İşlem yapılıyor, lütfen bekleyin...

Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... | %100 doğru kaynak | %100 memnuniyet | %100 mezuniyet |

Netsorular.com
MUH201U-MUHASEBE UYGULAMALARI DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
MUH201U-MUHASEBE UYGULAMALARI DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ

1. ÜNİTE - DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

ENVANTER

İşletmelerin kârının belirlenebilmesi için varlıklarının, alacak ve borçlarının tespit edilmesi, değerlendirilmesi, gelir ve giderlerinin vergi kanunları ve dönemsellik ilkesi açısından incelenmesi gerekir. İşletmelerin faaliyet sonuçları genellikle bir takvim yılı olarak kabul edilen muhasebe dönemlerine göre belirlenir(1 Ocak-31 Aralık). İşletmenin sahip olduğu değerler, dönem içinde sürekli değişime uğrar ve de bu durumun etkilerini görmek için her muhasebe dönemi sonunda işletmeye ait değerlerin tespit edilmesi ve değerlemesinin yapılması gerekir. Muhasebede bu işlemlere envanter işlemleri denmekledir.

Envanterlerin ne zaman çıkarılacağı kanunlarımızda belirlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu’na(TTK) göre; işletmelerin kuruluş tarihlerinde işe başlama envanteri ve sonra ise her dönem sonunda dönem sonu envanteri çıkarmaları gerekmektedir. Her dönem sonu envanteri gelecek dönemin, dönem başı envanterini oluşturur.

  Envanterin kelime anlamı,sayım yapmaktır. Yani envanter çıkarmak, dönem sonunda işletmedeki mevcut borç,alacakların sayımı ve ölçümü,değerlendirmesi gibi işlemlerin yapılarak kesin sonuca varmayı ifade eder. Ayrıca envanter işlemleri bunlarla sınırlı olmayıp sayılanla gerçek durumun aynı olup olmadığını tespit etmek anlamında da kullanılır.

  Muhasebe dışı envanter işlemleri ise öncelikle sayım ve değerleme işlemidir. Varlıkların ve borçların miktar olarak tespiti ve kontrolünü kapsar.

  Muhasebe içi envanter işlemleri dönem sonu yapılması gereken muhasebe kayıtlarını kapsar.

DEĞERLEME İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

Değerleme, borç ve varlıkların parasal değerlerinin belirlenmesi işlemi olduğuna göre belirli bir kurala tabii tutulması gerekmektedir.

TTK’DA DEĞERLEME

Türk Ticaret Kanunu’nun 78. Maddesine göre uyulması gerek kurallar şöyledir:

• Kapanış bilançosundaki değerler ile takip eden dönemin açılış değerleri aynı olmalıdır.

• Değerlemelerde işletmenin sürekliliği esastır.

• Varlıklar ve borçlar teker teker değerlenir.

• Değerleme ihtiyatla yapılmalıdır.

• Gelirler ve giderler gerçekleşme esasına göre finansal tablolara kaydedilmelidir.

• Değerlemede kullanılan yöntemler, takip edilen dönemlerde de korunur.

VERGİ USUL KANUNU’NDA DEĞERLEME VE ÖLÇÜMLERİ

VUK’un 261. Maddesinde değerleme ölçüleri şöyledir:

• Maliyet bedeli

• Borsa rayici

• Tasarruf değeri

• Mukayyet değer

• İtibari değer

• Vergi değeri

• Rayiç bedel

• Emsal bedeli ve ücreti

Maliyet Bedeli (VUK madde 262)

Bir varlığın sarın alınması,kullanıma hazır hale getirilmesi veya üretilmesi için yapılan tüm harcamaların toplamıdır. VUK’a göre maliyet bedeli ile değerlendirilecek varlıkla: Stoklar, Maddi duran varlıklar, Maddi olmayan duran varlıklar, Tarımsal ürünler’dir.

Borsa Rayici(VUK madde 263)

Bu ölçünün kullanılabilmesi için varlığın borsada işlem görmesi gerekmektedir. VUK’a göre borsa rayici, son işlem günündeki işlemlerin gün ortalamasıdır yani kapanıştaki fiyat değil.

Tasarruf Değeri(VUK madde 264)

Varlık yada yükümlülüğün değerleme günündeki gerçek değeridir. VUK’a göre bankerler, sigorta şirketleri ve bankalar alacaklarını ve borçlarını tasarruf değeri ile değerlemek zorundadırlar.

 

 

Mukayyet Değer(VUK madde 265)

Bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen değeridir. Mukayyet değerle gösterilen iktisadi kıymetle: Senetsiz alacaklar ve borçlar, Kuruluş ve örgütlenme giderleri, Şerefiye, Aktif geçici hesaplar, Pasif geçici hesaplar.

İtibari Değer(VUK madde 266)

Her türlü senetlerle hisse senedi ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değerlerdir.

Rayiç Bedel(VUK mükerrer madde 266)

Bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım değeridir. Ancak VUK’da hangi iktisadi kıymetlerin değerleneceği konusunda açıklama yoktur.

Emsal Bedeli ve Ücreti(VUK madde 267)

Gerçek değeri bilinmeyen yada doğru bir şekilde tespit edilemeyen varlığın benzerleri aracılığıyla belirlenen değeridir.

Vergi Değeri(VUK madde 268)

Kanun’da bina ve arazinin rayiç bedeli olarak tanımlıdır. Ancak gayrimenkuller maliyet bedeli ile değerlenirler. İşte böyle bir olanağın olmadığı durumlarda vergi değeri kullanılır.

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINDA DEĞERLEME

Yeni TTK’a göre işletmeler Türkiye Muhasebe Standartları ile uyumlu raporlama yapmak zorundadırlar.

Ülkemizde 1999 yılında Sermaye Piyasası Kanunu’na eklenen madde ile muhasebe standartlarını oluşturmak üzere Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu kuruldu. Kurul 2002 yılında oluşumunu tamamladı ve ülkemize özgü muhasebe standartları oluşturmaktansa uluslararası standartları Türkiye muhasebe standartları olarak benimsemeyi tercih etti. Kurul 29 adet Türkiye Muhasebe Standardı ve 12 adet Türkiye Finansal Raporlama Standardı yayımladı, standartların tümü TFRS olarak adlandırıldı.

Yukarıya Git