İşlem yapılıyor, lütfen bekleyin...

Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... | %100 doğru kaynak | %100 memnuniyet | %100 mezuniyet |

Netsorular.com
İŞL405U-STRATEJİK YÖNETİM-1 DERSİNİN DERS ÖZETİ
İŞL405U-STRATEJİK YÖNETİM-1 DERSİNİN DERS ÖZETİ

STRATEJİK YÖNETİM ÖZET

ÜNİTE 1: STRATEJİK YÖNETİM

Strateji, işletmenin amaçlarına nasıl ulaşacağını belirleyen, rakiplerin faaliyetlerinin izlenmesini içeren, nihai sonuca odaklı, uzun dönemli bakış açısına dayalı, dinamik kararlar topluluğu olarak tanımlanabilir.

-Strateji bütünüyle işletmenin yönünün kontrol edilmesini amaçlar. İşletme­nin uzun dönemli refahını etkiler.

Strateji, işletmenin görebildiği bir ufuk çizgisine göre uzun bir zaman dilimi­ni kapsar; hafta ya da ay boyutundan çok, genellikle yıllar itibariyle ölçülür.

 

Stratejik Yönetimi Öne Çıkartan Gelişmeler

Hızla gelişen teknolojiler sayesinde ürünlerin müşterilere ulaştırılmasında yaşanan gelişmeler

Müşterilerin kalite ve ürün çeşitliği konusundaki taleplerinin artış    göstermesi

Yeni teknolojilerin gelişimi ve eğitimli insan kaynaklarının artışı nedeniyle rekabetin yoğunlaşması

Yerel, bölgesel ve küresel düzeyde tüketici haklarının gelişmesi,

İnternet ve diğer bilgi teknolojileri sayesinde iletişimin yaygınlaşması ve kolaylaşması,

Küreselleşme sonucunda birbiriyle daha iç içe bir toplumsal yapının ortaya çıkması

 

- Stratejik yönetim, örgütün amaçlarına ulaşmasını mümkün kılacak fonksiyonlar arası kararları alma, uygulama ve değerlendirme bilimi ve sanatı olarak tanımlana­bilir.

- İşlet­meler genellikle üç nedenden dolayı yeni düzenlemeler yapmak durumunda kalır:            Paydaşlarını ödüllendirmek ya da tatmin etmek,

Misyonunu gerçekleştirmek ya da misyonunu sürdürmek,

Hayatta kalmak

 

-  Rekabet avantajı işletmenin rakiplerinin sahip olmadığı bir değer yaratma kabiliyetidir. Sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmek için işletmenin bu kabiliyete mümkün olduğunca uzun bir süre sahip olması gerekir.

 

- Stratejik yönetimi kavrayabilmek için üç kuramsal temelden söz etmek gerekir:

Klasik stratejik yönetim süreci modeli: Bu yaklaşım esas olarak endüstriyel örgüt ekonomisi (iktisadi kuram) uygulamalarına dayanır. Yaklaşım işletme­nin ve çevresinin analizini (SWOT), stratejinin formüle edilmesini, uygulan­masını ve kontrolünü içerir.

İkincisi, kaynaklara dayalı yaklaşımdır. Bu yaklaşım işletmenin sürdürülebi­lir rekabet avantajı geliştirmesine yardım edecek kaynakların ele geçirilme­si ve yönetilmesini esas alır,

Üçüncüsü, paydaşlarla ilişkilerin analizi ve yönetilmesi yaklaşımıdır. Paydaş perspektifi, işletmeyi karşılıklı yarar ilişkilerinin biçimlendiği sözleşmeler ağının merkezine oturtur. Bu ilişkilerin etkin yönetimi ve paydaş ağının ken­disi, rekabetçi performansı geliştirebilir.

- Temel yetenekler, işletmeyi rakiplerinden farklılaştıran kabiliyet ve kapasiteleridir. Bu yetenekler işletmenin te­mel faaliyetlerinin merkezinde yer alır.üstün performansa yol aça­cak temel yeteneklerin saptanabilmesi için beş temel özellik açısından test edilme­sini önerir. Bunlar (1) değer, (2) nadirlik, (3) taklit edilemezlik, (4) ikame edile­mezlik ve (5) kullanılabilirliktir.

- İşletmenin tüm stratejik faaliyetleri stratejik niyetine işaret eder. Belirlenen uzun vadeli ve yıllık amaçlar işletmenin ulaşmak istediği yere (vizyon) dayanır. Vizyon bazen stratejik niyet olarak da adlandırılır. Stratejik niyet, işletmenin tüm çalışanla­rının inancı, desteği ve adanmışlığı söz konusu olduğunda mevcuttur. Ayrıca işlet­me sadece kendi stratejik niyetine odaklanarak başarılı olamaz. Rakiplerinin stra­tejik niyetlerini de bilmesi gerekir. Rakiplerinin temel stratejik kararlarının baştan sona analiz edilmesi, onların stratejik niyetini açığa çıkarabilir. Stratejik kararların zaman tablosu, kararların akışını izlemede yararlı olabilir.

 

- Stratejik yönetimin ortaya çıkışı yönetim biliminin doğuşundan oldukça sonradır ve 20. yüzyılın ikinci yarısına rastlar. Stratejik yönetimin gelişimi iş sektörlerinin çoğunda uzun dönemli planlamanın yapılmasıyla başlamıştır. Uzun dönemli plan­lama işletmelerin çoğunda 1950'lerde ortaya çıkmıştır. 1960'lar ve 1970'ler özellikle ABD'deki işletmelerde stratejik planlamanın yaygın olarak görülmeye başlandığı yıllardır. Stratejik planlama süreci bu firmalara iş birim­lerini yönetmede daha sistematik bir yaklaşım sağlamıştır.

 

1980'lerde stratejik planlama kavramı, stratejik yönetim olarak genişlemiştir. Stratejinin sürekli yönetilmesi ve değerlendirilmesi başarının temel anahtarıdır.

-Stratejik düşünme, işletmeyi ve onun rekabetçi çevresini içeren büyük resmi görme, onları uyumlu olarak bir araya nasıl getireceğini keşfetme ve uzun dönem­li bir bakış açısına sahip olma anlamına gelir.

-. Stratejik planlama, stratejik planı ortaya çıkartan bir karar alma ve belgeleme sürecidir. Stratejik plan bir kez geliştirildikten sonra, stratejik yöneticiler örgütün stratejik yönde ilerlemesini yönetmelidirler.

- Stratejik Düşünmenin Farklı Görünümleri

Stratejik, niyete odaklanma-. Yaratıcı süreçlerin tesadüfi ve yapılandırılmamış olduğu düşünülebilir. Oysa stratejik düşünme tesadüfi bir süreç değildir. Stratejik düşünme bir vizyona dayanır. Vizyon örgütün ulaşmak istediği ye­rin ifadesidir. Stratejik düşünme örgütün vizyonuna ulaşmasına yardım ede­cek fikirlerin ortaya çıkmasına yol açar.

Uzun döneme yönelim: Yöneticilerin çoğu operasyonel, kısa dönemli detay­larla ilgilenirler. İşletmenin uzun dönemde gitmekte olduğu yöne odaklan­mada zorlanırlar. Verimliliğin detaylarda gizli olduğu doğrudur. Ancak gele­ceğe odaklanmak için yöneticilerin zihinsel olarak günlük problemlerden uzaklaşmaları gerektiği de doğrudur.

Geçmişi ve bugünü dikkate alma: Stratejik düşünme uzun döneme yöne­lim gerektirmesine rağmen aynı zamanda bugünün farkındalığını ve geç­mişten öğrenmeyi içerir. Eğer örgütler geçmişten öğrenirlerse, aynı hatala­rı yapmaktan kaçınırlar. Doğru şeyleri yaptıkları zaman da kazançlı çıkar­lar. Bu örgütsel öğrenme bakış açısıyla tutarlıdır; bu görüşe göre stratejiler bir dizi kararın sonucunda ortaya çıkar. Yöneticilerin bugünün koşulların­dan kaynaklanan sınırlandırmaları da kabul etmeleri gerekir. Makul görü­nen bazı fikirler, kaynak eksikliği ya da kötü zamanlama nedeniyle başa­rısızlığa uğrayabilir.

Sistem perspektifi: Sistem perspektifine göre; örgüt paydaşlar olarak bilinen gruplardan oluşan bir ağın tam ortasında bulunur. Dahası birbirine bağlı pek çok örgütün oluşturduğu ağ, politik, yasal, teknolojik, ekonomik, sos-yo-kültürel çevre içinde yaşarlar. Stratejik düşünme, sisteme bütüncül bir bakış açısıyla bakmayı ve ona göre tasarlamayı gerektirir.

Fırsatlardan yararlanma yeteneği: Yöneticiler bazen beklenmedik fırsatlar­la karşılaşabilirler. Bu fırsatlar işletmenin mevcut stratejilerine katkıda bulu­nabilir. Stratejik planlama süreci, yöneticilerin oluşan fırsatlardan yararlan­malarına izin verecek şekilde esnek olmalıdır.

 

Bilimsel yaklaşım: İşletme yaratıcı süreçlerle fikirleri ortaya çıkardıktan son­ra, işlerliği olup olmadığını anlamak için onları test eder. Test etme, analiz­ler aracılığı ile yapılır. İşletme önemli kriterler üzerinden fikirleri derecelen­dirir ve işletmenin kaynakları ile dış çevreyi değerlendirir. Ancak, iyi fikirle­rin uygulanması için de çaba gösterilmelidir.

 

- Stratejik planlama, belirli bir dönemi kapsayan, örgütün kim olduğunu, ne yaptığını, niçin yaptığını, gelecek referanslı olarak şekillendiren ve rehberlik eden esas karar ve eylemleri üreten di­siplinli bir çabadır. Örgütün işini daha iyi yapmasına yardımcı olan bir yönetim aracıdır.

 

 

 

 

-

Stratejik Plan

Örgütün faaliyetlerinin çok geniş bir bölümünü kapsar,

Çoğunluklu geniş bir coğrafi alanı ilgilendirir,

Örgüt içindeki herkesi içine alır ve etkiler,

Büyük miktarlarda yatırıma/paraya mal olur,

Uygulaması oldukça uzun bir zaman dilimini gerektirir,

 

Operasyonel Plan

Kapsadığı faaliyet alanı daha dardır,

Örgütte çalışanların bir bölümünü (tek bir departman veya belirli bir mes­lek grubu) etkiler.

Stratejik planın bütçesine göre daha mütevazi harcamalar gerektirir,

Gerçekleştirilmeleri normalde bir yıldan daha fazla zaman almaz,

 

Taktik Plan

Planlama faaliyetleri sürekliliği olan bir bütündür (stratejik, operasyonel, taktik). Bu bütün içinde taktik plan daha alt uçta yer alır.

Örgütün daha küçük kısmını etkileyen faaliyetleri içine alır.

Birkaç kişinin katılımını gerektirebilir (bir - iki kişi veya küçük geçici bir ça­lışma grubu)

Birkaç gün veya birkaç haftayı kapsar.

 

- Stratejik liderlik, stratejik düşünme yeteneği gerektirir. Stratejik liderler çevredeki değişimlere odaklanma, verileri analiz etme, varsayımları sorgulama ve yeni fikirler geliştirme yeteneklerine sahiptir.

 

- Yöneticiler stratejik kararlarını ve yargılarını etkileyen ön yargıların farkında ol­madıklarında stratejik kararların kalitesi düşer. Potansiyel ön yargıları üç grupta toplayabiliriz.

İnsanların kendileri ile ilgili olanlar

Diğer insanlarla ilgili olanlar

Dünya hakkında olanlar

 

-STRATEJİK YÖNETİMİN YARARLARI: Fırsatların tanımlanabilmesini ve değerlendirilebilmesini sağlar.

Örgütsel sorunlara ilişkin nesnel bir bakış açısı getirir.

Örgütsel koordinasyon ve denetim faaliyetlerinin daha kolay bir şekilde yü­rütülebilmesini olanaklı kılar.

Örgütsel değişimin olumsuz etkilerinin azaltılmasına destek olur.

Karar süreçleri ile örgütsel hedefler arasında bağlantı kurulmasını sağlar.

Zamanın ve diğer kaynakların daha verimli ve etkili bir şekilde kullanılma­sını sağlar.

Sorunların ve çatışmalarının daha kısa sürede çözülebilmesine destek olur.

Örgüt içi iletişimin etkili bir şekilde yürütülmesine yardımcı olur.

 

 

 

STRATEJİK YÖNETİMDE BAŞARISIZLIK NEDENLERİ:

Stratejik yönetime ilişkin yeterli düzeyde bilgi ve deneyimin olmaması,

Örgütsel ödül sistemlerinin stratejik yönetim süreçleri ile ilişkilendirilmemiş olması,

Örgütün içinde bulunduğu kriz ortamında, stratejik yönetim süreci için ay­rılacak yeterli zamanın ve kaynağın olmaması,

Stratejik yönetim sürecinin zaman kaybı olarak görülmesi.

Yukarıya Git