İşlem yapılıyor, lütfen bekleyin...

Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... | %100 doğru kaynak | %100 memnuniyet | %100 mezuniyet |

Netsorular.com
LBV103U-TEMEL ZOOTEKNİ DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
LBV103U-TEMEL ZOOTEKNİ DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİNİ VE DİĞER DERSLERİN ÖZETLERİNE ULAŞABİLİR AÖF ÇIKMIŞ SORULARI, DERS ÖZETLERİNİ VE AÖF YARDIMCI KİTAPLARI ONLİNE SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ...

ÜNİTE 1 -  DÜNYA VE TÜRKİYE HAYVANCILIĞINA GENEL BAKIŞ

Hayvancılığın Ekonomideki Yeri

Hayvancılığın ekonomide yeri:

· Hayvancılık yetiştiricinin geçimini ve ekonomik yönden güçlenmesini sağlar.

· Hayvan yetiştiriciliği ile elde edilen et, süt ve yumurta gibi değerli ürünler in­sanların beslenmesi bakımından önemlidir.

· Hayvanlardan elde edilen yapağı, tiftik ve deri gibi bazı hayvansal ürünler ile hayvansal yan ürünler tekstil, deri, kozmetik ve ilaç sanayilerinin önem­li ham maddelerini oluşturur.

· Hayvanlar insanlar tarafından yiyecek olarak değerlendirilemeyen bitkisel artıkları et, süt ve yapağı gibi hayvansal ürünlere dönüştürebilirler,

· Hayvancılık çeşitli ülkelerin dış satım gelirlerinde önemli bir paya sahiptir.

· Hayvancılık tarım işletmelerinde iş gücü kullanımı­nı sağlar. Böylelikle gizli işsizliği gidermede önemidir.

· Hayvan gübresi işletmenin toprak verimliliğini sağlayarak bitkisel üretimin verimliliğini artırır ve toprak erozyonunun önlenmesine katkı sağlar.

· Tarım makinelerinin kullanılmasının mümkün olmadığı birçok yerde hay­vanların çekim gücünden yararlanılır.

Dünya Hayvan Varlığı

 Dünyada, FAO 2009 yılı istatistiklerine göre 24 milyar dolayında çiftlik hayvanı mevcuttur. Kanatlılar hariç tutulduğundan hayvan sayısı 4,6 milyara düşmektedir. Bu hayvan varlığı arasında sayı bakımından sığır ilk sırada gelmekte, bunu koyun, domuz ve keçi izlemektedir. Ancak farklı türden hayvanla­rın dünya ekonomisine katkıları sayısı ile ölçülemez. Hayvan sayısı en fazla olan ülkeler arasında Hindistan, Bre­zilya, Çin, A.B.D. , Arjantin, Avustralya ve Rusya sayılabilir. Türkiye hayvan sayısı bakımından dün­ ya da ilk onda olmasına karşın birim hayvandan elde edilen verimlerde alt sıralar­da yer almaktadır. Dünyada yılda 279 milyon ton et üretildiği ve bu üretiminde en büyük katkıyı domuzların daha sonra ise sırasıyla kanatlıların, sığırların ve koyunların yaptığı görülecektir. Dünya kırmızı et üretiminin % 56,4’ü tek başına domuzlardan sağlanmaktadır. Bunu % 32,9’la sığırlar ve % 4,3’le koyunlar izlemektedir. Bunun yanında dünya­da yılda toplam 695 milyon ton süt elde edilmekte ve bu sütün % 83,5’i inekler­den elde edilirken, bunu % 12,9’la manda, % 2,1’le keçi ve % 1,2 ile koyun sütü takip etmektedir.

Bir ülkede yapılan hayvancılığın yapısını belirleyen en önemli etkenler, o ülke­nin coğrafik yapısı, tarımsal üretim düzeyi ve genel ekonomik seviyesidir. Düzen­li olarak yağış alan ve sulama olanakları bulunan ülkelerde ilk yapılan hayvancılık faaliyeti sığır yetiştiriciliğidir. Buna karşın karasal iklimlerin egemen olduğu step özellik gösteren yerlerde veya ülkelerde koyun ve keçi yetiştiriciliği öne çıkar. Ekonomik bakımdan gelişmiş ülkelerde hayvancılık içerisinde sığır yetiştiriciliği en önemli yere sahiptir. Bu gibi ülkelerde halkın sığır etine ve sütüne olan yüksek talebi sığır yetiştiriciliğini ön plana çıkarır. Ekonomik açıdan gelişmiş ülkelerde koyun etine talep az olduğundan koyunculuk ikinci planda yer almaktadır. Buna karşın az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ise koyun ve keçi etine talep daha fazla olduğundan bu hayvan türlerinin yetiştiri­ciliği ön sıralara çıkmaktadır. Yaşayan her bir insana düşen hayvansal ürün miktarları 9,1 kg sığır eti, 1.19 kg ko­yun eti, 15.57 kg domuz eti olmak üzere toplam kırmızı et 27.58 kg.dır. Bunun ya­nında kişi başına 13.41 kg kanatlı hayvan eti, 9.89 kg yumurta ve 100.56 kg süt düşmektedir. Gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen hayvansal ürün miktarları bu ortalama değerlerin üzerinde ve az gelişmiş ülkelerde ise altın­dadır.

HAYVANCILIĞIN BESLENMEDEKİ YERİ

Yetişkin bir insa­nın dengeli olarak beslenebilmesi için aldığı besinler ile bir günde 2800-3000 kalo­ri ve 75-80 g protein alması gerekir. Alınan bu proteinin 30-35 g'ının hayvansal kö­kenli olması gereklidir. Bitki kökenli besinler genel olarak karbonhidratlarca zengin ve proteince fakirdir. Bunun yanında insanlar tarafından sindirilmesi çok güç olan selülozu bol miktarda içerirler. Buna karşın hayvansal kökenli besinler proteince zengin olmasının yanında içerdiği proteinin biyolojik değerliliği de yüksektir. Karbonhidratlar ya hiç yoktur ya da çok az vardır, bu besinlerde selüloz hiç yoktur,
Farklı tür hayvan etleri % 17-20 protein, % 10-27 yağ ve % 0,8-1,3 mineral mad­de içeririr, kalan kısım ise sudur, Memeli hayvan yavrularının tek besin kaynağı olan süt ideal bir besin maddesidir, Günde bir kg süt içmekle üç aylığa kadar bir bebeğin tüm gereksinimi, 14 yaşına kadar çocukların %60-65'ini, 14-20 yaş arasındakilerin % 50'sini ve emzikli kadınların % 44'ünü karşılar, Bunların yanında yu­murta da taşıdığı amino asitler, doymamış yağ asitleri, başlıca vitaminler ve mine­raller yönünden zengin bir besin kaynağıdır,

 

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Varlığı

Türkiye' de büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar arasında en çok sayıya koyunlar sahiptir. Bunu sığırlar ve keçiler izlemektedir. 2008 yılı verilerine göre hayvan varlığının % 59 'unu koyun, % 27'sini sığır, % 14'ünü keçi ve %0.2'si-ni manda oluşturmaktadır.

Sığır varlığı 2008'de 1980'e göre % 31 azalmıştır. Bu azalmaya karşın süt üreti­minde herhangi bir azalma meydana gelmemiştir. Bunun en önemli nedeni ise bi­rim hayvandan elde edilen süt miktarının yaklaşık iki kat artırılmış olmasındandır. Küçükbaş hayvan sayılarında da 1980 yılına göre 2008'de koyunda % 51'lik ve ke­çilerde ise % 71'lik bir azalma meydana gelmiştir. Koyunların azalma nedenleri arasın­da mera alanlarının tahrip edilerek giderek azalması, Güney ve Doğu Anadolu’daki terör olayları ve koyun yetiştiriciliğinin yeterince teşvik edilmemesi sayılabilir. Manda sayısındaki düşme ise üretiminin ekonomik olmaması gibi nedenlere bağ­lanabilir. Tek tırnaklı ve develerde sürekli bir azalma olduğu izlenmektedir. Bunun en önemli nedeni ise tarımda ve taşımada makineleşmeye bağlı olarak hayvan gü­cüne gereksinim kalmamasıdır.

Süt Üretimi

Hayvan sayılarında azalmaya bağlı olarak sağılan hayvan sayılarında da azalma meydana gelmiştir. Buna rağmen toplam süt veriminde bir azalma meydana gelmemiş aksine 1990 yılına göre 2008'de % 19.5'lik bir artış ol­muştur. Bu durum hayvan başına süt verim düzeyinin artması ile açıklanabilir. Özellikle inek süt verimleri yıllar itibariyle iki kat artmıştır. Ancak bu gelinen nok­ta gelişmiş ülkelerde yetiştirilen hayvanlardan elde edilen rakamlara göre halen düşük bir seviyededir.

Et Üretimi

Türkiye'de et üretimi ile ilgili bilgiler sadece mezbaha kesimlerine dayanmak­tadır. Bunun yanında sayıları tespit edilemeyen köylerde ya da kasabalarda hatta kurban amacı ile şehirlerde bile mezbaha dışında kesilmektedir. Sığırlar tek başına Türkiye kırmızı et üretiminin % 77'sini karşılamaktadır. Yumurta tavuğu ve hindi sayılarında küçük dalgalanmalar olmasına karşın et tavuğu sayısında önemli artışlar olmuştur, Et tavuğunda yılda altı parti üretim yapıldığından bu sayının altı katı hayvan üretimde kullanılmaktadır, Bunun dışındaki kaz ve ördek sayılarında önemli azalma meydana gelmiştir,

Kümes Hayvanları

Türki­ye'de piliç eti üretimi hızlı bir atış göstermiş ve 2008 yılı üretimi 1995 yılına göre yaklaşık dört kat artmıştır. Yılık piliç eti üretimi bir milyon tonun üzerine çıkmış­tır. Bunun yanında hindi eti üretimi de azımsanmayacak bir düzeye gelmiştir, Ayrı­ca bu sektörde yılda yaklaşık 13,2 milyar yumurta üretilmektedir

Hayvansal Ürünlerin Tüketimi

Dünya genelinde kişi başına düşen hayvansal protein tüketimi 29 g olduğu hal­de, Bu rakam az gelişmiş ülkelerde 10 g, Afrika ülkelerinde 13 g, Asya’da 23 g, Amerika' da 51 g, Avrupa Birliği ülkelerinde 62 g ve Türkiye'de ise 27 g'dır. Bu ra­kamlardan anlaşılacağı gibi Türkiye dünya ortalamasının altında hayvansal protein tüketmektedir,.

 

İşletme Yapısı ve Yapısal Durumu

Türkiye'de 2001 genel tarım sayımı sonuçlarına göre yaklaşık 3,1 milyon tarım iş­letmesi bulunmaktadır. Bu işletmelerin %67'sinde hem bitkisel hem de hayvansal üretim yapılmakta, % 30'unda sadece bitkisel üretim yapılmakta ve % 2,36'sında sadece hayvansal üretim yapılmaktadır. Yalnız hayvansal üretim yapılan işletme sayısı 73 bin civarındadır.

Türkiye Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri

Türkiye konumu ve değişik ekolojik yöreleri hayvan yetiştiriciliğine elverişli olup ülke kaynakları harekete geçirilmemiş büyük potansiyellere sahiptir, Hayvan sayı­sı bakımından önemli bir yapıya sahip olmasına karşın verimleri genellikle düşük olan yerli hayvanların çoğunlukta olması bir dezavantaj olarak karşımıza çıkmak­tadır, Bunun yanında bulaşıcı ve salgın hastalıkların tehdidi, çayır ve mera alanla­rının tarıma açılmış olması, yem bitkileri üretiminin yetersizliği ve yem açığının bu­lunması bu sektörde öncelikle çözümlenmesi gereken sorunların bazılarıdır,
Türkiye ulu­sal gelirlerinde tarım gelirlerinin payı % 40'lardan son yıllarda % 10'un altına geri­lemiştir, Tarım gelirleri içinde hayvancılığın payı ise % 25-30 dolayındadır. Hayvancılık çeşitli sanayi kollarının ham madde gereksinimini sağlayan bir sektördür. Bu sanayiler arasında et, süt, tekstil, deri, ilaç ve kozmetik sanayi sayılabi­lir. Adı geçen bu sanayi kolları ülkede özel sektörün de bu alanlara yatırım yap­masıyla gelişmiş ülkelerle rekabet edebilecek duruma gelmiştir. Hayvancılık değerli ürünlerinin yanında yan ürün olarak ortaya çıkan gübre ile de tarım arazilerinin fiziksel özelliklerini iyileştirmesi ve bitkilerin ana besin mad­delerini sağlaması ile önemlidir.

NOT: Bu üniteyi iyi kavrayabilmek için hayvancılığın beslenmedeki yeri başlığı iyi bilinmelidir.

Yukarıya Git