İşlem yapılıyor, lütfen bekleyin...

Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... | %100 doğru kaynak | %100 memnuniyet | %100 mezuniyet |

Netsorular.com
PZL212U-TEDARİK ZİNCİR YÖNETİMİ
PZL212U-TEDARİK ZİNCİR YÖNETİMİ DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ

  ÜNİTE-1 -  TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ – TEMEL KAVRAMLAR

  Stratejilerini tedarik zinciri ile birlikte yürütebilen işletmeler ürün, süreç ya da hizmet  sağlamakta büyük avantaj oluşturabilirler. Geçmişte işletme dışında meydana gelen olaylar  işletme içerisinde gerçekleşen mühendislik, pazarlama, muhasebe gibi eylemlerin yönetilmesi  için tasarlanan stratejilerin yanında hep 2. planda kalmaktaydı. Ancak günümüzde bir işletmenin dış çevresine bakabilme kabiliyeti özellikler kanal birlikteliğini görebilme özelliği etkin fiziksel kaynaklara ve pazar değerine ulaşmasında çok önemlidir.

  İşletmelerin tedarik zincirine odaklanmalarında iş dünyasındaki bazı değişiklikler etkili olmuştur. İlki işletmelerin maliyetlerin azaltmak ve süreçlerini iyileştirmek amacıyla ek kaynakların araştırılmasında yeni ve farklı araçları tedarikçilerine ve dağıtım kanallarına doğru yaymasıdır. İşletmeler içsel fonksiyonlarında tedarik, lojistik ürün geliştirme gibi tüm alanlarda boşa harcanan her türlü eylemi ortadan kaldırma amacıyla işletme kaynak planlama(ERP) ,toplam kalite yönetimi(TQM), iş süreçlerinin yeniden yapılandırılması(BPR) gibi bilgisayar tabanlı sistemler kullanmaktadır.2.sebep işletmelerin kar elde etmediği ya da rekabette zayıf oldukları alanlardan çekilirken diğer taraftan ürün geliştirme, talep tahmini, stok yönetimi gibi alanlarda çapraz kanal fonksiyonlarının geliştirilmesine yönelik tedarikçilerle yakın işbirliği içine girmişlerdir.3 neden küresele ticaretin yeni pazarlara erişimi ve yeni iş modellerini ortaya çıkarmasıdır.

TEDARİK ZİNCİRİ KAVRAMI

Tedarik zinciri; ham maddeleri temin eden daha sonra bunları yarı bitmiş ve daha sonra bunları nihai ürüne dönüştüren ve bir dağıtım sistemi aracılığıyla müşterilerine teslim eden birimler ya da örgütlerce oluşturulan bir şebekedir. Ayrıca düşük maliyetlerle yüksek katma değer elde edebilmek için tedarikçilerle müşteriler arasındaki süreçlerin yönetilmesi olarak da açıklanmaktadır. Zincir boyunca eylemlerle ürüne katılan değerden dolayı böyle anılmaktadır

 

 

Tedarik işletmelerin ihtiyacı olan girdilerin sağlanmasına yönelik bir süreç, faaliyet ya da sorumluluklar demektir. İşletme gereksinimlerinin saptanması, tedarikçi seçimi,ürünlerin.

 Dağıtım ve lojistik süreci: Ürünlerin depolardan müşterilere doğru nasıl aktarılacağını ve teslim edileceğini belirler. Bu süreç envanter düzenleme(müşterinin istediği malzeme ,parça ve ürün stoklarını bir araya getirme),taşıma ve son ürün teslimi yönetimini kapsar. Bunlar bütünleşik tedarik zincirinin oluşumda biri diğerini etkileyen süreçlerdir.

Tedarik zinciri yönetimi bir ürünün planlanması ve ürünle ilgili tahminler ,imalat ya da ürünle ilgili hizmet verilmesi gibi faaliyetleri içinden bulunan malzeme temelli fonksiyonları düzenler ve bütünleştirir.Kuvvetli bir tedarik zinciri pazara karşı duyarlıdır ve  hedef;kalitenin , fiyatın, tepki süresinin ve hizmetin kritik faktörler olduğu pazar değişikliklerinde şirketin ayakta kalmasını sağlamaktır.Amaç rekabetçi avantajı sağlayacak şekilde Pazar ve dağıtım kanalları ve tedarik ve imalat operasyonların entegre etmektir.Doğru miktarda ürünü doğru zamanda ve doğru yere ulaştırarak maliyeti tasarrufu ve satış artışlarından sağlanacak faydayla daha iyi hizmet sunmak ve daha fazla kar elde etmektir.

Tedarik Zinciri Konusunun Gelişimi

Tedarik zinciri kavramı 1982 yılında Kith Oliver tarafından ortaya konulmuştur. Oliver üretim, pazarlama ve dağıtım fonksiyonlarını birbirinden ayırmaya yönelik bir vizyon geliştirmek için tedarik zinciri kavramını kullanmıştır.

Tedarik zinciri yönetimini 1990’ların konusu haline getiren nedenlerin ilki az sayıda işletmenin dikey olarak bütünleşmeye devam etmesi gerçeğine yatmaktadır.90’lardan itibaren işletmelerin kendi tedarik kaynaklarının yanı sıra düşük maliyetli ve  kaliteli malzemeler sağlayan tedarikçiklerin bulunması konusunda özenli ve araştırıcı olmaya başlamışlardır.Bütün işletme performansını optimize etmek için tedarik ağının tamamını yönetmek işletmeler için önemli bir nokta haline gelmiştir.Organizasyonların tümünün arasındaki ilişkinin işletme başarısıyla ilgili olduğun fark eder hale gelmişlerdir.İkincisi ise artan uluslar arası rekabettir.Müşterileri talebini tatmin edecek yeterli kaynağa sahip olmak ve en düşük maliyetle en çok müşteri erişebilirliği önemli olmuştur.Üçüncü sebep işletmenin bir bölümünü iyileştirmenin değil de işletme tamamında iyileştirmeye gidilmenin en uygun başarım düzeyine ulaştığını fark etmişlerdir.

Tedarik Zinciri Konusunun Yaygınlaşması

Küresel kaynak kullanımındaki eğilim, zaman ve kalite konusundaki rekabet ve bunu çevre belirsizliğine olan etkileri tedarik zinciri konusunun yaygınlaşmasına neden olmuştur. Tedarikin küreselleşmesi işletmenin firma içi ve dışındaki malzeme akışını daha etkin biçimde düzenlemeye zorlamaktadır. Bunu sağlamak için de tedarikçilerle daha yakın ilişkiler kurmaktadır. Müşterilere kusursuz ürünleri daha hızlı ve güvenilir biçimde ulaştırmak rekabetten daha fazla öneme sahiptir ve bu durum rekabetçi bir avantaj yakalamanın yanı sıra pazarda var olmanın gerekliliği olarak görülmektedir. Tüm bu durumlar tedarikçiler ve onlarla iş yapan işletmeler arasında daha yakın bir koordinasyon kurulmasını gerektirmektedir.

 

Tedarik Zincirinin Gelişim Aşamaları

Tedarik zinciri ile bu zincirde yer alan işletmeler arasındaki eş zamanlı ilişkiler işletme yönetiminde üretim, pazarlama ve satış stratejilerinin imalat, stok ve hizmet yürütümü ile bağlantısının kurulmasında temel bir yere sahiptir.Zincirin aşamalar:

Depolama ve nakliye

Toplam maliyet yönetimi

Bütünleşik lojistik yönetimi

Tedarik zinciri yönetimi

E-tedarik zinciri yönetimi

 

 

Tedarik Zincirinin Temel Alanları

Daha önceleri tedarik zinciri kavramı yerine lojistik operasyon yönetimi kullanılmaktaydı. Tedarik zinciri yönetimi kavramı ile geleneksel lojistik yönetimi kavramı arasında bir farklılık vardır. Lojistik tek bir operasyonun sınırları içerisinde meydana gelen eylemleri kapsarken tedarik zinciri birlikte çalışan ve ürünün pazara dağıtım eylemlerini uyumlaştıran bir şebekeyi temsil eder. Geleneksel lojistik; dağıtım,bakım onarım ve stok yönetimi gibi eylemler üzerinde yoğunlaşır.Tedarik zinciri lojistiğe ait olan tüm eylemlerle birlikte pazarlama,yeni ürün oluşturma,finans ve müşteri hizmetleri gibi konuları da kapsar.Tedarik zincirine geniş kapsamda bakıldığında ilave eylemler müşteri isteklerini yerine getirmek için ihtiyaç duyulan işlerin bir parçası olarak görülür.Tedarik zincirinde yer alan işletmeler beş temel alanda faaliyetleri için bireysel ya da kolektif karar almak durumundadır.Bu kararlar işletmenin tedarik zincirinin kapasitesini ve etkinliğini belirleyecektir.

1)Üretim: Hangi ürün, ne miktarda, ne zaman üretilmelidir? Bu eylem imalat kapasitesini, iş yükü dengesini, kalite kontrolünü ve teçhizat bakımını da dikkate alan ana üretim planını oluşturur.

2)Envanter: Hammadde, yarı mamül ve nihai ürün stoğu ne kadar olmalıdır? Stok tutmadaki temel amaç talep belirsizliğine karşı tedbir almaktır. Stok tutma maliyetinden dolayı bu düzey uygun değer olmalı ve yenide sipariş seviyesi önceden belirlenmelidir.

3)Konum: Üretim ve depo tesisleri nerede olmalıdır? , en uygun maliyetli konum neresidir, yeni tesis inşa edilmeli mi?

4)Taşıma: Stoklar bir tedarik zinciri konumundan diğerine nasıl hareket ettirilmelidir? Kara, hava, deniz, demiryolu taşımacılığı arasında müşteriye teslim ve maliyet bakımından bir belirsizlik vardır. Bu belirsizlik daha yüksek stok tutma ile giderilebilir.

5)Bilgi:  Ne kadar veri toplanmalıdır ve hangi veriler kimlerle paylaşılmalıdır? Zamanlı ve gerekli bilgi daha iyi koordinasyon ve daha iyi karar alınmasını sağlayacaktır.

 

TEDARİK ZİNCİRİNİN İŞLEYİŞİ VE BİLEŞENLERİ

Tedarik zinciri yönetimi ile alınan malzemeler, üretim süreçleri ve dağıtım akışı fazladan stok oluşturmadan müşteri taleplerinde meydana gelen değişikliklere cevap verecek şekilde düzenlenir. Tedarik zinciri nihai tüketici için ürün ve ya hizmet sağlamada firmalara birbirini etkileyen koordine edilmiş bir şebeke sağlar. Böylece organizasyon işletme sınırları ve ulusal sınırlar içinde çapraz fonksiyonlar yürütür. Tedarik zincirinin 5 temek stratejik ve operasyonel karar alanı aşağıda gösterilmektedir.

 

 

 

Üretim

Üretim ürünlerin kullanılabilir hale gelmesi ve depolanması tedarik zincirinin kapasitesini ifade eder. Talebi karşılama ve verimlilik arasındaki değişimin ya da dengesizliğin nasıl çözüleceğine ilişkin üretim kararları ile ilgili konular yöneticilerin karşılaştığı temel sorunları oluşturur. Fabrikalar gerektiğinden fazla kapasiteye sahipse esnek olabilir ve ürün talebindeki ani dalgalanmalara çabuk karşılık verebilir, ancak bu gereksiz kapasitenin yarattığı ek maliyete katlanmak gerekebilir. Böyle bir durumun ortaya çıkması düşük düzeyde bir tedarik zincirinin olduğunun göstergesidir.

Fabrikaların imalat yaklaşımları:

1)Ürün odaklı yaklaşım: Bir ürün hatunda üretim aşamasından montaja kadar tüm faaliyetlerin kapsama alınmasını ifade etmektedir.

2)İşlevsel odaklı yaklaşım: Yalnızca montaj yapma ya da yalnızca seçili bir grup aksamının yapımı şeklinde birkaç operasyonun gerçekleştirilebilmesi konusuna yönelen yaklaşımdır.

Depolamada kullanılan yaklaşımlar:

1)Stok izleme-tanımlama yönlü depolama: Bu depolama ile çok sayıda farklı ürünün stoklarını izlemek ve tanımlamak mümkündür. Satış ve stok kayıtlarının tutulmasını sağlar

2)Parti depolama: Belli bir müşterinin ürünleri ya da belli bir işe dair ürünler beraber depolanır. Daha fazla depo yeri gerektirir.

3)Çaprak yükleme: Ürün tesislerde fiziki anlamda depolanmaz. Tesisler tedarikçiden ürünlerin geldiği ve yüklü miktarda ürünlerin boşaltıldığı bir süreçten geçme alanı olarak kullanılır. Bu büyük yükler daha sonra küçük parçalara ayrılır ve farklı ürünlerin parçaları günün ihtiyacına göre birleştirilir.

Envanter

Envanter, tedarik zinciri boyunca yani hammaddenin nihai ürüne dönüşmesi sürecindeki tüm işlemleri kapsar. Yöneticiler envanter kararıyla işletmeyi talebi karşılama ve verimlilik arasında nereye konumlayacaklarına karar verir.Fazla envanter depolama talepteki değişiklikleri karşılık vermeye yardım ettiği gibi fazla maliyete de neden olur.Yüksek verim elde edebilmek için envanter maliyetinin mümkün olduğunca düşük olması gerekir.Envanterin oluşturulup saklanmasında verilebilecek 3 temel karar vardır :

1)Dönem Envanteri: Satın alma dönemlerinde ürün için oluşan talebi karşılayacak envanter miktarını ifade eder. İşletmeler ölçek ekonomisinden faydalanmak için fazla miktarda ürün üretir ya da satın alır ancak yüklü miktarlar beraberinde taşıma maliyeti de getirir.Yöneticiler yüklü miktarda ürün satın almayla sağlanan uygun fiyat ve artan taşıma maliyeti arasında bir tercih yapmak zorunda kalabilirler

2)Emniyet stoğu: Belirsizliğe karşı elde tutulan stoktur. Talep tahmini mutlak bir kesinlik içinde yapılmışsa gerekli olmayacaktır. Ancak her tahminin de kendi içinde bir belirsizliği bulunmaktadır. Tahmin edilenden fazla ya da az talep olabilir.

3)Mevsimlik Envanter: Yılın belirli dönemlerinde talepte meydana gelebilecek artışları önceden görerek sağlanan envanterdir. Örneğin; antifriz talebinin kışın artacağı önceden tahmin edilebilir.

4)Konum: Tedarik zinciri tesislerinin coğrafik olarak yerleşimini ifade eder.Ayrıca hangi işlemin hangi tesiste yapılacağı kararıyla da ilgilidir.Bir yerleşim yerine karar verildiğinde seçilen konuma ilişkin bir dizi faktörler ilgilenmek gerekir.Bunlar ; tüketiciye ve tedarikçiye yakınlık,tesis maliyeti,işgücü maliyeti,çalışanların becerileri,altyapı durumu, vergiler ve tarifeler.

5)Taşımacılık: Hammaddeden son ürüne kadar olan tüm ürünlerin farklı tesisler arasındaki hareketidir. Hız ve verimlilik taşımacı şeklinin seçilmesinde önemlidir. Uçaklar hızlı olmasına rağmen maliyeti yüksektir. Gemi ve trenler yavaş olmasına rağmen maliyeti daha düşüktür. İşletmelerin seçebileceği 6 farklı taşıma şekli vardır; gemi, tren, boru hattı ,kamyonlar, uçaklar, elektronik taşımacılık

6)Bilgi: Diğer 4 tedarik zinciri unsuruyla birlikte karar vermede etkili olur. Tedarik zincirinde bilgi iki amaçla kullanılır

1)Diğer dört tedarik zinciri unsurunun işlemesiyle ilgili günlük faaliyetleri koordinasyonu

2)Gelecek talep tahmini ve karşılanması için tahmin ve planlama yapılması

TEDARİK ZİNCİRİNDE YAPISAL GELİŞMELER

Tedarik zinciri katılımcıları sürekli olarak tedarik zincirini etkileyecek alanlarda önemli kararlar alırlar. Ekonomik koşulların yarattığı dinamik pazarlarda işletmeler tedarik zinciri yönetiminde temel yetenekleri ile ilgili alanlara odaklanırlar kalan konuları ise dış kaynaklarla  çözerler.

Şekil 1.5 Tedarik Zincirlerinde Eski ve Yeni Yapı

 

 

TEDARİK ZİNCİRİNDE YER ALAN KATILIMCILAR

Üreticiler: Mal ve ya hizmet üreten işletmelerdir.Hammadde üreticileri(petrol,yağ,gaz vs.) ve nihai ürün üreticileridir.

Dağıtıcılar(Distribütörler):Üreticilerden toptan olarak mal ve ya hizmet alırlar ve ilgili ürün hattından müşterilere ulaştırırlar.

Perakendeciler: Ürün stoklar ve nihai müşterilere küçük miktarlarda satış yaparlar.

Tüketiciler: Bir ürünü fiilen satın alıp zincirdeki taraflar için kazanç sağlar

Hizmet sağlayıcıları: Hizmet sağlayan işletmeler özel uzmanlık desteği verirler ve tedarik zinciri içerisinde gerekli duyulan faaliyetlerle ilgili beceri birikimine sahiptirler

DERS ÖZETİNİN TAMAMINI VE DAHA FAZLASINI ONLİNE SİPARİŞ VERMEK İÇİN AÖF ÇIKMIŞ SORULAR

Yukarıya Git