Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... 0.332 350 23 47
0.541 350 23 42
İLT103U-HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
İLT103U-HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ

1.ÜNİTE - İLETİŞİM VE İLETİŞİM SÜRECİNDE HALKLA İLİŞKİLER

İLETİŞİM

İletişim iki birim arasında birbiriyle ilişkili bir dizi mesaj alışverişidir.İletişim sürecini etkileyen ve çalıştıran dört temel unsur: Birim, İlişkili olma, Mesaj, Geribildirim.

Birim:Birbiriyle karşılıklı mesaj alışverişi yapan insan hayvan ya da makinenin her biri "iletişim birimi" dir.İletişim birimleri; kaynak birim ve hedef birim olarak ikiye ayrılır. Kaynak birim, mesaj gönderen birimdir.  Hedef birim , mesajın gönderildiği birimdir.

İlişkili Olma:İletişim olabilmesi için alınan ve verilen mesajların birbiriyle ilişkili olması gerekir. İletişim sürecini anlamlı kılan olgu uyarım ile tepki sürecindeki bağdır.

Mesaj:Mesaj, kaynak birimdeki içeriğin, bir seçim sürecinden geçirilmiş ifadesidir.

Geribildirim:İletişim olabilmesi için bir mesaj alışverişine, iki yönlülüğe gerek vardır.Hedef birimin verdiği "yanıt mesaj"a, geri bildirim denir.Geribildirimin olmadığı iletişim süreci tek yönlü bir iletişimi oluşturur.

İletişim Kavramının Tanımları:Nitelikleri ne olursa olsun iki sistem arasındaki bilgi alışverişini iletişim olarak kabul edebiliriz.Tek yönlü iletişim, kaynağın alıcıda istediği yönde değişim sağlamak için yürüttüğü etkileme sürecidir. Kaynağın, iletisini alıcıdan gelen tepkiye dayanarak değiştirebildiği ve yeni bir iletiyi karşılıklı olarak oluşturduğu çift yönlü iletişim ise, etkileşim sürecidir.İletişim kısaca, "bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma süreci" olarak tanımlanabilir.Canlılar içinde insan, mesaj alışverişi anlamında iletişim kurma becerisine sahip tek tür değildir.Ancak canlılar içinde yalnız insan simge (sembol) yaratma özelliğine sahiptir. Bu özelliği ile başkalarına yalnız duygularını belirtme değil, düşünce ve bilgilerini de biriktirip aktarma olanağına sahiptir. İnsan iletişimi, anlamlarında uzlaşılmış simgeler aracılığı ile bilgilerin, düşüncelerin, duyguların biriktirilip aktarılmasının ve alışverişinin hem ortak hem de değişik zaman ve mekân boyutlarında gerçekleştirilmesi, olarak tanımlanabilir.İletişim sözcüğü özünde, yalın bir ileti alışverişinden çok toplumsal nitelikli bir etkileşimi, değiş tokuşu ve paylaşımı içerir.

İletişimin Temel Amaçları:İnsanlarda iletişim kurma gereksinimi doğuştandır ve bir arada yaşayan insanların ilişki kurmadan etkileşmeden yaşamları sürdürmeleri olanaksızdır. İletişiminasıl amacı çevre üzerinde etkin olmak, karşısındakilerde davranış oluşturmak, tutum değiştirmek ve geliştirmektir.

 

Bütün insanların her iletişim eyleminde bilgilenmek, ikna etmek, bilgilendirmek, yönetmek, eğlenmek vb. bir dizi nedeni ve amacı vardır. Bu amaçların bir kısmı, karşılığını/ödülünü hemen elde etmek istediğimiz amaçlardır; bir kısmı uzun vadeli beklentilere dayanır.İletişimin kişi açısından özel amaçları ne olursa olsun, temeldeki amacı çevre üzerinde etkin olmak, başkalarında davranış, tutum geliştirmek ve değiştirmektir.İletişimin temel amaçları:Varolmak, Bilgi Edinmek, Paylaşmak, Etkilemek, Eğlendirmek, İlişkileri Geliştirmek, Kişilik Geliştirmek, Gereksinimleri Gidermek.

İLETİŞİM SÜREÇLERİ

Süreç içerisinde kod, kodlama, kod açma, yorumlama, geribildirim yer almaktadır.

Kod: Mesajın işaret haline dönüşmesinde kullanılan simgeler ve bunlar arasındaki ilişkileri düzenleyen kuralların tümüne kod adı verilir.

Kodlama: Mesajın içeriğinin kod simgelerine dönüştürülmesine kodlama denir.

Kod açma: Kodlanarak gelen mesajın içeriğini yeniden elde etmek için yapılan çözümleme sürecine kod açma denir.

Yorumlama:Kod açılarak elde edilen mesajın içeriğine, o andaki bütün ilişkiler ve koşullar çerçevesi içinde yeniden anlam verilmesine yorumlama denmektedir.

Geribildirim: Kaynak birimin gönderdiği mesaja karşılık hedef birimin gönderdiği yanıta geribildirim adı verilir.

İletişim Ortamı:İletişim sürecinin etkileyebilecek nitelikleri olan ve iletişim durumu içinde bulunan kişi nesne ve olayların tümüne "iletişim ortamı" nı oluşturur.İletişim ortamı, şu bölümlere ayrılır:

İletişim Türleri

HALKLA İLİŞKİLER

Halkla ilişkiler bir kuruluş ile hedef kitlesi arasında ilişki kurma, güçlendirme ve korumaya yönelik çabaları içerir.Tüm bunlar ekonomik, politik, sosyal ve teknolojik gelişmelerle etkilenebilir ve halkla ilişkiler uzmanının görevi hizmet verdiği kuruluşları bu gelişmelerden haberdar ederek sistemlerini düzenlemesine ve uyum içinde olmasına yardımcı olmaktır.Halkla ilişkiler strateji doğrultusunda belirlenen amaçlara ulaşmak için ilgili ya da ilgisi olunması istenilen iç ve dış hedef kitleyi bilgi verme, olumlu iz bırakma adına gerçekleştirilen ve geri beslemenin de önem taşıdığı planlı çalışmalar bütünüdür. Bunu gerçekleştirmek için basın bültenleri, sponsorluk, seminer, festival, basın gezisi, açılış kutlama gibi etkinlik, kurum içi yayın organı gibi çeşitli araçlardan yararlanılır.Bir yönetim işlevi olan halkla ilişkiler bunun için halkın tutumlarını değerlendirir, kuruluşu kamuoyu yararına olacak bir olaya yakınlaştırır, halkın anlayışını ve güvenini kazanmak için çalışır, planlama ve uygulamasını yapar.

Halkla İlişkiler Kavramının Tanımları:Genel ve yalın haliyle Halkla İlişkiler; "Bir organizasyonla onun kitlesi arasındaki iletişimin yönetimi" olarak açıklanabilir. Bu tanıma göre halkla ilişkiler kurumsal bir faaliyettir, bir şekilde iletişim içerir ve bir derece özgüllük gerektirir.Halkla İlişkiler bir işletmenin, kurumun ya da örgütün bağlantı kurduğu ya da kurabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu devam ettirmek için yaptığı sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim fonksiyonu olarak tanımlanırken, temelinde ikna, retorik, algı kavramları yatmaktadır.Halkla İlişkiler, işletmenin hizmet verdiği kitle ile daha etkili iletişimde bulunmak üzere başvurduğu bir yöntem; bir işletmeyi iç ve dış müşterilere, bağlantılı olduğu kişilere sevdirme ve saydırma, belirli bir tutumu benimsetmeye halkı inandırma sanatıdır.Halkı, haberleşme yoluyla bir kuruluşun lehinde düşünmeyi, onu desteklemeye, güçlüklerle karşılaşsa da onu uzun süre yılmadan denemeye teşvik etmek, bu yolda etkilemek olarak tanımlanır.Halkla İlişkiler, insanların ya da kurumların kamusal yaşamda olumlu ve destekleyici imgelerinin yaratılması ve sürdürülmesi etkinliği; örgütlerin örgütsel hedefleri gerçekleştirmek amacıyla çevrelerine uyarladıkları, çevrelerini değiştirdikleri ya da korudukları yönetimsel bir iletişim işlevidir.Halkla İlişkiler, "bir örgüt ile o örgütün ilgili çevresi arasında karşılıklı iletişim, anlayış, işbirliği ve hoşgörü ilişkisi kurulmasına ve bu ilişkinin devamına yardımcı olan yönetsel bir işlev" olarak da tanımlanır.

Halkla İlişkilerin Temel Amaçları:Halkla ilişkilerin temel amacı, kurum ve kuruluşların ilgili çevreleriyle olumlu ilişkiler kurmasını sağlamak, etkin ve verimli bir iletişim/etkileşim ortamı yaratmaktır.halkla ilişkilerin temel amaçları:

Halkla ilişkiler çalışmalarını tarihi süreç içerisinde üç evreden oluşur:

HALKLA İLİŞKİLER SÜRECİNİN TEMEL İŞLEVLERİ

Halkla ilişkiler sürecinin aşamaları Araştırma, Planlama, Uygulama ve Değerlendirmedir.Araştırma:Halkla ilişkilerde araştırma, bir kurum ya da kuruluş hakkında halkın ya da kitlenin ne düşündüğünü ortaya koymak var olan tutumu bu doğrultuda yeniden düzenlemek için yapılan bir etkinliktir.Hedef kitlenin saptanması bize ne yapacağımızı gösterecek, bizi yönlendirecek ve başarıya götürecek ilk koşul olacaktır.Halkla ilişkiler etkilerini belirli bir planda yürütmek için yapılan araştırmalar:

Planlama:Gelecekte yapılacak çalışmaların düzenli, sistemli ve verimli bir biçimde yerine getirilmesi için gereken önlemlerin ve kararların alınmasıdır.İyi bir planda bulunması gereken özellikler:

Uygulama:Planlama aşamasında her şey kâğıt üzerinde olup bu aşamada düşünceler harekete geçirilir.Halkla ilişkiler sürecinde uygulama aşamasında istenilen sonuçların elde edilebilmesi için hedef kitlelere yönelik etkili ve ikna edici iletişim çabalarının var olması, diğer bir ifade ile bu çabaların tutum geliştirici veya tutum değiştirici nitelikte olması gerekir.

Değerlendirme:Halkla ilişkiler çalışmalarının hedeflere ne oranda ulaşıp ulaşmadığının ölçülmesi ve elde edilen sonuçların değerlendirildiği aşamadır. Çalışmaların sonucunda elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi, gelecekte yapılması düşünülen diğer başka çalışmalar için de bir ayna olacaktır.Değerlendirme aşamasında amaç bir şeyleri kanıtlamak değil, neyin nasıl olduğunu öğrenmektir.

İLETİŞİM SÜRECİNDE HALKLA İLİŞKİLERİN ÖNEMİ

Halkla ilişkiler, rastlantısal bir takım olaylara bağlı olarak değil planlı, programlı ve uzun süreli ikna etmeye yönelik bir iletişim süreci içinde gerçekleşir.Etkileyici iletişimin hedef kitleler üzerinde üç farklı amaca bağlı olarak planlanır:

Halkla İlişkiler Sürecinde Kullanılan Yöntem ve Araçlar:Yüzyüze ve Kitlesel İletişim, Konuşma ve Görüşme, Toplantı, Konferans, Seminer, Sempozyum, Panel, Sergiler, Panolar, Fuarlar, Festivaller, Yarışmalar, Yıldönümü-Açılış Törenleri, Yazılı ve Basılı Araçlar, Broşürler, Kitapçıklar, Bültenler, Dergiler, Gazeteler

AÖF Ücretsiz Ders Özeti Paylaşımları
1
ATA AÖF - KURTARMA ARAÇLARI EĞİTMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
2
ATA AÖF - AFETLERDE RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
3
ATA AÖF -MESLEK HASTALIKLARI 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
4
ATA AÖF - BİREYLERLE SOSYAL HİZMET 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
5
ATA AÖF - ETİKETLEME VE İŞARETLEME 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
6
ATA AÖF - YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
# TÜM ÖZETLERİ LİSTELE
Siz de hemen Ders Özeti sipariş verin, derslerinize kolayca çalışarak mezun olun.

Anadolu Üniversitesi Özet

Atatürk Üniversitesi Özet

Etiketler: ata aöf - ata aöf çıkmış sorular - ata aöf ders özeti - burhan kankaya - burhan kankaya ders özeti


Bu yazı 21.03.2017 tarihinden itibaren 1 kez okundu.
AÖF Çıkmış Sorular (Anadolu Ünv.) AÖF Çıkmış Sorular (Atatürk Ünv.) AÖF Ders Özetleri AÖF Deneme Sınavları AÖF Ders Kitapları Açık Lise Çıkmış Sorular
İletişim Bilgileri Firmamız Hakkında Sipariş ve Kargo Takibi Mesafeli Satış Sözleşmesi Garanti ve İade Şartları Gizlilik Sözleşmesi Ödeme ve Teslimat