Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... 0.332 350 23 47
0.541 350 23 42
SOS316U-MEDYA SOSYOLOJİSİ DERSİNİN 2. ÜNİTE DERS ÖZETİ
SOS316U-MEDYA SOSYOLOJİSİ DERSİNİN 2. ÜNİTE DERS ÖZETİNE VE DİĞER DERSLERİN DERS ÖZETİNE ULAŞABİLİR, AÖF ÇIKMIŞ SORULARI, AÖF DERS ÖZETLERİNİ VE AÖF YARDIMCI KAYNAK KİTAPLARI ONLİNE SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ....

ÜNİTE 2 - Doğaldan Aracılanmşa İnsan İletişiminin Temel Yapısı

TEMEL YAPILAR

İletişimde önce karşımıza üç tür yapı çıkar:İletişimin biyolojik örgütlenmesi: Bu, insanIn bütünleşik fiziksel yapısıdır.İletişimin sosyo-psikolojik örgütlenmesi: Bu örgütlenme, insanın psikolojikyapısıdır ve insanın yaşadığı toplumsal ortamın her tür belirleyici ve yönlendiriciizlerini taşır.İletişimin toplumsal örgütlenmesi: Bu örgütlenme sosyal, siyasal, kültürel veekonomik bağlamda iletişimin örgütlenmesi demektir.Her üç yapı da birbiriyle ilişkisel bir bütün oluştururlar: Örneğin, biyolojik yapının sürdürülebilirliği sosyo-psikolojik ve diğer yapıların çalışmasına bağlıdır.

SOSYALDE İLETİŞİME GEREKSİNİM, NEDENLER VEÖRGÜTLÜ YAŞAM KOŞULLARI

İletişim olmaksızın insan ne gereksinimi hissedebilir, düşünebilir ve karar verebilirne de herhangi bir etkinlikte bulunabilir. İletişim biyolojik, düşünsel ve sosyalfaaliyetleri yapabilmenin ve gereksinimleri giderebilmenin zorunlu bir koşuludur.Dolayısıyla, iletişimin nedeni, insanın biyolojik ve sosyal varlığını sürdürme amaçlıher tür gereksinime dayanır.Bir ilişki ve bu ilişkiyi gerçekleştirmek için yapılan iletişim faaliyeti (örneğin susuzluğu giderme) aynı anda hem fiziksel gereksinimi hem de sosyo-psikolojik gereksinimlerden birini veya birkaçını gidermek amacını taşıyabilir.İnsan gereksinim gidermefaaliyetleriyle kendini,kendine ve dışa anlatarak kendini ve yaşadığı dünyayı belli biçimlerde yeniden üretir.

İLETİŞİMDE AMAÇ

İletişimsel bir eylem veya herhangi bir faaliyeti gerçekleştirmek için yapılan iletişim,insanın gereksinimleriyle, istekleriyle, arzularıyla ve gerçekleştirmek istediklerişeylerle ilgilidir; dolayısıyla amaçlıdır.

Gereksinimler amaçlarla bağıntılıdır. Amaçlar gereksinimlerin de ötesine geçen(gereksinimlere yenilerini ekleyen) yeni amaçlar, yeni nedenler ve ek faaliyetleride beraberinde getirebilir.Mesaj gönderme veya mesaj alışverişi iletişim değildir.Mesaj gönderme birgereksinimi gidermeye yönelik bir iletişimsel eylemdir.

Amaçlar Örtüflmeyebilir

İletişim insanlar arası ilifşkileri içerir dolayısıyla insanlar arasıiletişimde birden fazlakişi olduğu için birden fazla da amaçlar olacaktır. Bu amaçlar birbiriyle tümüyleörtüşebilir veya kısmen örtüşebilir ya da hiç örtüşmeyebilir.

Amaç, Tercihlerin En Uygun Olacağını Garantilemez

İletişim daima doğasından stratejiktir. Bu stratejiler örneğin uymayı sağlama, başlangıç etkileşimleri , belirsizlik yönetimi , ilişki geliştirme ve çatışma yönetimi gibi iliflkilerde çeflitli biçimlerde kullan›l›rFakat, iletişimin amaçlı bir girişim olması, kesinlikle tarafların olası alternatiflerden ve etkinliklerden en uygun olanı seçeceği veya seçebileceği demek değildir.

Amaçlanmış İletişim Amaçlanmamış Sonuçlar Doğurabilir

İnsanlar arası ilişkilerde amaçların örtüşmemesi veya beklentilerin farklılığı gibi nedenlerle, bir tarafın amacı gerçekleşmeyebilir; amacı gerçekleştirmek için yapılan iletişimin sonucunda, amaçlanmış iletişim amaçlanmamış sonuçlar çıkartabilir.

Amaç Gerçekleştirme Yeni Başlangıçlar Getirebilir

Birlikte yapılan bir şeyden hoşnut olma, bir yakınlaşmaiçin yeni gereksinimler veyeni faaliyetlerin birlikte yapılmasını getirebilir.Başarılı bir işbirliği yeni iş birliklerini zemin hazırlayabilir.

 

AmaçlıGirişimde Güç İlişkisi

İnsanlar arası ilişkiler ev, okul, iş yeri, eğlence yeri, sinema ve alışveriş yerleri gibiörgütlü sosyal yapılar içinde olur. Bu ilişkilerde kişilerin durumuna ve konumunagöre, iletişim daima farklı güç ilişkileri içinde gerçekleşir.

Amaçsız İletişim Olmaz

Palo Alto grubunun belirttiği gibi, iletişmemek mümkün değildir. İnsanlar yaptıklarıyla ve düşündükleriyle iletişirler. İnsan faaliyetleri şifrelenmiştir, sosyal kullanım ve bağlam tarafından yönetilen anlamlar setiyle yüklüdür yani anlamlandırılırlar. Bu görüşe karşı olan eleştiriye göre, hiçbir anlamı olmayan kelimeler ve etkinliklerde vardır: iletişmeme olabilir hatta insanlar birbirini anlamayınca iletişim olmaz.

Birinin Amaçlamadığı Bir Başkasının Amacı Olabilir

İletişimde, birinin amaçlamadığı veya bir kişi için amaçsız görünen parçalar, diğerkişilerin amaçlı girişiminin önemli bir parçası yapılabilir. Dolayısıyla, iletişimde amaç konusunu doğru anlamak için, iletişime doğrudan veya dolaylı olarak katılanların amaçlarını da ilişkiye katmak gerektirir.

Birinin Yapmadıkları “Yaptı veya Yapıyor” Yapılabilir

Birinin yapmadığı bir şey (iyi veya kötü), o kişiye mal edilebilir veya o kişi yaptıveya yapıyor denebilir. Türkiye’de erkek ve kadın dedikodularında övme , sövme ve özellikle “çamur at izi kalsın” stratejisi oldukça çok kullanılır. Bunların bazıları zararsız veya az zararlı sövgüler ve çamurlardır; bazıları ise oldukçazararlıdır.

İLETİŞİMİN ARAÇLARI

İletişimin olmasının zorunlu koşullarından biri de araç olmasıdır: iletişim araçlarıolmaksızın, iletişim olamaz.İletişim araçları dediğimizde iletişimin içeriğini taşıyan (a) doğal (b) yapay “taşıyıcı araçlardan” ve bu taşıyıcı araçlara içeriği yüklemekten (araca kayıt etmekten,yazmaktan) bahsediyoruz. Dolayısıyla, araç örgütleme, ürün üretme, dağıtma vetüketmeyle ilişkilidir.

Taşıyıcı Araçların Geliştirilmesi

İletişimin içeriğini taşıyan araç doğal olabileceği gibi yapay (teknolojik) da olabilir.Araçlardaki nitel ve nicel değişmeler toplum gelişmesiyle birlikte olur.

Bilgi kaybına uğramadan “aynısının” aktarılması : Bu bağlamdaki gelişme,doğal araç olan belleğinden başlayarak kil tablet token/jeton sisteminden geçerekyazı, ses ve görüntü kaydının geliştirilmesine doğru olmuştur.

Kolay taşınabilirlik:Bu gelişme kil tabletlerden başlayarak kâğıda ve dijitalkayıt yapılan USB’ye doğru olmuştur.

Kayıt kapasitesinin artması: Bu tür gelişme, kaydedilen alan birimlerinin değişmesi ve her birime kaydedilen enformasyonun artması biçiminde olmaktadır. Örneğin, kil tablete veya bir sayfa kâğıda çok enformasyon yüklemenin tek yolu sembolleri küçük yazmaktır (sıkıştırma) ve sembolsel fazlalıkları atmadır (örneğin Cem Yılmaz yerine cmylmz yazmadır). Günümüzde, bir parmak büyüklüğündeki taşıyıcının (örneğin flash belleklerin) kayıt kapasitesi binlerce gigabyte olabilmektedir.Mısırlılar MÖ. 2500 sıralarında ana yazı aracı olarak taş ve ağaç yerine papirüs ve fırça kullanmaya başladılar.Çinliler MÖ. 1400’lerde kemik üzerine yazmaya başladı. Yunanlılar MÖ.1775’tefonetik alfabeyi aldılar ve MÖ. 200 yılında hayvan derisinden parşömeni geliştirdiler.Çinliler MS. 105’de kağıt ve mürekkep yapmaya başladılar. Araplar Semerkant’a kadar fetihlerle ulaştıklarında, kağıt yapımını öğrendiler ve Afrika’ya ve Avrupa’ya doğru yayıldıklarında kültür ve bilgileri de özellikle ispanya, italya ve Fransa’ya yayıldı. Avrupa kağıt üretimine ancak 13. yüzyılda başladı.

 

Taşıyıcı Araca “İletişimi Yükleme Araçlarının” Gelişmesi

İletişimi üreten insan bunu, sözlü gelenekte, sözü kaydeden ve taşıyan araç insanbeynidir. Beynini iletişimi yükleme aracı olarak kullanan insan, aynı zamandailetişimi taşıyan araçlarıda yapar.

Araçlarla ilgili Temel Özellikler

İletişimin Araçları: Doğal ve Yapay

Doğal araçlar:iletişimi üretmek için gerekli olan ve varoluşla gelen ögelerdir.

Yapay araçlar:iletişimi üretmek için gerekli teknolojidir.

En Değerli İletişim Aracı: Para

Kapitalist dünyanın en gözde, en etken, en değerli iletişim aracı paradır. Para, ekonomikdeğer ölçüsü olarak, kapitalist pazar ilişkilerini düzenler; ürünlerin ve yaratılan zenginliklerin dağlımında hiyerarşiyi kurar; yatırım faaliyetleriyle büyür.

Araçların Mülkiyet ve Güç ilişkilerinin Parçası Olması

Bir kaşıkk üretilmiş bir maldır. Bu kaşık satmak için üretilmiş ise emtia olur.Babaannenin torunları için ördüğü bir kazak kullanım değeri olan bir üründür.Kazak firması tarafından satmak için üretildiğinde,emtia olur.

Araç Örgütlemek İçin Örgütlenmiştir

Araç basit bir makine değildir; örgütlü üretim ilişkileri içinde belli gereksinimlerigidermek, belli faaliyetleri kolaylaştırmak ve belli amaçları gerçekleştirmek için,örgütlü güç ve çıkar yapıları tarafından üretilen ve dolaşıma sokulan, “örgütlü birkaraktere sahiptir”.

Araçların Amaç Dışı Kullanımı

Bir araç belli bir veya birden fazla amacı gerçekleştirmek için örgütlenmiş olabilir.Hatta bazıları örgütlenmediği amaç için de kullanılabilir.Silahın namlusunun ucuna sokulan gül, silahı barışınsembolü yapmaz; silah barışı temsil eden, barış iletişimi, demokrasi  götürme iletişimi veya insan haklarını sağlama iletişimi için kullanılan araç olamaz.

Kullanım Olasılığı ile Gerçek Farkı

Araç farklı kullanım olasılıkları sunabilir fakat bu olasılıklar güç yapıları ve ilişkileriiçinde ortadan kalkar. Sokaktaki hava kimseye ait değildir dolayısıyla herkes kullanabilir.insan istediği zaman, istediği yerde bağıramaz, istediğini söyleyemez, bir vericiyle radyo yayını da yapamaz.

Aracın iletişim Üretimine izin Vermesi veya Vermemesi

İletişim araçları denildiğinde, iletişimi taşıyan araçlar akla gelir. Fakat araçlarla ilgilibirkaç önemli gerçeğe dikkat etmemiz gerekir.Dikkat edilirse örgütlü yaşamın her anı, o andaki ilişkiler, olaylar, oluşumlar,insan ilgisi, herhangi bir iletişimin hammaddesi olarak kullanılabilir. iletişim araçlarıda buna doğrudan veya dolaylı izin verebilir.

İletişim Araçlarının Örgütlü Mekânın Parçası Olması

İletişim çeşitli mekanlarda üretilir. Bu mekânlar ve mekanın içindekiler iletişiminüretiminin gerekli araçları olabilir.

Aracın “Yapan Özne” Olması

Araç etkileyen veya devrimler yapan özne olamaz. Araç insanın teknolojik uzantısıdır: Örneğin radyo veya cep telefonu insanın kulağının teknolojiyle aracılanmışkablosuz uzantısıdır: Kulağıyla duyamayacağı kadar uzaktaki sesi böylece duyar.Araç bir şey yapmaz, yapamaz; özne değildir. Yapan insandır.

 

İnsanın İletişimin Aracı, Mesajı, Konusu veya Amacı Olması

İnsanın iletişimin aracı, mesajı, konusu ve amacı olması, siyasal ve ekonomik iletişimlerekadar her tür ve seviyedeki iletişimde vardır.

İletişimin aracı olma: “Dün bir canlı bomba pazar yerinde 15 kişinin canınakıydı” haberinde, canlı bomba, bir siyasal iletişim tarzında kullanılan bir iletişimaracıdır: “Siyasal mesaj taşıyan” bir araçtır.

İletişimin mesajı olma:Canlı bombanın kendisi, birilerinin birilerine gönderdiği mesajdır.

İletişimin konusu olma:Herhangi bir insan hakkında konuşulduğunda, buinsan “iletişimin konusu” olur.

İletişimin amacı olma: İki arkadaşın bir insan için yardım çabalarındakiiletişimlerde, o insan iletişimin hem konusudur hem de amacı.

İLETİŞİMİN BAĞLAMI

İletişim süregelen tüm insan ilişkilerinin gerçekleştirilebilmesinin zorunlu koşuludur;gerçek zaman ve yerde olur ancak yapıldığı bağlam içinde doğru anlaşılabilir.Bağlam iletişimin doğasını belirleyen tüm faktörleri içerir.Bağlamı ele aldığımız herhangi bir ögeyi tanımlayarak gruplandırır ve açıklarız.

Bağlam İlişkinin Doğasını Belirler

Arkadaşlık ortamındaki konuşma ile resmi bir ortamdaki konuşma arasında nitelikfarkları olacaktır. Nutuk verirken o bağlamın gerektirdiği sözel ve sözsüz iletişimgelenekleri ve kuralları neyin nasıl söyleneceğinde (ve söylenmeyeceğinde) baskın rol oynar.

Farklı Bağlamlar İletişim Mekânını Böler

Farklı bağlamlar iletişim mekânını birbirinden ayırırlar. iki farklı bağlam iki farklıiletişim mekânı demektir.

Farklı Teknolojik Bağlam Geçişsizlik Yaratır

Aracılanmış farklı teknolojik bağlamda yapılan iletişimde, bir bağlamdaki mesaj (televizyonlagönderilen görüntü ve ses), diğer bir bağlamda (radyo ile) alınamaz.

Teknolojik bağlam bu nedenle “geçişsizlik” ve “uyumsuzluk” yaratır.

Bağlam Oluşturma ve Kuramama

Bağlamsız iletişim yoktur, olamaz. iletişim, bağlamından kazara veya kasıtlı olaraksoyutlandığında veya belirsizlik olduğunda, olası bağlamlar eklenerek bağlam kuruluptamamlama yapılır. Bu durumda farklı anlamlandırmalar olasılığı artar.

Araçsal Bağlam: Araçla Kurulan İlişki

Araçsal bağlam, örneğin radyo, televizyon, bilgisayar, oyuncak ve silah gibi araçkullanımıyla ilgili bağlamdır: Radyo dinlenir.

Tarihsel Bağlam: Öncesiyle Birlikte Kurulan ilişki

Tarihsel bağlam, şimdiyi belirleyen geçmiştir. iletişimde “şimdi bağlamı” asla “geçmişbağlamından” kopuk olarak oluşmaz. Hatta, “o an veya ilk kez oluyor” sandığımız herşeyin daima doğrudan veya dolaylı geçmiş bağlamı vardır.

Tarihsel Bağlam: Geçmiş ve şimdi Uyumsuzluğu

Şimdi ile geçmiş uyumsuzluğu çeşitli nedenlerle ortaya çıkar.

Toplumsal tarihsel bağlamlarımız genellikle dostun düşman ve düşmanın dost, sahtenin gerçek ve yalanın doğru yapıldığı “benimsenmiş duygularla” doludur. Bunlarbizim diye sıkı sıkıya sarıldığımız ve bazen canımızla koruduğumuz bizim olmayan bağlamlardır.

Yer Bağlamı: İletişim Örgütlü Mekânda Olur

Yer insanın fiziksel yaşam ortamıdır.Yerin örgütlenmesi, doğal olarak düzenlenmiş yerin insanlar tarafından yenidenbiçimlendirilmesidir.Yeri/mekânı kimin örgütleyeceği, nasıl örgütleyeceği, ne için örgütleyeceği, nasıl kullanacağı, orada nasıl davranılacağı, neyin nasıl yapılacağı veya yapılmayacağıve ilişkilerin nasıl olacağı, yer ile ilgili mülkiyet yapısına ve güç ilişkisine bağlıdır.

Yere/Mekâna Bağımlılık Asla Ortadan Kaldırılamaz

İnsan yere/mekâna (ve zamana) bağımlıdır; insan belli bir yerde yaşar. Yere bağımlılığın karakteri, sadece bizim varlığımızın doğasından kaynaklanmaz; o yerinkendi yapısından ve insanlar tarafından örgütlenmesinden gelen ilişki tarzlarından kaynaklanır.Sembolsel mekân veya sanal uzay mekansız değildir:Öncelikle, hepsinin mekanı,insan beynidir ve beynindışındaki dünya denilen(uzaydaki) bir yerdir.

Örgütlenmemiş Yer Yoktur

Yer en örgütsüz ve serbest göründüğü mekanlarda bile belli ölçüde örgütlenmiştir.Bu örgütlenme bir parktaki gevşek biçimden, bir üst yöneticinin odasındaki veyabir fabrikadaki yoğun örgütlülüğe kadar değişir.

Yerin Örgütlenmesinin Sonuçları

Yerin örgütlenmesi demek, o yeri kimin, ne için ve nasıl kullanacağının (ve kullanamayacağının) belirlenmesi demektir. Bir inşaat veya turizm yatırımcısının yeri nasıl örgütleyeceği ve bunun sonuçları ile bir çevrecininkidağlar kadar farklıdır.

Yerin Örgütlenmesi ile O Yerdeki iletişim de Örgütlenir

Yerin örgütlenmesiyle, o yerdeki faaliyetlerin ve iletişimin biçimi de örgütlenir. Kapitalistiş yerinin örgütlenişi, kapitalistin egemenlik sürdürdüğü yerdir.Masanı yuvarlak olması gerçeği belirlemez: Yuvarlakmasa, gerçekleri değiştirmek istemeyenlerin,gerçekler hakkında imajları değiştirerek “gerçek olmayan gerçekler” inşa ederek insanları yönetmesi amacının sonuçlarındanbiridir.

Yerin Örgütlenmesi Özgürlüğün de Örgütlenmesidir

Yerin örgütlenmesi ile o yerin kullanılması ile ilgili özgürlükler de örgütlenir: Özgürlüklerbelli örgütlü yerlerde ilişkisel güce göre kullanılır veya kullanılamaz.

Yerin Örgütlenmesi istenen Davranışı Getirmeyebilir

Yerin örgütlenmesiyle, belli amaçlara uygun şekilde mekanın kullanım doğası belirlenirkenmekânda düzenlemeler yapılır. Bir park peyzajını oluşturan kanepeler,masalar, ağaçlar, oyun alanları, yollar, çöp kutuları, işaretler vb. bu tür örgütlülüğü anlatır.

Örgütlenen Yer Hem Etkilenen Hem de Etkileyendir

İletişimde “yer” iletişimin bütünleşik bir parçasıdır. Yer, insan ilişkilerinde etkilenendirve aynı zamanda insanın yere bağımlılığı nedeniyle, insanın yaşamını, örneğin sağlığını, etkileyendir.

Örgütlü Yeri Konuşturma: Mekanın Dili Olmaz

İletişimin yapıldığı mekânın cinsiyeti, mekânın dili, mekânın egemenliği diye birşey olmaz çünkü “mekân” insanlar tarafından örgütlenmiş yerdir; mekân cinsiyeteveya dile sahip olacak bir biyolojik özellik taşımaz.

 

Zaman Bağlamı: iletişim Örgütlü Zamanda Olur

İnsan ve ilişkileri zaman veyer içinde var olur. İnsan yer ve zaman dışında olamaz.Zaman yerden soyutlanıp örneğin, evrenselleştirilince,biliş yönetimi işi başlar.

İletişim Zamandan Bağımsız Olmaz: iletişim Zaman Alır

Zaman elbette örgütlülükteki bir akışı ve bu akışın düzenlenmesini anlatır. iletişim zamanda aldığı süreye göre belli bir anlam kazanır. iletişim ne denli hızlı olursa olsun, zamandanbağımsız olamaz.

Zaman Geri Döndürülemez

insan, iletişimi dâhil, her şeyiyle zaman bağımlıdır. Geçmiş asla yeniden kurulamazveya geçmişe yeniden sahip olunamaz. Bir önceki an bitmiştir, ne o ana nede o anda yapılana geri dönülemez.

Zaman, iletişimi veya insanı Değiştiremez

İletişim ve iletişim ilişkileri zaman içinde değişir; fakat bunun anlaı›, değiştirengücün “zaman olduğu” asla değildir.

Zaman Yansız Değildir

Zaman sosyaldir ve sosyal zaman yansız değildir; taraşıdır, düzenlenmiştir ve egemenlikilişkilerine göre yapılandırılmıştır. Zaman bazen senin örgütlediğin senin zamanındır; bazen de seni içine alan, ama senin örgütlemediğin, senin olmayan, başkalarının zamanıdır.

Zamanı Örgütleme: Kim Kimin Zamanını Nasıl Örgütlüyor

İletişim belli örgütlü yer ve örgütlü zamanda olur. Zamanı kimin, nasıl ve ne içinörgütlediği egemenlik yapısını ve ilişkilerini yansıtır. Mutlak kölelikte kölenin zamanı(neyi ne zaman yapacağı veya yapmayacağı) efendisi tarafından belirlenir.

İş ve iş Dışı Zamanın Sömürgeleştirilmesi

Dinlenme, kendine bakma ve eğlenme zamanı, iş dıışı zaman olarak nitelenir. Buzaman, özgürce kullanılan zaman olarak sunulur. Çoğunlukla da öyle görünür.Günümüzde insanlarını, yaşamını sürdürmek için satın alma aracı olan para kazanmazamanı çalışma zamanı ve kazandığı parayı harcayarak ertesi gün işe, cebi boş vekredi kartı borçlarıyla,kendini fiziksel ve psikolojik olarak hazırlama zamanı 5 iş dişı zaman) biçiminde düzenlenmiştir.

ZamanıÖrgütleme: Kâr ve Maliyet Hesabı

Her gün ve gece, fabrikalarda ve iş yerlerinde çalışan insanlar, çoğu kez yöneticilerinkasıtlı ihmalleri nedeniyle yaralanmakta, sakatlanmakta, kötürüm kalmaktave ölmektedir. Kapitalistler ve yönetici kadrolar bunlara zaman ayıramaz çünkü bu, maliyet ve kâr konusudur. Çalışan insanlar bunlara zaman ayıramaz çünkü sorun ekmek ve ekmeğinden edilme sorunudur; zehirli ve tehlikeli koşullar devam eder.

Zamanı Örgütleme ve Kullanım: Özgürlük Gerçeği ve Hayali

Zamanı kullanım özgürlüğü, günlük ilişkiler düzeni içinde ortadan kalkar ve arzuedilen biçimde kullanım yerine, ilişkinin getirdiği egemenlik biçimine göre şekillenir.

Zaman Örgütleme ve Kullanma Teknolojik Seviyeye Bağlıdır

Zaman toplumsal üretimin bir fonksiyonu olduğu için örgütlenmesi de üretiminkarakterine göre şekillenir: üretimde kağnı teknolojisini ve taşımada eşeği kullananbir topluluğun zamanı dilimlemesinin doğası ile üretimde seri üretim yapanmakineleri kullanan ve taşımada uçakları ve TIR’ları kullanan bir yapının zamanıdilimlemesi farklı olacaktır.

Zamanı Örgütleme ve Kullanım Güç Uygulamasıdır

Güçsüz durumdaki erkengider, geç kalamaz; Güçlü durumdaki geç gidebilir hatta geç gitmeyi baskı aracı olarak veya bir psikolojik doyum aracı olarak da kullanır.

Zamanın Kontrolü: Hız ve Mesafenin Artırılması

Zamanın kontrolü, (a) diğer insanların zamanını örgütleme, (b) iş sürecindeki zamanıen verimli şekilde örgütleme, (c) hizmet ve mal dağıtımında zamanı en kısazamana indirme gibi biçimlerde olur. Zamanın kontrolüyle insanların zamanı kullanmalarıdüzenlenir; üretimin, dağıtımın ve tüketimin hızı artırılır ve ulaşılacak mesafeye en kısa zamanda ulaşma sağlanır.

Ekonomik alış verişte zaman, reklamcılara kiralanan mübadele değerine sahip mal olur:Zaman paradır. Ama sadece zamanı para kazanmak için örgütleyenler için paradır.

Değerler Bağlamı

insanlar kendilerine, şeylere, ilişkilerine ve diğer insanlara değerler atfederler. Budeğerler atfedilenin kendisinin sahip olduğu özellikler olabilir de olmayabilir de.

Ideolojik Bağlam

ideolojik bağlam insanın sadece düşüncelerinin yapısıyla ilgili değildir, aynı zamanda,düşüncelerden geçerek duygularının, inançlarının ve vicdanının şekillenmesininönde gelen temel belirleyicisidir.

Kimlik Bağlamı

Her insanın çoklu kimlikleri vardır çünkü yaşam pratikleri çoklu yapılar içindeolur. Bu nedenle B‹Z denildiğinde, çeşitli yapısal bağlılıklara bağlı olarak gelençoklu bizlikler/kimlikler vardır.

İLETİŞİM TÜRLERİ

Türü şöyle açıklayalım: “cinsiyet gibi bir birimi oluşturan öğeler vardır; bu öğelerdenortak karakterleri/özellikleri olanlar gruplandırılır; bu gruplara tür denir (örneğin kadın ve erkek). İletişim türü, türün nasıl tanımlandığına göre şekillenir. Örneğin, türü “aracılanmaya”göre tanımlarsak, karşımıza iki temel tür çıkar:

Teknolojiyle aracılanmamış iletişim: Teknolojinin kullanılmadığı, insanın doğal olanı kullanarak, doğalı dönüştürmeden yaptığı iletişim teknolojiylearacılanmamış iletişimdir.

Teknolojiyle aracılanmış iletişim çıkar: Bu grup, beynimizin, kulağımızın ve gözümüzün uzantısı olan araçları kullanarak yaptığımız iletişim çeşitleridir.

Kişinin Kendisiyle iletişimi: Bireyin kendi kendisiyle konuşması, düşünmesi,kendi sorunlarını kafa yorarak çözme yolu araması/bulmas›, gündüz ve gece hayal/düş kurması, plan yapması, kendisi ve yaşamıyla ilişkili her şeyi değerlendirmesi.

Kişiler ötesi (extrapersonal) iletişim: Bu tür iletişim insan ile diğer yaşam biçimleri,diğer varlıklar ve insan olmayan şeyler arasında olan iletişim olarak tanımlanır.

Kişiler ötesi iletişim “insan olmayan ile iletişim” olarak tanımlanır. Bu tür iletişimler:insanın hayvanlarla iletişimi: insanlar, örneğin, evlerinde beslediklerihayvanları isimlendirirler, onları diğer bir kişi gibi görürler ve onlara sözlüolarak bir şeyler söylerler.

Bitkilerle iletşlim: Bazı insanlar için bitkiler yaşamlarını gerçekleştirmelerininönemli bir parçasıdır. Dolayısıyla, bitkileri sanki canlı gibi veya değerli diğer bir yaratık gibi görürler.

Canlı olmayan maddelerle iletşim: Bir taş veya kuru bir yaprak gibi doğal maddeler ve kullanım için yapılmış kaşık, ok ve yay gibi maddi-araçlarinsanlar için önem taşır.

Bilgisayarla veya robotlarla iletişim: Bir aleti/makineyi kullanma, bilgisayarkullanma, video oyunları, bankamatik kullanma ve Microsoft Wordkullanarak bir şey yazma gibi faaliyetler kişiler ötesi iletişim olarak nitelenir.Telepati: Kişiler arasında düşüncelerin “bir iletişim aracı olmadan” aktarılmasıdır.

Voodoo, büyü, ruh çağırma, (dşünceleri) psychic duyma, (düşünceleri)pscyhic görme, düşünceleri okuma/bilme, düşünceleri hissetme:Bu tür iletişimi de telepatideki gibi ele alabiliriz. Bu tür yaklaşımlar “ruh psikolojisi”

ve “metafizik” ile ilgilenenler için oldukça anlamlı gelir. Materyalistlerve rasyonalistler veya gerçekçiler için, konu bile edilemeyecek kadar değeri olmayan ilgilerdir.

Bir yaratıcı ile veya Tanrılarla iletişim: Dua ve beddua etme böyledir.insanın inancıyla gelen veya “din” denen örgütlü yapıyla getirilen iletişimlervardır. Bu iletişimlerin “birey ötesi” olanı kendi başına dualar, grup veya cemaathâlinde dini törenler, bayramlar ve adaklar yoluyla yapılır.

Dünya ötesi ile (uzaylılarla, extraterresterial) iletişim: Dünya dışındaki akıllı varlıklarla iletişim demektir.

Kişiler arası iletişim: Çeşitli yoğunluktaki örgütlü yapılar içinde insanların,karşılıklı konuşma veya cep telefonuyla konuşma gibi ikili iletişimidir.

Kamusal iletişim: Kamusal iletişim, çoğu kez “public speaking” denilen iletişimtürlerini içerir.

Elektronik iletişim: Bu kavram iki anlamda kullanılır. Birincisinde, dijital kamera,cep telefonu, bilgisayar, televizyon gibi elektronik araçlar arasında datatransferi sistemi olarak tanımlanır. İkincisinde, elektronik araçları kullanarak yapılan insan iletişimi anlamına kullanılır.

İLETİŞİM TARZI

“Tarz” bir şeyin, örneğin iletişimin, yapılış biçimiyle (nasıl yapıldığıyla, nasıl üretildiğiyle) ilgilidir: Bir şeyi yapma, bir şeyin olma veya eylem biçimidir; nasıl yapıldığı veya nasıl olduğudur; belli bir işlevsellik durumu/koşulu veya düzenlenmesidir.

İLETİŞİMLE ÜRETİLEN VE İLETİŞİMSEL ÖZELLİKLER

İletişim bir gereksinim karşılamayla ilgili yapılan her şeyi içerir. Dolayısıyla, iletişimile hayatın en küçük parçasından tümüne kadar her şeyiyle “maddi ve maddiolmayan hayatın kendisi” üretilir.

İletişim hiçbir şey üretemez.Ne bir madde ne de duyguüretebilir. Ama maddeler ve duygular iletişim olmaksızınasla üretilemez.

İletişimde Gücün Gücü ve Güçsüzlüğü

Sistem dışı mesaj gönderme, alma ve iletişime sokulma da iletişimin sosyalliği vegüç ilişkileriyle bağını anlatır. iletişimde güç ve güçsüzlük,ilişkisinin hersafhasında ve anında zorunlu veya gönüllü katılma olarak kendini gösterir.

Mesaj/Haber Alınmadan da iletişim Olabilir

Bir iletişimin olması için ille de bir mesajın gönderilmesi alınması veya bir mesajayanıt verilmesi gerekmez. Mesaj göndermeme veya gönderilmiş mesaja yanıt vermemeiletişimin olmadığını anlatmaz.

Bir iletişim Kendiliğinden Oluyor (Normal) Görünebilir

Çoğu iletişim ilişkileri sanki doğal olarak kendiliğinden oluyormuş gibi görünür.Birlikte bir yerde çalışan insanlar, sokakta yürüyenler, kahvede tavla atanlar, evdetelevizyon seyredenler sürekli kendiliğinden olduğu sanılan ve normal olarak kabuledilen iletişimler içindedir. Sürekli yapılan her şey bir müddet sonra normalleşir.Medya bu normalleştirmeyi, bu konuları haber yapmayarak, dizilerde ve tartışma programlarında yer vermeyerek yaparlar. Bunlar aslında “normalleştirilmiş anormalliklerdir”.

İletişim Normalleştirilmiş Zorunluluk Olabilir

Aslında, insan gününün büyük bir kısmını kendinin özgür iradesi dışında, kendiörgütlemediği zaman ve yerlerde geçirir. insan çeşitli örgütlü yer ve zamanda zorunluolarak belli ilişkilere girer ve bu ona normal gelir.

İletişim Planlanmış Rastlantı ve işgal iletişimi Olabilir

Planlanmış rastlantı yoluyla, planlayan kişi amacını gerçekleştirmek için “amaçlanantarafı” iletişime sokar: Biriyle karşılaşmayı planlar ve buna tesadüf süsü verir.

İletişim ve “Yapan veya Özne”

Propaganda ve bilinç yönetiminde kullanılan en etkin yollardan biri de “bir şeyiyapan özneyi” almak ve yerine başka bir şeyi “özne” olarak yerleştirmektir.

Uyumsuzluk ve Çatışma

Amaç örtüşmemesinde belirtildiği gibi, insanlar arası iletişimde çıkar uyumsuzluğuolasılığı daima vardır. Çıkar uyumsuzluğu amaçlanan/aranan sonuç için faaliyet,faaliyetin yürütülmesi, içeriği ve elde edilen faydanın bölüşülmesi gibi ilişkinin heraşamasında ortaya çıkabilir. Çatışma “uyumsuzluk” koşulu üzerinde yükselir. Sadeceinsanlar arasında değil, hayvanlar arası iletişimde çatışma ve “sahte/yalan sinyallerle/mesajlarla” diğerini kandırarak istediğini elde etme vardır.

İletişimde İstemediğine Direniş ve Mücadele

Mücadele kişinin kendisiyle mücadelesinden dünyanın düzenine kadar yaşamınher anında ve yerinde vardır.

İletişimde Sorumluluk

İnsan kendi hayatını  kendisi “kendini içinde bulduğu koşullarda” üretir. Kendiniiçinde bulduğu koşulla ve üretimiyle ilgili olarak herhangi bir sorundan (a) bu koşullarıyaratan ve çözüm olarak da baskı yollarını ve hapishaneleri üreten güçler,(b) bu koşulları değiştirme uğraşı  verenlere düşman olan ve aktif olarak engellememekanizmalarını kullanan güçsüzleştirilmişler, (c) koşullar› değiştirme uğraşıveremeyen veya yeterince vermeyenler ve (d) sorunu yaratan bireyler sorumludur.Dolayısıyla ortak bir sorumluluk vardır. Fakat çoğu kez, sorumluluk birey üzerineyıkılır.

AÖF Ücretsiz Ders Özeti Paylaşımları
1
ATA AÖF - KURTARMA ARAÇLARI EĞİTMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
2
ATA AÖF - AFETLERDE RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
3
ATA AÖF -MESLEK HASTALIKLARI 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
4
ATA AÖF - BİREYLERLE SOSYAL HİZMET 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
5
ATA AÖF - ETİKETLEME VE İŞARETLEME 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
6
ATA AÖF - YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
# TÜM ÖZETLERİ LİSTELE
Siz de hemen Ders Özeti sipariş verin, derslerinize kolayca çalışarak mezun olun.

Anadolu Üniversitesi Özet

Atatürk Üniversitesi Özet

Etiketler: ata aöf - ata aöf çıkmış sorular - ata aöf ders özeti - burhan kankaya - burhan kankaya ders özeti


Bu yazı 21.03.2017 tarihinden itibaren 1 kez okundu.
AÖF Çıkmış Sorular (Anadolu Ünv.) AÖF Çıkmış Sorular (Atatürk Ünv.) AÖF Ders Özetleri AÖF Deneme Sınavları AÖF Ders Kitapları Açık Lise Çıkmış Sorular
İletişim Bilgileri Firmamız Hakkında Sipariş ve Kargo Takibi Mesafeli Satış Sözleşmesi Garanti ve İade Şartları Gizlilik Sözleşmesi Ödeme ve Teslimat