İşlem yapılıyor, lütfen bekleyin...

Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... | %100 doğru kaynak | %100 memnuniyet | %100 mezuniyet |

Netsorular.com
SHZ101U-SOSYAL HİZMETE GİRİŞ DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
SHZ101U-SOSYAL HİZMETE GİRİŞ DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİNE VE DİĞER DERSLERİN DERS ÖZETİNE ULAŞABİLİR, AÖF ÇIKMIŞ SORULARI, AÖF DERS ÖZETLERİNİ VE AÖF YARDIMCI KAYNAK KİTAPLARI ONLİNE SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ...

1.ÜNİTE -BİLİM VE MESLEK OLARAK SOSYAL ÇALIŞMANIN TEMEL KAVRAMLARI-KAZANÇLAR-ÖNEMLİ KAVRAMLAR

Bu bölümü tamamladıktan sonra;

1.Bilim olarak sosyal çalışma ve meslek olarak sosyal çalışma kavramını ifade edebileceksiniz.

2.Sosyal çalışmacının niteliklerini sıralayabileceksiniz.

3.Mesleki müdahale ve sosyal inceleme konularında yeterli bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.

Bilinmesi gereken önemli kavramlar;

Sosyal Çalışma-Mesleki Müdahale-Sosyal İnceleme-Sosyal Çalışmacı-Sosyal Hizmetler-Sosyal Yardımcı/Sosyal Tekniker-Meslek Ahlakı ve Değer

BİLİM OLARAK SOSYAL ÇALIŞMANIN NİTELİĞİ

Sosyal çalışma açısından kavram, sosyal çalışmanın niteliklerini, felsefesini, amacını, değerlerini, hizmet alanına ve konularına ilişkin gerçekliği gösterir.

BURASI ÖNEMLİ DEĞERLİ ARKADAŞLAR LÜTFEN DİKKAT!!!

Sosyal çalışma konusundaki ana kaynaklara baktığımızda temel yaklaşımları şöyledir;

1. Sosyal çalışmayı kişinin sorunlarının çözülmesine yönelmiş bir meslek olarak ele alan tanımlar.

2. Sosyal çalışmayı sosyal refah alanına bağlı olarak ele alan tanımlar.

3. Sosyal çalışmayı bir toplumsal kurum olarak ele alan tanımlar.

Duyan (2010)’a göre sosyal hizmet bir dayanışma ve yardım etme mesleğidir.

Sosyal hizmet bir meslek ve bütün insanların daha iyi yaşam koşulları için psikolojik işlevselliğin etkili bir seviyeye ulaşmasını ve etkili sosyal değişimleri gerçekleştirmeleri amacıyla insanlara yardım eden uygulamalı bir bilimdir. Bu yüzden sosyal hizmet yardım temelli bir meslek ve disiplindir.

Sosyal çalışma disiplininin birinci niteliği bir sosyal bilim dalı olması, ikinci niteliği ise öteki sosyal bilimlerden bağımsızlığını kazanmış bulunmasıdır. Tabii bu bağımsızlık kazanma birdenbire olmamıştır.

Sosyal çalışmanın konusu bireysel ve toplumsal sorunlardır. Sorun tanım gereği yapısaldır. Özde sosyal çalışma disiplininin konusu bireysel ve toplumsal çelişkilerin sonucu olan sorunlardır.

Sosyal çalışma, bu değişmeleri gerçekleştirecek çeşitli teknikler geliştirir. Bu teknikler gerek toplumsal gerekse grupsal ve bireysel planda, psikoloji, sosyal psikoloji, sosyoloji gibi yan disiplinlerin biriktirdiği bilgilerle de desteklenir.

 Sosyal çalışmayı diğer disiplinlerden üç yerde ayrılır:

Bunlar;

-Birinci ayrım sebebi, sosyal çalışmanın sorun çözmeye yönelmiş olmasıdır.

-İkinci sebep, sosyal çalışmanın uygulamalı niteliğidir.

-Üçüncü sebep, sosyal çalışmanın insanı tüm olarak ele almasıdır. Bu nitelik sosyal çalışmaya disiplinler arası bir özellik kazandırır.

 

 

UYARIYORUM TANIMLAR HER ZAMAN ÖNEMLİ LÜTFEN DİKKAT!!!

Sosyal çalışma; insanın ve toplumun değişme ve gelişmesinin dinamiği ve yasaları konusunda gelişme düşüncesi ve bilgisi ile insanın toplumsal etkililiğini geliştirme yaklaşımı, yöntemi ve uygulaması konularında bilgi üreten bir bilim dalıdır.

Tanımın içerdiği boyutlar;

1. İnsanın ve toplumun değişme ve gelişmesinin dinamiği ve yasalar,

2. Gelişme düşüncesi ve bilgisi,

3. İnsanın toplumsal etkililiğini geliştirme yaklaşımı, yöntemi ve uygulaması,

4. Bilim dalı olma niteliklerinde örgütlenmektedir.

Duyan (2010, 10-11) sosyal hizmetin amaçlarını şu şekilde belirtmektedir:

1. Sosyal hizmet uzmanları insanların sorun çözme, baş etme ve gelişimsel kapasitelerini artırmak kapsamında “çevresi içinde birey” kavramını kullanır. Uygulama düzeyinde sosyal hizmetin temel hedefi bireydir.

2. İnsanlara kaynak, hizmet ve fırsat sağlayan sistemler ve insanları bağlantılandırmak kapsamında sosyal hizmet uzmanı yine çevresi içinde birey kavramını kullanır.

3. Sosyal hizmet uzmanı sistemlerin etkili ve insancıl olarak işlemesine olanak sağlar.

4. Sosyal politikanın geliştirilmesi ve ilerlemesini sağlamak adına sistemlerin etkili ve insancıl çalışmasını geliştirir.

5. Risk altındaki grupları güçlendirir ve sosyal ve ekonomik adaleti sağlar.

MESLEK OLARAK SOSYAL ÇALIŞMA VE DEĞERLERİ

Birey ve toplumla ilgili bir uğraşın disiplin ve meslek olarak kabul görmesi için çeşitli ölçütler vardır. Bunlardan ilki bir mesleğin temel nitelikleri olarak sıralayacağımız toplum, hedef kitle, belirli standartlarla eğitim almış meslek elemanı, üretilen hizmet, toplumsal yarar, mesleki onur gibi.

Değerler, sosyal hizmet uygulamasına felsefi ve ahlaki bir içerik kazandırdığı gibi, hizmetlerin yönlendirilmesinde de etkilidir. Değerler ayrıca mesleği kontrol ve disipline etmede kullanılan etkili araçlardır. Sosyal hizmet uzmanlarının temel değerleri ve etik inançları mesleğin çivisidir.

Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği tarafından belirlenen mesleki değerler:

• Değer: Hizmet

Etik ilke: sosyal hizmet uzmanlarının birincil amacı muhtaç insanlara yardım etmek ve sosyal sorunlarla uğraşmaktır.

• Değer: Sosyal adalet

Etik ilke: Sosyal hizmet uzmanları sosyal adaletsizlikle mücadele eder.

• Değer: Bireyin onuru ve değeri

Etik ilke: Sosyal hizmet uzmanları bireyin onuru ve değerine saygı gösterir.

• Değer: İnsan ilişkilerinin önemi

Etik İlke: Sosyal hizmet uzmanları insan ilişkilerinin öneminin farkındadır.

• Değer: Dürüstlük ve güvenilirlik

Etik İlke: Sosyal hizmet uzmanları güvenilir bir tarzda davranmalıdır.

• Değer: Yetkinlik

Etik İlke: Sosyal hizmet uzmanları yetkin olduğu alanlarda uygulama yapmalı ve mesleki uzmanlığını geliştirmek ve güçlendirmek için çabalamalıdır.

Sosyal çalışmanın (sosyal hizmet) bir meslek olarak sosyal refah sistemi içinde yer alması, zaman açısından sosyal refah kurumunun gelişmesinden daha sonra gerçekleşmiştir.

Sosyal çalışma, mesleki bir hizmet olup, insan ilişkileri konusunda bilimsel bilgi ve becerileredayanarak kişilerin yalnız başlarına veya gruplar içinde sosyal ve kişisel başarılar ve egemenlik kazanmalarına yardım eder.

Sosyal çalışma insanla çalışır, insanın özünden ya da çevresinden doğan sorunlarının çözülmesini amaçlar. İnsanın ve toplumun, toplum kaynaklarını bulma, geliştirme ve tamca yararlanma gücünü ve becerisini kazanmasını öngörür. Bu yolla da kişi ve toplumun kendi sorunlarını kendi gücüyle çözebilmesi yetkinliğine ulaşmasına çabalar.

Sosyal çalışma mesleği, değer felsefesiyle ilişkisi bakımından bireyin karar verme özgürlüğünü kendi yararına kullanmasında, bilinçlenmesinde ve yaşadığı çevrenin değişen sosyo-ekonomik koşullarına ve normatif sistemine uyum sağlayarak toplumda verimli bir unsur olması yönünden gerekli olan değişmenin yaratılmasında müdahale edebilecek bilgi, yöntem ve becerilere sahip ve hatta bu tür bir müdahaleye yetkisi olan bir meslek olarak kabul edilmektedir.

Cılga’ya göre:

Meslek olarak sosyal çalışma; demokratik toplumda insanın ve toplumun gelişmesine, temel hak ve özgürlükleri, sosyal ve ekonomik hakları siyasal ve katılım hakları doğrultusunda yaşam kalitesinin yükseltilmesine, toplumsal etkileşim mekanizmalarını harekete geçirerek bilimsel yaklaşım, yöntem ve tekniklerle sağlayan bir meslektir.

 Tanımın içerdiği boyutlar:

 1. Demokratik toplum,

 2. İnsanın ve toplumun gelişmesi,

3. Temel hak ve özgürlükler,

4. Sosyal ve ekonomik haklar,

5. Siyasal ve katılım hakları,

6. Yaşam kalitesinin yükseltilmesi,

7. Toplumsal etkileşim mekanizmalarının harekete geçirilmesi,

8. Bilimsel yaklaşım, yöntem ve tekniklerle yardımcı olma,

9. Bir meslek olma nitelikleridir.

Pincus ve Minahan (1973, 9)’a göre ise sosyal hizmet, insanların yaşam amaçlarını, stres ile baş etmelerini, özlem ve değerlerini gerçekleştirme becerilerini etkileyen insan ve çevresi arasındaki etkileşimle ilgilenir. Bu nedenle sosyal hizmetin amaçları şu şekildedir;

• İnsanların problem çözme ve baş etme kapasitelerini geliştirme.

• İnsanların; kaynak, hizmet ve şans tanıyan sistemlerle bağlantı kurmalarını sağlamak.

• Bu sistemler ile etkili ve insancıl çalışmalar yapmak.

• Sosyal politikaların geliştirilmesine katkı vermek.

SOSYAL HİZMET UZMANI/SOSYAL ÇALIŞMACI/SOCİAL WORKER

Sosyal çalışmacı, demokratik toplumda insanın ve toplumun gelişmesine, haklar perspektifi doğrultusunda yaşam kalitelerinin yükseltilmesine toplumsal etkileşim mekanizmalarını harekete geçirerek bilimsel yaklaşım, yöntem ve tekniklerle yardımcı olan, insanın ve toplumun kendi yaşamı ve kaynakları üzerinde demokrasi ilkeleri doğrultusunda denetim sahibi olmasını ve karar vermesini destekleyen, insanın ve toplumun üretkenliğini ve yaratıcılığını harekete geçirecek yaşam koşullarının gelişmesini sağlayan, üniversite düzeyinde dört yıllık lisans eğitimi görerek yetişen, mesleki ve bilimsel etik ilke ve sorumluluklara göre uygulamalar gerçekleştiren nitelikli sosyal meslek elemanıdır.

Sosyal çalışmacının temel görevi, bir insanın veya grubun veya toplumun başlıca ihtiyaçları ile amaçlarının ortaya konulması, gerek bireysel ve gerekse sosyal sorunların çözülmesi konularına yardım etmektir.

Peki, bir sosyal çalışmacıda olması gereken özellikler nelerdir?

İnsan ve toplum sorunlarına duyarlı olan insanlarda gözlemlenen yanlar olmasıyla birlikte belirli bir meslek eğitimi sonucunda almış oldukları bilimsel bakış açısını gerektiren, disiplinli ve planlı çalışmayı gerektiren özelliklerdir. Bu nitelikler diğer sosyal meslek elemanları için de söz konusu edilebilirler.

Sosyal çalışmacı, önce kendisi için yaşamı sevmeli, mücadeleden kaçınmayan, duygulu fakat duygularını kontrol altına alabilen, sıcak fakat gerçekçi, peşin hükümlü olmayan, insanları ayırt etmeden kabul edebilen bir kişidir. Sosyal çalışmacı mesleki yozlaşma konusunda duyarlı olmalıdır.

SOSYAL TEKNİKER/SOSYAL YARDIMCI

Sosyal hizmet alanında sosyal çalışmacı haricinde ihtiyaç duyulan diğer bir meslek elemanı yardımcı aktör konumundaki sosyal yardımcıdır. Ülkemizde önemi giderek artan sosyal yardımcılar ya da sosyal teknikerler sosyal çalışmacılara yardımcı eleman olarak birçok konuda kolaylık sağlayacakları gibi sosyal refah alanlarında yürütülen ve yürütülecek olan birçok sosyal hizmetlerle ilgili çalışmada da önemli rol ve görevler alabilirler.

SOSYAL ÇALIŞMA SOSYAL HİZMET AYRIMI

Türkiye’de 1961 yılında Sosyal Hizmetler Akademisi tarafından kuruluşta getirilen terminolojiyle “social work” karşılığı olarak “sosyal hizmet”, Hacettepe Üniversitesinde Türkiye’de ikinci açılan ilgili bölüm olan Sosyal Çalışma Bölümü tarafından, Kongar tarafından geliştirilen terminolojiyle ‘sosyal çalışma’ denmiştir. Bu bir meslek adıdır.

Sosyal çalışma, ABD’de ve Avrupa’da sanayileşme ve kentleşmenin, topraktan kopmanın getirdiği, buna bağlı olarak ekonomik, toplumsal ve kültürel yapılarda, özellikle aile yapısında ortaya çıkan değişmelerden kaynaklanan ve insanların yaşamını ve ilişkilerini olumsuz etkileyen sosyal sorunların giderilmesi ya da azaltılması için geliştirilmiş etkinlikler bütününü çalışma alanı alan kendine özgü bir meslektir.

Bilimin olanaklarıyla yaklaştığımızda sosyal hizmet uzmanı mı, yoksa sosyal çalışmacı mı konusuyla ilgili yapılan tartışmalar bir yana gerçekliğe olan koşulsuz sadakat bağlamında, düşüncemiz; social worker’in sosyal çalışmacıya karşılık geldiği yöndedir. Ancak yaygın kullanım olan sosyal hizmet uzmanlığının da meslek camiasında benimsenmiş olduğunun da altını çizmek gerekmektedir.

SOSYAL BİLİMLER VE SOSYAL ÇALIŞMA İLİŞKİSİ

Sosyal bilimler toplum içinde yaşayan insanları; Aristo’nun ‘siyasal hayvan’ dediği insanları incelemekte; bu bakımdan insan gruplarının, topluluklarının ve toplumlarının irdelenmesi ile ilgilenmektedirler. Ama sadece insan grubu kavramını bile tanımlamak çok zordur.

Sosyal bilimleri bir bütün ve tarihsel olarak değerlendirmek daha anlamlıdır.  Sosyal çalışma bilimi kendi içinde:

1. Temel sosyal bilimler anabilim dalı,

 2. Sosyal hizmet kuramı ve uygulaması anabilim dalı,

3. İnsan ve toplum sorunları anabilim dalı,

4. Sosyal hizmet politikaları ve uygulamaları anabilim dalı,

 5. Sosyal araştırma ve geliştirme anabilim dalı olmak üzere beş anabilim dalında odaklaşan, bilgi üreten ve eğitim gerçekleştiren bir niteliğe sahiptir.

Sosyal bilimler içindeki yerini bu nitelikler belirler. Sosyal çalışma bilgisinin disiplinler arası yaklaşımla geliştirilmesi, sosyal bilimlere ilişkin bilgilerin meslek yönünden işlevselleştirilmesi ana tutum olmalıdır. Sosyal bilimlere ilişkin bilgilerin sosyal çalışma disiplini içinde bütünleştirilmesi ve mesleki bilgilerlesağlanması elbette ki önemli bir çalışma alanı olmalıdır.

DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE SOSYAL ÇALIŞMA

Sosyal çalışma (sosyal hizmet) toplumun bütününe yöneldiği için insan bilimlerinin tümüyle ilişkiiçindedir. Davranış bilimleri İkinci Dünya Savaşından sonra ortaya çıkan bir kavram. İnsan davranışlarını inceleyen disiplinlere, bilim dallarına verilen ortak ad. Kimi bilimcilere göre toplumbilim, ruhbilim, sosyal ruhbilim ve insanbilim davranış bilimlerini oluşturuyor. Sosyal çalışma bir meslektir ve mesleksel bir disiplindir.

Sosyal çalışma, bireyi, grubu, topluluğu ve toplumu incelemeyi kendisine iş edinmez, onların sorunlarını çözmeyi kendisine iş edinir. Bu ayrım önemlidir ve sosyal çalışmanın davranış bilimleri olan toplumbilim, ruhbilim, sosyal psikoloji ve ekin bilimden farklı kişiliği burada belirir. Bu dört davranış bilimi bireyi, grubu, topluluğu ve toplumu sadece inceler.  Sosyal çalışma isebireyin, gurubun, topluluğun ve toplumun sorunlarını çözmekle ilgilidir. Bu nedenle ve bunun için sosyal çalışma bu dört bilimsel disiplinden olabildiğince yararlanır. Sosyal çalışma eğitim açısından tüm dünyada sosyal çalışma uygulayacak elemanların belirli bir eğitime tabi tutularak insan davranış ve gelişimi, sosyal ve ekonomik çevre, sosyal hizmetler sistemi, normal gelişmeye katkıda bulunan faktörler, sosyal ve bireysel anormallikler ve bunların belirtileri hakkında bilgiye sahip olması gerekir.

"Sosyal çalışma tedavi ve eğitim mesleklerinin arasında bulunup her ikisinin de anlayışını üzerinde toplar. İnsan ihtiyaçlarına göre hem sosyal tedavide bulunur, hem psikolojik eğitim verir" Gordon Hamilton.

Sosyal çalışma mesleği için en uygun bilimsel tutum, disiplinler arası yaklaşımdır. Disiplinler arası yaklaşım, sosyal bilimlerdeki metodolojik gelişmelerin öne çıkardığı bir tutumdur. 

MESLEKİ KAVRAMLAR OLARAK MESLEKİ MÜDAHALE VE SOSYAL İNCELEME

Sosyal çalışmada, mesleki müdahale müracaatçının ya da ailesinin kendi sorun çözme yolları ile üstesinden gelemedikleri durumlarda yapılan mesleki çalışmayı ifade eder.

Yanimesleki müdahale, bir mesleğin yetki alanına giren sorunların mesleki ahlak ilkeleri doğrultusunda bilimsel kuram, mesleki bilgi ve beceri aracılığıyla çözümlenmesidir. Amacı ise bir mesleğin en temel olan ve belirgin biçimde tanımlanan ilgi ve çalışmalarının merkezini oluşturan konulardır.

 Mesleki müdahale burada işlevsellik kazanır. Müdahale, süregelen bir soruna etkide bulunarak, ona yeni bir yön vermek ve düzeltmek için maksatlı, bilinçli, mesleki bir harekete geçiştir. Müdahale damgalama değil, sorunu çözme, ihtiyaca cevap verme olanağını sağlamalıdır.

Müdahale hizmet götürme, tedavi, planlama hatta sosyal aksiyonu öngörebilir. Başarılı bir müdahale,

a) sorunun iyi anlaşılması,

b) bu soruna en iyi çare olacak kaynakların ve yaklaşımların varlığı,

c) iyi seçilmeleri ile mümkündür.

Müdahale noktası dendiğinde ise, koşul ya da sorunun gelişiminde çalışmacının müracaatçı sistemi ve diğer ilgili sistemlerle durumu etkileyecek noktada doğrudan temasa geldiği zaman anlaşılır.

Sosyal çalışmada mesleki müdahale, mesleğin bütün yöntemlerinde sorun odağına göre işlevsel olarak kullanılmaktadır.

Sosyal inceleme raporu; olgunun, ilgili sosyal çalışmacı tarafından ekonomik, eğitsel, sosyal, ruhsal, kültürel, ailesel tüm boyutlarıyla incelenmesi sonunda toplanan bilgilerle oluşturulan rapordur.

Sosyal incelemede mülakat tekniği, süreçte kullanılan en önemli araçlardan birisidir. Sosyal incelemede bilgi toplama mülakatlarının amacı, sosyal işlevsellik yönünden, birey, grup ve toplum hakkında bilgi toplamaktır. Bu mülakatlarda bireyin sosyal işlevleri ile ilgili olarak, yaşam öyküsü hakkında bilgi edinilmeye çalışılır. Bu bilgiler kişinin sorununu anlamak ve ona yardımcı olmak için gereklidir. Mülakatlarda her türlü bilgiyi toplamak yerine, ihtiyaç duyulan bilgiler toplanır. Toplanan bilgiler, hem objektif gerçekleri hem de sübjektif duygular ve tutumları içerir.

 

 

Yukarıya Git