Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... 0.332 350 23 47
0.541 350 23 42
HUK222U-ULUSLARARASI HUKUK-2
HUK222U-ULUSLARARASI HUKUK-2 DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ

1. ÜNİTE - ULUSLARARASI HUKUKTA DEVLETİN YETKİSİ

*Devletin Yetkileri

Münhasır Yetki İlkesi

Devletlerin münhasır yetki ilkesi gereği kendi ülkelerinde bulunan kişi ve şeyler üzerinde tek başına kural koyma ve bunları uygulama yetkisi vardır.

Fakat uluslararası adalet divanı devletin bu yetkilerinin kural olarak sadece kendi ülkesinde kullanabilecegini yani bir başka kural olmadıkça devletin yetkisini ülke dışında kullanamayacağını ifade etmistir.

Kısaca;devletler kendi ülke sınırları içinde münhasır yetkiye sahiptir fakat uluslar arası konumda bu yetki kısıtlanmaktadır.

  *Bir Devletin Vatandaşları Bakımından Uluslar arası Hukukta Sahip Olduğu Bazı Yetki ve Yükümler

  Bir devlet kendi uyrukluğunda bulunan bir gerçek ya da tüzel kişinin başka devletlerle uğradığı haksızlıklar adına uluslar arası alanda hak arama yetkisine sahiptir. Buna uluslar arası hukukta ‘’diplomatik himaye’’ denir.

 Bir devletin vatandaşı namına diplomatik himaye hakıını kullanabilmesi için o kişinin haksız fiilin vuku bulduğu anda ve bu hakkın kullanıldığı anda o devletin tabiiyetinde bulunuyor olması gerekir.

 Buradan çıkarılacak sonuca göre vatansızlar adına herhangi bir devlelt hak arama yoluna gidememektedir.

ÜLKESEL YETKİYE ULUSLAR ARASI HUKUK UYARINCA GETİRİLEBİLECEK İSTİSNALAR

Uluslar arası hukuk bir devletin yukarıda açıkladığımız ülkesel yetkisine kimi zaman istisnaların getirilebileceğini öngörmüş ve buna ilişkin kurallar getirmiştir. Bu kuralların bazıları uluslar arası örf ve adet hukukunun parçası haline gelmistir.

Bunun dışında bir devletin andlaşma yapmak suretiyle başka devletlere veya uluslar arası teşkilatlara kendi ülkesi üzerinde birtakım haklar ve muafiyetler sağlamasıda mümkündür.

Yani örnek verecek olursak devletlerin ülkelerinde bulunan uluslar arası kanallardan (mesela Süveyş gibi)başka devletlerin gemilerine geçiş hakkı veren andlaşmalara ve yinee kendi hava sahalarından başka devletlerin hava araçlarına geçiş hakkı veren andlaşmalara rastlanmaktadır.

NOT:Uluslar arası Daimi Adalet Divanı bu tür andlaşmalarla devlet egemenlğine getirilen önemli sınırlamaların devletin egemenlğinin bir parçası olan andlaşma yapma hakkına dayandığı için bunun egemenlikten vazgeçme olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetmiştir.

*Bir Devletin Ülkende Yaşayan İnsanlar Açısından Uluslar arası İnsan Hakları, Azınlıklar,Yabancılar ve Sığınmacılar Hukuku Tarafından Getirilen Düzen

NOT: Bir devletin ülkesinde bulunan yabancılara  uygulanacak hukuk genellikle o devletin iç hukukunun bir parçası olan kanunlar ihtilafı kanun adı verilen ve yabancılık unsuru taşıyan davalardaa hangi hukuk kurallarının uygulanacağını gösteren kanunla düzenlenir.

Uluslar arası hukukun devletin ülkesinde bulunan yabancı ile tebaası arasında ayrım yapma yasağı yabancıya tebaaya tanınan bütün hakların tanınması anlamına gelmez. Buna göre devlet yabancıların ülkeye girişine izin vermemek insan haklarına uygun biçimde sınır dışı etmek ülkesinde çalışma ve mal edinme haklarını sınırlandırmak, siyasi haklardan mahkum bırakma yetkisine haizdir.

 

Ayrıca devletler kendi aralarında yapacakları ticaret,dostluk ve konsolosluk andlaşmalarıyla ülkelerinde bulunan yabancıların ticari ilişkilerine ve mallarına uygulanacak hukuku ayrıca düzenleyebilirler.Doğal olarak bu çerçevede devletler bir araya gelerek aralarında ekonomik iş birliğini artırmayı ve uluslar arası ticareti hukuken kolaylaştırmayı sağlayacak çok sayıda evrensel ve bölgesel uluslar arası teşkilatlar kurma yolunada gitmektedirler.

-Devletlerin Egemen Eşitliği ve İç İşlerine Karışma Yasağı-

Devletlerin münhasır ülkesellik yetkisi olduğunu ilk başta söylemiştik. Bu yetki doğrultusunda uluslar arası hukukta devletlerin egemen eşitliği ve içislerine karışma yasağı ile güvence altına alınmıştır.Buna göre devletler ayrım gözetilmeksizin uluslar arası hukukun devletlere tanıdığı hak ve korumalardan yararlanablirler.Buna göre bir devlet başka bir devletin kişiliğine ,siyasi,ekonomik ve kültürel özelliklerine karşı ister silahlı ister başka şekilde olsun her türlü müdahale ve tehdit kullanmktan kaçınmak zorundadır.

1.Ünitemiz olan yukarıda anlatılan ‘’ULUSLAR ARASI HUKUKTA DEVLETİN YETKİSİ’’ adlı konuyu kısaca özetlemek gerekirse;

**Bir devletin devlet olması nedeniyle uluslar arası hukukta ona atfedilen yetkilerin içeriğini ve sınırlarını sınıflandırmak. Uluslararası hukuk uyarınca egemenlik devlete kendi ülkesinde bulunan kişliler ve şeyleyler hakkında kanunlar çıkarma, vatandaşllarının ve yabancı ların hakları ve malları üzerinde tasarruf etme hususunda münhasır bir yetki tanımaktadır.

Ancak kimi durumlarda bir devletin mahkemelerinin ülke dışındaki ve bireyler hakkında yargılama yapma imkânı da tanınmaktadır. Yine uluslararası hukuka göre bir devletin kendi uyrukluğunda bulunan bir gerçek veya tüzel kişinin başka devletlerde uğradığı haksızlıklar adına uluslararası alanda hak arama yetkisine sahiptir.

**Bir devletin münhasır yetkilerini kullanmasına sınırlar getiren uluslar arası hukuk kurallarını tanımlamak. Bir devletin münhasır ülkesel yetkisini kullanırken gerek uluslar arası örf ve adet hukukundan gerek taraf olduğu uluslar arası örf ve adet huklukundan gerek taraf olduğu uluslar arası andlaşmalardan kaynaklanan yükümlerine de uygun davranmak zorundadır.Bu çerçevede uluslar arası hukukta bir devletin yetkilerini kullanırken insan hakları,azınlıklar,yabancılar ve sığınmacılar haklarını koruyan hukuk kurallarına uyması özel önem taşımaktadır.

** Bir devletin münhasır yetki alanını koruyan uluslararası hukuk kurallarını listelemek.

Her devlet uluslar arası hukuka göre diğerleri ile hukuken eşit sayıldığından münhasır yetkilerini kullanırken diğer devletlerinde benzer haklarına saygı göstermek ve bunlara müdahale etmekten kaçınmak zorundadır.

 

AÖF Ücretsiz Ders Özeti Paylaşımları
1
ATA AÖF - KURTARMA ARAÇLARI EĞİTMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
2
ATA AÖF - AFETLERDE RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
3
ATA AÖF -MESLEK HASTALIKLARI 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
4
ATA AÖF - BİREYLERLE SOSYAL HİZMET 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
5
ATA AÖF - ETİKETLEME VE İŞARETLEME 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
6
ATA AÖF - YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
# TÜM ÖZETLERİ LİSTELE
Siz de hemen Ders Özeti sipariş verin, derslerinize kolayca çalışarak mezun olun.

Anadolu Üniversitesi Özet

Atatürk Üniversitesi Özet

Etiketler: ata aöf - ata aöf çıkmış sorular - ata aöf ders özeti - burhan kankaya - burhan kankaya ders özeti


Bu yazı 21.03.2017 tarihinden itibaren 1 kez okundu.
AÖF Çıkmış Sorular (Anadolu Ünv.) AÖF Çıkmış Sorular (Atatürk Ünv.) AÖF Ders Özetleri AÖF Deneme Sınavları AÖF Ders Kitapları Açık Lise Çıkmış Sorular
İletişim Bilgileri Firmamız Hakkında Sipariş ve Kargo Takibi Mesafeli Satış Sözleşmesi Garanti ve İade Şartları Gizlilik Sözleşmesi Ödeme ve Teslimat