İşlem yapılıyor, lütfen bekleyin...

Hizmette 10+ Yıl ve binlerce müşteri memnuniyeti... | %100 doğru kaynak | %100 memnuniyet | %100 mezuniyet |

Netsorular.com
TAR119U-UYGARLIK TARİHİ-1 DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİ
TAR119U-UYGARLIK TARİHİ-1 DERSİNİN 1. ÜNİTE DERS ÖZETİNE VE DİĞER DERSLERİN DERS ÖZETİNE ULAŞABİLİR, AÖF ÇIKMIŞ SORULARI, AÖF DERS ÖZETLERİNİ VE AÖF YARDIMCI KAYNAK KİTAPLARI ONLİNE SİPARİŞ VEREBİLİRSİNİZ...

ÜNİTE 1 - MODERN AVRUPANIN DOĞUŞU

-395’ten 1453’e kadar süren tarihsel döneme Orta Çağ denir. Bu dönemin ilk beş yüzyılı çoğu kaynakta “karanlık çağlar” olarak, son beş yüzyılına ise genellikle “yüksek orta çağlar” adı verilir.

-768’de Frank tahtına oturan Charlemagne (Şarlman), 814’teki ölümüne kadarBatı Avrupa’da yürüttğü başarılı siyaset dolayısıyla “Avrupa’nın Babası” unvanını almıştır.

-Feodalizm, siyasi gücün payaşımı,karşılıklı hak ve yükümlülükler ve yönetimde temsil unsurlarını içerir.

-Serf, toprağa bağlı köle demektir. Feodalizmle birlikte bu tip kölelik yaygınlaşır.

-Tarımsal ürünün fazla çıkması ticareti canlandırdı. Zenginleşen toprak sahipleri kendi bölgelerini korumak için paralı asker tuttular. Şövalyelik yaygınlaştı.

-Feodalizmle birlikte Avrupa’da veba arttı. Nüfus arttı. Nüfus artışının sebebi, tarımsal üretimin gelişmesidir. Avrupa’da kalelerle çevrili kentlerin(burg)sayısı da arttı.

-1215’te İngiltere Kralı John  Magna Carta Libertatum (Büyük Özgürlükler Sözleşmesi) isimli belgeyi imzalar. Bu metin, Avrupa hukukunun ilk insan hakları metinlerinden sayılır. Kral bazı yetkilerinden feragat etmiştir.

-Hansa Birliği:12. Ve 13. Yy’da Alman kentlerinin oluşturduğu haydutluğa ve korsanlığa karşı Baltık ve Kuzey Denizi’nde ki tcareti egemenliği altına alan birlik.

-Parlamento konuşulan yer demektir.

- İspanyol “Fatihler” Güney Amerika uygarlıklarını yokettiler.

-Coğrafi keşiflerin sonuçlarının başında Avrupa devletlerinin deniz aşırı sömürge imparatorlukları kurmaları gelir. Yeni keşfedilen topraklardan Avrupa’ya akan zenginlik XVI. yüzyılın başındanitibaren Avrupa’da büyük bir iktisadi değişimi de ortaya çıkardı. Coğrafi keşiflerlebirlikte Avrupalılar dünya hakkındaki bilgilerini artırdılar, yeni kültürleri, bitkive hayvan türlerini tanıdılar.

Yeni keşfedilen yerlerden Avrupa’ya taşınan değerli madenler, fiyat artışına yolaçtı. İleriki dönemde iktisadi liberalizm olacak modelin ilk işaretleri XVI. yüzyıldan itibaren su yüzüne çıkmaya başladı. Bu sebeple, coğrafi keşiflerin ardından Avrupa’da bir “Ticaret Devrimi” yaşandığı söylenebilir.

-Merkantalizm; ithalatı kısmaya, ihracatı artırmayadayalı bir ticaret politikasıdır.

 

-Rönesans, Fransızca“Yeniden doğuş” demektir.

-XIV. yüzyıldan itibaren Orta Çağ’da yaygın hâle gelen Roma Kilisesi merkezli dogmatik düşüncenin yerini, yavaş yavaş dünyaya karşı yeni ve yapıcı bir yaklaşıma (Rönesans) bıraktığını görmekteyiz.

Kilise’nin yüzyıllar boyunca yasakladığı, insanı merkeze alan eski Yunanve Roma düşüncesine yeniden ilgi duyulması anlamına gelen ve aslında XIX. yüzyılda tarihçileri tarafından kavramsallaştırılan Rönesans, sanata ve bilime olan rağbeti artırdı. Rönesans’ın edebiyat alanına yansımasının ve konusu insan olan beşeribilimlere ilginin artması sonucu, Hümanizm akımı taraftar topladı.

-Rönesans denilince ilk akla gelenler arasında Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo gibi İtalyan sanatçılarını sayabiliriz. Yine bir İtalyan olan Nicollo Machiavelli’nin Hükümdar (Prens) adlı kitabında dile getirdiği görüşler ise, RönesansDönemi’nin siyaset bilimine en önemli katkıları arasında yer almıştır. “DeliliğeMethiye”nin yazarı Hollandalı Erasmus ile “Ütopya”yı kaleme alan İngiliz Thomas More da, bu dönemin öne çıkan isimlerindendir. İngiliz şair William Shakespeare’ninRönesans’ın edebiyat alanındaki en önemli temsilcisi olduğu söylenebilir.

-XV ve XVI. yüzyıllar Avrupa’da Katolik Kilisesi’nin, bizzat Kilise içindengelen dini liderler tarafından sorgulandığı ve parçalandığı bir dönem olmuştur.Kilise’nin yeniden biçimlendirilmesi anlamına gelen “Reform” olarak isimlendirilenbu hareketler, esasen Almanya topraklarında ortaya çıkmakla birlikte, kısasüre içinde tüm Katolik dünyasını derinden sarsmıştır.

-Endülüjans, Kilise’ye paraödeyenlerin günahlarınınPapa tarafındanaffedildiğini gösterenbelgedir.

-Çoğu kaynak Reform hareketinin başlangıcını, Alman Katolik din adamı MartinLuther’in 1517’de, Kilise’nin bazı uygulamalarını sorguladığı “95 Tez”ini ilan etmesiolarak verir. Luther’in en temel eleştirisi, “endülüjans” uygulamasına olmuştur.“Katolik papazların cennetten arsa satmaları” şeklinde de yorumlanabilecek bu uygulama,henüz işlenmemiş günahları bile kapsıyordu.Luther İncil’i Almanca’ya tercümeederek Batı Avrupa’da ayin dilinin Latince olması uygulamasına son verdi.Luther’in düşünceleri etrafında Luteryen Kilisesi kuruldu.

-1540’da Fransız rahip John Calvin Cenevre’de, Katolik Kilisesi’nden ayrılarakson derece katı inanç esasları olan Kalvinist Kilise’yi kurdu. Bu akıma Presbiteryenlikde denilmektedir.

-Katolik Kilisesi’nden ayrışma her zaman dini sebeplerle olmadı. Katolik Kilisesiboşanmayı yasakladığı için, erkek çocuk doğurmayan eşinden ayrılarak başka birkadınla evlenemeyen İngiltere Kralı VIII. Henry 1534’te İngiltere Kilisesi’ni (AnglikanKilisesi) kurdu. Kendisini de bu Kilise’nin başı ilan eden VIII. Henry’nin bu uygulaması,günümüzde hâlen İngiltere hükümdarları tarafından sürdürülmektedir.

İngiltere Kralı ya da Kraliçesi Anglikan Kilisesi’nin “Yüksek Yöneticisi” sıfatını taşır.

-Reform sürecinde ortayaçıkan bu yeni kiliselerin tümünebirden, “Katolik Kilisesi’niprotesto edenler” anlamında “Protestanlar” denir.

-Protestan Kiliselerin Avrupa’da yaygınlaşması yenikiliselere direnen Katolik Kilisesi ve onunla ittifakhalinde olan devletlerin tepkisiyle karşılaştı.Avrupa’da birçok ülkeye egemen olan veya Katoliklerinçoğunluğundaki ülkelerde önemli azınlıklar oluşturan Protestanlara karşı şiddet eylemleriarttı. Ardından da, XV. yüzyıl ortalarındanbaşlayarak özünde mezhep ayrılığına dayalı siyasiyetki mücadelesi yatan bir dizi savaş yaşanır.

Yukarıya Git