İşlem yapılıyor, lütfen bekleyin...

Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... | %100 doğru kaynak | %100 memnuniyet | %100 mezuniyet |

Netsorular.com
HUK407U-VERGİ İCRA HUKUKU DERSİNİN 1. ÜNÜTE DERS ÖZETİ
HUK407U-VERGİ İCRA HUKUKU DERSİNİN 1. ÜNÜTE DERS ÖZETİNE VE DİĞER DERSLERİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİNE ULAŞABİLİR, AÖF ÇIKMIŞ SORULARI ONLİNE SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ...

1. ÜNİTE - KAMU ALACAĞI, VERGİ AL

ACAĞI KAVRAMLARI, KAPSAMI ve VERGİ ALACAĞININ TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİ YERİ

GİRİŞ

Devletin yerine getirmekle yükümlü olduğu harcamaların finansmanı büyük ölçüde kamu gelirleridir. Kamu gelirleri içinde de en önemli gelir vergilerdir.

KAMU ALACAĞI, VERGİ ALACAĞI KAVRAMLARI ve KAPSAMI

Kamu Alacağı Kavramı, Kapsamı ve Özel Alacak Kavramından Farkı

Kamu alacakları, kamu gücüne dayanılarak konulan, kamu idarelerinin bütçelerinde yer alan ve idari işlemlerle tahsil edilen alacaklardır.

Bu alacaklar;

1. Vergi, resim, harç, mahkeme masrafları, vergi cezaları, para cezaları gibi asıl alacaklar,

2. Gecikme zammı, gecikme faizi, zam, pişmanlık zammı gibi asıl alacaklar üzerinden hesaplanan fer’i alacaklar,

3. Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinden doğan alacaklar,

4. Mahiyetleri ne olursa olsun özel kanunlarında alacakları 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edileceğine ilişkin hüküm bulunan kurumlara ait alacaklar,

5. Kamu alacaklarının takip ve tahsili için yapılan giderlerden kaynaklanan alacaklardır.

Kamu alacaklarında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulanır.

Devlet, il özel idareleri ve belediyeler dışında kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan alacaklar  kamu alacağı niteliğine sahip değildir.

Sözleşmeden, haksız fiilden ve haksız kazançtan doğan alacaklar kime ait olursa olsun özel hukuk hükümlerine tabidir.

Kamu iktisadi teşebbüsleri, kendilerine tanınan özel hukuk tüzel kişiliği nedeniyle 6183 sayılı Kanun'un kapsamı dışındadırlar.

Kamu borçluları ise kamu alacağını ödemek zorunda olan gerçek veya tüzel kişilerdir.

Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu düşen gerçek veya tüzel kişilerdir.

Vergi sorumlusu ise verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine karşı sorumlu olan kişidir.

Kefil, bir borcun borçlu tarafından yerine getirilmesini alacaklıya karşı garanti eden 3. kişidir.

Kamu Alacağı Kavramının Özel Alacak Kavramından Farkı

Özel alacaklar, özel hukuka ilişkin borç-alacak ilişkisinden dolayı ortaya çıkan alacaklardır. Tarafları irade serbestliğine sahip hukuki koşullar içinde ortaya çıkar.

Özel hukuktan kaynaklanan bir alacağın tahsili için alacaklının Devlet organlarına talepte bulunması gerekir. İcra İflas Kanunu gereğince gerekli takibat yapılır ve gerekirse borçlunun mallarına el konur.

Kamu hukukundan kaynaklanan alacağın tahsili için herhangi bir kişi ya da kurumun talebine ihtiyaç yoktur. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulanır ve borçlunun takibine geçilir.

Vergi Alacağı Kavramı

Vergi alacağı vergileri, harç, resim gibi diğer kamu alacaklarını kapsar.

Vergi alacağı ile kamu alacakları arasındaki farklar:

• Vergi alacağı kamu hizmetlerinin finansmanında kullanılmak amacıyla alınır. Diğer kamu alacaklarının her biri farklı amaçlarla alınmaktadır. Örneğin vergi cezaları uslandırma ve caydırma amacıyla alınmaktadır.

• Vergiler kanundan doğarken, kamu alacaklarından biri olan idari sözleşmelerden doğan alacaklar idari sözleşmelerden doğar. Vergi alacağı ile kamu alacaklarının ortak yönleri ise şunlardır:

• Vergi gibi diğer kamu alacakları da devlet gücünden kaynaklanmaktadır.

• Vergi gibi diğer bazı mali yükümlülük kapsamındaki kamu alacakları da karşılıksızdır.

VERGİ ALACAĞININ TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİ YERİ

Genel Olarak

Vergi alacakları tahsil edilememesi halinde tıpkı özel alacakların tahsil edilememesinde olduğu gibi takibe konu olur. Ancak vergi alacakları bir kamu alacağı olduğu için özel alacaklardan daha farklı bir takibe konu olur.

Takip Hukuku Kavramı ve Vergi Alacağı Kavramının Takip Hukuku İçindeki Yeri

Bir kamu alacağı olarak vergi alacağının takip edilmesinde Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun devreye girer.

Yukarıya Git