Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... 0.332 350 23 47
0.541 350 23 42
PSİ192U-Eğitim Psikolojisi Ders Özeti
Ders özetleri paylaşımlarından bir yenisi daha Eğitim Psikolojisi ders özeti.

                                                     1.BÖLÜM

              EĞİTİM VE PSİKOLOJİ İLİŞKİSİ: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

BİREYİN GELİŞiMİNDE EĞİTİM SÜRECİNİN ROLÜ

Bireyler; yaşam boyunca düzenli ve sistemli bir şekilde değişim gösterir. Gelişim

olarak nitelendirilen bu değişmeler ise büyüme olgunlaşma ve öğrenme süreçleri

yoluyla olur.

Ancak, gelişme sadece çocuğun büyümesi ve olgunlaşması ile gerçekleşmemektedir. Ayrıca öğrenme yaşantıları da çocuğun büyümesi ve olgunlaşmasında önemli bir rol oynamaktadır.Hem de çocuğun bilişsel ve psikososyal yönlerden de gelişimini sağlamaktadır.

 

Çocuğun öğrenme yaşantıları yoluyla gelişiminde, içinde bulunduğu çevrenin

koşulları belirleyici olmaktadır.

Aile ve okul ortamında geçirilen eğitim yaşantıları sonucunda gerçekleşen öğrenmeler çocuğun gelişiminde önemli bir yer tutmaktadır. Örneğin, evde anne babanın argo

konuşması çocuğun dil gelişimini olumsuz yönde etkiler.

 

Çocuğun okulda  öğrendiklerini eve geldiği zaman anne babası ile paylaştığında anne babanın sergileyeceği ilgi veya ilgisizlik çocuğun okula ve öğrendiklerine olan bakış açısının da belirleyici olacaktır.

Okulda öğretmenlerin çocuğun anlamadığı yerleri sorması kafasında sergileyeceği tutum, derse karşı ilgisini, gücünü ve ilerlemesini etkiler.

 

Her birey bir potansiyele sahiptir. Bireyler yaşam içerisinde potansiyellerini

geliştirme yönünde çaba sergilerler. Bireyin sahip olduğu kalıtımsal özellikler farklılık gösterir.

Ailenin,okuldaki öğretmenlerin ve toplumdaki yetişkinlerin bireyler arasındaki

farklılıkları dikkate almaları, bunları ortadan kaldırmak yerine gelişimlerini

sağlamaya katkıda bulunmaları gerekir.

 

Günümüz eğitim anlayışı öğrencilerin fiziksel, bilişsel  tüm gelişim alanlarında bir bütün olarak gelişmelerini sağlamayı amaçlar.  Bireyi bir meslek sahibi yapma, toplumsal uyumunu sağlama gibi yönlerden kendisi için yetiştirirken, aynı zamanda bireyin iyi bir insan,toplum için nitelikli insan gücünü sağlama ve bireyin iş yaşamında yaratıcı  olmasını sağlama gibi yönlerden de toplum için yetiştirmeye çalışır.

 

Bireyin kendisi için yetiştirilmesi,her yönden gelişiminin sağlanması ,bireyin içinde yaşadığı topluma da olumlu katkılar yapmasını sağlayacak, bireyin potansiyellerinden toplum  üst seviyede yararlanabilecek ve toplumsal ilerleme görülecektir.

 

Çağdaş eğitim anlayışında,  bireyin her yönden gelişmesine yönelik hizmet alanları vardır. Geleneksel eğitim anlayışına sahip bir  ortamda öğrencilere sadece öğretim ve yönetim hizmetleri verilirken, çağdaş anlayışa sahip ortamda öğretim ve yönetim hizmetlerinin yanında öğrenci kişilik hizmetlerine de yer verilmektedir.

 

 

 

Böylece, öğrenci hizmetleri kapsamında okulda öğrencilere sağlık, sosyal yardım, rehberlik, ile sosyal ve kültürel hizmetler verilebilmektedir.

Öğrencilerin kişilik gelişimini sağlayıcı  hizmetler, özellikle rehberlik hizmetleri,

eğitim sürecinin ayrılmaz  yanını oluşturmaktadır.

Bu çerçevede, “bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı  davranış meydana getirme süreci” olarak tanımlanan  eğitimin, bireyin her yönden gelişimini sağlayacak davranış değişlikleri oluşturmaya çalışması gerekir.

 

 

EĞİTİM VE PSİKOLOJİ İLİŞKİSİ

 

Bireylerin gelişimlerini sürdürmelerinde öğrenme yaşantıları önemlidir. Bireylerin gelişiminde öğrenme yaşantıları, bebeklik yıllarında çoğunlukla ailede geçirilen yıllar ile belirlenir.

Çocuk, okul öncesi kurumlara devam ederek planlı öğrenme yaşantısı geçirmeye başlar. Bu eğitim süreci daha sonraki zamanlarda ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim biçiminde devam eder. Eğitim sürecinde bireylerin  belirlenmiş amaçlar doğrultusunda davranış değişikliği gerçekleştirmeleri beklenir.

 

İlköğretim yıllarında okumayı yazmayı, basit matematiksel işlemler yapmayı öğrenirken ilerleyen yıllarda kendi vücudunu, doğayı ve çevresindeki olayları öğrenmeye ve başlar.

Ortaöğretim yıllarında ise soyut kavramlar ile kendi düşüncelerini ifade etmeye, olaylar arasında sebep sonuç ilişkileri kurmaya, kendi yetenekleri ile bir meslek seçmeye başlar.

Yükseköğretim yıllarında ise bir mesleğe hazırlanırken aynı zamanda çevresiyle yakın ilişkiler geliştirmeyi öğrenirler. Dolayısıyla eğitim sürecinde öğrencilerin yapmış oldukları çok sayıda davranış  değişiklikleri onlardaki gelişmelere  yol açar. Böylece ,eğitim sürecinde birey her yönden gelişir.

 

Bazı  öğrenciler bu davranışları başarırken,bazıları zorlanır. Bazı öğrenciler hiç istenmemesine rağmen diğer arkadaşlarına karşı küçümseyici,fiziksel şiddet davranışları sergileyebilirler.

 Bireylerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlamak için bu davranışlarının anlaşılması ve buna uygun bilimsel çözümlerin sergilenmesi gerekir.

 

Psikoloji, insan davranışlarını incelemektedir.İnsan davranışlarına ilişkin genel ilkeleri çeşitli bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak ortaya koyar.

Psikoloji, eğitimsel etkinliklerin gerçekleşmesinde dikkate alınması gereken faktörleri

önerir. James’in söylediği gibi, psikoloji bir bilimdir. Öğretim ise bir sanattır. Bilim, öğretim yönteminin uyacağı, itaat edeceği ilkeleri sağlamaktadır. Hatalı uygulamalara dikkat çekmekte ve yeni önerilerde bulunmaktadır.

 

 

                                                 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

 

Eğitim psikolojisinin doğası

 

Eğitim psikolojisi, psikoloji ve eğitim gibi iki çalışma alanı  karışımını  barındıran

bir alandır. Eğitim psikolojisi hem davranışların incelenmesin hem de eğitim sürecinin incelenmesini içerir.

 

 

Eğitim psikolojisi genel, sosyal, gelişimsel ve çocuk psikolojisine ilişkin elde edilen bulguları, sosyal, ahlaki ve akademik öğrenmeyi içeren öğrenme süreçlerini daha iyi anlamaya yardım etmek amacıyla kullanmaya çalışır.

Çocukların ve yetişkinlerin zihinsel, duygusal davranışlarını incelemekle öğrenmenin niteliğini ve kalitesini etkileyen faktörleri bulmaya çalışır.

 

Eğitim psikolojisi yaklaşık doksan yıldır vardır ve onun ne olduğuna dair tartışmalar vardır. Bazı insanlar eğitim psikolojisini psikolojiden elde edilen ve sınıf etkinlikleri için de kullanılan bilgi olduğuna inanırlar. Bazıları da okul yaşımı üzerinde çalışmak için psikoloji yöntemlerine başvururlar.

Eğitim psikolojisi, psikoloji ve eğitimin bilgisini kullanarak eğitim süreci

ile ilgili bilgilere yeni bilgi katar. Sınıf öğretimi için bu bilgiyi

kullanmaya çalışır.Böylece, eğitim psikologları hem bilgi üretir hem de

bilgiyi kullanırlar.

 

 

EĞİTİM PSİKOLOJİSİNİN BOYUTLARI

 

 

Eğitim psikolojisi, öğrenmeye ilişkin önemli fikirler verir.Ailede ve toplumda öğrenme üzerindeki etkilere ilişkin görüş sağlar. En çok sınıftaki öğretme ve öğrenme süreçleri ile ilgilenir.

Eğitim psikolojisini dikkate alan ve uygulayan bir eğitimci eğitim sürecinde öğrencilerin gelişimsel özelliklerini dikkate alır. Örneğin, Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı, çocukların bilişsel gelişime veya düşüncenin gelişimine ilişkin bilgilerini çerir.

 

Öğrencilerin kişisel farklılıkları olduğunu bilen eğitimci aynı dersi dinleyen öğrencilerin hepsinin aynı anda ve aynı hızda öğretilenleri anlayabilmelerii, bazı öğrencilerin tekrara ihtiyaç duyabileceğini bilir.

Ayrıca, etkili öğrenmede eğitimci, öğrencilerinin ders öncesi dikkatini çeker, konunun amacını anlatır,anlatacağı konunun onların ne işine yarayacağını belirtir ve ders süresince

canlı bir biçimde sesini, jest ve mimiklerini kullanır ve ilgilerini çekmeye çabalar.

 

 

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ VE ÖĞRETMEN SORUMLULUKLARI

 

Bir bilim olarak eğitim psikolojisinin amacı, öğretmenlerin  kullanabileceği bilgiyi araştırarak onlara sağlamaya çalışır. Bu kapsamda, eğitim psikolojisini dikkate alan etkili öğretmenler, konuya hâkim olurlar. Kesin ve net  temel öğretim becerilerine sahiptirler. Bu öğretmenler, amacı oluşturma, öğretimsel planlama yöntemleri ile desteklenen mükemmel öğretim

stratejilerine sahiptirler.

 

Eğitim psikolojisi, eğitim uygulamasının bazı yönleri  hakkında bilgiler sağlar. Sınıftaki öğretme ve öğrenme süreçleri ile daha çok ilgilidir.

Bu çerçevede, öğretim görevlerini gerçekleştirmede ortaya çıkan problemler ile yakından ilgilenirler.

Öğretimsel sürecin amaçları;seçme, öğrencileri anlama, öğrenme sürecine ilişkin fikirleri anlama ve kullanma, öğretim yöntemleri seçme ve kullanma ile öğrenci öğrenmesini değerlendirme olmak üzere beş temel görev içerir.

Bu görevler hem öğretmenlerde hem öğrencilerde problemler yaratabilir.

AÖF Ücretsiz Ders Özeti Paylaşımları
1
ATA AÖF - KURTARMA ARAÇLARI EĞİTMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
2
ATA AÖF - AFETLERDE RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
3
ATA AÖF -MESLEK HASTALIKLARI 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
4
ATA AÖF - BİREYLERLE SOSYAL HİZMET 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
5
ATA AÖF - ETİKETLEME VE İŞARETLEME 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
6
ATA AÖF - YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
# TÜM ÖZETLERİ LİSTELE
Siz de hemen Ders Özeti sipariş verin, derslerinize kolayca çalışarak mezun olun.

Anadolu Üniversitesi Özet

Atatürk Üniversitesi Özet

Etiketler: ata aöf - ata aöf çıkmış sorular - ata aöf ders özeti - burhan kankaya - burhan kankaya ders özeti


Bu yazı 21.03.2017 tarihinden itibaren 1 kez okundu.
AÖF Çıkmış Sorular (Anadolu Ünv.) AÖF Çıkmış Sorular (Atatürk Ünv.) AÖF Ders Özetleri AÖF Deneme Sınavları AÖF Ders Kitapları Açık Lise Çıkmış Sorular
İletişim Bilgileri Firmamız Hakkında Sipariş ve Kargo Takibi Mesafeli Satış Sözleşmesi Garanti ve İade Şartları Gizlilik Sözleşmesi Ödeme ve Teslimat