Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... 0.332 350 23 47
0.541 350 23 42
SOS310-TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI
SOS310U-TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI DERSİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ

1. ÜNİTE - FEMİNİST TEORİDE AÇILIMLAR

Feminist Bilincin Gelişme Süreci

Kadınlar uzun süreden beri ataerkil sistem ve kurumlar içinde toplumsallaştıkları, yüzyıllardır eğitimden yoksun bırakıldıkları ekonomik bağlamda da erkeklere bağımlı kılındıkları için bu bilincin ve farkındalığın gelişmesi ancak birçok engelin aşılabilmesine bağlı oldu. Ataerkil sistem denildiğinde yalnızca kadın emeğinin değil, aynı zamanda kadın cinselliğinin, bedeninin ve doğurganlığının denetlendiği bir toplumsal sistem kastedilmektedir. Bu sistemde temel olarak erkek çıkarlarının korunmasıyla beraber, sistem erkeklerin iradesinden bağımsız var olmuştur. Ataerkil aile biçimi ise erkek soyuna dayalıdır ve mülkiyetin kabadan oğula geçmesini temel alan aile biçimidir.

Sanayileşme, Modernleşme, Ulus-Devlet ve Feminizm

Feminist bilincin gelişimi açısından merkezi önemde bir aşama kadınların ekonomik özgürlük içinde yaşamalarına olanak sağlayan toplumsal ve ekonomik değişimlerin gerçekleşmesiydi. Sanayileşme ve modernleşme süreçleriyle ilişkisi olan bu gelişmelerin sonucunda anne ve çocuk ölümlerinin azalması, insan ömrünün uzaması ve kadınların işgücüne katılımının sağlanmasıydı. Feminist bilincin gelişmesinin temel esaslarından biri olan kadınların doğurganlık ve annelik kimlikleriyle nitelendirilmemelerini mümkün kılacak şekilde evlilik dışında ekonomik bir alternatife sahip olmaları gerçekleşti. Bu koşullar gerçekleşmeden kadınların kendi aralarında dayanışma kurmaları mümkün değildi. Dayanışma oluşturulabilmesi  için bilinçli bireyler ve topluluklar olması gerekir. 19. yüzyılın sonlarına doğru feminist d8ayanışma ve örgütlenmenin koşullarının ortaya çıkması, kadınların artan istihdamına ve eğitim imkanlarının genişlemesine paralel olarak alternatif bir vizyon geliştirmelerine neden olduğu. 17. yüzyıldan itibaren kadınlar için en önemli konu eğitimdi. Daha iyi yurttaşların yetişmesi için annelerin eğitilmesi şarttı. Ancak kadınlar sadece "ulusun anneleri" olmakla yetinmeyip, kendi vatandaşlık ve insanlık haklarını öne sürdüler ve siyasal oy haklarını talep ettiler.

Yeni Feminizm ve "Kız Kardeşlik"

Yeni feminizm ya da ikinci dalga feminizm adı verilen bu dönem hemen hemen dünyanın her yernide kadınların taleplerinin yaygınlaşmasına, kadın tarihinin araştırılmasına yol açtı. "Kişisel olan politiktir" ikinci dalga feminizm döneminin sloganıdır. Bu slogan sadece kamusal alanda eşitlik anlamına gelmeyip, özel alanda ve cinsiyete dayalı işbölümünde de dönüşüm talebini ifade eder. Kadınların ezilmişliğe maruz kaldıklarını ve ortak çıkarlara sahip olduklarını gösteren kavram ise "kız kardeşlik" kavramıydı. Ortak çıkarlarını savunan kadınların oluşturduğu bu hareket, erkek egemenliğine karşı güçlü bir muhalefet oluşturabilmiştir. Aynı zamanda "kız kardeşlik" düşüncesi hiyerarşiye de meydan okumak demektir. Kız kardeşlik kavramı ile kişisel olan siyasal alana dönüşür.

Kadınların "bilinç yükseltme grupları" ataerkil toplumda kadın olmanın ne anlama geldiğini ve kadınların her birinin aslında ortak bir baskıya maruz kaldıklarının altını çizer.

POST-MODERN DÖNEMDE FEMİNİZM

Feminizm hareket içinde yaşanılan bölünmeler, 1990'ların farklılıklara duyarlı post-modern döneminde feminizmin sarsılmasına neden oldu. "Post modern" dönemde feminist teori herhangi bir "büyük anlatı"dan başka birşey olmadığı suçlamasıyla yüzleşti. Üstelik bu suçlama sadece "dışarıdan" gelmedi, feminizm hareketinin kendi içinde gelişimi de kadınlar arasındaki farklılıkların giderek artması sonucunda kendine ilişkin bazı kuşaklara kaynaklık etti. Feminizm uzunca bir zaman, kadınların ortak deneyimlerine ve "genel ezilme"ye odaklanmıştı. Ancak bu vurgu, kadınlar arasındaki pek çok farklılığın daha fazla algılanmasına yol açtı ve "kadın" kavramının sarsılmasına neden oldu, feminist politika uygulamalarının zeminin sarstı.

Hak Eşitliğine Vurgu: Liberal Feminizm

Feminizm türleri arasında en etkili ve tarihsel olarak en erken geliştiği kabul edilen liberal feminizm, kapitalizmi veri olarak kabul ederek kadın-erkek eşitsizliğinin liberal demokrasinin bir çelişkisi olduğunu öne sürdü ve kadınlar için eşitliği talep etti. Ayrıca kadınlara yönelik eşitsizliğin devlet müdahalesi ile giderilmesini istediler ve bu mücadele sayesinde önemli değişimler elde ettiler.

Bedene ve Cinselliğe Vurgu: Radikal Feminizm

Radikal feministler kadın bedenine ve cinselliğe odaklanıp, kadının ezilmesi konusunu temel alarak, sınıfsal, ırksal, etnik vb. farklılıklar dikkate alınmaksızın kadınların sırf kadın olmalarından dolayı erkek baskısına maruz kaldıklarını savundular.

Sınıfsal Farklılığa Vurgu: Marksist Feminizm

Radikal ve liberal feminizmin kadınlar arası sınıfsal farklılıkları görmezden geldiğini savunan marksist feminizm, kadınların her yerde aynı deneyimleri ve çıkarları paylaşmadığını öne sürer ve bedenleri ve doğurganlıkları nedeniyle aynı baskılara maruz kalsalar bile sınıfsal, ırksal, etnik, sosyo-ekonomik vb. farklılıkların kadınların kendi aralarında eşitsizlik yarattığını iddia ederler.

Uzlaştırıcı Bir Yaklaşım: Sosyalist Feminzm

Sosyalist feministlere göre tek başına Marksizm, yalnızca kadınların ekonomik anlamda sömürüsünü açıklayabilir, radikal feminizmin ataerkillik kavramı ise, erkeklerin kadınlar üzerindeki egemenliğini açıklayan bir kuramdır. Bu iki kavramın birleşmesi ile "kapitalist ataerkillik" kavramına ulaşılır. Yani ataerkil pratiklerin aile içindeki ve dışındaki ekonomik sömürüyü nasıl yoğunlaştırdığını açıklamak mümkün olur.

Maddeci Feminizm

Maddeci feminizmin kökenleri, marksizmin cinsel işbölümünü yeterince açıklayamadığı için dönüştürülmesi gerektiğini düşünen ve marksist feminizm yerine materyalist feminizmi tercih eden İngiliz ve Fransız feministlerinin çalışmalarına dayanır. 1970'li yıllarda marksizm, cinsel işbölümünü yeterince açıklayamamakla eleştiriliyordu. Erken dönem feminizm de idealist kadın kavramı nedeniyle sorunluydu. Dolayısıyla post-modern maddeci feminizm, makrsizme ve erken dönem feminizme bir alternatif olarak gelişti. Post-modern maddeci feminizm, toplumsal cinsiyet, ırk vb. kategorilerin maddi gerçekliğini savunur.

Toplumsal İnşa Feminizmi

Toplumsal inşa feminizmi, çağdaş feminist kuramda önemli bir yaklaşımdır. Bu hareket "bir bütün olarak cinsiyetlendirilmiş" toplumsal düzene ve onu inşa eden ve koruyan süreçleri inceler. Her tür değerli kaynağa ulaşmada toplumsal cinsiyetin kilit bir rol oynadığını savunur.

POST MODERN YAKLAŞIMIN ELİŞTİRİSİ

Post-modern feminist yaklaşımı, kadınlar arasındaki farklılıklara karşı daha duyarlı olunmasını sağlarken, bir taraftan da kadınların mücadelesini zayıflatma tehlikesini ortaya çıkardı. Bu yüzden bu farklılıkları yok sayıp "kız kardeşlik" hayaline sarılmak mümkün değildir. Ancak günümüzde ataerkil egemenlik hüküm sürmeye devam etmektedir. Bu nedenle ayrımcılığa yol açan eşitsiz iktidar ilişkilerini gözden kaçırmamak gerekir.

Ataerkil Sisteme Karşı Mücadeleden Vazgeçilemez

Günümüzde hala cinsiyet ayrımcılığının devam etmesi nedeniyle ataerkil sisteme karşı mücadele etmeye ihtiyaç vardır. 

AÖF Ücretsiz Ders Özeti Paylaşımları
1
ATA AÖF - KURTARMA ARAÇLARI EĞİTMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
2
ATA AÖF - AFETLERDE RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
3
ATA AÖF -MESLEK HASTALIKLARI 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
4
ATA AÖF - BİREYLERLE SOSYAL HİZMET 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
5
ATA AÖF - ETİKETLEME VE İŞARETLEME 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
6
ATA AÖF - YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
# TÜM ÖZETLERİ LİSTELE
Siz de hemen Ders Özeti sipariş verin, derslerinize kolayca çalışarak mezun olun.

Anadolu Üniversitesi Özet

Atatürk Üniversitesi Özet

Etiketler: ata aöf - ata aöf çıkmış sorular - ata aöf ders özeti - burhan kankaya - burhan kankaya ders özeti


Bu yazı 21.03.2017 tarihinden itibaren 1 kez okundu.
AÖF Çıkmış Sorular (Anadolu Ünv.) AÖF Çıkmış Sorular (Atatürk Ünv.) AÖF Ders Özetleri AÖF Deneme Sınavları AÖF Ders Kitapları Açık Lise Çıkmış Sorular
İletişim Bilgileri Firmamız Hakkında Sipariş ve Kargo Takibi Mesafeli Satış Sözleşmesi Garanti ve İade Şartları Gizlilik Sözleşmesi Ödeme ve Teslimat