Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... 0.332 350 23 47
0.541 350 23 42
İLT402U-KÜRESELLEŞME VE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM DERSİNİN 2. ÜNİTE DERS ÖZETİ
İLT402U-KÜRESELLEŞME VE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM DERSİNİN 2. ÜNİTE DERS ÖZETİNE VE DİĞER DERSLERİN ÖZETLERİNE ULAŞABİLİR, AÖF ÇIKMIŞ SORULARI, AÖF DERS ÖZETLERİNİ VE AÖF YARDIMCI KAYNAK KİTAPLARI ONLİNE SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ...

2. ÜNİTE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM

-GİRİŞ

Kültürlerarası iletişim, farklı kültürlerden gelen bireyler ya da gruplar arasında gerçekleşen iletişim etkinliğidir. Kültürlerarası iletişim yetisi ise en az iki kültürün bir araya geldiği bu ortamlarda, yabancı kültürü tanımayı, ön yargılardan sıyrılıp farklılıkları hoşgörüyle kabul etmeyi, kendi kültürüne farklı bir pencereden bakabilmeyi ve kendi kültürünü yabancı bir kültüre anlatabilmeyi gerektiren çok yönlü bir kavramdır.

-İLETİşŞecommunication sözcüğünün karşılığı olan iletişim, toplumların varolabilmesi için temel taşlardan birisidir.

İletişim, mesajlar aracılığı ile gerçekleştirilen toplumsal etkileşimdir ya da farklı bir deyişle dünyayı anlamlı kıldığımız ve bu anlamı başkaları ile paylaştığımız insani bir süreçtir.

İletişim bir süreç olarak çeşitli ögelerden oluşur. Bunlar:

• Kaynak, iletişimi başlatan, iletmek istediği duygusu, düşüncesi, fikirleri vb. bir mesajı olan kişi ya da kişilerdir.

• Mesaj,  kaynak ile alıcı arasında iletişimin kurulmasını sağlayan, sembollerle oluşturulmuş ve belirli bir biçimi, anlamlı bir bütünlüğü olan iletişim sürecinde aktarılmak istenenleri taşıyan bir ögedir.

• Kodlama-kod açma, Kod, bir kültür ya da alt kültürün üyelerinin paylaştığı bir anlam sistemidir. Kodlama; bir mesajın, iletişim kanalının özelliklerine uygun olacak şekilde bir simgeleştirme sistemi aracılığı ile fiziksel olarak iletilebilecek veya taşınabilecek bir biçime çevrilmesidir.

• Kanal, letişim sürecinde kaynak ve alıcı arasında mesajın iletilmesini sağlayan yoldur.

• Alıcı,  bir iletişim sürecinde kaynaktan gelen mesajları yorumlayan ve bunlara çeşitli şekillerde tepkide bulunan kişi ya da gruplardır.

• Geribildirim,  alıcının gönderene verdiği tepkidir. Bu tepki, mesajı gönderen kişiye, mesajın nasıl yorumlandığı ve genel olarak iletişimin nasıl alındığı hakkında bilgi vermektedir.

• Gürültü,  iletişim sürecinde kaynak ile hedef arasındaki ortak algılamanın oluşmasını etkileyen fiziksel ya da soyut birtakım unsurlardır.

-İLETİŞİM TÜRLERİ

İletişim belirli kısataslara ayrılır. Bu kıstasların başında mesajların iletildiği ortam gelir. Bu bakımdan iletişim türlerini öncelikle hangi ortamlarda hangi kanallar yolu yapıldığına bakılarak sözlü, yazılı ve sözlü olmayan iletişim olarak klasik bir gruplandırma ile üçe ayrılır.

İletişim türlerinde diğer bir gruplandırma ise iletişimin bağlamına, çerçevesine ve kimler arasında meydana geldiğine bakılarak yapılan gruplandırmadır. Bu tür gruplandırmada yedi farklı iletişim türü söz konusudur.

Bunlar aşağıdaki gibidir;

• İçsel iletişim,

• Kişiler arası iletişim

• Grup/takım iletişimi,

• Kamu iletişim,

• Örgütsel iletişim,

• Kitlesel iletişim,

• Kültürlerarası iletişim.

Yapılan araştırmalara göre toplumların kullandığı iletişim türleri içerisinde çoktan aza doğru şöyle bir piramit oluşturulmuştur.

Piramitin birinci basamağında içsel iletişim vardır. Her insan kendi duygularını düşüncelerini içsel olarak dile getirir, analiz eder, yorumlar ve düşüncelerini diğer türlerle karşılaştırır.

Piramidin ikinci basamağında kişiler arası iletişim vardır. İnsan toplum içinde günlük yaşamını sürdürebilmek için iletişimde bulunur, bulunmak zorundadır.

Piramidin üçüncü basamağında, bireylerden oluşan gruplarla takımlarla yapılan iletişimdir.

Piramidin dördüncü basamağı kamusal iletişimdir. Yine birey geniş halk kitleleri ile farklı iletişim araçlarını geliştirmek için iletişimde bulunır.

Piramidin beşinci basamağını ise kişinin iş yaşamı olduğu varsayıldığında, iş yaşamındaki iletişimi yani örgütsel iletişim oluşturur.

Piramidin altıncı basamağını oluşturan iletişim türü kitlesel iletişimdir.

-KÜLTÜR

Kültür, kişilerin davranışları hakkında bize bilgi veren ve bu davranışlarda yansımasını bulan soyut görüşler, değerler ve dünyaya dönük algılardan oluşur. Kültür, bir toplumun üyeleri tarafından paylaşılır ve o toplumun üyeleri tarafından anlaşılır davranışlar üretir. Kültürler bize biyolojik olarak atalarımızdan miras kalmamıştır; kültür öğrenilir ve kültürün bütün değişik parçaları bütünleşmiş bir biçimde işlev görür.

-KÜLTÜRÜN SINIFLANDIRILMASI

Tarih boyunca kültür genellikle iki ayrı kanaldan gelişir. Yöneticilerin ve onlara bağlı aydınların yarattığı “yüksek kültür” ve yönetilenlerin yaşamından çıkan “halk kültürleri.” Bu ayrım özellikle Orta Çağ’da oldukça nettir. “Yüksek kültür” aristokrasinin varoluş biçimini gösterirken “halk kültürleri” köylülerin yaşamında önemli bir yer tutar.

Halk kültürünün biçimi basittir. Her türlü duyu ya da gelenek aracılığı ile doğrudan aktarılabilen ya da iletilebilen bir yapıdadır, anonimdir. Pazar için üretilmez, herkes için parasızdır. Kişiden çok, kullanımı açısından grup mülkiyetindedir.

Popüler kültür ise kitle kültürünün somut şekillerinden birisidir. Kitle kültürü tekelci kapitalizmin hem mal hem de imajlar satışını yapan uluslarası pazarın değişmelerine ve ihtiyaçlarına göre biçimlenip değişebilen, önceden yapılmış, önceden kesilip biçilmiş ve paketlenip sunulmuş bir kültürdür. Bu yolla kapitalizm, kitleleri ücretli köle olarak kullanarak kitlelerin tüketimi için üretim yaparak hem pazarını genişletir, canlı tutar hem de etkin bir bilinç yönetimi yapar.

-KÜLTÜR VE İLETİşİMİLİşKİSİ

İletişim, insanlar arasında gerçekleşen bir alışveriş sürecidir. Bu süreçte insanlar birbirlerine duygularını, bilgilerini ve sembollerini aktarırlar. Başkaları ile iletişim kurarken bilincinde olmasak da daima içinde yetiştiğimiz ve yaşadığımız kültürün belirlediği bir çerçeve içinde geziniriz. İletişim açısından bakınca, kültür için insanların deneyimlerini yorumlamada ve eylemlerine karar vermede rehber aldıkları anlamlar dokusudur da denebilir.

KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM

Kültürlerarası iletişim, farklı kültürler ya da alt kültürler bu kültürlerin ve alt kültürlerin üyeleri arasındaki iletişim, etkileşim ve deneyimleri anlamlandırmaya çalışmaktadır. Böylelikle farklı kültürlerin mensupları arasında gerçekleşen iletişim süreçlerinin anlaşılması, açıklanması ve bu iletişim süreçlerinin yapısı, karakteristikleri vb. ile ilgili öngörülerde bulunulması amaçlanmaktadır. Söz konusu hedefin ortaya konabilmesi ise etkileşim sürecine giren kültürlerin ve farklılıkların iletişim açısından incelenmesini ve tanınmasını gerektirmektedir.

-KÜLTÜRLERARASI İLETİşİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

1)Normlar

Bir kültürün üyelerinin nasıl davranması gerektiğini belirleyen kurallardır. Kültürlerarası iletişim açısından önemli olan ve toplumların uzun yıllar boyunca birtakım değişikliklere rağmen koruyup yeni nesillere aktardığı normlar örfler ve âdetlerdir. Örneğin; evliliklerde düğün yapmak bir örftür. Âdet ise topluluklar da yerleşmis usul, kaide ve göreneklerdir.

2)Roller

İnsanlar diğer bireylerin kendilerine karşı belirli bir tür ve biçimde davranmalarını ister. Bireyin grup içindeki yerine bağlı olarak, bireyden beklenen davranış kalıpları sosyal bilimlerde rol olarak tanımlanır. Rol beklentileri bireyler üzerinde toplumsal baskı kurabilir. Kültürlerarası iletişimde, belirli sosyal statülere sahip bireylerin rollerini bilmek gerekmektedir.

3)Etnomerkezcilik

Etnomerkezcilik, bir etniğin diğerinden üstün olduğuna inanan düşünce yapısı örneğidir ve dünyadaki günümüz ve geçmiş güç yapılarını etkilediği için belki de diğerlerinden daha önce çıkan bir düşünce tarzıdır.

Kültürlerarası iletişimde etnomerkezcilik bilinçdışı bir şekilde diğer grupları, kendi grubunun bakış açısından değerlendirmek ve değerlendirmede kendi normlarını standart olarak kabul etmek eğilimi olarak tanımlanabilir. Etnomerkezci birey kendini üyesi olduğu grubu ve kültürü evrenin merkezine yerleştirir. Diğerlerinin yerini buna göre belirler.

4)Belirsizlik ve Kaygı

Belirsizlikten kaçınma oranı düşük olan toplumlarda fertlerin bilinmeyen, tanınmayan durumlarda esnek davranabildikleri, süprizlere daha açık olabildikleri ve davranış kurallarının çok katı olmadığı görülebilir.

Belirsizlik ve kaygıyı azaltmak için ortaya çıkan yeni durumla baş etmek üzere izlenen yol ise durumla ilgili bilgi edinmek ve gerginliği azaltmaktır. Genel olarak bireyler iletişime katıldıkça bu rahatsızlık ve gerginlik azalmaktadır.

5)Kalıp Düşünceler ve Ön Yargılar

Bir ulusla ilgili izlenim, bir birey o ulusu düşündüğünde ilk akla gelen ve söz konusu ulusla ilişkilendirilen bütün sıfatları içeren bir fikirdir. İnsanlar, sosyalleşme süreci boyunca, diğer uluslarla ve kültürlerle ilgili, onların bireye göre temel ve diğerlerine göre ayırt edici niteliklerini içeren düşünceler edinir.

Her toplumda olduğu gibi stereotiplerin zengin örnekleri Türkiye’de de vardır. Aşağıdakiler sadece bunlardan birkaçını göstermektedir:

• Çalışkan disiplinli Almanlar,

• Kibar Fransızlar,

• Cimri Yahudiler,

• Dinsiz imansız gavurlar.

Kültürlerarası iletişime katılan bireyler, iletişim sürecinin daha başlangıcında karşılarındaki kişi ve kendileri ile ilgili kalıp yargılara sahiptir ve bu yargıların etkisi altında kalmaktadır.

 

 

-KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMDE ÇATIŞMA YÖNETİMİ

Kültür kapsamında çatışmaları daha iyi yönetebilmek için farklı kültürlere karşı çatışma yönetimi kriterleri geliştirmenin ortak yönleri aranmaktadır.

Kısaca, kültür birçok yönden bireyleri ve bireylerin davranış ve tutumlarını etkilemektedir.Bu konularda bir çok uyuşmazlık ve karmaşıklık çıkması muhtemeldir.

Eğer gerekli görülürse üçünü kişiler tarafından müdahale edilmelidir. Bu üçüncü kişi de yöneticiler ve koordinatörler olmaktadır. Bu kişilerin etkili çatışma yönetimi ve stratejileri hakkında bilgili ve becerili olması, çatışmayı gelişim ve etkililiği sağlayıcı şekilde yönetmede önemlidir. Çatışma yönetimi için belirli tarzlar geliştirilmiştir. Bunlar aşağıdaki gibidir:

Bütünleşme: Çatışan tarafların her ikisinin de çıkarları korunur.

Kaçınma: Çatışma yok sayılır.

Uzlaşma: Çatışan tarafların belli oranlarda ödün vererek orta yolda buluşur.

Ödün verme: Çatışan taraflardan birinin diğeri lehine çıkarlarından vazgeçilir.

Hükmetme: Çatışan tarafların kendi çıkarlarından vazgeçmediği ancak sonuçta bir tarafın kaybı ve diğer tarafın kazanmasıyla sonuçlanır.

-KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMİN YETERLİĞİ

Kültürlerarası iletişimin gerçekleşmesinin önündeki en büyük engellerden biri de dildir. Dil engelinin aşılması zaman alan fakat aşılması mümkün olan bir güçlüktür. Kültürlerarası iletişimde başarılı olabilmek için bir kişinin farklı kültürden biri ile etkin ve uygun bir şekilde bilgi alışverişinde bulunabilme yetisine sahip olabilmesi gerekmektedir. Kültürlerarası iletişimde başarı, insanların birbirlerini anlamaları ile orantılıdır.

Kültürlerarası iletişimin yeterliliği açıklanırken en genel anlamda üç unsurdan bahsedilebilmektedir. Bunlar:

• Bilişsel Yeterlik,

• Duyusal Yeterlik,

• Davranışsal Yeterlik.

Kültürlerarası yeterlik, toplumsal etkileşim ve iletişimde ulaşılması gereken bir derece olarak değerlendirildiğinde farklı bir kültürün içerisinde bulunan bir birey için ayrı ayrı önem taşımaktadır.

-KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMDE BAşARIYAULAşMANIN YOLLARI

İnsanlarla iletişim kurmanın temel koşulu dil olduğuna göre yabancı dil(ler) öğrenilmeli, seyahat etme fırsatları yaratılmalı ve farklı kültürlerden insanlarla bir araya gelinmelidir.

 

 

AÖF Ücretsiz Ders Özeti Paylaşımları
1
ATA AÖF - KURTARMA ARAÇLARI EĞİTMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
2
ATA AÖF - AFETLERDE RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
3
ATA AÖF -MESLEK HASTALIKLARI 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
4
ATA AÖF - BİREYLERLE SOSYAL HİZMET 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
5
ATA AÖF - ETİKETLEME VE İŞARETLEME 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
6
ATA AÖF - YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
# TÜM ÖZETLERİ LİSTELE
Siz de hemen Ders Özeti sipariş verin, derslerinize kolayca çalışarak mezun olun.

Anadolu Üniversitesi Özet

Atatürk Üniversitesi Özet

Etiketler: ata aöf - ata aöf çıkmış sorular - ata aöf ders özeti - burhan kankaya - burhan kankaya ders özeti


Bu yazı 21.03.2017 tarihinden itibaren 1 kez okundu.
AÖF Çıkmış Sorular (Anadolu Ünv.) AÖF Çıkmış Sorular (Atatürk Ünv.) AÖF Ders Özetleri AÖF Deneme Sınavları AÖF Ders Kitapları Açık Lise Çıkmış Sorular
İletişim Bilgileri Firmamız Hakkında Sipariş ve Kargo Takibi Mesafeli Satış Sözleşmesi Garanti ve İade Şartları Gizlilik Sözleşmesi Ödeme ve Teslimat