Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... 0.332 350 23 47
0.541 350 23 42
SOS302U-SOSYOLOJİDE YAKIN DÖNEM GELİŞMELER
SOS302U-SOSYOLOJİDE YAKIN DÖNEM GELİŞMELER DERSİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ

1. ÜNİTE - PRATİK, KÜLTÜR, SERMAYE, HABİTUS VE ALAN TEORİLERİYLEPİERREBOURDİEU SOSYOLOJİSİ

BOURDIEU SOSYOLOJİSİ

Düşünümsellik(Reflexivity):Bourdieu sosyolojisi, toplumsal aktörlerin sürekli olarak rasyonel ve ekonomik çıkarlara göre hareket ettiklerini savunur. Aktörlerin içkin bir pratik mantığa, sezgiye ve de bedensel yatkınlığa göre hareket ettiklerini savunur. Bu bakımdan toplumsal dünyada beden ile pratiklerin mantığına önem veren bir sosyoloji olarak bilinmektedir. Bourdieu, kuramı ve pratiği önermeler ve deneysel örneklerle şekillendirir. Pratik ve kuram arasındaki bu dönüşümlü süreç Bourdieu sosyolojisinin “düşünümsel”

(reflexive) özelliğidir. Düşünümselliğin temellerini Bourdieunun hayat öyküsünde görebiliriz. Düşünümsel sosyolojinin kavramlarından hiçbirinin diğerinden bağımsız ele alamayız. Düşünümselliğin önündeki engeller toplumsaldır. Düşünümsel (reflexive) neden ve sonuç arasında iki yönlü dönüşlü dairesel ilişkileri ifade eder. Bourdieu’nundüşünümsel sosyolojisinin en önemli özelliklerinden birisi yapı ve birey arasındaki diyalektik sürece odaklanması ve bu odaklanma sürecinde araştırmacının kendisine de incelenen olayın/olgunun bir parçasıymış gibi bakmasını öğütlemesidir. Bourdieu, önerdiği yöntemi uygularken tekrara düşmekten de hiçbir zaman çekinmemiştir. Tekrar araştırmacıya katkı sağlamaktadır.

TEMEL KAVRAMLAR:OYUN METAFORU

Bourdieu’nün geliştirdiği kavramların anlaşılmasını kolaylaştıran enbilindik örneklerden birisi oyun örneğidir. Oyunun oynandığı yer alandır. Oyuncular oyuna dahil olmak için oyundan elde edilebilecek bazı çıkarlara sahip olması gerekir. Oyuna dahil olarak alanın yerleşik düzenini (kuralları, doxası) tanımış ve benimsenmiş olur. Her oyuncu oyunda kullanılmak üzere elinde bazı kozlar bulundurur ve bu kozları da Bourdieu’nünsermaye kavramı karşılar. Ekonomik (maddi kaynaklar), kültürel (özellikle eğitim yoluyla edinilmiş olan kültürel kodlar), toplumsal (ilişkiler ağı) olmak üzere üç temel sermaye tipi vardır. Her koz farklı oyunlarda farklı işlevlere sahiptir. Oyuncular oyun sonunda bazı çıkarları elde edeceğine inanırlar. Sonuca gidilirken sahip oldukları davranış kalıplarının hepsine habitus adı verilir. Bourdieu, habitus ve alan arasındaki ilişkiyi bir suç ortaklığı olarak tanımlar.

Alan:Bourdieu alanı çeşitli sermaye türlerine sahip toplumsal konumların olduğu ve bireylerin sahip olmak için peşlerinde koştukları bir mücadele alanı olarak tanımlamıştır. Bourdieu alan kavramını tanımlarken Weber den etkilenmiştir yerine görede eleştirmiştir. Tanımları birbirine yakındır. Bourdieu göre her alanda sınır, o alanın kendi mantığına göre belirlenir. Toplumsal yaşamın sadece ekonomik faktörler ve sınıflar nezdinde incelenemeyeceğini, başta eğitim ve kültür olmak üzere ekonomik faktörler dışında kalan diğer faktörlerin de toplumsal yaşamda önemli bir rol oynadığını düşünür. Yeni alternatifler doğması yoluyla yeni bir alanın oluşumu ise 3 aşamada gerçekleşir. Özerkliğin kazanılması, ikici yapının ortaya çıkması(yani ikicepheli bir çatışmanın doğması), simgesel sermayenin oluşması. Bourdieu alanı incelerken 3 temek kuralar dikkat edilmesini önemsemiştir:

Nitelikleri ve içerikleri değişse de tüm alanlarda konum almalar benzerdir. Alan için evrensel olan şey, tanım değil mücadeledir. Bir alanda söz sahibi olmak için eyleyicinin o alana ait asgari sermayeyi edinme mecburiyeti vardır.

Habitus:Hem bireyi şekillendiren hem de bireyin eylemleri (pratikleri) tarafından şekillendirilen karşılıklılık durumudur. Birey habitusu sayesinde farklı ihtimaller karşısında çözüm üretme yeteneği kazanır. Habitus eylemi yapan kişinin çok da hesaplamadan yaptığı ve özünde toplum tarafından kabul görmek için pratiğe döktüğü bir gerçekliktir. Küçük dönüşümler yaşasa da genel yapısını koruyan bir yatkınlıklar bütünüdür. Kişiyi toplumsal düzendeki yerine uygun hale getiren eylem eğilimleri setidir. Bireylerin hem psikolojik hem de biyolojikolarak oyuna dahil olabilecek hale gelmesini sağlar. Örneğin, bir bireykendi evine, evindeki eşyalara ve odaların konumuna zaman içinde alışır ve daha sonra karanlıkta dahi kalsa tahmin ve el yordamıyla ev içinde yolunu bulabilir. Habitus içinde bulunduğu toplumsal alanlarda zorluklar yaşadığında onu çözüme ulaştıran bilgiler ve yatkınlıkların tümüne verilen isimdir. Alan, varlığını sürdürmek için habitusu şekillendirir. Habitus yeniden üretimi sağlayarak alanın var olmasında etken rol oynar.

Sermaye:Bourdieu, alanlar içerisinde, hakimiyet çabası sırasında elde edilmeye çalışılan sermaye tipleriniekonomik, toplumsal, kültürel ve simgesel sermaye olarak tanımlar.

Ekonomik sermaye: Salt ekonomik kaynakların elde bulundurulmasıdır. Bourdieu’nun ekonomik sermaye kavramı, bireyin sahip olduğu gelir-mal-mülk ilişkisini tanımlarken Marks’ın sermaye sınıf ekonomik açıdan üretim araçlarını elinde bulunduranları ifade etmektedir. Bourdieu’da ise sınıfı açıklamak için kültürel, simgesel sermayelere de bakmak gerekir.

Toplumsal ya da sosyal sermaye: Eyleyicinin diğerleriyle olan bağlantıları, grup üyelikleri, bu ilişkilerin getirdiği eyleyicinin üstündeki veya ona yönelik yükümlülükler, ayrıcalıklar ve itimatları ifade eder.

Kültürel sermaye: Bir alanda gücü elinde bulunduranların eğitim yoluyla ailelere ve dolayısıyla bireylere aşıladığı yapıdır. Bilgi sermayeside diyebiliriz.

Simgesel sermaye tüm sermaye türlerini çeşitli oranlarda içinde barındırır. Bu sayede belli bir alanda söz sahibi olabiliyor. Örneğin eğitimin sonucundaalınan diplomalar simgesel sermayedir.

Özet:Kültürel sermaye değerli mal ve mülkiyeti, toplumsal sermaye grup ilişkilerini, sosyal ilişki ağlarını ve pozisyonlarını, kültürel sermaye kişiler arası ilişkileri, simgesel sermaye ise diğer sermaye türlerinin düzenlemelerini ve kullanımlarını düzenler.

Bourdieu’nun çalışmalarına göre kültürel sermaye 3 halde var olur: Bedenselleşmiş, nesneleşmiş, kurumsallaşmış olarak.

Bireylerin başarıya ulaşmak için ihtiyaç duydukları kaynaklar simgesel sermayelerdir. Simgesel sermaye, bilişsel temelli, yani bilgiye ve başkaları tarafından kabul görmeye dayalı bir sermayedir.

Genel Bir İfadeyle:

Alan oyunun (ya da sosyolojik anlamda mücadelenin) sürdüğü yerdir. Bireyler ellerinde bulundurdukları sermaye, sorgulamadan kabul ettikleri kurallar (doxa) ve oyunun sonunda elde edeceklerine inandıkları çıkarlar (illusio) doğrultusunda kendilerini sonuca götürecek bazı yollara zaman içerisinde alışırlar. Nasıl sonuca gidileceğine dair sahip olunan bu davranış kalıpları, karşılaşılandurumlar neticesinde bireylerin ortak bir yatkınlıklar bütününe habitus adı verilir. 

AÖF Ücretsiz Ders Özeti Paylaşımları
1
ATA AÖF - KURTARMA ARAÇLARI EĞİTMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
2
ATA AÖF - AFETLERDE RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
3
ATA AÖF -MESLEK HASTALIKLARI 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
4
ATA AÖF - BİREYLERLE SOSYAL HİZMET 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
5
ATA AÖF - ETİKETLEME VE İŞARETLEME 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
6
ATA AÖF - YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
# TÜM ÖZETLERİ LİSTELE
Siz de hemen Ders Özeti sipariş verin, derslerinize kolayca çalışarak mezun olun.

Anadolu Üniversitesi Özet

Atatürk Üniversitesi Özet

Etiketler: ata aöf - ata aöf çıkmış sorular - ata aöf ders özeti - burhan kankaya - burhan kankaya ders özeti


Bu yazı 21.03.2017 tarihinden itibaren 1 kez okundu.
AÖF Çıkmış Sorular (Anadolu Ünv.) AÖF Çıkmış Sorular (Atatürk Ünv.) AÖF Ders Özetleri AÖF Deneme Sınavları AÖF Ders Kitapları Açık Lise Çıkmış Sorular
İletişim Bilgileri Firmamız Hakkında Sipariş ve Kargo Takibi Mesafeli Satış Sözleşmesi Garanti ve İade Şartları Gizlilik Sözleşmesi Ödeme ve Teslimat