Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... 0.332 350 23 47
0.541 350 23 42
İKT309U-TARIM EKONOMİSİ VE TARIMSAL POLİTİKALAR DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
İKT309U-TARIM EKONOMİSİ VE TARIMSAL POLİTİKALAR DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİNE VE DİĞER DERSLERİN DERS ÖZETİNE ULAŞABİLİR AÖF ÇIKMIŞ SORULARI, DERS ÖZETLERİNİ VE AÖF YARDIMCI KİTAPLARI ONLİNE SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ.

1.ÜNİTE - TARIMSAL RETİM VE TARIMSAL ÜRETİMİN TÜRLERİ

Tarımsal üretim; çiftçilik, ziraat; bitkisel ve hayvansal üretimin teknolojik koşullar altında ve en ekonomik yollardan yapılması ve pazarlanması faaliyetlerini kapsar.Tarım sektörü, "evrensel" ve "kurumsal" olarak kavramsallaştırılabilen özellik­leri ile diğer sektörlerden farklıdır.Ekonomik gelişmişlik düzeylerinin olanaklı kıldığı teknolojik yapıları ile doğakoşullarının tarımsal üretim süreçleri üzerindeki etkilerini kontrol edebilen ülkeler, bu alanda diğer ülkelerden göreceli olarak farklılaşabilirler.

TARIMSAL ÜRETİMİN ÖZELLİKLERİ

Tarımın en önemli özelliği çok fonksiyonlu olmasıdır,

Temel başarı ölçütü kâr güdüsüdür. Birincil hedef sentetik (güb­releme, sulama, tohum ıslahı, ilaçlama vs.) ve doğal kaynaklardan hektar başına maksimum verim elde etmektir. Piyasa için üretim yapılır ve daha fazla üretim ve verimliliğin belirleyicileri teknolojik ilerleme, sermaye birikimi, bilimsel araştırma ve geliştirmedir.Tarım sektörü diğer sektörlerden yapısal olarak farklılık göstermektedir. Sektörde arz ve talep esnekliğinin düşüklüğü ve üretimin büyük ölçüde doğa koşullarına bağlı olması nedeniyle istenildiği zaman üretim miktarı arttırılamamaktadır.Geleneksel tarımsal üretiminin temel girdileri toprak ve iş gücüdür.Genel olarak sermaye de emeğin toprağın ıslahı, küçük sulama işleri ile basit üretim araçları imalinin bir so­nucudur. Sulama, gübreleme ve ilaçlama gibi tekniklerin kullanım biçimleri göz önüne alınırsa emek girdisinin, teknolojik değişme ve modernleşme süreci boyun­ca dahi önemini koruduğu anlaşılmaktadır. Bu yüzden, geleneksel tarımsal üretim öncelikle çiftçinin kontrolü altındaki tarım arazisinin büyüklüğüne bağlıdır. İkinci olarak çiftçinin veya ailesinin doğrudan ya da dolaylı iş gücü kullanımı üretimde belirleyicidir.Tarımsal üretim, organik niteliğinden dolayı sınai ve ticari faaliyetlerden ayrılır.Üretimin organik özelliğinden dolayı doğal faktörlerin üretimin verimliliği ve maliyeti üzerinde tarım dışı mallar üretiminde söz konusu olmayan doğrudan etki­si vardır. Hava koşullarının durumu (yağış, kuraklık), bitki ve hayvan hastalıkları tarımsal üretimi büyük ölçüde etkiler.

Tarımsal üretim, genelde insan ve doğanın iş birliği üzerine kurulu olduğu için toprak-su kaynaklarının ve mevsimlerin üretimdeki yeri ve etkisi de önemli olmak­tadır.Yetiştirilen tarım ürünlerinin üretici firmalarda işlenerek yarı mamul mallara dönüştürülmesi, piyasaya ulaştırılması ve pazarlanması da bir tarımsal faaliyet ola­rak kabul edilmektedir.

TARIMSAL ÜRETİMİN GEREKÇELERİ

Tüm canlıları ilgilendiren yaşam­sal ürünlerin tarım sektöründe üretilmesi tarımın önemini artıran en temel unsur­dur.Tarım sektörü, farklı gelişmişlik düzeyine sahip tüm ülkelerde, nüfusun zorun­lu gıda maddeleri ihtiyacını karşılaması, sanayi sektörüne ham madde temin etme­si, sanayi ürünlerine talep oluşturması, milli gelire ve ihracata katkıları ile tüm sek­törlerden farklı bir öneme sahiptir.Tarım sektörü diğer sektörlere sermaye ve iş gücü transfer etmesi ve aynı zamanda ham madde ve ürün ihtiyacını karşılaması açısından ekonomik kalkınma için büyük önem arz etmektedir.1990'lı yılların ortalarından itibaren tarım sektörü hükümetlerin reform öncelikleri arasında yer almıştır. Bu reform çabalarının üç temel amacı vardır. Tarımsal desteklerin bütçe üzerindeki yükünün artık sürdürülemez olduğunun anlaşılması, Avrupa Birliği (AB) ile yapılan müzakerelerde tarımsal ve kırsal gelişmeye önem verilmesi ve Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması'nın giderek kısıtlayıcı hâle gelmesidir.Kırsal nüfusun yoğun olduğu ülkelerde tarımsal üreticilerin seçmen olarak çok önemli bir oy potansiyeli oluşturmaları, tarım piyasalarına yapılan müdahale­lerin bir başka gerekçesini oluşturmaktadır.Sanayi sektörünün önemli bir kısmı her ülkede değişik oranlarda olmak üzere ham maddesini tarım sektöründen elde etmektedir.Tarım sektörü tarıma dayalı sanayilere ham madde sağlarken diğer sektörlerde üretilen mal ve hizmetlere talep oluşturmak suretiyle ekonomiye katkıda bulunmaktadır.

TARIMSAL ÜRETİMİN TÜRLERİ VE ÖNEMİ

Bitkisel Üretim

Tarla Bitkileri Üretimi

Hububat Üretimi:Küresel nüfus ar­tışının gıda için kullanılan hububat tüketimini arttırması beklenmektedir.Ülkeler itibariyle hububat üretiminde başta Çin olmak üzere ABD, AB ve Hindistan en önemli üretici ülkelerdir.

Baklagiller Üretimi:Nohut, mercimek, fasulye, bezelye bakla ve börülceyi kapsar.Baklagiller içerdiği besin değeri açısından da üretimi tercih edilen tarım ürünüdür.

Tohumluk Üretimi:Tohumlar bölgelere göre ıslah edilerek diğer girdilerin yararını da arttırmakta­dır.Günümüzde bitkisel üretimde kullanılan suni gübre ve zirai ilaç bazı sulama teknolojileri ile karşılaştırıldığı zaman tohum teknolojisinin son derece çevre dos­tu olduğu aynı zamanda tarımsal ekosistemlerin sürdürülebilirliğine çok olumlu katkılar yaptığı görülmektedir.Gen mühendisliği bütün olanaklarıyla tohumculuk sektörüne girmiştir. Bunun doğal sonucu olarak tohumculuk sektörü gen mühendisliğinde meydana gelen gelişme­lerden en fazla etkilenen sektör olmuştur.

Tohumculuk endüstrisi, üstün genotipli yeni bitki çeşitlerinin geliştirilmesinden başlayarak tüketici çiftçiye satış sonrası hizmetlerin sunulmasına kadar uzayan bir süreçte çok sayıda özel, kamu ve sivil toplum örgütünün rol aldığı çok yönlü, fark­lı ekonomik faaliyet ve ilişkileri içermektedir.

Organik Üretim:Tarımsal üretimde kullanılan kimyasalların insan ve toplum sağlığı üzerinde olum­suz etkileri artmaktadır.Organik üretim, ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonrası yok olan doğal dengeyi tekrar kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içer­mektedir.Kimyasal tarım ilaçlarının, mineral gübrelerin ve hormonların kullanımını yasaklaması yanında organik ve yeşil gübreleme, topra­ğın muhafazası, münavebe, bitkinin direncini artırma, doğal düşmanlardan fayda­lanmayı tavsiye eden, tüm bu imkânların kapalı bir sistemde oluşturulmasını öne­ren üretimde miktar artışının yanında ürün kalitesinin de yükselmesini hedefleyen alternatif bir üretim şeklidir.

Sebze Üretimi:İlk insanlar beslenmele­rini doğadaki yabani otlarla gerçekleştirmişler, zamanla alınan kültürle bu otlar sebzelere dönüştürülmüştür.Sağlıklı beslenmenin en önemli şartı oldu­ğunun anlaşılması sebze tüketimini arttırmış, buna paralel sebze üretimi de artmış­tır.Ege, Akdeniz ve Marmara böl­geleri tür ve çeşit yönünden sebze üretiminin en fazla yapıldığı bölgelerdir.Ülkemizde örtü altı sebze yetiştiriciliği Akdeniz Bölgesi ve Ege sahil şeridi bo­yunca yapılırken açıkta sebze yetiştiriciliği Ege ve Marmara Bölgesi'nde yapılmak­tadır.Örtülü alanda en fazla üretimi yapılan sebze % 38'lik oranla domates iken bunu % 21'le salatalık üretimi takip etmektedir.

Meyve Üretimi:Tür­kiye'de bir yandan sıcak ve soğuk ılıman iklim bölgelerinde yetişen meyve türleri geniş bir çeşit zenginliği ile kültürü alınmış ve yabani olarak yetiştirilirken diğer yandan subtropikal ve tropikal iklim bölgelerinden gelmiş meyve türleri de yer al­maktadır.

Hayvansal Üretim:Konvansiyonel hayvancılık, daha fazla hayvan ve daha fazla girdi ile en yüksek verimi amaçlayan bir üretim şekli iken organik hayvancılık, hayvan sayısının az olduğu, uygun besleme ve barınak koşullarında buna uygun üretim ve pazarlama yöntemi ile kaliteli ürün elde edip yüksek fiyata ulaşabilen bir üretim sistemidir.

AÖF Ücretsiz Ders Özeti Paylaşımları
1
ATA AÖF - KURTARMA ARAÇLARI EĞİTMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
2
ATA AÖF - AFETLERDE RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
3
ATA AÖF -MESLEK HASTALIKLARI 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
4
ATA AÖF - BİREYLERLE SOSYAL HİZMET 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
5
ATA AÖF - ETİKETLEME VE İŞARETLEME 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
6
ATA AÖF - YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
# TÜM ÖZETLERİ LİSTELE
Siz de hemen Ders Özeti sipariş verin, derslerinize kolayca çalışarak mezun olun.

Anadolu Üniversitesi Özet

Atatürk Üniversitesi Özet

Etiketler: ata aöf - ata aöf çıkmış sorular - ata aöf ders özeti - burhan kankaya - burhan kankaya ders özeti


Bu yazı 21.03.2017 tarihinden itibaren 1 kez okundu.
AÖF Çıkmış Sorular (Anadolu Ünv.) AÖF Çıkmış Sorular (Atatürk Ünv.) AÖF Ders Özetleri AÖF Deneme Sınavları AÖF Ders Kitapları Açık Lise Çıkmış Sorular
İletişim Bilgileri Firmamız Hakkında Sipariş ve Kargo Takibi Mesafeli Satış Sözleşmesi Garanti ve İade Şartları Gizlilik Sözleşmesi Ödeme ve Teslimat