Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... 0.332 350 23 47
0.541 350 23 42
SOS101U-SOSYOLOJİYE GİRİŞ DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
SOS101U-SOSYOLOJİYE GİRİŞ DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİNE VE DİĞER DERSLERİN DERS ÖZETİNE ULAŞABİLİR, AÖF ÇIKMIŞ SORULARI, AÖF DERS ÖZETLERİNİ VE AÖF YARDIMCI KİTAPLARI ONLİNE SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ...

1. ÜNİTE – TOPLUM, BİLİM VE YÖNTEM

Sosyoloji, yaşamın görünüşte bildik olan yanlarının naslı bir başka gözle görülebileceğini ve yorumlanacağını gösterir.

Sosyologlar, insanların yaşadıkları bireysel olayların daha geniş olguların yansıması olduğunu gösterir.

Sosyolojik düşünme, farklı bir gözle dünyaya bakmaktır.

Sosyolojik düşünmek, bugüne kadar tartışmasız kabul edilen inançları eleştirme, kesin olduğu iddia edilen görüşleri çözümleme ve sorgulama alışkanlığı kazanmaktır.

Sosyolojik imgelem: bireysel deneyimleri, toplumsal kurumlarla ve tarihteki yeriyle ilişkilendirmektir. Wright Mills geliştirmiştir.

Örneğin bir çiftin boşanması kişisel bir sorundur ama bir toplumda son beş yıldır yapılan evliliklerin yarısı boşanmayla sonuçlanmışsa bu toplumsal bir sorundur.

Sosyoloji: toplumbilim: insanın toplumsal yaşamın, insan grupları ile toplumların bilimsel incelenmesi.

Toplum: Bilim bir kültürü ve bir takım toplumsal kurumları paylaşan insanlar arasındaki ilişkilerden oluşur.

Mikrososyoloji: Gündelik davranışların incelenmesi.

Makrososyoloji: Büyük ölçekli toplumsal düzenlerin (ekonomik, siyasal) incelenmesi.

Ulus: Resmi olarak tanınmayı içeren, siyasal bir kategoridir.

(Ulus ile toplum aynı kavramlar değildir).

- Toplum tipleri

Modernlik Öncesi Toplum Tipleri

- Avcı ve toplayıcı toplum: Az sayıda insandan oluşan eşitsizliğin bulunduğu toplum.

19. yüzyıl sonrasında farklı bir toplum tipi gelişir.

Toplumun endüstri ve teknolojiye dayandığı insanların fabrikada, büroda çalıştığı kentte yaşadığı toplum “modern toplum”dur.

Toplumsal değişme: Toplumun kültürel, yapısal, ekolojik veya demografik özelliklerindeki değişmeyi ifade eder.

Toplumsal yapı: Toplumu oluşturan tümel gruplardan oluşan kalıcı, sürekli ve örgütlü ilişkilerdir.

Toplumsal kurum: Toplumsal normlar tarafından sürekli tekrarlanan, onaylanan, sürdürülen, toplumun yerleşik görünümlerini yansıtan ve toplumsal olarak örgütlenmiş toplumsal davranış kalıplarıdır.

- Sosyal uygulamaların kurum haline gelmeye yetecek kadar düzenli ve sürekli hale gelmesi sürecine kurumsallaşma denir.

- Olgu: Gerçeği yansıtan saptamalardır.

- Benlik: Bireyin yaşarken kazandığı birikimidir.

- Statü: Diğer insanların, bireylerin toplum içindeki yerine verdikleri ad.

Örneğin, birinin kadın olması – edinilmiş (verilmiş) statü

         sosyolog olması – kazanılmış statüdür.

Statüye uygun davranışa rol denir.

- Değer: Toplumda hangi davranışlar uygun olur düşüncesinden oluşan inanç, ideal ve standartlardır.

- Norm: Ödül ve ceza ile güvence altına alınan, yaptırımı olan bu kurallar sistemi. Normlar, üç gruba ayrılır: halk yordamları, örfler, kanunlar.

Halk Yordamı: Uygun kıyafet giymek, yemeği düzgün yemek.

Örf: Yaptırımı ağırdır.

Yasa: Siyasal otoritenin tasarladığı, dayattığı yazılı normlardır.

- Toplumsallaşma: İnsanın kendine uygun insanca davranışları öğrenme süreci.

- Fransız Devrimi ve Endüstri Devrimi sonrasında yaşanan büyük toplumsal dönüşümlerin oluşturduğu soruların bilimsel yöntem kullanılarak cevaplanması çabası, bilim olarak sosyolojiyi doğurur.

- Bilim: İnsanların evreni anlama, doğal olayları ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrama yoluyla harcama akademik çabalardır.

- Bilimsel Düşünce: Amaçlı, yaratıcı, sistemli ve problem çözmeye yönelik düşüncedir.

- Bilim, hem bilgi hem de bilgi üreten bir yöntemdir. Yöntem, bilgi edinmek için kullanılan yollardır.

- Teori: Gözlemlenebilir bir olgunun nedenlerini açıklamaya yönelik kavramlar sistemi.

Teorinin amacı, toplumsal etkinlikler arasındaki ilişkileri açıklamak ve olguların durumlarına dayanarak diğer olgular hakkında tahminde bulunmaktır.

Teori birbiriyle ilişkili bir dizi önermeden oluşur. İki ya da daha çok kavram arasındaki ilişki hakkındaki yargıyı ifade eden cümlelere önerme denir.

Empirik olarak test edilebilir nitelikte olan önermeler hipotezlerdir. Hipotez, kavramların ölçülebilir değişkenleri arasındaki ilişki hakkında doğrulanır ve yanlışlanır bir ifadedir.

Nedensel ilişiklerde neden olan değişken, BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN.

Bağımsıza bağlı olarak değişen değişken, BAĞIMLI DEĞİŞKEN.

Emprik olarak sınanmak amacıyla oluşturulmayan ve doğru olduğu kabul edilen yargı ve genellemeler varsayımdır.

- Bilimsel araştırma amaçlı, planlı, sistematik bir şekilde verilerin toplanması, gruplanması, analizi sentezi, açıklanması, yorumlanması ve değerlendirilmesi işlemlerinin uygulanmasıyla bulguları anlamlı bilgiler bütünü haline getirme ve problemlere güvenilir çözüm yolları bulma sürecidir.

- Bilimsel araştırmanın aşamaları,

1) Araştırma konusunun seçilmesi, problemin belirlenmesi:

         Literatür taraması yapılır. Hipotezler geliştirilir.

2) Araştırma için uygun yöntem, teknik seçimi:

3) Araştırma evresinin belirlenmesi ve örneklem seçimi: 

Problemin cevabıyla ilgili bütün insanlara evren, bu evrenden seçilen ve verilerin toplanacağı insanlardan oluşan gruba örneklem denir.

4) Veri toplama

5) Veri analizi

6) Bulguların yorumu ve rapor yazımı.

- Bilimi temelde matematik bilimleri ve pozitif bilimler olarak ikiye ayırırız.

- Pozitif bilimler, olguların gözlenmesiyle genele ulaşılan alandır.

- Sosyal bilimlerde Pozitivist, yorumlayıcı, eleştirel yaklaşım olmak üzere üç temel yaklaşım vardır.

- Yorumlayıcı yaklaşım: Sosyal bilimci toplumsal eylemleri soyut olarak açıklayabilmek için, davranışta bulunan bireyin eyleme ne anlam verdiğini yorumlamalıdır.

MaxWeber, Dilthey yaklaşımın kurucuları sayılabilir. 19.yy’da ortaya çıkmıştır. Hermeneustik teoriyi temel alır. Bu teori temelde, “anlaşılmayanı, anlaşılır hale getirmek” üzerine kuruludur.

- Pozitivist Yaklaşım: Hipotetik tümdengelimb yolunu kullanarak belirli bir teorik yapı içinde geliştirilmiş hipotezleri sınayan ve insan davranışına ilişkin tahminlerde bulunmayı sağlayacak genel yasaları ortaya koymayı amaçlayan yaklaşım.

AugusteComte ve Emile Durkheim’a uzanır kökleri.

Toplumsal dünyayı incelemek içindoğa bilimlerindeki yöntem ve tekniklerin uygulanmasını savunur. Bilimsel yöntem tektir ve bütün bilimler bu yöntemi kullanır.

- Eleştirel Yaklaşım: Toplumsal ilişkilerin altında yatan çatışma ve çelişkilerin üzeri örtülüdür, sosyal bilim gerçeklerinin üzerindeki bu örtüleri kaldırmaya ve toplumsal gerçekliğin aslında ne olduğunu göstermeye çalışır.

Kökleri Karl Marx’a ve Sigmund Freud’a dayanır.

Feminist Yaklaşım: Feminist teorilere dayanır.

Amacı, cinsiyet ve iktidar ilişkilerinin toplumsal yaşamın her alanının içine işlemiş olduğunu göstermek, toplumsal bilimde baskın olan erkek yönelimli bakış açısından düzeltmek ve kadınların sesini duyurmaktır.

- Postmodern yaklaşım, sosyal kilimlerle sanat ya da edebiyat arasında bir fark görmez. Gelecek hakkında kötümserdir. Tarihin belirli bir doğru üzerinde ilerlediğine inanmaz ve gelişme anlayışını reddeder. Sürekli ve hızla değişen, bölünmüş ve kaos içinde karmaşık bir toplumsal dünya anlayışına sahiptir.

- Son iki yaklaşım 1980’lerden sonra popüler olmuştur.

- Sosyal bilimlerde kullanılan araştırma yöntem ve teknikleri:

- Nicel Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Tümdengelim ilkesi doğrultusunda pozitivizme dayanır.

Hipotezler sınanır, bunun için örneklemden nicel veri toplanır, bu verileri istatistiksel olarak çözümler.

- Gözlem

- Anket

- Yapılandırılmış görüşme

- Deney

- Survey

- Yarı – Deney

- Anket tekniğinde sorular kapalı uçlu, açık uçlu, ikisi de beraber kullanılıp oluşturulabilir.

Kapalı uçlu soru – cevap şıkları belli.

Açık uçlu soru – cevap tamamen bireye bırakılır.

- Deneyin amacı, belirli sonuçların sadece bağımsız değişkenlerin etkisiyle meydana geldiğini, bu bağımsız değişkenin etkisi ortadan kalkınca aynı sonuçların oluşmadığını göstermektir.

Nitel Araştırma Yöntem ve Teknikleri

İnsanların doğal ortamlarında anlamı ve sosyal gerçekliği nasıl oluşturduklarını anlamak, sosyal olguları derinlemesine ve ayrıntılı bir şekilde betimlemek ve sosyal olguları yorumlamaktır.

- Derinlemesine görüşme

- Odak grup görüşme

- Yapılandırılmamış gözlem

- Yaşam öyküsü

- Örnek olan (vaka incelemesi)

- Doküman incelemesi

Nitel araştırmada araştırma hipotezle başlamaz. Tümevarım ilkesi doğrultusunda alandan elde edilen verilerin çözümlenmesinden sonra hipotez ve teori geliştirilir.

- Yöntemsel Çoğulculuk: Nitel çalışmalarla nicel çalışmaların bir arada kullanılabileceğini savunan görüş.

- Sosyologların araştırmalarındaki sorular:

- Olgusal

- Karşılaştırmalı

- Gelişimsel

- Teorik 

AÖF Ücretsiz Ders Özeti Paylaşımları
1
ATA AÖF - KURTARMA ARAÇLARI EĞİTMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
2
ATA AÖF - AFETLERDE RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
3
ATA AÖF -MESLEK HASTALIKLARI 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
4
ATA AÖF - BİREYLERLE SOSYAL HİZMET 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
5
ATA AÖF - ETİKETLEME VE İŞARETLEME 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
6
ATA AÖF - YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
# TÜM ÖZETLERİ LİSTELE
Siz de hemen Ders Özeti sipariş verin, derslerinize kolayca çalışarak mezun olun.

Anadolu Üniversitesi Özet

Atatürk Üniversitesi Özet

Etiketler: ata aöf - ata aöf çıkmış sorular - ata aöf ders özeti - burhan kankaya - burhan kankaya ders özeti


Bu yazı 21.03.2017 tarihinden itibaren 1 kez okundu.
AÖF Çıkmış Sorular (Anadolu Ünv.) AÖF Çıkmış Sorular (Atatürk Ünv.) AÖF Ders Özetleri AÖF Deneme Sınavları AÖF Ders Kitapları Açık Lise Çıkmış Sorular
İletişim Bilgileri Firmamız Hakkında Sipariş ve Kargo Takibi Mesafeli Satış Sözleşmesi Garanti ve İade Şartları Gizlilik Sözleşmesi Ödeme ve Teslimat