için istenebilir. Bu iz ve deliller sadece hukuki açıdan kullanılabilir.

Müdafi:Sanık veya şüpheliyi mahkemede savunan hakime verilen isimdir. Hakim müvekkilinin çıkarlarına ters düşmeden durumlarda gerçeği ortaya çıkarmaya çalışır.  Müdafin bulunması mahkemenin daha doğru ve dikkatli karar vermesi açısından önemlidir. Müdafi olabilmenin şartları şunlardır;

1) Türk vatandaşı olmak

 2) hukuk öğrenimi görmüş olmak

 3) avukatlık stajını bitirmiş olmak

 4) avukatlık sınavını başarmış olmak

 5) baro bölgesinde ikametgâhı bulunmak

 6) avukatlığa engel bir durumu olmamak

Soruşturma esnasında maksimum müdafi sayısı 3’tür.

Müdafiin Yetkileri

Bir müdafiin yetkileri şunlardır;

*Dosyayı İnceleme ve Örnek Alma Yetkisi

*Şüpheli veya Sanıkla Görüşme ve Yazışma Yetkisi

*Hazır Bulunma Yetkisi

*Doğrudan Doğruya Soru Sorma Yetkisi

*Kanun Yoluna Başvurma Yetkisi

BİREYSEL İDDİA SÜJESİ OLARAK MAĞDUR

Mağdurun Hakları

Mağdur, işlenen suçtan doğrudan doğruya zarar gören kişiye denir.  Mağdurun ifade vermesi gerektiği durumlarda psikolojisinin bozulmuş olma ihtimaline karşı doktor, psikiyatr hazır olarak bekletilir. Mağdur ile şikâyetçinin soruşturma evresindeki hakları şunlardır:

1)Delillerin toplanmasını isteme

2) Soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet savcısından belge örneği isteme

 3) Vekilinden bağımsız olarak, soruşturmayı geciktirmemek kaydıyla soruşturma dosyasını savcılıkta inceleme ve örnek alma

 4) Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme

 5) Vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme

 6) Cumhuriyet savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda öngörülen usule göre itiraz hakkını kullanma

Suçtan zarar gören kişi kovuşturmanın başlamasından hükmün verilmesine kadar geçen evrede soruşturmaya dahil olabilir.

Suç işlendikten sonra mağdura davaya katılıp katılmamak istediği sorulur ve uygunluk derecesi de göz önüne alınarak karar verilir. Katılan davadan vazgeçer veya ölürse mirasçıların davayı takip etme hakları vardır.

ÖZET

Cumhuriyet başsavcılıkları mahkemelerin kuruluşuna paralel kurulurlar. Mahkemenin bulunduğu her il ve ilçede o isimle bir Cumhuriyet başsavcılığı bulunur.  Cumhuriyet başsavcılığında, bir Cumhuriyet başsavcısı ve yeteri kadar Cumhuriyet savcısı bulunur. Kolluk kuvvetleri savcının en büyük yardımcılarıdır ve bir benzetme ile anlatmak gerekirse adaletin yerine gelmesi için atılan hareketin beyin kısmını savcılık elini ve ayaklarını da kolluk kuvvetleri tamamlar. Belediye sınırları içinde kolluk görevlerini polis yerine getirirken, belediye dışında ki kolluk görevlerini jandarma yerine getirir. Ülke genelinde her türlü suçu inceleme ve karar verme hakkı bulunan genel mahkemeler ve özel suçlarla ilgilenme yetkisi bulunan özel mahkemeler olmak üzere 2 çeşit mahkeme türü vardır. Sulh ceza mahkemeleri suç bedeli 2 yıla kadar olan ve bunlara bağlı para cezalarının verilmesi gereken davalara bakar. Ağır ceza mahkemeleri, bedeli 10 yılı aşkın olan nitelikli dolandırıcılık gibi büyük davalara bakar. Asliye ceza mahkemeleri ise sulh ceza mahkemesinin ve ağır ceza mahkemesinin görevleri dışında kalan davalara bakar. Suçu işleme şüphesi olan kişiye şüpheli hüküm verilene kadar soruşturma esnasında kabul gören kişiye sanık ve kesin hakkında hüküm verilmiş kişiye hükümlü denir. Bu kişilerin savunmasını yapan avukata müdafi denir. Mağdur ise, suçun işlenmesinden dolayı zarar gören kişiye denir. Bu kişinin davaya ortak olma gibi bir hakkı vardır kendi isteği ve uygunluk derecesi göz önüne alınarak karar verilir.

Yukarıya Git