İşlem yapılıyor, lütfen bekleyin...

Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... | %100 doğru kaynak | %100 memnuniyet | %100 mezuniyet |

Netsorular.com
MLY203U-KAMU MALİYESİ DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
MLY203U-KAMU MALİYESİ DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİNE VE DİĞER DERSLERİN DERS ÖZETİNE ULAŞABİLİR, AÖF ÇIKMIŞ SORULARI, AÖF DERS ÖZETLERİNİ VE AÖF YARDIMCI KAYNAK KİTAPLARI ONLİNE SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ...

ÜNİTE 1 - DEVLET VE EKONOMİ

Kamu maliyesi: Devletingelir ve harcamalarınıinceleyen bilim dalıdır.

Kamu harcamaları: Kamukesimi birimleri tarafındanbildirilen kamu hizmetitaleplerini karşılamak için,bir kamu bütçesiyledüzenlenen vegerçekleştirilenharcamalardır.

Kamu kesimi: Ülke halkınınihtiyaç duyduğu hizmetlerisunmak için bürokratik birdüzen içinde örgütlenmişidari yapılardır.

Devletin dar tanımına göre; “Devlet, bir toprak parçası üzerinde, bir otorite altında yaşayan insan topluluğudur”. Daha geniş bir tanımla; “devlet, ortak bir hayatıve kültürü paylaşan bir toplumda, bu toplumu düzenleme, bu topluma güvenlik,refah, huzur sağlama amacını güden ve bu amaca yönelik olarak kanunkoyma, bu kanunları uygulama, yargılama, cezalandırma gibi güçlere sahip olankurumdur”.

Devletin Öğeleri

Millet

Devletin beşeri unsurunu millet oluşturmaktadır. Günümüzde her milletin kendikaderine sahip ve hâkim olması görüşüne dayanan “millî devlet” anlayışı yerleşmiştir.Devletin varlığı, öncelikle insan topluluğunun varlığına bağlıdır. Devletioluşturan insanların, bağımsız bir siyasi topluluk halinde teşkilatlanma istek ve kabiliyeti,topluluktaki insan sayısından daha önemlidir. Çin ve Hindistan gibi nüfusumilyara ulaşan devletler olduğu gibi, Monako Prensliği, Kuveyt Emirliği gibi nüfusubinlerle ifade edilen devletler de vardır. Devlet kavramının tarih içindeki gelişiminebağlı olarak, devletin insan unsuruna, tebaa, ümmet, halk, gibi isimler deverilmiştir.

Ülke

Devletin toprak unsurunu ülke oluşturmaktadır. Devlet, iktidarın kullanım alanınınsınırlarını belirleyen coğrafi alandır. Devletin var olabilmesi için, diğer devletlerdenbelli sınırlarla ayrılmış bir ülkenin varlığı gereklidir. Devletler, toplumların göçebehayatı terk ederek, belirli bir toprak parçasına yurt olarak yerleşmeleri sonucuortaya çıkmışlardır.

 

 

Egemenlik

Devletin iktidar unsurunu egemenlik oluşturmaktadır. Devleti, devlet olmayantopluluklardan ayıran en önemli fark, devletin siyasi unsuru olan ve kamu gücüolarak adlandırılan, başkalarına hâkim olma, emir ve direktifler vererek başkalarının davranışlarını yönlendirme egemenliğini, devletin emrindeki ordu, jandarma,polis ve benzeri silahlı güçler aracılığıyla kullanabilmesidir. Egemenliğin iç ve dışolmak üzere iki yönü bulunmaktadır. Devletin iç egemenliği, ülke sınırları içindebulunan her türlü kişi, grup, makam egemenliğini de içine alan üstün bir kuvvetolup, onun kendi bünyesinden kaynaklanan asli ve meşru bir güçtür.

DEVLETİN EKONOMİDEKİ ROLÜNÜN FARKLI GÖRÜŞLERCE YAKLAŞIMI

Merkantilist Görüş

Devletin ekonomiye müdahalesi fikri 16. yüzyılda merkantilistlerle başlar. Merkantilizm,ortaçağ düşüncesini reddedip onun yerine daha akılcı ilkeler koymuştur.Bu bakımdan merkantilizm, 16. ile 18. yüzyıllar arasında devletlerin ekonomikbakımdan yapılandırılmalarında oldukça etkili olmuştur. Merkantilizmde temel düşüncetoplumun zenginliğidir. Merkantilizm taraftarları, devletin en önemli amacının toplumu zenginleştirmek olduğunu ve bunun da ülke hazinesinin sahip olduğu altın, gümüş gibi değerli madenlerin artırılmasıyla sağlanabileceğini savunmuşlardır. Bu düşünce taraftarları, ülkedeki değerli maden stokunun gelişimini sağlayabilmekiçin de dış ticaretin önemine değinmiş ve devletin dış ticaretin gelişiminisağlamada önemli rol oynaması gerektiği fikrini ileri sürmüşlerdir.

Fizyokrat Görüş

Fizyokrasi kelimesi, “doğa yasası” anlamına gelmektedir. Fizyokratlar, bütün maliyeyikapsayan genel bir sistem getirmişlerdir. Bu sistem altında mali olayları teorikincelemelerle sonuçlandırarak, maliye ilminin doğuşunu da sağlamışlardır. Fizyokratların görüşleri, ilk defa 18. yüzyılda Fransa’da ortaya atılmış, bu görüşler, bilimselanlamda maliyenin kurulmasıyla klasik liberal görüşün doğup gelişmesineöncülük etmiştir. Bu nedenle mali konuları, teorik olarak ortaya atıp, onları bilimselolarak savunan ilk ekolün fizyokratlar olduğu ifade edilebilir.

Fizyokrasi: Zenginliğinkaynağı tarımdır ve bunedenle devletin sadecetarım üzerinden tek vedolaysız bir vergi almasıgerekmektedir.

Klasik Liberal Görüş

Klasik liberal görüşün fikir babası, Adam Smith’dir. Bu ünlü düşünür liberal görüşüntemelini atmıştır. A. Smith’e göre, her insanın ekonomik faaliyetlerinin amacıkişisel çıkarını arttırmaktır. Bu amaca ulaşmak için, en az gayretle en çok faydayıelde etmeye çalışan insanlar, kendi çıkarları doğrultusunda hareket ederlerkenbilmeden toplumun yararına hareket etmekte ve böylelikle sanki görünmeyen birel topluma yarar sağlamaktadır. A. Smith, insanların doğrudan doğruya kamuyayarar sağlama düşüncesiyle hareket etmeleri durumunda, topluma, belki de bilmeden,daha az fayda sağlayacaklarını ileri sürmüştür. Liberal düşüncenin temelini,devletin ilke olarak ekonomiye müdahale etmemesi gerektiği ya da herhangi birnedenle müdahale gerektiği zaman da bunun en az düzeyde olması düşüncesimeydana getirmiştir. Bu bakımdan liberaller, daha sonra, bir bakıma özdeyiş halinegelen “Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” “Laissez faire, laissez passer” ifadesiyle tarihe geçmiştir. Bu yaklaşıma göre, devlet sadece yasa ve hukuk düzeninidevam ettirerek, özel mülkiyet haklarını korumalı, sözleşmelerin uygulanabilmesiiçin gerekli ortamı hazırlamalıdır.

Sosyalist Görüş

Sosyalist görüşe göre, tüm üretim araçlarının devlete ait olması ve kural olarak daülkenin ekonomik faaliyetlerinin tümünün devlet tarafından yürütülmesi esastır.Bu görüş, özel mülkiyeti ve özel kesimi ilke olarak kabul etmemiştir. Özel mülkiyet,sadece, kişisel emeğe dayanan ve el sanatlarına ilişkin olarak faaliyet yürütenküçük işletmelere tanınmıştır.Sosyalist görüşü benimsemiş devletlerin ekonomik düzeni, piyasa ekonomisinegöre organize olmuş devletlere göre çok farklılık göstermektedir. Piyasa ekonomisindeekonomiye yön veren nesne, piyasada arz ve talebe göre meydana gelen fiyattır. Oysa sosyalist ekonomilerde bunun yerini merkezi otorite almaktadır. Bu ülkelerdedevlet işletmelerinin faaliyetlerine, merkezi otoritelerce saptanmış olan fiyatlar,vergi ve krediler egemendir.

Keynesyen Görüş

Liberal görüşün ortaya konmasından sonra, tarafsız devlet anlayışı, devletlerin yönetimşekillerinde uzun süre etkili olmuştur. Tüm dünyayı etkisi altına alan 1929ekonomik bunalımıyla birlikte, gelişmiş ülkelerin çoğunda yüksek oranlı işsizliğinorta çıkması, klasik iktisadi sisteme olan güveni derinden sarsarak, o zamana kadarekonomi biliminde yerleşmiş temel inançların sorgulanmasına yol açmıştır.Keynesyen kamu maliyesi ekolü 1929 buhranı sonrasında John Maynard Keynes’ingenel teorisi çerçevesinde oluşturulmuş fikirler bütünüdür. Keynes’in yazdığı vedevamında birçok iktisatçıya ilham kaynağı olmuş “Genel Teori” adlı eserde devletinekonomiyi yönlendirme gücünün önemi üzerinde durulmuştur. Keynes’ineserinde, durgunluktan çıkılması için, maliye politikası araçlarının etkin kullanılmasının gerektiği savunulmaktadır.

Efektif talep: Ekonomidemal ya da hizmetlerialabilmek için yeterli paraya da benzerlerinin mevcutolması sonucunda etkin olantalep.

Deflasyon: Ekonomidekifiyatlar genel düzeyinin,belirli bir zaman aralığındasürekli düşüş göstermesidir.

Anayasal İktisat Görüşü

1970’li yıllardan sonra James M. Buchanan’ın öncülüğündeki bazı ekonomistler,ekonomik sorunlara çözüm getirmek amacıyla tekrar liberal ekonomik görüşebenzer görüşler ileri sürmüşlerdir. Yeni maliyenin de çerçevesini çizen bu görüşlere“Anayasal İktisat Yaklaşımı” denilmektedir.

Devletin artan fonksiyonlarışöyle sıralanabilir:

• şirketlerin, küresel piyasalarda rekabet edebilmesi için, araştırma geliştirmeharcamaları gibi, rekabet ve verimliliğin önemli bir unsuru olan, teknolojiningeliştirilmesi için gerekli harcamaları yapmak.

• şirketlerin, rekabet edebilmek için ihtiyacı, olan teşvikleri sağlamak.

• Mülkiyet haklarının korunması ve özelleştirmenin yasal altyapısının hazırlanmasıgibi, piyasaları düzenleyici faaliyetlerde bulunmak.Sonuç olarak küreselleşmeyle devletin fonksiyonlarının azalmadığını ancakköklü değişimlerin yaşandığını ilerleyen dönemlerde de bu değişimlerin devamedeceğini söyleyebiliriz.

Yukarıya Git